Protokół nr 1/2017 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 19 stycznia 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.5.1.2017
 
Godz. rozpoczęcia: 17:30
Godz. zakończenia: 19:22
 
Tematy:
1.      Omówienie gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości na terenie Miasta Puszczykowo.
2.      Informacja nt. realizacji programów ochrony powietrza w województwie wielkopolskim.
3.      Plan pracy komisji na rok 2017.
4.      Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych; obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Omówienie gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości na terenie Miasta Puszczykowo.
Przedstawiciel firmy FB Serwis S.A. Rafał Ratajczak przedstawił się oraz poinformował, że jest kierownikiem kontraktu dot. obsługi gminy Puszczykowo oraz zapewnił, że odpowie na wszystkie pytania zadane przez radnych, mieszkańców oraz pracowników Urzędu Miejskiego.
 
Radny Tomasz Potocki powiedział, że przygotowując się do posiedzenia zapytał kilku mieszkańców, jak oceniają dotychczasową pracę spółki FB Serwis. Na podstawie przeprowadzonych rozmów sporządził następującą listę zarzutów dot. dotychczasowej działalności:
- śmieci nie są odbierane od mieszkańców, którzy zadeklarowali pojemniki 110 l, a w rzeczywistości posiadają większe,
- nie są opróżniane pojemniki na śmieci, które znajdują się na posesjach mieszkańców,
- śmieci nie są odbierane zgodnie z harmonogramem,
- harmonogram jest nieczytelny dla mieszkańców.
 
Radny Tomasz Potocki zapytał również jakim sprzętem do odbioru odpadów dysponuje firma.
 
Pan Rafał Ratajczak powiedział, że wolałby odpowiadać na szczegółowe pytania oraz dodał, że posiada informację, że wszystkie duże i  niewymiarowe pojemniki zostały obsłużone.
 
Radny Tomasz Potocki doprecyzował, że chodzi o sytuację, w której mieszkańcy zadeklarowali, że posiadane przez nich pojemniki mają pojemność 110 l, a w rzeczywistości posiadają większe, które nie zostały odebrane przez firmę. Radny Tomasz Potocki dodał, że nie są również odbierane worki, które nie zmieściły się w pojemniku i leżą obok niego. Następnie radny Tomasz Potocki zarzucił, że podany przez firmę telefon kontaktowy nie jest odbierany oraz zapytał, czy firma zamierza uruchomić na terenie gminy punkt kontaktowy.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że pojemniki o określonej wielkości deklarują wyłącznie osoby prowadzące działalność gospodarczą. Natomiast, mieszkańcy deklarują liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość i ponoszą opłaty zgodnie z obowiązującymi stawkami na osobę. Na wysokość opłaty ma również wpływ, czy odpady są zbierane w sposób selektywny, czy zmieszany.
 
Pan Rafał Ratajczak powiedział, że z bazy danych przekazanej firmie przez Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt" wynika zadeklarowana przez właściciela nieruchomości liczba mieszkańców oraz liczbę i wielkość pojemników zadeklarowanych przez przedsiębiorców. Firma FB Serwis dodatkowo we własnym zakresie wykonała inwentaryzację złożonych deklaracji i zgodnie z nią opróżniono wszystkie pojemniki. W przypadku nieodebrania odpadów z właściwie wystawionych pojemników należy skontaktować się z firmą. Pan Rafał Ratajczak dodał, że kontrakt z CZO „Selekt" zawiera zapis zakazujący odbierania odpadów znajdujących się poza pojemnikami. Do obowiązków mieszkańców należy zakup pojemnika adekwatnego do potrzeb.
 
Pan Rafał Ratajczak odpowiedział na pytanie przewodniczącej Elżbiety Bijaczewskiej, że biuro firmy znajduje się w Swarzędzu oraz istnieje możliwość kontaktu telefonicznego.
 
Inspektor ds. ochrony środowiska Janina Kozeńska podała numery telefonów kontaktowych do firmy FB Serwis: 507 661 200 oraz (61) 679 33 63.
 
Pani Janina Kozeńska powiedziała, że w najbliższym numerze „Echa Puszczykowa" zostanie zamieszczony artykuł odpowiadający na większość przedstawionych dzisiaj wątpliwości. Pani Janina Kozeńska dodała, że można było uniknąć obecnej sytuacji i zdezorientowania mieszkańców, gdyby do rozwożonego przez firmę harmonogramu została dołączona ulotka wyjaśniająca m.in. sposób odbioru odpadów przez nową firmę obsługującą Puszczykowo oraz tłumacząca jak czytać harmonogram.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zauważył, że główny problem to komunikacja z CZO „Selekt". Polityka CZO „Selekt" polega na maksymalnym obniżaniu kosztów, niestety ze szkodą dla mieszkańców. Gminy należące do CZO „Selekt" zabiegają o odbieranie odpadów segregowanych dwa razy w miesiącu, a nie tak jak jest to do tej pory, raz w miesiącu. Kiedy miasto było obsługiwane przez firmę Eko-Rondo można było odnieść wrażenie, że odpady segregowane były wywożone częściej, ponieważ każdy z surowców (szkło, plastik, makulatura) był odbierany w innym terminie, w skutek czego mieszkańcy wystawiali worki z odpadami segregowanymi 3 razy w miesiącu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zapytał, jak często firma zamierza zmieniać harmonogram na dany rok.
 
Pan Rafał Ratajczak odpowiedział, że po 3 tygodniach pracy w Puszczykowie i poznaniu specyfiki miasta firma FB Serwis rozważa skorygowanie harmonogramu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że niedługo zostaną zakończone prace graficzne nad kalendarzem wydawanym każdego roku przez gminę. Tegoroczny kalendarz został opracowywany na podstawie harmonogramu na 2017 rok przekazanego mieszkańcom przez firmę FB Serwis. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że władzom miasta zależy na tym, żeby kalendarz był aktualny do końca roku.
 
Pan Rafał Ratajczak powiedział, że umowa z CZO „Selekt" została podpisana 28 grudnia 2016 r. Na swoją odpowiedzialność firma FB Serwis podjęła działania przed podpisaniem kontraktu. Harmonogram wywozu odpadów dla Puszczykowa został przygotowany pod presją czasu, żeby mieszkańcy poznali daty odbioru odpadów w 2017 roku stosownie wcześniej. Wprowadzenie korekt w harmonogramie będzie konieczne, żeby usprawnić odbiór odpadów.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że jeżeli FB Serwis przekaże ostateczny harmonogram w ciągu kilku dni, to zmiany zostaną wprowadzone do kalendarza na 2017 rok.
 
Pan Rafał Ratajczak poinformował, że zaktualizowany harmonogram obowiązujący do końca 2017 roku zostanie przekazany właściwemu pracownikowi Urzędu Miejskiego w ciągu tygodnia.
Radna Małgorzata Hempowicz zadała następujące pytania:
- jaki jest powód zamieszczenia na stronie Urzędu Miejskiego formularza deklaracji dot. wyrażenia zgody na odbieranie śmieci z terenu nieruchomości,
- czy zostaną odebrane śmieci włożone do pojemnika na odpady w sposób uniemożliwiający zamknięcie pokrywy,
- czy wszystkie odpady segregowane są wywożone tego samego dnia.
 
Pan  Rafał Ratajczak udzielił odpowiedzi na drugie oraz trzecie z zadanych pytań:
- wszystkie odpady znajdujące się w pojemnikach, nawet przepełnionych zostaną odebrane (nie zostaną odebrane odpady znajdujące się poza pojemnikiem),
- wszystkie odpady segregowane są odbierane w danym rejonie jednego dnia, w związku z czym mieszkańcy mają możliwość tego dnia wystawić przed posesje 3 rodzaje worków z odpadami segregowanymi.
 
Radny Tomasz Potocki zapytał, czy jest możliwe zwiększenie częstotliwości wywozu odpadów segregowanych i odbieranie ich od mieszkańców dwa razy w miesiącu.
 
Pan Rafał Ratajczak odpowiedział, że nie rozważano takiej możliwości, ponieważ wywóz odpadów raz w miesiącu wynika ze specyfikacji umowy zawartej z CZO „Selekt". Ewentualne zwiększenie częstotliwości wywozu odpadów segregowanych wiązałoby się z poniesieniem dodatkowych kosztów przez firmę FB Serwis.
 
Przedstawiciel firmy FB Serwis S.A. Marcin Szczepaniak przedstawił się oraz poinformował, że jest szefem działu logistyki. Pan Marcin Szczepaniak udzielił odpowiedzi na pierwsze z pytań zadanych przez radną Małgorzatę Hempowicz, że z inicjatywy spółki FB Serwis powstały deklaracje umożliwiające wejście pracowników spółki na posesje mieszkańców w celu odebrania śmieci. Jest to wygodne rozwiązanie dla mieszkańców, które jednocześnie chroni pracowników firmy przed oskarżeniami o włamanie na teren nieruchomości. Pan Marcin Szczepaniak zarekomendował, żeby kontenery na śmieci znajdował się w wyodrębnionym zasieku, który w dniu odbioru odpadów pozostanie  otwarty.
 
Radny Tomasz Potocki zapytał, czy jeżeli z różnych przyczyn nie odebrano śmieci od mieszkańca i zostanie to zgłoszone telefonicznie, to czy zostanie wysłany samochód, który je odbierze.
 
Pan Rafał Ratajczak odpowiedział, że takie zgłoszenia są obsługiwane, a odpady są odbierane podczas obsługi kolejnego rejonu.
 
Pan Marcin Szczepaniak odpowiedział na pytanie zadane przez radnego Tomasza Potockiego na początku posiedzenia Komisji, że aktualnie w bazie znajduje się 20 śmieciarek oraz 3-komorowy pojazd skrzyniowy Iveco. Firma dysponuje rezerwowym sprzętem.
 
Pan Rafał Ratajczak odpowiedział na pytanie radnego Macieja Krzyżańskiego, że worki na odpady segregowane zostaną przekazane do Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych w Puszczykowie i będą dostępne dla mieszkańców.
 
Pan Rafał Ratajczak odpowiedział na pytanie radnej Alfredy Brączkowskiej, że jeżeli mieszkańcy posiadają worki na odpady segregowane dostarczone przez poprzednią firmę to mogą ich używać.
 
Pan Rafał Ratajczak odpowiedział na pytanie radnej Agaty Wójcik, że pracownicy spółki mają obowiązek zostawić tyle nowych worków na odpady segregowane, ile pełnych worków zostało odebrane.
 
Pan Marcin Szczepaniak odpowiedział na pytanie radnego Tomasza Potockiego, że zaproszono na rozmowę kwalifikacyjną trzech pracowników firmy Eko-Rondo, jednak żaden z nich się nie zjawił. Aktualnie firma nie zatrudniania żadnego mieszkańca Puszczykowa,
 
Ad. 4. Sprawy bieżące.
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie Gniewko Niedbała przedstawił listę interwencji OSP w grudniu i styczniu:
- wezwanie do pożaru wewnątrz budynku przy ul. Mazurskiej (20.12.2016 r.),
- wezwanie do pożaru serwerowni w szpitalu (22.12.2016 r.),
- interwencja w związku z wypadkami samochodowymi na ul. Wysokiej i Dworcowej (18 i 19.12.2016 r.),
- wezwanie do alarmu monitoringu przeciwpożarowego w internacie przy ul. Żupańskiego (fałszywy alarm),
- wezwania do powalonych drzew na ul. Przecznica oraz ul. Wysokiej (4 i 11.01 br.).
 
Pan Gniewko Niedbała odpowiedział na pytanie radnej Agaty Wójcik, że pożar wewnątrz budynku przy ul. Mazurskiej został spowodowany przez zapalenie się instalacji elektrycznej odpowiedzialnej za automatyczne podnoszenie rolet zewnętrznych. Mieszkańcy zareagowali bardzo szybko, więc uniknięto powstania większych szkód. Interwencja OSP polegała na sprawdzeniu stanu instalacji elektrycznej przy użyciu kamery termowizyjnej.
 
Ad 2. Informacja nt. realizacji programów ochrony powietrza w województwie wielkopolskim.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił informację nt. realizacji programów ochrony powietrza w województwie wielkopolskim oraz przypomniał, że przekazano radnym pismo Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21.12.2016 r. wraz z ankietą antysmogową, którą Miasto Puszczykowo jest zobowiązane wypełnić (pismo stanowi załącznik do protokołu). Odpowiedź udzielona Zarządowi Województwa posłuży do stworzenia projektu uchwały antysmogowej, która w przyszłości może stać się aktem prawa miejscowego na terenie województwa wielkopolskiego. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński podkreślił, że w tak ważnej sprawie bardzo pomocne będzie poznanie opinii radnych, w związku z czym poprosił radnych o wypełnienie ankiety. Pomysły radnych zostaną uwzględnione podczas przygotowywania odpowiedzi przez pracowników Urzędu Miejskiego zajmujących się sprawą.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy Miasto Puszczykowo posiada i realizuje Program ochrony powietrza, ponieważ pkt. 9 ankiety dotyczy tego tematu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że istnieje możliwość podjęcia działań z tego zakresu, np. przeznaczenie pewnej kwoty z budżetu Miasta na dofinansowanie mieszkańcom wymiany piecy węglowych na bardziej ekologiczne.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska ponowiła pytanie, czy Miasto Puszczykowo ma i realizuje Program ochrony powietrza.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że podjęto próbę uchwalenia prawa miejscowego na terenie całego województwa w formie tzw. uchwały antysmogowej, która może stać się prawem miejscowym dla całego województwa wielkopolskiego.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy stan powietrza w Puszczykowie był do tej pory monitorowany, a jeżeli nie, czy jest możliwe rozpoczęcie takiego monitoringu.
 
Inspektor ds. ochrony środowiska Janina Kozeńska odpowiedziała, że koszt zakupu automatycznej stacji pomiaru powietrza (pomijając późniejszy koszt obsługi) kształtuje się na poziomie 500.000,00 zł. Pani Janina Kozeńska dodała, że stan powietrza nie ulegnie poprawie od inwestowania w urządzenia pomiarowe. Rozwiązaniem jest używanie lepszej jakości paliwa w piecach węglowych lub, jeżeli jest taka możliwość, wymiana źródeł ogrzewania na bardziej ekologiczne.
 
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski powiedział, że w sprawozdaniu Straży Miejskiej została zawarta informacja na temat prowadzonych przez strażników kontroli dot. stosowanego przez mieszkańców opału. Pan Dariusz Borowski dodał, że niepokojący dym wydobywający się z kominów nie zawsze jest skutkiem spalania śmieci. Istnieje kilka innych czynników wpływających na pojawienie się dymu o nietypowym kolorze lub zapachu, np. palenie w piecu bez atestu lub palenie mokrym paliwem (węglem, miałem, drewnem).
 
Ad 4. Sprawy bieżące  - kontynuacja.
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zapytała o niepokojące wycinki drzew oraz roboty ziemne na terenie należącym do firmy Wielspin Sp. z o. o.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że jeżeli radni lub mieszkańcy są zaniepokojeni pracami na terenie należącym do spółki Wielspin, to powinni dokonać zgłoszenia do właściwego organu. Burmistrz nie ma prawnych możliwości kontrolowania i zakazywania właścicielowi prowadzenia prac na nieruchomości stanowiącej jego własność.
 
Radna Małgorzata Hempowicz powiedziała, że temat został poruszony podczas posiedzenia Komisji Rozwoju, które odbyło się 18.01 br., wtedy poinformowano radnych, że kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przekazała wniosek burmistrza o dokonanie kontroli tej inwestycji do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego.
 
Przedstawiciel Policji Dariusz Stodolski powiedział, że uczestniczy w posiedzeniu Komisji w zastępstwie komendanta. Pan Dariusz Stodolski dodał, że wiele negatywnych emocji w mieszkańcach budzi fakt, że pedofil ks. Roman B. przebywa w domu zakonnym Zgromadzenia Chrystusowego w Puszczykowie. W wyniku nagonki w ogólnokrajowych mediach, ze względu na zbieżność imion, został pokrzywdzony proboszcz pobliskiej parafii, który stał się ofiarą licznych gróźb.
 
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz odczytała oficjalną informację Państwowej Agencji Prasowej, że proces karno-administracyjny wobec ks. Romana B. został wszczęty, trwają czynności procesowe. Ksiądz został zawieszony we wszystkich czynnościach duszpasterskich i nie ma kontaktu z dziećmi oraz młodzieżą (artykuł stanowi załącznik do protokołu).
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy wzorem „Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej" możliwe będzie zamieszczanie sprawozdania z pracy policji w „Echu Puszczykowa", na stronie internetowej Urzędu Miejskiego lub przekazywanie takich sprawozdań radnym.
 
Pan Dariusz Stodolny powiedział, że niestety nie wie w jakiej formie jest publikowane sprawozdanie z pracy mosińskiej policji, ale przekaże pytanie radnego Macieja Krzyżańskiego komendantowi.
 
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski odpowiedział na pytanie radnej Alfredy Brączkowskiej, że mieszkańcy mają obowiązek odśnieżać chodniki przylegające do ich nieruchomości. Jeżeli chodnik jest oddzielony od nieruchomości pasem zieleni, to obowiązek odśnieżania chodnika należy do gminy.
 
Pan Dariusz Borowski odpowiedział na pytanie radnego Macieja Krzyżańskiego, że pojemniki z piaskiem już od wielu lat znajdują się w miejscach wskazanych przez mieszkańców. Pan Dariusz Borowski powiedział, że prośba o sporządzenie listy pojemników wraz z podaniem ich lokalizacji zastanie przekazana właściwemu pracownikowi.
 
O godzinie 18:48 przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska ogłosiła przerwę, która trwała do godziny 18:59.
 
Ad 3. Plan pracy komisji na rok 2017.
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przedstawiła projekt planu pracy Komisji na 2017 rok (plan stanowi załącznik do protokołu).
 
Radni przedstawili swoje propozycje oraz uwagi do projektu planu pracy Komisji na 2017 rok. Plan pracy komisji zostanie przekazany do biura Rady Miasta do końca stycznia.
 
O godz. 19:22 przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie Komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant