2017

Protokół nr 12/2017 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 23 listopada 2017 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puszczykowie, ul. Wysoka 1


 
OB.0012.5.12.2017
 
Godz. rozpoczęcia: 17:10
Godz. zakończenia: 20:20

Tematy:
1.      Omówienie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 - Karol Majewski, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
2.      Przedstawienie i omówienie projektu budżetu Miasta Puszczykowa na rok 2018.
3.      Zaopiniowanie rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2018.
4.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania członka Komisji Mieszkaniowej.
5.      Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca komisji Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych, obecnych 8 radnych (początkowa nieobecność radnej Agaty Wójcik). Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Zadecydowano o zmianie kolejności porządku obrad.
 
Ad 2. Przedstawienie i omówienie projektu budżetu Miasta Puszczykowa na rok 2018.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt budżetu, omówił planowane wydatki związane m.in. z funkcjonowaniem miejskiego ośrodka pomocy społecznej a także z utrzymaniem straży miejskiej, funduszu wsparcia policji oraz ochotniczej straży pożarnej.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska poruszyła temat dofinansowania zakupu nowego wozu dla OSP.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że większość wydatków wynika z już rozpoczętych zobowiązań, można dyskutować o zmianie kolejności np. odłożyć remont centralnego ogrzewania w przedszkolu przy ul. Przyszkolnej.
 
Radny Jakub Musiał poruszył temat bezpieczeństwa na drogach i zapytał czy są zabezpieczone środki na sygnalizację świetlną na ulicach Poznańskiej i Piaskowej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że dzięki wsparciu z powiatu na 2018 r., w 50% są zapewnione środki na pokrycie kosztów, oraz dodał, że miasto proponuje wykorzystać dotację i w tym roku wykonać część prac a pozostałe w roku 2019, ponieważ jest za mało środków, aby w jednym roku zająć się uspokojeniem ruchu w całym mieście.
 
Następnie głos zabrał prezes OSP pan Gniewko Niedbała, który poinformował o możliwości uzyskania dofinansowania z ministerstwa w wysokości 450 tys. zł oraz dodatkowo 350 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska do zakupienia średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz dodał, że wkład własny gminy wyniósłby 200 tys. zł. Pan Gniewko Niedbała poprosił o uwzględnienie takiego zapotrzebowania w budżecie na przyszły rok.
 
Radny Tomasz Potocki zwrócił uwagę, że budżet jest napięty i aby zabezpieczyć środki na zakup auta dla OSP, trzeba zrezygnować z czegoś innego, ponadto radny wskazał, że miasto przeznacza już wysokie środki na budowę remizy strażackiej.
 
Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że jeśli taka będzie wola radnych, to przeanalizuje budżet, ale uważa, że mając remizę i samochody, OSP może realizować podstawowe cele.
 
Głos zabrał także Wiceburmistrz Władysław Ślisiński, który przypomniał, że gdy pojawił się pomysł utworzenia OSP, rada była podzielona, ponieważ kwotą 15 tys. zł z budżetu zasilana była straż w Mosinie i Luboniu. Wiceburmistrz dodał, że powinno się skupić na budowie remizy i stopniowym dochodzeniu do rozwoju bazy sprzętowej.
 
Radna Małgorzata Hempowicz również zabrała głos w sprawie i dodała, że mieszkańcy są wdzięczni za działalność straży, ale z roku na rok na OSP są przeznaczane coraz większe środki, a miasto ma olbrzymią ilość potrzeb i środki trzeba racjonalnie dzielić.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że działalność OSP jest ważna i potrzebna, ale prosi o wyrozumiałość, co do zgłaszanych potrzeb i możliwości miasta.
 
Pan Gniewko Niedbała poprosił o dodatkowe 10 tys. zł na dokonanie przeglądu narzędzi hydraulicznych, aby straż mogła ich dalej używać, zwrócił tez uwagę na konieczność umundurowania dziewięciu ochotników, gdzie jeden komplet kosztuje 3,5 tys. zł.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że budżet powinien udźwignąć dodatkowe 10 tys. zł bez uszczerbku dla innych zadań, jeśli potrzeba więcej środków, to wraz z burmistrzem przygotuje propozycję, ale zwraca uwagę, że z roku na rok, na OSP przeznaczane są coraz wyższe środki.
 
Głos zabrał burmistrz Andrzej Balcerek, który powiedział, że decyzja zapadnie w porozumieniu z radą miasta, ale zgadza się, że miasto przeznacza dużo środków na inwestycje na potrzeby OSP w Puszczykowie.
 
Następnie skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sośno, która ucierpiała w wyniku sierpniowej nawałnicy.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sośno (druk nr 282).
Wynik głosowania: „za"- 7 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił też projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień w 2018 r.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (druk nr 281).
Wynik głosowania: „za"- 7 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad. 1 Omówienie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
O godzinie 18:40, na posiedzenie przybyła radna Agata Wójcik.
 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawił projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 oraz efekty jego wprowadzenia.
 
Głos zabrała także komendant komisariatu policji w Puszczykowie Małgorzata Trzybińska, która poinformowała o wynikach pracy takich jak odnotowanie zmniejszenia liczby zatrzymań nietrzeźwych kierowców. Pani komendant przedstawiła też zasady funkcjonowania komisariatu, liczbę funkcjonariuszy, poinformowała też o zmniejszeniu liczby interwencji, ale wskazała, że w związku z odmowami przyjęcia do poznańskiej izby wytrzeźwień, duży problem stanowią nietrzeźwi.
Pani komendant omówiła też działania profilaktyczne, które policja podejmuje w szkołach, a także z seniorami
 
W dalszej części posiedzenia, kierownikiem MOPS Karol Majewski oraz komendant Małgorzata Trzybińska, szczegółowo omówili problemy związane z nietrzeźwymi na terenie miasta, a także procedurę zakładania niebieskiej karty.
Poruszono także temat nocnego dyżuru policji, komendant Małgorzata Trzybińska wyjaśniła, że dyżur pełni komisariat w Luboniu, w Puszczykowie m.in. ze względu na liczbę mieszkańców, nie jest to możliwe.
 
O godzinie 19:30 przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zarządziła 15 minut przerwy.
 
O godzinie 19:45 wznowiono obrady. Na posiedzenie nie wrócił radny Jakub Musiał.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 (druk nr 286).
Wynik głosowania: „za"- 7 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 3. Zaopiniowanie rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2018.
Pani Katarzyna Nowak-Śronek przedstawiła projekt uchwały, wyjaśniła, że jest on zgodny z ustawą oraz dodała, że Stowarzyszenie Nasze Puszczykowo złożyło wniosek dotyczący określenia priorytetowych obszarów współpracy Miasta tj. o rozszerzenie o obszary porządku i bezpieczeństwa publicznego a także ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2018 (druk nr 280).
Wynik głosowania: „za"- 7 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania członka Komisji Mieszkaniowej.
Nie rozpatrzono.
Ad 5. Sprawy bieżące
Odpowiadając na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, strażnik miejski Wojciech Grabosz wyjaśnił, że w przypadku odebrania zgłoszenia o spalaniu śmieci, strażnicy kontrolują posesję i jeśli zajdzie taka potrzeba upominają właściciela, mogą też wystawić mandat.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał o czujnik zanieczyszczeń powietrza na rynku.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że została już podpisana umowa i na terenie miasta zostaną rozmieszczone trzy czujniki.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zapytała, ile wniosków o dopłatę do wymiany pieców wpłynęło.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że na obecną chwilę podpisane zostały trzy decyzje dla osób fizycznych.
 
O godzinie 20:20 przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie komisji.
 
 
/-/ Katarzyna Szykulska
Protokolant
 
 
 
 
 

Protokół nr 10/2017 wspólnego posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Puszczykowa oraz Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu Poznańskiego, które odbyło się w d

 

OB.0012.5.10.2017
Godz. rozpoczęcia: 11:00
Godz. zakończenia: 14:05
 
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Puszczykowa Elżbieta Bijaczewska oraz przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu Poznańskiego Marek Lis, otworzyli wspólne posiedzenie Komisji (usprawiedliwiona nieobecność radnych Małgorzaty Hempowicz oraz Alfredy Brączkowskiej).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad.
Porządek obrad posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 4. Wizyta w Środowiskowym Domu Samopomocy - Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie.
 5. Informacja o kierunkach rozwoju i funkcjonowania Szpitala w Puszczykowie.
 6. Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
 7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu Poznańskiego przyjęła protokół z 19 września 2017 r.
 
Ad 4. Wizyta w Środowiskowym Domu Samopomocy - Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że Dom powstał w lipcu 2000 roku i obecnie ma 25 uczestników i 2 osoby na pół „etatu", (3 osoby z Lubonia, 11 osób z Puszczykowa i 13 osób z gminy Mosina). Ponadto przewodnicząca wyjaśniła, że w ubiegłym roku na utrzymanie Domu przeznaczono 426 tys. zł, a w tym roku jest to 380 tys. zł, jest to zadanie rządowe ale również gminy pomagają i dopłacają do działalności.
Następnie Pan Jerzy Pelowski, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy przedstawił działalność placówki, poinformował o kosztach ponoszonych przez uczestników terapii oraz o rodzajach prowadzonych warsztatów.
Pan Jerzy Pelowski odpowiedział też na pytania radnych obydwu Komisji informując m.in., że koszt jednego posiłku to 6,80 zł, poinformował też, że uczestnicy warsztatów sami dbają o czystość budynku, jedna osoba jest zatrudniona do sprzątania na pół etatu.
Głos zabrał też Burmistrz Puszczykowa Andrzej Balcerek, który zapewnił o dalszym wsparciu dla Domu ze strony miasta Puszczykowa i podkreślił dobrą współpracę ze starostwem. Następnie członkowie obydwu Komisji oraz goście zwiedzili Środowiskowy Dom Samopomocy.
 
Ad 5. Informacja o kierunkach rozwoju i funkcjonowania Szpitala w Puszczykowie.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Puszczykowa Elżbieta Bijaczewska oraz przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu Poznańskiego Marek Lis, o godzinie 12:35 wznowili posiedzenie Komisji w Szpitalu w Puszczykowie.
Prowadzenie objął Starosta Poznański Jan Grabkowski, który przedstawił prezentację dotyczącą sytuacji finansowej Spółki Szpital w Puszczykowie.
Następnie Prezes Szpitala w Puszczykowie Ewa Wieja omówiła bieżące potrzeby szpitala oraz zdefiniowała przyszłe potrzeby i planowane inwestycje.
 
Ad 6. Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Puszczykowa Elżbieta Bijaczewska powiedziała, że dobrym pomysłem jest organizacja świątecznej i nocnej pomocy doraźnej w szpitalu oraz dodała, że zarówno wygląd szpitala, jak i przyjazna kadra sprawiają bardzo dobre wrażenie.
Następnie dyskutowano nad planami związanymi z blokiem przyszpitalnym i parkingiem.
 
Ad 7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
O godzinie 14:05 przewodnicząca komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Puszczykowa Elżbieta Bijaczewska i przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu Poznańskiego Marek Lis zakończyli posiedzenie komisji.
Starosta Poznański Jan Grabkowski zaprosił do zwiedzania Szpitala.
 
 
 
/-/ Katarzyna Szykulska
Protokolant
 
 

Protokół nr 9/2017 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 21 września 2017 r. w sali konferencyjnej w hali widowiskowo-sportowej, ul. Podgórna 21

 
OB.0012.5.9.2017
 
Godz. rozpoczęcia: 17:00
Godz. zakończenia: 19:25
 
Tematy:
1. Omówienie gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości na terenie Miasta Puszczykowa.
2. Przedstawienie zmian w świadczeniach 2017-2018 w zakresie:
 • świadczeń wychowawczych (500+),
 • świadczeń rodzinnych.
3. Informacja na temat profilaktycznego programu szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Puszczykowa finansowanego przez Powiat Poznański.
4. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych; obecnych 5 radnych (chwilowa nieobecność radnej Alfredy Brączkowskiej oraz usprawiedliwiona nieobecność radnej Małgorzaty Hempowicz oraz radnego Jana Łagody).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Omówienie gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości na terenie Miasta Puszczykowa.
Prezes Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt" Dorota Lew-Pilarska przedstawiła informacje na temat gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości na terenie Miasta Puszczykowa.
 
O godzinie 17:17 do obradujących dołączyła radna Alfreda Brączkowska (obecnych 6 radnych).
 
O godzinie 17:27 posiedzenie opuściła radna Agata Wójcik (obecnych 5 radnych).
 
Radny Maciej Krzyżański zgłosił, że otrzymywane przez mieszkańców brązowe worki na bioodpady są za małe oraz zapytał, czy możliwa jest ich zmiana na większe i trwalsze, np. takie jak używane przez Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" (GOAP).
 
Pani Dorota Lew-Pilarska poinformowała, że nie posiada szczegółowej wiedzy na temat funkcjonowania GOAP oraz czy stosowane przez GOAP worki są biodegradowalne. Zdaniem pani Doroty Lew-Pilarskiej problem nie jest rozmiar i wytrzymałość worka na odpady biodegradowalne, a jego właściwe użytkowanie. Worki dostarczane mieszkańcom przez CZO „Selekt" spełniają wszystkie wymogi dla tego typu produktu, w konsekwencji czego już w momencie otworzenia zaczynają ulegać rozkładowi. Pani Dorota Lew-Pilarska dodała, że w najbliższym czasie poprosi o publikację w lokalnej prasie artykułów dotyczących właściwej segregacji odpadów.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że niezależnie od przedstawionej argumentacji, jego zdaniem worki są za słabe oraz za małe; nie wytrzymują napełnienia świeżo skoszoną trawą oraz przeniesienia z ogrodu przed dom. Innym problemem zgłoszonym przez radnego Łukasza Grzonkę był fakt, że gospodarstwa domowe otrzymują różną ilość worków, w jego osobistym przypadku niewystarczającą.
 
Pani Dorota Lew-Pilarska powiedziała, że w razie posiadania niewystarczającej liczby worków na odpady segregowane, mieszkańcy mają możliwość pobrania dodatkowych sztuk w Urzędzie Miejskim lub w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Podczas odbierania odpadów sprzed posesji mieszkańców wydawana jest zawsze taka sama ilość nowych worków, ile pełnych worków z odpadami zostało oddanych. Ponadto, mieszkańcy Puszczykowa mają możliwość samodzielnego wywiezienia wytworzonych odpadów do PSZOK.
 
Przedstawiciel firmy FB Serwis S.A. Marcin Szczepaniak dodał do wypowiedzi przedmówczyni, że każdy mieszkaniec, który zgłosi osobom odbierającym śmieci zapotrzebowanie na większą liczbę worków, otrzyma ją.
 
Pani Dorota Lew-Pilarska poinformowała, że gminy Tarnowo Podgórne, Rokietnica oraz Mosina postanowiły wystąpić ze Związku Międzygminnego CZO „Selekt".
 
Pani Dorota Lew-Pilarska odpowiedziała na pytanie radnego Tomasza Potockiego, że w przypadku nieposiadania wystarczającej ilości worków, mieszkańcy mogą wystawiać przed nieruchomość odpady zbierane selektywnie w workach przeźroczystych, tak aby ich zawartość była dobrze widoczna i łatwa do zidentyfikowania. Oczywiście, taka możliwość nie dotyczy bioodpadów, dla których przeznaczone są specjalne biodegradowalne worki w kolorze bromowym.
 
Pan Marcin Szczepaniak odpowiedział na pytanie radnego Tomasza Potockiego, że zasada jest odbierane odpadów sprzed posesji mieszkańców. W tym roku został umożliwiony odbiór odpadów bezpośrednio z terenu posesji, po uprzednim zgłoszeniu takiej chęci firmie wywozowej przez właściciela nieruchomości. Pan Marcin Szczepaniak dodał, że dotychczas od mieszkańców Puszczykowa wpłynęło kilkanaście wniosków dot. odbioru odpadów sprzed posesji i wszystkie z nich zostały rozpatrzone pozytywnie.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział na pytanie radnego Macieja Krzyżańskiego, że planowane jest powstanie punkt zbiórki elektrośmieci w Puszczykowie w 2018 roku. Pierwotnie punkt ten miał zostać uruchomiony w roku 2017, jednak wskazana lokalizacja przy ul. Poznańskiej, na wysokości sklepu „Społem" PSS Puszczykowo, nie została pozytywnie oceniona przez Starostę Poznańskiego.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że jest zadowolony ze sposobu działania „Selektu" oraz firmy FB Serwis S.A. Obecny harmonogram wywozu odpadów, kalendarz selekcjonera oraz „Eco Harmonogram" stanowią przyjazną formę informowania mieszkańców o terminach i sposobie wywozu odpadów.
 
Pani Dorota Lew-Pilarska powiedziała, że „Eco Harmonogram" jest nową usługą skierowaną do mieszkańców gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego CZO „Selekt". „Eco Harmonogram" to darmowa aplikacja mobilna, która umożliwia łatwy dostęp do aktualnego harmonogramu wywozu odpadów oraz do różnego rodzaju dodatkowych informacji i powiadomień związanych z odpadami.
 
Przedstawiciel firmy FB Serwis S.A. Tomasz Buszkiewicz powiedział, że dezynfekcje pojemników posiadanych przez mieszkańców odbyły się w bieżącym roku w kwietniu oraz we wrześniu. Usługa mycia i dezynfekcji pojemników dotyczyła tylko tych nieruchomości, których właściciele zgłosili chęć uczestnictwa firmie wywozowej FB Serwis S.A. Informacja o możliwości skorzystania z tej usługi została zamieszczona w harmonogramie wywozu odpadów oraz w kalendarzu selekcjonera.
 
Pani Dorota Lew-Pilarska zapewniła, że dezynfekcje pojemników posiadanych przez mieszkańców, będą wykonywane cyklicznie, dwa razy w roku i każdy mieszkaniec Puszczykowa, po uprzednim zgłoszeniu chęci udziału, będzie miał możliwość skorzystania z tej oferty.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska poprosiła, żeby w przyszłości, przed wprowadzeniem nowych ofert dla mieszkańców, przeprowadzać kampanie informacyjne.
 
O godzinie 18:01 przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska ogłosiła przerwę, która trwała do godziny 18:17.
 
Ad 2. Przedstawienie zmian w świadczeniach 2017-2018 w zakresie świadczeń wychowawczych (500+) oraz świadczeń rodzinnych.
Pani Ewa Rauhut z Działu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła prezentację multimedialną dotyczącą świadczenia wychowawczego 500+
oraz zmian w okresie świadczeniowym 2017/2018.
 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski odpowiedział na pytanie przewodniczącej Elżbiety Bijaczewskiej, że liczba mieszkańców Puszczykowa przebywających w Domach Pomocy Społecznej w bieżącym roku pozostała bez zmian w stosunku do roku ubiegłego.
 
Ad 3. Informacja na temat profilaktycznego programu szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Puszczykowa finansowanego przez Powiat Poznański.
Radna Elżbieta Czarnecka przedstawiła informację na temat profilaktycznego programu szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Puszczykowa finansowanego przez Powiat Poznański oraz zaznaczyła, że zainteresowanie programem jest bardzo wysokie.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że przedstawione działania są realizowane dzięki funduszom programu profilaktyki zdrowotnej Powiatu Poznańskiego. W ramach przeznaczonych na ten cel funduszy Powiat Poznański zakupił w bieżącym roku ok. 3 tys. szczepionek, przeznaczonych dla mieszkańców powiatu.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zaproponowała, żeby rozważyć rozpoczęcie podobnej akcji ze środków budżetu Miasta Puszczykowa. Program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, w ubiegłym roku z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie skorzystało 119 mieszkańców, natomiast w bieżącym roku na potrzeby mieszkańców Puszczykowa zabezpieczono 194 szczepionki.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przypomniała, że w najbliższą sobotę 23 września br. na terenie Szpitala w Puszczykowie odbędzie się „Biała Sobota", podczas której mieszkańcy powiatu poznańskiego będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań. Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przekazała również zaproszenie na bezpłatną konferencję pn. „Stop urazom i wypadkom wśród seniorów", która odbędzie się 24 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.
 
Mieszkaniec Kazimierz Jabłoński poinformował, że wraz z panem Mariuszem Szafrańskim mieszkają w bliskim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 2, na terenie której został wybudowany, w ramach pierwszego puszczykowskiego budżetu obywatelskiego, plac zabaw. Od momentu uruchomienia placu zabaw standard życia mieszkańców sąsiednich nieruchomości znacznie się pogorszył. Szkoła nie ogrodziła swojego terenu, co umożliwia dzieciom i młodzieży przechodzenie, w trakcie zajęć, na sąsiednie posesje. Zwiększeniu uległ również hałas, generowany przez nowy plac zabaw. Z placu zabaw, oprócz dzieci, korzysta również młodzież, a sam plac pozostaje otwarty nawet do godziny 21:00.
 
Mieszkaniec Mariusz Szafrański zaznaczył, że do momentu wybudowania nowego placu zabaw sąsiedztwo Szkoły Podstawowej nr 2 nie było aż tak dokuczliwe. Poprzednio z boiska korzystała wyłącznie młodzież szkolna i nie dłużej niż do godziny 16:00. Obecnie hałas utrzymuje się do późnych godzin wieczornych. Pan Mariusz Szafrański zaproponował, wykonanie ogrodzenia szkoły w porozumieniu z sąsiadami i z uwzględnieniem ich sugestii.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że odbył już spotkanie z przedmówcami, podczas którego przedstawiono mu problem. Plac zabaw został wybudowany ze środków pochodzących z budżetu obywatelskiego, z inicjatywy Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2, mieszkańców i uczniów. Inwestycja została zlokalizowana na gruncie miejskim.
 
Radna Elżbieta Czarnecka zapytała, czy nadmierny hałas generowany przez zainstalowane urządzenia wynika z ewentualnych uszkodzeń, albo błędów konstrukcyjnych oraz zaproponowała przeprowadzenie kontroli wyposażenia placu zabaw.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział radnej Elżbiecie Czarneckiej, że zakupione wyposażenia placu zabaw posiada niezbędne atesty i spełnia normy dotyczące urządzeń tego typu. Realizacja inwestycji zakończyła się w bieżącym roku.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek poprosił mieszkańców o wystosowanie i złożenie w Urzędzie Miejskim pisma, w którym przedstawią konkretne propozycje i oczekiwania dotyczące zgłoszonego problemu.
 
O godzinie 19:25  przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant

Protokół nr 7/2017 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 12 czerwca 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 

OB.0012.5.7.2017
 
Godz. rozpoczęcia: 17:07
Godz. zakończenia: 18:40
 
Tematy:
 1. Analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta za rok 2016 w zakresie działań komisji oraz zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutoriom dla Burmistrza.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2016 rok (druk nr 236),
 • udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa ztytułu wykonania budżetu Miasta za 2016 rok (druk nr 237),
 • uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Puszczykowa (druk nr 239).
 1. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych; obecnych 6 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnej Elżbiety Czarneckiej i radnego Jana Łagody).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta za rok 2016 w zakresie działań komisji oraz zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutoriom dla Burmistrza.
 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski odpowiedział na pytanie przewodniczącej Elżbiety Bijaczewskiej, że nie zatrudniania się osób do prowadzenia Miejskiego Klubu Seniora. Koszty związane z jego utrzymaniem wynikają, np. z ponoszenia opłat za sprzątanie obiektu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytanie przewodniczącej Elżbiety Bijaczewskiej, że pozytywnie ocenione przez komisję konkursową wnioski dot. dotacji dla NGO otrzymały dofinansowanie. Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że nie w każdym przypadku przyznana kwota dofinasowania była równa wnioskowanej.
 
Pan Karol Majewski odpowiedział na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, że koszty związane z pobytem mieszkańców Puszczykowa w domach pomocy społecznej są częściowo pokrywane z ich świadczeń rentowych lub emerytalnych. Pozostałą do zapłaty kwotę pokrywają osoby zobowiązane. Jeżeli nie została wskazana osoba zobowiązana, to koszty te pokrywane są z budżetu miasta.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2016 rok (druk nr 236)
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2016 rok (druk nr 236).
 
Przewodniczący Komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2016 rok (druk nr 236).
Wynik głosowania: „za"- 5 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2016 rok (druk nr 237)
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2016 rok (druk nr 237).
 
Przewodniczący Komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2016 rok (druk nr 237).
Wynik głosowania: „za"- 5 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 • uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Puszczykowa (druk nr 239)
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że autor „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Puszczykowa" niestety nie mógł w dniu dzisiejszym dotrzeć na posiedzenie komisji. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Puszczykowa (druk nr 239 wraz z załącznikiem do druku oraz zał. nr 1 do planu, zał. nr 2 do planu, zał. nr 3 do planu, zał. nr 4 do planu, zał. nr 5 do planu i zał. nr 6 do planu) oraz dodał, że temat zostanie szczegółowo przedstawiony przez autora na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu 19.06 br.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska, poinformowała, że w związku z zaistniałą sytuacją  projekt uchwały nie zostanie w dniu dzisiejszym zaopiniowany, a członkowie komisji będą mieli możliwość zadania pytań na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu 19.06 br.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Gniewko Niedbała przedstawił sprawozdanie dot. interwencji podjętych przez strażaków OSP w maju i czerwcu:
5.05 - wezwanie do wypadku samochodu osobowego przy ul. Wysokiej (na wysokości cmentarza),
14.05 - wezwanie do pożaru domu przy ul. Poznańskiej,
20.05 - pomoc przy poszukiwaniu zaginionej osoby przez Komisariat Policji w Luboniu,
27.05 - wezwanie do zlikwidowania gniazda szerszeni przy ul. Fiedlera,
27.05 - wezwanie do zlikwidowania gniazda szerszeni przy ul. Niezłomnych,
30.05 - interwencja po burzy, w trakcie której doszło do powalenia drzewa przy ul. Wysokiej,
30.05 - interwencja po burzy, w trakcie której doszło do złamania gałęzi drzewa przy ul. Wczasowej,
31.05 - interwencja po burzy, w trakcie której doszło do złamania gałęzi drzewa przy ul. Reymonta,
31.05 - interwencja po burzy, w trakcie której doszło do przechylenia sosny nad ścieżką rowerową na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kościelnej 7,
6.06 - interwencja po burzy, w trakcie której duży konar drzewa powalił się na budynek gospodarczy przy ul. Kochanowskiego,
9.06 - interwencja po burzy, w trakcie której doszło do złamania gałęzi drzewa przy ul. Strażackiej,
11.06 - wezwanie do awarii wynikającej z przegrzania instalacji centralnego ogrzewania, służącej do podgrzewania wody, przy ul. Krańcowej.
Pan Gniewko Niedbała dodał, że strażacy OSP zabezpieczali Dni Puszczykowa w dniu 10.06 br. na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kościelnej 7.
 
Przedstawiciel Komisariatu Policji Piotr Burkowski poinformował, że pracownicy Komisariatu Policji cyklicznie realizują programy edukacyjne oraz porady prewencyjne w puszczykowskich szkołach, które dotyczą m.in. cyberprzemocy, dopalaczy oraz bezpieczeństwa w czasie ferii i wakacji. Pan Piotr Burkowski opowiedział o aplikacji internetowej - Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, która służy do anonimowego wskazywania na mapie miejsc, w których dochodzi do niebezpiecznych sytuacji, np. przekraczania prędkości.
 
Pan Gniewko Niedbała poinformował, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie pojawiło się ogłoszenie dot. możliwości składania ofert w przetargu dot. budowy budynku OSP w Puszczykowie.
 
Pan Gniewko Niedbała odpowiedział na pytanie Elżbiety Bijaczewskiej, że OSP zrzesza 80 osób oraz dodał, że przeszkolenie nowych ochotników, zanim zaczną uczestniczyć w akcjach, trwa ok. roku.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poprosił radnych o zastanowienie się nad przyszłością bezpłatnej komunikacji publicznej w Puszczykowie. Jedną z rozważanych opcji jest utrzymanie dotychczasowych zasad jej funkcjonowania i ogłoszenie przetargu publicznego na realizacje zadania w przyszłym roku. Inną możliwością jest przekazanie zadania do realizacji Zakładowi Usług Komunalnych w Mosinie. Procedura nie wymaga przeprowadzenia przetargu, a takie rozwiązanie dawałoby możliwość stworzenia w przyszłości nieodpłatnej komunikacji na terenie Puszczykowa oraz Mosiny.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział radnemu Tomaszowi Potockiemu, że oba zaproponowane warianty zakładają przeznaczenie takiej samej kwoty na realizacje tego zadania.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnego Macieja Krzyżańskiego, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów konieczne będzie wprowadzenie nowych zasad segregacji odpadów. Do 2021 roku każdy z mieszkańców będzie musiał wyposażyć się w brązowy pojemnik na odpady biodegradowalne (bioodpady).
 
O godzinie 18:40  przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant

Protokół nr 5/2017 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 18 maja 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.5.5.2017
 
Godz. rozpoczęcia: 17:05
Godz. zakończenia: 18:45
 
Tematy:
 1. Działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców powiatu poznańskiego w zakresie pomocy społecznej oraz pomocy osobom niepełnosprawnym.   
 2. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych; obecnych 8 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Sprawy bieżące
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski odpowiedział na pytanie przewodniczącej Elżbiety Bijaczewskiej, że strażnicy miejscy nie posiadają uprawnień do zatrzymywania pojazdów w ruchu oraz nie mogą kontrolować prędkości samochodów przejeżdżających przez Puszczykowo.
 
Radna Elżbieta Czarnecka poprosiła komendanta Dariusza Borowskiego o oddelegowanie strażników miejskich do nadzorowania ruchu pojazdów na skrzyżowaniu ul. 3 Maja, ul. Cyryla Ratajskiego i ul. Nadwarciańskiej.
 
Komendant Dariusz Borowski odpowiedział radnej Elżbiecie Czarneckiej, że obowiązkiem inwestora jest prawidłowe oznakowanie inwestycji i to wymaganie zostało spełnione. Strażnicy nie mogą informować każdego kierowcy, który postanowi pojechać ul. Wczasową, że przejazd kolejowy w Puszczykowie, w związku z prowadzoną modernizacją linii kolejowej E-59, został zamknięty. Zdaniem komendanta Dariusza Borowskiego każdy kierowca powinien zwrócić uwagę na oznaczenie pionowe drogi.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnej Alfredy Brączkowskiej, że przekazywane przez inwestora informacje o planowanych zamknięciach przejazdów kolejowych w Puszczykowie oraz Puszczykówku są niezwłocznie zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
 
Ad 1. Działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców powiatu poznańskiego w zakresie pomocy społecznej oraz pomocy osobom niepełnosprawnym.   
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przedstawiła prezentację multimedialną dotyczącą działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców powiatu poznańskiego w zakresie pomocy społecznej oraz pomocy osobom niepełnosprawnym (prezentacja stanowi załącznik do protokołu).
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska odpowiedziała na pytanie radnego Tomasza Potockiego, że podstawowym warunkiem jaki muszą spełnić kandydaci na rodzinę zastępczą jest niekaralność, następnie kandydaci są poddawani testom psychologicznym oraz uczestniczą w dedykowanym im kursie. Zdarza się, że w trakcie lub po zakończeniu procedury przygotowawczej kandydaci na rodziny zastępcze rezygnują.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska odpowiedziała na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, że rodziny zastępcze są kontrolowane przez koordynatora rodziny, który weryfikuje ich funkcjonowanie oraz może dokonywać niezapowiedzianych wizyt.
 
O godzinie 17:30 radna Agata Wójcik opuściła posiedzenie komisji (obecnych 7 radnych).
 
Mieszkanka Nina Kubzdela zapytała o sens finansowania kursów prawa jazdy dla osób przebywających w rodzinach zastępczych.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska odpowiedziała, że osoby przebywające w rodzinach zastępczych wybierają kursy, w których chcą uczestniczyć, np. kurs prawa jazdy kat. B, kurs wózków widłowych oraz inne, które ułatwią im późniejsze poszukiwanie pracy i usamodzielnianie się.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska odpowiedziała na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, że celem PCPR jest ograniczenie liczby placówek wychowawczych i stworzenie w ich miejsce zawodowych rodzin zastępczych. Takie rozwiązanie jest tańsze a zarazem stwarza lepsze możliwości rozwoju dzieci, które muszą w nich przebywać.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska odpowiedziała na pytanie radnej Elżbiety Czarneckiej, że osoba posiadająca czasowe orzeczenie o niepełnosprawności może korzystać z pomocy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
Ad 2. Sprawy bieżące (kontynuacja).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poprosił radnych o wyrażenie opinii na temat możliwości dotowania jedynego w Puszczykowie żłobka „Kotki Dwa". Proponowana dopłata miałaby wynosić 200 zł do pobytu 1 dziecka mieszkającego w Puszczykowie w puszczykowskim żłobku.
 
O godzenie 18:30 radna Alfreda Brączkowska opuściła posiedzenie komisji (obecnych 6 radnych).
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska powiedziała, że osobiście kontaktowała się z panią Moniką Błoch-Gołębiowską właścicielką żłobka „Kotki Dwa". Obecnie czesne wynosi 1.000 zł, w żłobku znajdują się 24 miejsca i uczęszcza do niego tylko 1 dziecko mieszkające w Puszczykowie. Zdaniem przewodniczącej Elżbiety Bijaczewskiej warto zaprosić panią Moniką Błoch-Gołębiowską na posiedzenie komisji, żeby poznać jej zdanie w tym temacie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że przedstawiona propozycja stanowi odpowiedź na pisma mieszkańców, które wpłynęły w ostatnim czasie do Urzędu Miejskiego.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska poprosiła o przygotowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla puszczykowskiego żłobka, w celu zmniejszenia czesnego dzieci mieszkających w Puszczykowie.
 
O godzinie 18:45  przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant

Protokół nr 4/2017 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 27 kwietnia 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 

OB.0012.5.4.2017
 
Godz. rozpoczęcia: 17:00
Godz. zakończenia: 18:28
 
Tematy:
 1. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 - Pan Karol Majewski, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Puszczykowie - Pan Tomasz Maćkowiak, Komendant Policji w Puszczykowie.
 3. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych; obecnych 7 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnej Małgorzaty Hempowicz).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 - Pan Karol Majewski, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawił ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2016 (dokument stanowi załącznik do protokołu).
 
Pan Karol Majewski odpowiedział na pytanie radnej Agaty Wójcik, że w związku z przeprowadzoną waloryzacją świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2017 r. wynosi 1406 zł. Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wzrasta co roku.
 
O godzinie 17:33 posiedzenie komisji opuściła radna Agata Wójcik (obecnych 6 radnych).
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska opowiedziała o programie „Senior-WIGOR" oraz zasugerowała możliwość skorzystania z programu przez MOPS. Celem strategicznym programu jest wsparcie seniorów poprzez dofinansowanie działań jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior-WIGOR".
 
Pan Karol Majewski odpowiedział na pytanie radnej Elżbiety Czarneckiej, że w 2016 roku w domach pomocy społecznej przebywało 18 mieszkańców Puszczykowa.
 
Pan Karol Majewski odpowiedział na pytanie radnej Alfredy Brączkowskiej, że dodatek mieszkaniowy jest wyliczany na podstawie dochodu wnioskodawcy oraz kosztów wynajmu lokalu mieszkalnego. Dodatki są przyznawane na pół roku i przy każdorazowym złożeniu wniosku rozpatrywana jest aktualna sytuacja materialna wnioskodawcy.
 
Pan Karol Majewski odpowiedział na pytanie przewodniczącej Elżbiety Bijaczewskiej, że w tzw. „hotelu pielęgniarskim" zamieszkuje 15 osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy. Ogółem przyznano 132 dodatki mieszkaniowe na kwotę 43.766,00 zł.
 
Pan Karol Majewski odpowiedział na pytanie radnej Elżbiety Czarneckiej, że pomocą społeczną z tytułu bezdomności jest objętych 11 mieszkańców Puszczykowa.
 
Pan Karol Majewski odpowiedział na pytanie radnego Jakuba Musiała, że funkcjonariusze Policji mają obowiązek, na wniosek kierownika MOPS, asystować podczas przeprowadzania wywiadów. Ponadto pracownicy MOPS są wyposażeni w tzw. „napadówki". „Napadówki" to urządzenia (piloty) wyposażone w specjalny przycisk, którego naciśniecie, bez wywoływania głośnego alarmu, wzywa na miejsce grupę patrolową agencji ochrony. „Napadówka" może zostać wykorzystana, kiedy pracownik MOPS poczuję się zagrożony przez agresywnie zachowującego się klienta.
 
Ad 2. Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Puszczykowie - Pan Tomasz Maćkowiak, Komendant Policji w Puszczykowie.
Komendant Policji Tomasz Maćkowiak przedstawił sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Puszczykowie w formie dwóch prezentacji multimedialnych. Prezentacje obejmują okres od stycznia od maja 2016 r. oraz cały rok 2016 i przedstawiają dane dot. Puszczykowa na tle pozostałych gmin powiatu poznańskiego (prezentacje stanowią załącznik do protokołu).
 
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski odpowiedział na pytanie radnego Jana Łagody, że pracownicy Straży Miejskiej posiadają dostęp do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz dodał, że weryfikacja zgłoszeń dokonywanych przez mieszkańców leży w kompetencji Policji.
 
Pan Tomasz Maćkowiak odpowiedział na pytanie radnego Jakuba Musiała, że Komisariat Policji działa w systemie 3 zmianowym, dzięki czemu może być czynny nawet do 2 lub 4 w nocy. Pan Tomasz Maćkowiak dodał, że w razie zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańcy powinni dokonywać zgłoszeń pod numerami telefonów 997 oraz 112. Telefon zostanie odebrany przez operatora Centrum Powiadamiania Ratunkowego, który przyjmie zgłoszenie oraz skieruje do interwencji najbliższy patrol Policji. Ideą funkcjonowania jednolitych numerów telefonów w ramach Systemu Powiadamiania Ratunkowego jest możliwość uzyskania pomocy podmiotów i służb do zadań których należy ochrona życia, zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 
Pan Tomasz Maćkowiak odpowiedział na pytanie radnej Alfredy Brączkowskiej, że w Komisariacie Policji w Puszczykowie w ubiegłym roku było zatrudnionych 15 funkcjonariuszy pracujących w systemie zmianowym, obecnie jest ich tylko 11.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Komendant Policji Tomasz Maćkowiak odpowiedział na pytanie przewodniczącej Elżbiety Bijaczewskiej, że pracownicy Komisariatu Policji przeprowadzali prelekcje w ramach kampanii społecznej „Bezpieczny Senior".
 
Pan Tomasz Maćkowiak odpowiedział na pytanie radnego Jakub Musiała, że pracownicy Komisariatu Policji cyklicznie realizują programy edukacyjne oraz porady prewencyjne w puszczykowskich szkołach, które dotyczą m.in. cyberprzemocy, dopalaczy oraz bezpieczeństwa w czasie ferii i wakacji.
 
Przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej Filip Krzemkowski poinformował, że 13 kwietnia br. na drodze wojewódzkiej nr 430 doszło do zderzenia samochodu osobowego z samochodem dostawczym. Kierowca samochodu osobowego zginął na miejscu a pasażer samochodu osobowego oraz kierowca samochodu dostawczego zostali odwiezieni do szpitala.
 
O godzinie 18:28  przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant

Protokół nr 3/2017 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 16 marca 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 

OB.0012.5.3.2017
 
Godz. rozpoczęcia: 17:06
Godz. zakończenia: 18:35
 
Tematy:
1. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za rok 2016 - Pan Karol Majewski, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
2. Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Puszczykowie - Pan Tomasz Maćkowiak, Komendant Policji w Puszczykowie.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2017.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa
5. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych; obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska poinformowała o wykreśleniu  z porządku obrad punktu 2. dot. sprawozdania z działalności Komisariatu Policji w Puszczykowie ze względu na  usprawiedliwioną nieobecność komendanta Policji Tomasza Maćkowiaka.
 
Ad 1. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za rok 2016 - Pan Karol Majewski, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawił sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za rok 2016 (sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu).
 
Pan Karol Majewski odpowiedział, na pytanie radnego Tomasza Potockiego, że świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, co do zasady, przysługuje matce, ojcu, faktycznemu opiekunowi dziecka lub osobie będącej rodziną zastępczą i od 1 stycznia br. wynosi 1.406 zł.
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2017.
Inspektor ds. ochrony środowiska Janina Kozeńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2017 (druk nr 206 wraz z załącznikiem).
 
Pani Janina Kozeńska odpowiedziała na pytanie przewodniczącej Elżbiety Bijaczewskiej, że w zeszłym roku tylko kilkanaście zwierząt wyłapanych na ulicach Puszczykowa trafiło do Schroniska dla Zwierząt w Skałowie. Większość zwierząt została przetransportowana do przytuliska dla bezdomnych psów w Łęczycy, skąd zostały odebrane przez właścicieli lub zaadoptowane za pośrednictwem Fundacji Zwierzęce Marzenia.
 
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski powiedział, że w ubiegłym roku Straż Miejska wyłapała ok. 50 psów. Znaczna część z nich posiadała chipy, dzięki czemu możliwe było natychmiastowe powiadomienie właścicieli. Zwierzęta nieposiadające chipa zostały przekazane do przytuliska. Każdemu z nich wykonano zdjęcie, które zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Umożliwiło to szybkie odnalezienie zagubionych zwierząt przez właścicieli. Pan Dariusz Borowski dodał, że jest bardzo zadowolony z funkcjonowania przytuliska.
 
Radna Małgorzata Hempowicz zapytała, w jakim zakresie Miasto korzysta z usług schroniska.
 
Pan Dariusz Borowski powiedział, że w tym roku Straż Miejska nie odwiozła żadnego psa do schroniska.
 
Pani Janina Kozeńska powiedziała, że niestety każda gmina ma ustawowy obowiązek współpracy ze schroniskiem. Mimo tego, że przytulisko w Łęczycy działa prężnie niemożliwe byłoby rozwiązanie umowy ze schroniskiem w Skałowie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że wiceburmistrz Władysław Ślisiński prowadzi negocjacje dot. ustalenia korzystniejszych opłat dla Puszczykowa, ze względu na fakt, że w tym roku do schroniska nie zostało przywiezione żadne zwierzę z Puszczykowa.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, czy gabinety weterynaryjne wymienione w § 11 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2017 otrzymują jednorazowo kwoty przeznaczone na realizację programu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że gabinety weterynaryjne po wykonaniu wskazanych w programie usług wystawiają rachunki. Miasto ponosi wyłącznie realne koszty wynikające z realizacji przez gabinety weterynaryjne postanowień programu. Kwoty podane w programie zostały oszacowane na podstawie wystawionych w ubiegłych latach rachunków.
 
Przewodnicząca komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2017 (druk nr 206).
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa (druk nr 212 wraz z załącznikiem oraz załącznikiem do regulaminu).
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, że zgodnie z § 7 Regulaminu udzielania dotacji celowych na trwałą likwidację ogrzewania węglowego i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi kwota dotacji zależy od daty złożenia wniosku, a nie daty podpisania umowy dofinansowania. Osoby, które złożą wnioski o dofinansowanie w latach 2017-2018 mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych, o których mowa w § 4, jednak nie więcej niż 5.000 zł na jeden budynek. Osoby, które złożą wniosek od roku 2019 mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, o których mowa w § 4, jednak nie więcej niż 4.000 zł na jeden budynek. Taki zapis ma na celu zmobilizowanie mieszkańców do jak najszybszego aplikowania o dofinansowanie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, że burmistrz może odmówić udzielenia dotacji w przypadku wskazania we wniosku terminu realizacji zadania niegwarantującego wykonania przedsięwzięcia w danym roku budżetowym. Zmiana systemu ogrzewania musi zostać przeprowadzona w roku budżetowym, w którym została przyznana dotacja.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, że skutkiem niewykonania zadania w danym roku budżetowym jest niewypłacenie dotacji. Natomiast, jeżeli burmistrz odmówi wnioskodawcy przyznania dotacji to wniosek będzie rozpatrywany w pierwszej kolejności w następnym roku.
 
Radna Małgorzata Hempowicz zgłosiła, że § 5 pkt. 3 Regulaminu został niegramatycznie sformułowany i brzmi „Dotacja nie może być wykorzystana na dokumentacji sporządzonej w ramach przygotowania przedsięwzięcia, np. projekt budowlany, projekt wykonawczy, uzgodnienia itp.".
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że jest to oczywisty błąd pisarski i zostanie poprawiony.
 
Inspektor ds. ochrony środowiska Janina Kozeńska odpowiedziała na pytanie przewodniczącej Elżbiety Bijaczewskiej, że mieszkańcy przejawiają bardzo duże zainteresowanie tematem dotacji na wymianę źródeł ciepła. Dnia 13.03 br. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie z doradcą energetycznym WFOŚiGW panem Maciejem Kołowskim, który przedstawił program dot. termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych „TERMO - 2017" oraz program dot. wymiany źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych „PIECYK - 2017". Nabór wniosków w programie „TERMO-2017" trwa do 31.03 br. a w programie „PIECYK - 2017" do 26.05 br.  Na spotkaniu było obecnych ok. 30 mieszkańców.
 
Przewodnicząca komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa (druk nr 212).
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa będą pochodziły z rezerwy na wydatki majątkowe z budżetu Miasta, przez co konieczna jest zmiana uchwały budżetowej.
 
Przewodnicząca komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej (druk nr 213).
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 5. Sprawy bieżące.
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski odpowiedział na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, że duża liczba interwencji Straży Miejskiej wynika z nagłośnienia problemu smogu. Pan Dariusz Borowski podkreślił, że podejrzany dym unoszący się z kominów nie zawsze jest rezultatem spalania śmieci, często bywa skutkiem palenia mokrym paliwem lub palenia w piecach nieposiadających certyfikatów.
 
Pan Dariusz Borowski odpowiedział na pytanie radnej Alfredy Brączkowskiej, że osoby palące latem w piecach mogą to robić w celu ogrzania wody bieżącej, niekoniecznie muszą wtedy spalać śmieci. Od kiedy Puszczykowo należy do Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt" problem spalania śmieci praktycznie przestał istnieć. Pan Dariusz Borowski dodał, że jeżeli mieszkańcy mają podstawy, żeby sądzić, że na terenie Puszczykowa spalane są śmieci to należy to zgłosić Straży Miejskiej.
 
Przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej Filip Krzemkowski powiedział, że w dniu dzisiejszym (16.03 br.) na ul. Nadwarciańskiej miał miejsce pożar traw. Pierwsza na miejscu zjawiła się Straż Miejska. Po przyjeździe OSP pożar zajmował ok. 150 m2, jednak ze względu na niespokojny wiatr obszar pożaru zwiększył się do ok. 600 m2. Pożar udało się ugasić, nikt nie ucierpiał a prawdopodobną przyczyną jego powstania było rozpalenie ogniska w niedozwolonym miejscu. Sprawcy pozostają nieznani. Pan Filip Krzemkowski zwrócił się z prośbą do władz Miasta o zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w „Echu Puszczykowa" informacji o prowadzonej przez Państwową Straż Pożarną kampanii pn. „Stop pożarom traw".
 
Pan Dariusz Borowski odpowiedział na pytanie przewodniczącej Elżbiety Bijaczewskiej, że od początku marca Straż Miejska otrzymała wiele zgłoszeń dotyczących wycinki drzew. W wyniku przeprowadzonych interwencji ustalono, że wszystkie zgłoszone wycinki zostały przeprowadzone legalnie.
 
Inspektor ds. ochrony środowiska Janina Kozeńska dodała, że w myśl obowiązujących przepisów osoby fizyczne, będące właścicielami nieruchomości, mogą usunąć drzewo lub krzew na swojej posesji bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na wycinkę. Dotychczas obowiązujące przepisy zmieniły się w dniu 1.01 br., kiedy weszła  w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił możliwość przyznania dotacji dla prywatnego żłobka „Kotki Dwa", który jest aktualnie jedynym żłobkiem w Puszczykowie.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zaproponowała, żeby zaprosić właścicieli prywatnego żłobka „Kotki Dwa" na posiedzenie komisji. Do tej pory właściciele nie złożyli wniosku o przyznanie dotacji, więc w pierwszej kolejności należy poznać ich zdanie.
 
O godz. 18:35 przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant

Protokół nr 2/2017 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 16 lutego 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.5.2.17
 
Godz. rozpoczęcia:    17:00
Godz. zakończenia:    18:50
 
Tematy:
 1. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016 - Karol Majewski, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
 2. Omówienie i zaopiniowanie Miejskiego Programu Wspierania rodziny na lata 2017-2019.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali na terenie nieruchomości przy ulicy Poznańskiej 36 na okres do 3 lat.
 4. Informacja Burmistrza Miasta dotycząca podejmowanych przez Urząd  Miejski działań w związku z zapowietrzeniem części Miasta ptasią grypą.
 5. Zaopiniowanie projektu „Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P". 
 6. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych (obecnych 6 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016 - Karol Majewski, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski razem z psychologiem-konsultantem panią Marią Bobrowską, za pomocą prezentacji multimedialnej przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016 (ww. prezentacja sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 2. Omówienie i zaopiniowanie Miejskiego Programu Wspierania rodziny na lata 2017-2019.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski za pomocą prezentacji multimedialnej przedstawił projekt uchwały ws. Miejskiego Programu Wspierania rodziny na lata 2017-2019 (ww. prezentacja oraz projekt uchwały wraz z projektem Programu stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
Konieczność opracowania Programu wynika z zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Pozostałe podstawy prawne opracowania Programu to:
 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 • ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem",
 • ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
 
Pan Karol Majewski podkreślił, że od wielu lat, żadne dziecko z terenu Puszczykowa nie zostało umieszczone w domu dziecka, ani nie było odbierane rodzicom w sposób interwencyjny.
 
Psycholog Maria Bobrowska powiedziała, że dużym problemem w prowadzonych czynnościach jest opieszałość sądów (zwłaszcza w sytuacjach, gdy konieczne jest natychmiastowe działanie) oraz utrudniony dostęp do lekarzy specjalistów.
 
Odpowiadając na pytanie przewodniczącej Elżbiety Bijaczewskiej, pan Karol Majewski powiedział, że widocznych wskazań do nieprzyznawania rodzinom dodatku 500+ raczej nie ma, poza jednym przypadkiem, w którym wystąpiło podejrzenie uzależnienia od hazardu.
Zdaniem pana Karola Majewskiego wprowadzenie programu 500+ przyczyniło się do tego, że część rodzin dotychczas korzystających z pomocy społecznej już jej nie potrzebuje.
 
Psycholog Maria Bobrowska powiedziała, że zdarzają się jednak przypadki, w których pracownicy MOPS-u muszą zwracać uwagę, iż dodatek 500+ powinien być wydatkowany wyłącznie na dzieci.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. Miejskiego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Puszczykowo na lata 2017-2019 (druk nr 195).
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 195 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali na terenie nieruchomości przy ulicy Poznańskiej 36 na okres do 3 lat.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały (załącznik do projektu uchwały), który dotyczy wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali na terenie nieruchomości przy ulicy Poznańskiej 36 na prowadzenie przychodni lekarza rodzinnego. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Rozwoju padła propozycja dokonania zmiany w omawianym projekcie uchwały, tj. skrócenia okresu najmu do 1 roku (z powodu możliwych zmian w funkcjonowaniu NFZ).
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że jeśli przychodnia podpisze kontrakt z NFZ, to automatycznie umowa najmu zostanie wydłużona.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali na terenie nieruchomości przy ulicy Poznańskiej 36 na okres do 1 roku (czyli z uwzględnieniem zgłoszonej zmiany dotyczącej skróconego okresu najmu).
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 4. Informacja Burmistrza Miasta dotycząca podejmowanych przez Urząd  Miejski działań w związku z zapowietrzeniem części Miasta ptasią grypą.
Inspektor ds. ochrony środowiska i ochrony zdrowia Janina Kozeńska poinformowała, że 7 lutego br. wojewoda wielkopolski wydał rozporządzenie ws. zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), w którym uznał, że teren Puszczykowa leży w obszarze zagrożonym wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) oraz nakazał realizację stosownych zaleceń (m.in. oznakowanie terenu).
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że wszystkie informacje w powyższej sprawie są zamieszczone na stronie internetowej Miasta oraz dodał, że w Puszczykowie nie ma zarejestrowanych żadnych hodowców drobiu.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu „Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P". 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że opracowany został projekt „Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P" (na lata 2017-2022), mający na celu ochronę zdrowia mieszkańców poprzez działania zmierzające do oczyszczenia powietrza z trzech szkodliwych czynników, tj. pyłu PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że Miasto podejmuje szereg działań, które mają na celu zmniejszenie emisji szkodliwych czynników np. termomodernizacja budynków, budowa ulic, zamiatanie ulic metodą mokrą oraz zapowiedział, że przygotowany zostanie projekt uchwały zakładający możliwość dofinansowania dla mieszkańców, którzy dokonają wymiany pieców na niskoemisyjne. Projekt Programu zakłada, że gminy stworzą system zachęt do likwidacji lub wymiany starych kotłów na paliwo stałe i powinny obejmować:
 • prowadzenie działań zmierzających do podłączenia do sieci cieplnej lokali ogrzewanych wsposób indywidualny ze starych urządzeń grzewczych, zasilanych paliwami stałymi, wraz zich likwidacją,
 • prowadzenie działań zmierzających do wymiany niskosprawnych kotłów na paliwa stałe (głównie na węgiel) na:
- nowe kotły zasilane paliwem gazowym,
- ogrzewanie elektryczne,
- nowe kotły zasilane olejem opałowym,
- nowe kotły węglowe zasilane automatycznie spełniające wymogi klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska podsumowała, że głównie założenia projektu Programu są właściwe.
 
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski powiedział, że niemal codziennie strażnicy otrzymują zgłoszenia o podejrzeniu spalania w przydomowej kotłowni materiałów niedozwolonych, ale przeprowadzane kontrole nie ujawniają nieprawidłowości.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu „Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P".
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt „Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P".
 
Ad 6. Sprawy bieżące.
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie pan Gniewko Niedbała poinformował o podejmowanych przez OSP Puszczykowo interwencjach w okresie od 20 stycznia 2017 r. do dzisiaj - były to: wypadki drogowe, plamy oleju na jezdniach, dwa pożary (w wymienionych zdarzeniach nie było ofiar).
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy podejmowano rozmowy z Inspekcją Transportu Drogowego w sprawie uruchomienia fotoradarów, będących w posiadaniu Miasta.
Burmistrz Andrzej Balcerek oraz komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski odpowiedzieli, że na razie nie uzyskano żadnych informacji z ITD.  
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała o budowę lewoskrętu z ul. Wysokiej w ul. Zieloną.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że budowa lewoskrętu zostanie wykonana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w przyszłym roku.
 
Radna Alfreda Brączkowska zgłosiła, żeby na ulicy pomiędzy ul. Niepodległości a ul. Niezłomnych ustawić znak „zakaz wjazdu" (od strony ul. Niepodległości).
 
Radna Alfreda Brączkowska zgłosiła, że na końcu ul. Niepodległości (przy skręcie) mieszkańcy posadzili tuje, które utrudniają widoczność.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, czy można podjąć jakieś skuteczne działania (np.  interwencja MOPS-u lub Sanepidu) wobec mieszkańca ul. 3 Maja, który ma zaniedbaną i zagraconą posesję (patologiczne zbieractwo).
 
Burmistrz Andrzej Balcerek, komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski oraz kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawili dotychczasowe działania podejmowane wobec wspomnianego mieszkańca, które jednak nie przyniosły spodziewanych rezultatów (Sanepid nie stwierdził zagrożenia).
 
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie pan Gniewko Niedbała zaproponował dokonać zgłoszenia o możliwości wystąpienia zagrożenia pożarowego.
 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski poinformował, że w minionym okresie na terenie Puszczykowa nie było osób bezdomnych.  
 
Radna Alfreda Brączkowska powiedziała, że na końcu ul. Dworcowej znajduje się opuszczony dom (wybite szyby), gdzie zbierają się podejrzane osoby.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że Urząd próbuje ustalić właściciela posesji, a następnie będzie mógł skierować zgłoszenie do nadzoru budowlanego, który ma kompetencje do wydania nakazu rozbiórki budynku zagrażającego bezpieczeństwu.
 
 
O godz. 18:50 przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zamknęła posiedzenie Komisji.
 
 
protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 

Protokół nr 1/2017 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 19 stycznia 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.5.1.2017
 
Godz. rozpoczęcia: 17:30
Godz. zakończenia: 19:22
 
Tematy:
1.      Omówienie gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości na terenie Miasta Puszczykowo.
2.      Informacja nt. realizacji programów ochrony powietrza w województwie wielkopolskim.
3.      Plan pracy komisji na rok 2017.
4.      Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych; obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Omówienie gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości na terenie Miasta Puszczykowo.
Przedstawiciel firmy FB Serwis S.A. Rafał Ratajczak przedstawił się oraz poinformował, że jest kierownikiem kontraktu dot. obsługi gminy Puszczykowo oraz zapewnił, że odpowie na wszystkie pytania zadane przez radnych, mieszkańców oraz pracowników Urzędu Miejskiego.
 
Radny Tomasz Potocki powiedział, że przygotowując się do posiedzenia zapytał kilku mieszkańców, jak oceniają dotychczasową pracę spółki FB Serwis. Na podstawie przeprowadzonych rozmów sporządził następującą listę zarzutów dot. dotychczasowej działalności:
- śmieci nie są odbierane od mieszkańców, którzy zadeklarowali pojemniki 110 l, a w rzeczywistości posiadają większe,
- nie są opróżniane pojemniki na śmieci, które znajdują się na posesjach mieszkańców,
- śmieci nie są odbierane zgodnie z harmonogramem,
- harmonogram jest nieczytelny dla mieszkańców.
 
Radny Tomasz Potocki zapytał również jakim sprzętem do odbioru odpadów dysponuje firma.
 
Pan Rafał Ratajczak powiedział, że wolałby odpowiadać na szczegółowe pytania oraz dodał, że posiada informację, że wszystkie duże i  niewymiarowe pojemniki zostały obsłużone.
 
Radny Tomasz Potocki doprecyzował, że chodzi o sytuację, w której mieszkańcy zadeklarowali, że posiadane przez nich pojemniki mają pojemność 110 l, a w rzeczywistości posiadają większe, które nie zostały odebrane przez firmę. Radny Tomasz Potocki dodał, że nie są również odbierane worki, które nie zmieściły się w pojemniku i leżą obok niego. Następnie radny Tomasz Potocki zarzucił, że podany przez firmę telefon kontaktowy nie jest odbierany oraz zapytał, czy firma zamierza uruchomić na terenie gminy punkt kontaktowy.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że pojemniki o określonej wielkości deklarują wyłącznie osoby prowadzące działalność gospodarczą. Natomiast, mieszkańcy deklarują liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość i ponoszą opłaty zgodnie z obowiązującymi stawkami na osobę. Na wysokość opłaty ma również wpływ, czy odpady są zbierane w sposób selektywny, czy zmieszany.
 
Pan Rafał Ratajczak powiedział, że z bazy danych przekazanej firmie przez Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt" wynika zadeklarowana przez właściciela nieruchomości liczba mieszkańców oraz liczbę i wielkość pojemników zadeklarowanych przez przedsiębiorców. Firma FB Serwis dodatkowo we własnym zakresie wykonała inwentaryzację złożonych deklaracji i zgodnie z nią opróżniono wszystkie pojemniki. W przypadku nieodebrania odpadów z właściwie wystawionych pojemników należy skontaktować się z firmą. Pan Rafał Ratajczak dodał, że kontrakt z CZO „Selekt" zawiera zapis zakazujący odbierania odpadów znajdujących się poza pojemnikami. Do obowiązków mieszkańców należy zakup pojemnika adekwatnego do potrzeb.
 
Pan Rafał Ratajczak odpowiedział na pytanie przewodniczącej Elżbiety Bijaczewskiej, że biuro firmy znajduje się w Swarzędzu oraz istnieje możliwość kontaktu telefonicznego.
 
Inspektor ds. ochrony środowiska Janina Kozeńska podała numery telefonów kontaktowych do firmy FB Serwis: 507 661 200 oraz (61) 679 33 63.
 
Pani Janina Kozeńska powiedziała, że w najbliższym numerze „Echa Puszczykowa" zostanie zamieszczony artykuł odpowiadający na większość przedstawionych dzisiaj wątpliwości. Pani Janina Kozeńska dodała, że można było uniknąć obecnej sytuacji i zdezorientowania mieszkańców, gdyby do rozwożonego przez firmę harmonogramu została dołączona ulotka wyjaśniająca m.in. sposób odbioru odpadów przez nową firmę obsługującą Puszczykowo oraz tłumacząca jak czytać harmonogram.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zauważył, że główny problem to komunikacja z CZO „Selekt". Polityka CZO „Selekt" polega na maksymalnym obniżaniu kosztów, niestety ze szkodą dla mieszkańców. Gminy należące do CZO „Selekt" zabiegają o odbieranie odpadów segregowanych dwa razy w miesiącu, a nie tak jak jest to do tej pory, raz w miesiącu. Kiedy miasto było obsługiwane przez firmę Eko-Rondo można było odnieść wrażenie, że odpady segregowane były wywożone częściej, ponieważ każdy z surowców (szkło, plastik, makulatura) był odbierany w innym terminie, w skutek czego mieszkańcy wystawiali worki z odpadami segregowanymi 3 razy w miesiącu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zapytał, jak często firma zamierza zmieniać harmonogram na dany rok.
 
Pan Rafał Ratajczak odpowiedział, że po 3 tygodniach pracy w Puszczykowie i poznaniu specyfiki miasta firma FB Serwis rozważa skorygowanie harmonogramu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że niedługo zostaną zakończone prace graficzne nad kalendarzem wydawanym każdego roku przez gminę. Tegoroczny kalendarz został opracowywany na podstawie harmonogramu na 2017 rok przekazanego mieszkańcom przez firmę FB Serwis. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że władzom miasta zależy na tym, żeby kalendarz był aktualny do końca roku.
 
Pan Rafał Ratajczak powiedział, że umowa z CZO „Selekt" została podpisana 28 grudnia 2016 r. Na swoją odpowiedzialność firma FB Serwis podjęła działania przed podpisaniem kontraktu. Harmonogram wywozu odpadów dla Puszczykowa został przygotowany pod presją czasu, żeby mieszkańcy poznali daty odbioru odpadów w 2017 roku stosownie wcześniej. Wprowadzenie korekt w harmonogramie będzie konieczne, żeby usprawnić odbiór odpadów.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że jeżeli FB Serwis przekaże ostateczny harmonogram w ciągu kilku dni, to zmiany zostaną wprowadzone do kalendarza na 2017 rok.
 
Pan Rafał Ratajczak poinformował, że zaktualizowany harmonogram obowiązujący do końca 2017 roku zostanie przekazany właściwemu pracownikowi Urzędu Miejskiego w ciągu tygodnia.
Radna Małgorzata Hempowicz zadała następujące pytania:
- jaki jest powód zamieszczenia na stronie Urzędu Miejskiego formularza deklaracji dot. wyrażenia zgody na odbieranie śmieci z terenu nieruchomości,
- czy zostaną odebrane śmieci włożone do pojemnika na odpady w sposób uniemożliwiający zamknięcie pokrywy,
- czy wszystkie odpady segregowane są wywożone tego samego dnia.
 
Pan  Rafał Ratajczak udzielił odpowiedzi na drugie oraz trzecie z zadanych pytań:
- wszystkie odpady znajdujące się w pojemnikach, nawet przepełnionych zostaną odebrane (nie zostaną odebrane odpady znajdujące się poza pojemnikiem),
- wszystkie odpady segregowane są odbierane w danym rejonie jednego dnia, w związku z czym mieszkańcy mają możliwość tego dnia wystawić przed posesje 3 rodzaje worków z odpadami segregowanymi.
 
Radny Tomasz Potocki zapytał, czy jest możliwe zwiększenie częstotliwości wywozu odpadów segregowanych i odbieranie ich od mieszkańców dwa razy w miesiącu.
 
Pan Rafał Ratajczak odpowiedział, że nie rozważano takiej możliwości, ponieważ wywóz odpadów raz w miesiącu wynika ze specyfikacji umowy zawartej z CZO „Selekt". Ewentualne zwiększenie częstotliwości wywozu odpadów segregowanych wiązałoby się z poniesieniem dodatkowych kosztów przez firmę FB Serwis.
 
Przedstawiciel firmy FB Serwis S.A. Marcin Szczepaniak przedstawił się oraz poinformował, że jest szefem działu logistyki. Pan Marcin Szczepaniak udzielił odpowiedzi na pierwsze z pytań zadanych przez radną Małgorzatę Hempowicz, że z inicjatywy spółki FB Serwis powstały deklaracje umożliwiające wejście pracowników spółki na posesje mieszkańców w celu odebrania śmieci. Jest to wygodne rozwiązanie dla mieszkańców, które jednocześnie chroni pracowników firmy przed oskarżeniami o włamanie na teren nieruchomości. Pan Marcin Szczepaniak zarekomendował, żeby kontenery na śmieci znajdował się w wyodrębnionym zasieku, który w dniu odbioru odpadów pozostanie  otwarty.
 
Radny Tomasz Potocki zapytał, czy jeżeli z różnych przyczyn nie odebrano śmieci od mieszkańca i zostanie to zgłoszone telefonicznie, to czy zostanie wysłany samochód, który je odbierze.
 
Pan Rafał Ratajczak odpowiedział, że takie zgłoszenia są obsługiwane, a odpady są odbierane podczas obsługi kolejnego rejonu.
 
Pan Marcin Szczepaniak odpowiedział na pytanie zadane przez radnego Tomasza Potockiego na początku posiedzenia Komisji, że aktualnie w bazie znajduje się 20 śmieciarek oraz 3-komorowy pojazd skrzyniowy Iveco. Firma dysponuje rezerwowym sprzętem.
 
Pan Rafał Ratajczak odpowiedział na pytanie radnego Macieja Krzyżańskiego, że worki na odpady segregowane zostaną przekazane do Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych w Puszczykowie i będą dostępne dla mieszkańców.
 
Pan Rafał Ratajczak odpowiedział na pytanie radnej Alfredy Brączkowskiej, że jeżeli mieszkańcy posiadają worki na odpady segregowane dostarczone przez poprzednią firmę to mogą ich używać.
 
Pan Rafał Ratajczak odpowiedział na pytanie radnej Agaty Wójcik, że pracownicy spółki mają obowiązek zostawić tyle nowych worków na odpady segregowane, ile pełnych worków zostało odebrane.
 
Pan Marcin Szczepaniak odpowiedział na pytanie radnego Tomasza Potockiego, że zaproszono na rozmowę kwalifikacyjną trzech pracowników firmy Eko-Rondo, jednak żaden z nich się nie zjawił. Aktualnie firma nie zatrudniania żadnego mieszkańca Puszczykowa,
 
Ad. 4. Sprawy bieżące.
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie Gniewko Niedbała przedstawił listę interwencji OSP w grudniu i styczniu:
- wezwanie do pożaru wewnątrz budynku przy ul. Mazurskiej (20.12.2016 r.),
- wezwanie do pożaru serwerowni w szpitalu (22.12.2016 r.),
- interwencja w związku z wypadkami samochodowymi na ul. Wysokiej i Dworcowej (18 i 19.12.2016 r.),
- wezwanie do alarmu monitoringu przeciwpożarowego w internacie przy ul. Żupańskiego (fałszywy alarm),
- wezwania do powalonych drzew na ul. Przecznica oraz ul. Wysokiej (4 i 11.01 br.).
 
Pan Gniewko Niedbała odpowiedział na pytanie radnej Agaty Wójcik, że pożar wewnątrz budynku przy ul. Mazurskiej został spowodowany przez zapalenie się instalacji elektrycznej odpowiedzialnej za automatyczne podnoszenie rolet zewnętrznych. Mieszkańcy zareagowali bardzo szybko, więc uniknięto powstania większych szkód. Interwencja OSP polegała na sprawdzeniu stanu instalacji elektrycznej przy użyciu kamery termowizyjnej.
 
Ad 2. Informacja nt. realizacji programów ochrony powietrza w województwie wielkopolskim.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił informację nt. realizacji programów ochrony powietrza w województwie wielkopolskim oraz przypomniał, że przekazano radnym pismo Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21.12.2016 r. wraz z ankietą antysmogową, którą Miasto Puszczykowo jest zobowiązane wypełnić (pismo stanowi załącznik do protokołu). Odpowiedź udzielona Zarządowi Województwa posłuży do stworzenia projektu uchwały antysmogowej, która w przyszłości może stać się aktem prawa miejscowego na terenie województwa wielkopolskiego. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński podkreślił, że w tak ważnej sprawie bardzo pomocne będzie poznanie opinii radnych, w związku z czym poprosił radnych o wypełnienie ankiety. Pomysły radnych zostaną uwzględnione podczas przygotowywania odpowiedzi przez pracowników Urzędu Miejskiego zajmujących się sprawą.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy Miasto Puszczykowo posiada i realizuje Program ochrony powietrza, ponieważ pkt. 9 ankiety dotyczy tego tematu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że istnieje możliwość podjęcia działań z tego zakresu, np. przeznaczenie pewnej kwoty z budżetu Miasta na dofinansowanie mieszkańcom wymiany piecy węglowych na bardziej ekologiczne.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska ponowiła pytanie, czy Miasto Puszczykowo ma i realizuje Program ochrony powietrza.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że podjęto próbę uchwalenia prawa miejscowego na terenie całego województwa w formie tzw. uchwały antysmogowej, która może stać się prawem miejscowym dla całego województwa wielkopolskiego.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy stan powietrza w Puszczykowie był do tej pory monitorowany, a jeżeli nie, czy jest możliwe rozpoczęcie takiego monitoringu.
 
Inspektor ds. ochrony środowiska Janina Kozeńska odpowiedziała, że koszt zakupu automatycznej stacji pomiaru powietrza (pomijając późniejszy koszt obsługi) kształtuje się na poziomie 500.000,00 zł. Pani Janina Kozeńska dodała, że stan powietrza nie ulegnie poprawie od inwestowania w urządzenia pomiarowe. Rozwiązaniem jest używanie lepszej jakości paliwa w piecach węglowych lub, jeżeli jest taka możliwość, wymiana źródeł ogrzewania na bardziej ekologiczne.
 
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski powiedział, że w sprawozdaniu Straży Miejskiej została zawarta informacja na temat prowadzonych przez strażników kontroli dot. stosowanego przez mieszkańców opału. Pan Dariusz Borowski dodał, że niepokojący dym wydobywający się z kominów nie zawsze jest skutkiem spalania śmieci. Istnieje kilka innych czynników wpływających na pojawienie się dymu o nietypowym kolorze lub zapachu, np. palenie w piecu bez atestu lub palenie mokrym paliwem (węglem, miałem, drewnem).
 
Ad 4. Sprawy bieżące  - kontynuacja.
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zapytała o niepokojące wycinki drzew oraz roboty ziemne na terenie należącym do firmy Wielspin Sp. z o. o.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że jeżeli radni lub mieszkańcy są zaniepokojeni pracami na terenie należącym do spółki Wielspin, to powinni dokonać zgłoszenia do właściwego organu. Burmistrz nie ma prawnych możliwości kontrolowania i zakazywania właścicielowi prowadzenia prac na nieruchomości stanowiącej jego własność.
 
Radna Małgorzata Hempowicz powiedziała, że temat został poruszony podczas posiedzenia Komisji Rozwoju, które odbyło się 18.01 br., wtedy poinformowano radnych, że kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przekazała wniosek burmistrza o dokonanie kontroli tej inwestycji do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego.
 
Przedstawiciel Policji Dariusz Stodolski powiedział, że uczestniczy w posiedzeniu Komisji w zastępstwie komendanta. Pan Dariusz Stodolski dodał, że wiele negatywnych emocji w mieszkańcach budzi fakt, że pedofil ks. Roman B. przebywa w domu zakonnym Zgromadzenia Chrystusowego w Puszczykowie. W wyniku nagonki w ogólnokrajowych mediach, ze względu na zbieżność imion, został pokrzywdzony proboszcz pobliskiej parafii, który stał się ofiarą licznych gróźb.
 
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz odczytała oficjalną informację Państwowej Agencji Prasowej, że proces karno-administracyjny wobec ks. Romana B. został wszczęty, trwają czynności procesowe. Ksiądz został zawieszony we wszystkich czynnościach duszpasterskich i nie ma kontaktu z dziećmi oraz młodzieżą (artykuł stanowi załącznik do protokołu).
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy wzorem „Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej" możliwe będzie zamieszczanie sprawozdania z pracy policji w „Echu Puszczykowa", na stronie internetowej Urzędu Miejskiego lub przekazywanie takich sprawozdań radnym.
 
Pan Dariusz Stodolny powiedział, że niestety nie wie w jakiej formie jest publikowane sprawozdanie z pracy mosińskiej policji, ale przekaże pytanie radnego Macieja Krzyżańskiego komendantowi.
 
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski odpowiedział na pytanie radnej Alfredy Brączkowskiej, że mieszkańcy mają obowiązek odśnieżać chodniki przylegające do ich nieruchomości. Jeżeli chodnik jest oddzielony od nieruchomości pasem zieleni, to obowiązek odśnieżania chodnika należy do gminy.
 
Pan Dariusz Borowski odpowiedział na pytanie radnego Macieja Krzyżańskiego, że pojemniki z piaskiem już od wielu lat znajdują się w miejscach wskazanych przez mieszkańców. Pan Dariusz Borowski powiedział, że prośba o sporządzenie listy pojemników wraz z podaniem ich lokalizacji zastanie przekazana właściwemu pracownikowi.
 
O godzinie 18:48 przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska ogłosiła przerwę, która trwała do godziny 18:59.
 
Ad 3. Plan pracy komisji na rok 2017.
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przedstawiła projekt planu pracy Komisji na 2017 rok (plan stanowi załącznik do protokołu).
 
Radni przedstawili swoje propozycje oraz uwagi do projektu planu pracy Komisji na 2017 rok. Plan pracy komisji zostanie przekazany do biura Rady Miasta do końca stycznia.
 
O godz. 19:22 przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie Komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant