Protokół nr 7/2016 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 21 listopada 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.5.7.2016
 
Godz. rozpoczęcia: 17:41
Godz. zakończenia: 19:16
 
Temat:
 1. Informacja na temat nieodpłatnej pomocy prawnej.
 2. Przedstawienie i omówienie projektu budżetu miasta na rok 2017.
 3. Informacja dotycząca działalności służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Miasta w związku z nadchodzącą zimą:
 • MOPS - bezdomność,
 • Straż Miejska,
 • Policja,
 • Straż Pożarna (OSP).
 1. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych; obecnych 4 radnych (chwilowa nieobecność radnej Elżbiety Czarneckiej oraz usprawiedliwiona nieobecność radnego Tomasza Potockiego).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Informacja na temat nieodpłatnej pomocy prawnej.
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska powiedziała, że nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców jest udzielana w Puszczykowie przez prawników i radców prawnych od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 15:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Wysokiej 1. Z bezpłatnych porad mogą skorzystać uprawnieni mieszkańcy powiatu poznańskiego. Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska rozdała zgromadzonym ulotki dotyczące darmowej pomocy prawnej (ulotka stanowi załącznik do protokołu).
 
O godzinie 17:43 do obradujących dołączyła radna Elżbieta Czarnecka (obecnych 5 radnych).
 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawił informacje na temat nieodpłatnej pomocy prawnej w Puszczykowie. Pan Karol Majewski powiedział, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Powiat Poznański realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Pan Karol Majewski poinformował, że informacja o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w „Echu Puszczykowa" oraz przekazana mieszkańcom w formie ulotki informacyjnej.
 
Pan Karol Majewski powiedział, że zainteresowanie nieodpłatną pomocą prawną jest niewielkie, ale uważa, że na jego wzrost mogłoby wpłynąć odbywanie się części dyżurów w godzinach popołudniowych.
 
Ad 2. Przedstawienie i omówienie projektu budżetu miasta na rok 2017.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił i omówił projekt uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na 2017 rok (projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu).
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania radnych dotyczące projektu uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na 2017 rok.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy zdaniem skarbnika Piotra Łoździna byłoby możliwe zorganizowanie w Puszczykowie cyklicznej imprezy będącej świętem wolontariatu. Takie wydarzenie służyłoby przyznaniu wyróżnień i nagród mieszkańcom szczególnie zaangażowanym w wolontariat i stanowiłoby uhonorowanie pracy, którą wykonują dobrowolnie i nieodpłatnie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że zabezpieczenie w budżecie odpowiedniej kwoty na zorganizowanie takiego wydarzenia jest możliwe. Skarbnik Piotr Łoździn zaproponował przewodniczącej Elżbiecie Bijaczewskiej, żeby przygotowała propozycję projektu uchwały w tej sprawie wraz z regulaminem przyznawania nagród dla wolontariuszy i poddała go pod obrady komisji.
 
Ad 3. Informacja dotycząca działalności służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Miasta w związku z nadchodzącą zimą:
 • MOPS
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawił sytuację bezdomnych mieszkańców Puszczykowa w związku z nadchodząca zimą. Pan Karol Majewski powiedział, że w 2016 roku opłacono pobyt w noclegowniach 4 osób. Za 734 doby zapłacono 15.676 zł. Średnia opłata za pobyt w noclegowni to ok. 20 zł za dobę. Pan Karol Majewski dodał, że zgodnie z prawem koszty pobytu mieszkańców w ośrodkach dla bezdomnych oraz noclegowaniach pokrywa gmina, w której znajdowało się ich ostatnie miejsce zameldowania.
 
Pan Karol Majewski odpowiedział na pytanie radnej Agaty Wójcik, że na terenie Puszczykowa nie ma noclegowni.
 
 • Policja
Komendant Policji Tomasz Maćkowiak odpowiedział na pytanie przewodniczącej Elżbiety Bijaczewskiej, że pracownicy Komisariatu Policji cyklicznie realizują programy edukacyjne dla młodzieży dotyczące m.in. cyberprzemocy oraz dopalaczy, a w związku z nadchodzącą zimą najbliższe spotkania z uczniami puszczykowskich szkół będą dotyczyły bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych, przerwy świątecznej oraz Sylwestra.
 
Pan Tomasz Maćkowiak odpowiedział na pytanie przewodniczącej Elżbiety Bijaczewskiej, że wszystkie prowadzone programy edukacyjne są realizowane cyklicznie. Rozpoczynają się z początkiem roku szkolnego i kończą wraz z jego zakończeniem.
 
Pan Tomasz Maćkowiak odpowiedział na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, że doraźne kontrole prędkości samochodów przejeżdżających przez Puszczykowo są prowadzone w ramach służb funkcjonariuszy, niestety nie ma możliwości całodobowego patrolowania miasta. Pan Tomasz Maćkowiak poinformował, że nowym narzędziem, z którego korzystają policjanci w Puszczykowie jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.
 
 • Straż Miejska
Radna Małgorzata Hempowicz zgłosiła, że po wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu na Rynku i wyznaczeniu nowych miejsc parkingowych nie usunięto nieobowiązujących już oznaczeń dotychczasowych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że sprawa zostanie przekazana pracownikom właściwego referatu.
 
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski poinformował, że miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych przy Szpitalu w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. zostały wyznaczone nieprawidłowo oraz dodał, że został o tym poinformowany wiceprezes szpitala Piotr Reiter, który zobowiązał się do ich poprawnego wykonania.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, że tak jak w ubiegłych latach ustawiono na terenie miasta pojemniki z piaskiem oraz zostały podpisane umowy dotyczące odśnieżania chodników i ulic.
 
 • OSP
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Gniewko Niedbała poinformował, że przygotowania OSP do sezonu zimowego polegają głównie na odpowiednim zabezpieczeniu posiadanego sprzętu.
 
Pan Gniewko Niedbała poinformował, że Starostwo Powiatowe w Poznaniu cyklicznie, w okresie zimowym, realizuje konkurs pod nazwą „Czujka tlenku węgla może uratować Twoje życie".
 
Ad 2. Przedstawienie i omówienie projektu budżetu miasta na rok 2017 - kontynuacja.
Skarbnik Piotr Łoździn poprosił członków komisji o zaopiniowanie, przedstawionego na początku posiedzenia, projektu uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na 2017 rok.
 
Przewodnicząca komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na 2017 rok.
Wynik głosowania: „za" - 4 głosy, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Projekt budżetu został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 4.  Sprawy bieżące.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że w dniu 4 listopada br. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę obejmującą „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Puszczykowa - sektor XII" (protokół otwarcia stanowi załącznik). W przeprowadzonym przez Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadami „Selekt" przetargu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma FB Serwis S.A. z Warszawy.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnej Agaty Wójcik, że w przypadku ewentualnej zmiany firmy odbierającej odpady na terenie Puszczykowa mieszkańcy nie będą musieli ponownie składać deklaracji.
 
O godz. 19:16 przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant