Protokół nr 6/2016 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 26 września 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.5.6.2016
 

Godz. rozpoczęcia: 18:25

Godz. zakończenia: 19:40

 

Temat:

  1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za pierwsze półrocze 2016 r.
  2. Przedstawienie Strategii rozwiązywania problemów społecznych - Karol Majewski, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
  3. Sprawy bieżące m.in. zaopiniowanie projektu uchwały ws. górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych; obecnych 6 radnych.

Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad 2. Przedstawienie Strategii rozwiązywania problemów społecznych - Karol Majewski, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie.

Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska udzieliła głosu dr. Ryszardowi Necel, będącemu konsultantem dokumentu strategii, który omówił dokument.

Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska podsumowała, że w jej opinii jest to dobra strategia i diagnoza, oraz oddała głos radnym.

Radna Małgorzata Hempowicz poprosiła o wyjaśnienie słabych stron i relatywnie niskiego potencjału, ponieważ sporą część środków miasto przeznacza na pomoc społeczną, a przedstawiono to jako słabą stronę na tle powiatu.

Dr Ryszard Necel odpowiedział, że to nie wina gminy, problem polega na tym, że generalnie inwestowanie w aktywizację społeczną, zawodową na poziomie dotacji z budżetu z ministerstwa są niewystarczające.

Skarbnik Piotr Łoździn zwrócił uwagę, że wskazuje to, iż na tle innych gmin powiatu poznańskiego, jesteśmy gorzej przygotowani do realizacji zadań a nie sposób się z tym zgodzić.

Dr Ryszard Necel odpowiedział, że w związku z tym sugeruje, aby dokonać uzupełnienia, iż jest to spowodowane niewystarczającymi środkami z budżetu państwa.

Następnie Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad Strategią rozwiązywania problemów społecznych.

Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" -  0.

Ad 1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za pierwsze półrocze 2016 r.

Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu.

Ad 3. Sprawy bieżące m.in. zaopiniowanie projektu uchwały ws. górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Pani Janina Kozeńska wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada miasta ustala w drodze uchwały górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Pani Janina Kozeńska dodała, ze zmiana uchwały ma na celu dostosowanie jej zapisów do wymogów znowelizowanej ustawy oraz do aktualnych cen rynkowych.

Następnie Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zaopiniowanie projektu uchwały ws. górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" -  0.

Sprawy bieżące

Radna Małgorzata Hempowicz poruszyła temat masztu na granicy Puszczykowa i Mosiny i zapytała, czy możliwe jest uzyskanie ekspertyzy dotyczącej jego oddziaływania.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że pozwolenie na budowę masztu wydaje wojewoda i miasto nie posiada takich dokumentów, jednak wystąpiło o ich przesłanie; w odpowiedzi wojewoda napisał, że miasto ma się zwrócić o udostępnienie w trybie dostępu do informacji publicznej. Ponadto Wiceburmistrz zwrócił uwagę, że nie jest dokładnie znane miejsce lokalizacji masztu, ponieważ określono strefę około 150m2 w lesie i dodał, że stosowny wniosek zostanie złożony do wojewody.

Radny Maciej Krzyżański poruszył temat dworca w Puszczykówku i możliwości przesunięcia peronu.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiiński odpowiedział, że miasto poprosi wykonawcę o odpowiedź, czy jest taka możliwość, oraz dodał, że wyrażono zgodę na obniżenie płotu do 1,

Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska oddała głos Panu Gniewkowi Niedbale Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie, który przedstawił informację o przeznaczeniu środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 30 tys. zł m.in. na zakup aparaty ochrony dróg oddechowych, czujników, maesi, pilarka do betonu i stali, latarek kątowych i radiotelefonów.

Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała o sytuację związaną z wypłatą świadczenia 500+, czy zmniejszyła się liczba klientów ośrodka pomocy społecznej?

Pan Karol Majewski kierownik MOPS odpowiedział, że część rodzin nie ubiega się już o pomoc i sami płacą np. za obiady.

Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska o godzinie 19:40 zakończyła posiedzenie Komisji.

Protokołowała

/-/Katarzyna Szykulska