Protokół nr 2/2017 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 16 lutego 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.5.2.17
 
Godz. rozpoczęcia:    17:00
Godz. zakończenia:    18:50
 
Tematy:
 1. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016 - Karol Majewski, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
 2. Omówienie i zaopiniowanie Miejskiego Programu Wspierania rodziny na lata 2017-2019.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali na terenie nieruchomości przy ulicy Poznańskiej 36 na okres do 3 lat.
 4. Informacja Burmistrza Miasta dotycząca podejmowanych przez Urząd  Miejski działań w związku z zapowietrzeniem części Miasta ptasią grypą.
 5. Zaopiniowanie projektu „Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P". 
 6. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych (obecnych 6 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016 - Karol Majewski, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski razem z psychologiem-konsultantem panią Marią Bobrowską, za pomocą prezentacji multimedialnej przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016 (ww. prezentacja sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 2. Omówienie i zaopiniowanie Miejskiego Programu Wspierania rodziny na lata 2017-2019.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski za pomocą prezentacji multimedialnej przedstawił projekt uchwały ws. Miejskiego Programu Wspierania rodziny na lata 2017-2019 (ww. prezentacja oraz projekt uchwały wraz z projektem Programu stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
Konieczność opracowania Programu wynika z zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Pozostałe podstawy prawne opracowania Programu to:
 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 • ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem",
 • ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
 
Pan Karol Majewski podkreślił, że od wielu lat, żadne dziecko z terenu Puszczykowa nie zostało umieszczone w domu dziecka, ani nie było odbierane rodzicom w sposób interwencyjny.
 
Psycholog Maria Bobrowska powiedziała, że dużym problemem w prowadzonych czynnościach jest opieszałość sądów (zwłaszcza w sytuacjach, gdy konieczne jest natychmiastowe działanie) oraz utrudniony dostęp do lekarzy specjalistów.
 
Odpowiadając na pytanie przewodniczącej Elżbiety Bijaczewskiej, pan Karol Majewski powiedział, że widocznych wskazań do nieprzyznawania rodzinom dodatku 500+ raczej nie ma, poza jednym przypadkiem, w którym wystąpiło podejrzenie uzależnienia od hazardu.
Zdaniem pana Karola Majewskiego wprowadzenie programu 500+ przyczyniło się do tego, że część rodzin dotychczas korzystających z pomocy społecznej już jej nie potrzebuje.
 
Psycholog Maria Bobrowska powiedziała, że zdarzają się jednak przypadki, w których pracownicy MOPS-u muszą zwracać uwagę, iż dodatek 500+ powinien być wydatkowany wyłącznie na dzieci.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. Miejskiego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Puszczykowo na lata 2017-2019 (druk nr 195).
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 195 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali na terenie nieruchomości przy ulicy Poznańskiej 36 na okres do 3 lat.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały (załącznik do projektu uchwały), który dotyczy wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali na terenie nieruchomości przy ulicy Poznańskiej 36 na prowadzenie przychodni lekarza rodzinnego. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Rozwoju padła propozycja dokonania zmiany w omawianym projekcie uchwały, tj. skrócenia okresu najmu do 1 roku (z powodu możliwych zmian w funkcjonowaniu NFZ).
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że jeśli przychodnia podpisze kontrakt z NFZ, to automatycznie umowa najmu zostanie wydłużona.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali na terenie nieruchomości przy ulicy Poznańskiej 36 na okres do 1 roku (czyli z uwzględnieniem zgłoszonej zmiany dotyczącej skróconego okresu najmu).
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 4. Informacja Burmistrza Miasta dotycząca podejmowanych przez Urząd  Miejski działań w związku z zapowietrzeniem części Miasta ptasią grypą.
Inspektor ds. ochrony środowiska i ochrony zdrowia Janina Kozeńska poinformowała, że 7 lutego br. wojewoda wielkopolski wydał rozporządzenie ws. zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), w którym uznał, że teren Puszczykowa leży w obszarze zagrożonym wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) oraz nakazał realizację stosownych zaleceń (m.in. oznakowanie terenu).
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że wszystkie informacje w powyższej sprawie są zamieszczone na stronie internetowej Miasta oraz dodał, że w Puszczykowie nie ma zarejestrowanych żadnych hodowców drobiu.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu „Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P". 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że opracowany został projekt „Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P" (na lata 2017-2022), mający na celu ochronę zdrowia mieszkańców poprzez działania zmierzające do oczyszczenia powietrza z trzech szkodliwych czynników, tj. pyłu PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że Miasto podejmuje szereg działań, które mają na celu zmniejszenie emisji szkodliwych czynników np. termomodernizacja budynków, budowa ulic, zamiatanie ulic metodą mokrą oraz zapowiedział, że przygotowany zostanie projekt uchwały zakładający możliwość dofinansowania dla mieszkańców, którzy dokonają wymiany pieców na niskoemisyjne. Projekt Programu zakłada, że gminy stworzą system zachęt do likwidacji lub wymiany starych kotłów na paliwo stałe i powinny obejmować:
 • prowadzenie działań zmierzających do podłączenia do sieci cieplnej lokali ogrzewanych wsposób indywidualny ze starych urządzeń grzewczych, zasilanych paliwami stałymi, wraz zich likwidacją,
 • prowadzenie działań zmierzających do wymiany niskosprawnych kotłów na paliwa stałe (głównie na węgiel) na:
- nowe kotły zasilane paliwem gazowym,
- ogrzewanie elektryczne,
- nowe kotły zasilane olejem opałowym,
- nowe kotły węglowe zasilane automatycznie spełniające wymogi klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska podsumowała, że głównie założenia projektu Programu są właściwe.
 
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski powiedział, że niemal codziennie strażnicy otrzymują zgłoszenia o podejrzeniu spalania w przydomowej kotłowni materiałów niedozwolonych, ale przeprowadzane kontrole nie ujawniają nieprawidłowości.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu „Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P".
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt „Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P".
 
Ad 6. Sprawy bieżące.
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie pan Gniewko Niedbała poinformował o podejmowanych przez OSP Puszczykowo interwencjach w okresie od 20 stycznia 2017 r. do dzisiaj - były to: wypadki drogowe, plamy oleju na jezdniach, dwa pożary (w wymienionych zdarzeniach nie było ofiar).
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy podejmowano rozmowy z Inspekcją Transportu Drogowego w sprawie uruchomienia fotoradarów, będących w posiadaniu Miasta.
Burmistrz Andrzej Balcerek oraz komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski odpowiedzieli, że na razie nie uzyskano żadnych informacji z ITD.  
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała o budowę lewoskrętu z ul. Wysokiej w ul. Zieloną.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że budowa lewoskrętu zostanie wykonana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w przyszłym roku.
 
Radna Alfreda Brączkowska zgłosiła, żeby na ulicy pomiędzy ul. Niepodległości a ul. Niezłomnych ustawić znak „zakaz wjazdu" (od strony ul. Niepodległości).
 
Radna Alfreda Brączkowska zgłosiła, że na końcu ul. Niepodległości (przy skręcie) mieszkańcy posadzili tuje, które utrudniają widoczność.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, czy można podjąć jakieś skuteczne działania (np.  interwencja MOPS-u lub Sanepidu) wobec mieszkańca ul. 3 Maja, który ma zaniedbaną i zagraconą posesję (patologiczne zbieractwo).
 
Burmistrz Andrzej Balcerek, komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski oraz kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawili dotychczasowe działania podejmowane wobec wspomnianego mieszkańca, które jednak nie przyniosły spodziewanych rezultatów (Sanepid nie stwierdził zagrożenia).
 
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie pan Gniewko Niedbała zaproponował dokonać zgłoszenia o możliwości wystąpienia zagrożenia pożarowego.
 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski poinformował, że w minionym okresie na terenie Puszczykowa nie było osób bezdomnych.  
 
Radna Alfreda Brączkowska powiedziała, że na końcu ul. Dworcowej znajduje się opuszczony dom (wybite szyby), gdzie zbierają się podejrzane osoby.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że Urząd próbuje ustalić właściciela posesji, a następnie będzie mógł skierować zgłoszenie do nadzoru budowlanego, który ma kompetencje do wydania nakazu rozbiórki budynku zagrażającego bezpieczeństwu.
 
 
O godz. 18:50 przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zamknęła posiedzenie Komisji.
 
 
protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak