Protokół nr 8/2016 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 13 grudnia 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4


OB.0012.5.8.2016
 
Godzina rozpoczęcia: 17.30
Godzina zakończenia: 18:40
 
Tematy:
  1. Omówienie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 - Karol Majewski, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
  1. Przedstawienie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Puszczykowa. Zaopiniowanie projektu uchwały.
  1. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca komisji Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych; obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca komisji Elżbieta Bijaczewska poprosiła o minutę ciszy na pamiątkę rocznicy 13 grudnia 1981 r.
 
Ad 1. Omówienie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 - Karol Majewski, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
Pan Karol Majewski wyjaśnił, że w tym roku pojawiła się możliwość połączenia w jednym programie profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i profilaktyki przeciwdziałania narkomani. Następnie Pan Karol Majewski przedstawił założenia programu.
 
Przewodnicząca komisji Elżbieta Bijaczewska zwróciła uwagę, że radni zbyt późno otrzymali materiały i nie mieli czasu, aby się z nimi zapoznać, oraz na nieczytelność tabeli.
 
Pan Karol Majewski odpowiedział, że poprawi uszkodzoną tabelkę, oraz dane procentowe dotyczące liczby osób korzystających z pomocy, a także przedstawił cele i zadania rozpisane w programie.
 
Przewodnicząca komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała, jakie organy działają na terenie Puszczykowa, które oferują pomoc.
 
Pani Maria Bobrowska odpowiedziała, że działa świetlica socjoterapeutyczna, udzielana jest też pomoc ofiarom przestępstw, dużo osób korzysta także z pomocy prawnej.
 
Przewodnicząca komisji Elżbieta Bijaczewska wniosła, aby w programie wymienić te organizacje.
 
Odpowiadając na pytanie przewodniczącej Elżbiety Bijaczewskiej, Pan Karol Majewski wyjaśnił, że po zakończeniu leczenia odwykowego zakładana jest kontynuacja leczenia, jednak nie zawsze się to udaje.
 
Pani Maria Bobrowska dodała, że bardzo dobrze układa się współpraca z policją oraz poinformowała, że dzięki pomocy ośrodka dwie panie, ofiary przemocy domowej, uwolniły się i odizolowały od sprawców.
 
Przewodnicząca komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" -  0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 2. Przedstawienie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Puszczykowo w latach 2016 - 2020.
Pan Remigiusz Motycki omówił projekt uchwały, przedstawił analizę potrzeb, plan remontów, zasady polityki czynszowej, źródła finansowania, a także podał informacje na temat członkostwa we wspólnotach mieszkaniowych, oraz informacje o lokalach komunalnych i socjalnych.
 
Ponadto Pan Remigiusz Motycki poinformował, że obecnie złożonych jest 62 wniosków o przyznanie mieszkania komunalnego.
 
Następnie dyskutowano na temat sytuacji mieszkańców hotelu przy szpitalu, wyjaśniono, że osoby te nie są zameldowane w Puszczykowie i jako takie nie mogą ubiegać się o przydział lokalu komunalnego.
 
Radny Tomasz Potocki zapytał z czego wynika wzrost przeznaczanych środków?
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że miasto chce rozbudować bazę mieszkaniową, byłaby taka możliwość na gruntach należących do miasta, ale konieczne są zmiany w zapisach studium.
 
Radna Małgorzata Hempowicz zapytała, czy w przypadku hotelu była mowa o możliwości wykupu mieszkań.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w hotelu jest kilkadziesiąt pomieszczeń, które są nieprzystosowane i gdyby powstała tam wspólnota, musiałaby znaleźć milionowe środki na remont.
 
Przewodnicząca komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Puszczykowo w latach 2016 - 2020.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" -  1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Radna Agata Wójcik zapytała o składowisko ziemi przy ul. Nadwarciańskiej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że jest to nadmiar ziemi składowany przez firmę Skanska, wędkarze chcą dzięki temu powiększyć parking , prace zostały zawieszone z powodu deszczu, teraz powinny być kontynuowane.
 
Przewodnicząca komisji Elżbieta Bijaczewska zapowiedziała, że na następnym posiedzeniu będzie omawiany plan pracy.
O godzinie 18:40 przewodnicząca zamknęła posiedzenie.
 
Protokołowała
/-/ Katarzyna Szykulska