Protokół nr 10/2017 wspólnego posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Puszczykowa oraz Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu Poznańskiego, które odbyło się w d

 

OB.0012.5.10.2017
Godz. rozpoczęcia: 11:00
Godz. zakończenia: 14:05
 
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Puszczykowa Elżbieta Bijaczewska oraz przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu Poznańskiego Marek Lis, otworzyli wspólne posiedzenie Komisji (usprawiedliwiona nieobecność radnych Małgorzaty Hempowicz oraz Alfredy Brączkowskiej).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad.
Porządek obrad posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
  4. Wizyta w Środowiskowym Domu Samopomocy - Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie.
  5. Informacja o kierunkach rozwoju i funkcjonowania Szpitala w Puszczykowie.
  6. Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
  7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu Poznańskiego przyjęła protokół z 19 września 2017 r.
 
Ad 4. Wizyta w Środowiskowym Domu Samopomocy - Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że Dom powstał w lipcu 2000 roku i obecnie ma 25 uczestników i 2 osoby na pół „etatu", (3 osoby z Lubonia, 11 osób z Puszczykowa i 13 osób z gminy Mosina). Ponadto przewodnicząca wyjaśniła, że w ubiegłym roku na utrzymanie Domu przeznaczono 426 tys. zł, a w tym roku jest to 380 tys. zł, jest to zadanie rządowe ale również gminy pomagają i dopłacają do działalności.
Następnie Pan Jerzy Pelowski, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy przedstawił działalność placówki, poinformował o kosztach ponoszonych przez uczestników terapii oraz o rodzajach prowadzonych warsztatów.
Pan Jerzy Pelowski odpowiedział też na pytania radnych obydwu Komisji informując m.in., że koszt jednego posiłku to 6,80 zł, poinformował też, że uczestnicy warsztatów sami dbają o czystość budynku, jedna osoba jest zatrudniona do sprzątania na pół etatu.
Głos zabrał też Burmistrz Puszczykowa Andrzej Balcerek, który zapewnił o dalszym wsparciu dla Domu ze strony miasta Puszczykowa i podkreślił dobrą współpracę ze starostwem. Następnie członkowie obydwu Komisji oraz goście zwiedzili Środowiskowy Dom Samopomocy.
 
Ad 5. Informacja o kierunkach rozwoju i funkcjonowania Szpitala w Puszczykowie.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Puszczykowa Elżbieta Bijaczewska oraz przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu Poznańskiego Marek Lis, o godzinie 12:35 wznowili posiedzenie Komisji w Szpitalu w Puszczykowie.
Prowadzenie objął Starosta Poznański Jan Grabkowski, który przedstawił prezentację dotyczącą sytuacji finansowej Spółki Szpital w Puszczykowie.
Następnie Prezes Szpitala w Puszczykowie Ewa Wieja omówiła bieżące potrzeby szpitala oraz zdefiniowała przyszłe potrzeby i planowane inwestycje.
 
Ad 6. Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Puszczykowa Elżbieta Bijaczewska powiedziała, że dobrym pomysłem jest organizacja świątecznej i nocnej pomocy doraźnej w szpitalu oraz dodała, że zarówno wygląd szpitala, jak i przyjazna kadra sprawiają bardzo dobre wrażenie.
Następnie dyskutowano nad planami związanymi z blokiem przyszpitalnym i parkingiem.
 
Ad 7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
O godzinie 14:05 przewodnicząca komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Puszczykowa Elżbieta Bijaczewska i przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu Poznańskiego Marek Lis zakończyli posiedzenie komisji.
Starosta Poznański Jan Grabkowski zaprosił do zwiedzania Szpitala.
 
 
 
/-/ Katarzyna Szykulska
Protokolant