Protokół nr 12/2017 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 23 listopada 2017 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puszczykowie, ul. Wysoka 1


 
OB.0012.5.12.2017
 
Godz. rozpoczęcia: 17:10
Godz. zakończenia: 20:20

Tematy:
1.      Omówienie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 - Karol Majewski, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
2.      Przedstawienie i omówienie projektu budżetu Miasta Puszczykowa na rok 2018.
3.      Zaopiniowanie rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2018.
4.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania członka Komisji Mieszkaniowej.
5.      Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca komisji Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych, obecnych 8 radnych (początkowa nieobecność radnej Agaty Wójcik). Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Zadecydowano o zmianie kolejności porządku obrad.
 
Ad 2. Przedstawienie i omówienie projektu budżetu Miasta Puszczykowa na rok 2018.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt budżetu, omówił planowane wydatki związane m.in. z funkcjonowaniem miejskiego ośrodka pomocy społecznej a także z utrzymaniem straży miejskiej, funduszu wsparcia policji oraz ochotniczej straży pożarnej.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska poruszyła temat dofinansowania zakupu nowego wozu dla OSP.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że większość wydatków wynika z już rozpoczętych zobowiązań, można dyskutować o zmianie kolejności np. odłożyć remont centralnego ogrzewania w przedszkolu przy ul. Przyszkolnej.
 
Radny Jakub Musiał poruszył temat bezpieczeństwa na drogach i zapytał czy są zabezpieczone środki na sygnalizację świetlną na ulicach Poznańskiej i Piaskowej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że dzięki wsparciu z powiatu na 2018 r., w 50% są zapewnione środki na pokrycie kosztów, oraz dodał, że miasto proponuje wykorzystać dotację i w tym roku wykonać część prac a pozostałe w roku 2019, ponieważ jest za mało środków, aby w jednym roku zająć się uspokojeniem ruchu w całym mieście.
 
Następnie głos zabrał prezes OSP pan Gniewko Niedbała, który poinformował o możliwości uzyskania dofinansowania z ministerstwa w wysokości 450 tys. zł oraz dodatkowo 350 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska do zakupienia średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz dodał, że wkład własny gminy wyniósłby 200 tys. zł. Pan Gniewko Niedbała poprosił o uwzględnienie takiego zapotrzebowania w budżecie na przyszły rok.
 
Radny Tomasz Potocki zwrócił uwagę, że budżet jest napięty i aby zabezpieczyć środki na zakup auta dla OSP, trzeba zrezygnować z czegoś innego, ponadto radny wskazał, że miasto przeznacza już wysokie środki na budowę remizy strażackiej.
 
Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że jeśli taka będzie wola radnych, to przeanalizuje budżet, ale uważa, że mając remizę i samochody, OSP może realizować podstawowe cele.
 
Głos zabrał także Wiceburmistrz Władysław Ślisiński, który przypomniał, że gdy pojawił się pomysł utworzenia OSP, rada była podzielona, ponieważ kwotą 15 tys. zł z budżetu zasilana była straż w Mosinie i Luboniu. Wiceburmistrz dodał, że powinno się skupić na budowie remizy i stopniowym dochodzeniu do rozwoju bazy sprzętowej.
 
Radna Małgorzata Hempowicz również zabrała głos w sprawie i dodała, że mieszkańcy są wdzięczni za działalność straży, ale z roku na rok na OSP są przeznaczane coraz większe środki, a miasto ma olbrzymią ilość potrzeb i środki trzeba racjonalnie dzielić.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że działalność OSP jest ważna i potrzebna, ale prosi o wyrozumiałość, co do zgłaszanych potrzeb i możliwości miasta.
 
Pan Gniewko Niedbała poprosił o dodatkowe 10 tys. zł na dokonanie przeglądu narzędzi hydraulicznych, aby straż mogła ich dalej używać, zwrócił tez uwagę na konieczność umundurowania dziewięciu ochotników, gdzie jeden komplet kosztuje 3,5 tys. zł.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że budżet powinien udźwignąć dodatkowe 10 tys. zł bez uszczerbku dla innych zadań, jeśli potrzeba więcej środków, to wraz z burmistrzem przygotuje propozycję, ale zwraca uwagę, że z roku na rok, na OSP przeznaczane są coraz wyższe środki.
 
Głos zabrał burmistrz Andrzej Balcerek, który powiedział, że decyzja zapadnie w porozumieniu z radą miasta, ale zgadza się, że miasto przeznacza dużo środków na inwestycje na potrzeby OSP w Puszczykowie.
 
Następnie skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sośno, która ucierpiała w wyniku sierpniowej nawałnicy.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sośno (druk nr 282).
Wynik głosowania: „za"- 7 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił też projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień w 2018 r.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (druk nr 281).
Wynik głosowania: „za"- 7 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad. 1 Omówienie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
O godzinie 18:40, na posiedzenie przybyła radna Agata Wójcik.
 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawił projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 oraz efekty jego wprowadzenia.
 
Głos zabrała także komendant komisariatu policji w Puszczykowie Małgorzata Trzybińska, która poinformowała o wynikach pracy takich jak odnotowanie zmniejszenia liczby zatrzymań nietrzeźwych kierowców. Pani komendant przedstawiła też zasady funkcjonowania komisariatu, liczbę funkcjonariuszy, poinformowała też o zmniejszeniu liczby interwencji, ale wskazała, że w związku z odmowami przyjęcia do poznańskiej izby wytrzeźwień, duży problem stanowią nietrzeźwi.
Pani komendant omówiła też działania profilaktyczne, które policja podejmuje w szkołach, a także z seniorami
 
W dalszej części posiedzenia, kierownikiem MOPS Karol Majewski oraz komendant Małgorzata Trzybińska, szczegółowo omówili problemy związane z nietrzeźwymi na terenie miasta, a także procedurę zakładania niebieskiej karty.
Poruszono także temat nocnego dyżuru policji, komendant Małgorzata Trzybińska wyjaśniła, że dyżur pełni komisariat w Luboniu, w Puszczykowie m.in. ze względu na liczbę mieszkańców, nie jest to możliwe.
 
O godzinie 19:30 przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zarządziła 15 minut przerwy.
 
O godzinie 19:45 wznowiono obrady. Na posiedzenie nie wrócił radny Jakub Musiał.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 (druk nr 286).
Wynik głosowania: „za"- 7 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 3. Zaopiniowanie rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2018.
Pani Katarzyna Nowak-Śronek przedstawiła projekt uchwały, wyjaśniła, że jest on zgodny z ustawą oraz dodała, że Stowarzyszenie Nasze Puszczykowo złożyło wniosek dotyczący określenia priorytetowych obszarów współpracy Miasta tj. o rozszerzenie o obszary porządku i bezpieczeństwa publicznego a także ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2018 (druk nr 280).
Wynik głosowania: „za"- 7 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania członka Komisji Mieszkaniowej.
Nie rozpatrzono.
Ad 5. Sprawy bieżące
Odpowiadając na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, strażnik miejski Wojciech Grabosz wyjaśnił, że w przypadku odebrania zgłoszenia o spalaniu śmieci, strażnicy kontrolują posesję i jeśli zajdzie taka potrzeba upominają właściciela, mogą też wystawić mandat.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał o czujnik zanieczyszczeń powietrza na rynku.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że została już podpisana umowa i na terenie miasta zostaną rozmieszczone trzy czujniki.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zapytała, ile wniosków o dopłatę do wymiany pieców wpłynęło.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że na obecną chwilę podpisane zostały trzy decyzje dla osób fizycznych.
 
O godzinie 20:20 przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie komisji.
 
 
/-/ Katarzyna Szykulska
Protokolant