Protokół nr 3/2017 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 16 marca 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 

OB.0012.5.3.2017
 
Godz. rozpoczęcia: 17:06
Godz. zakończenia: 18:35
 
Tematy:
1. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za rok 2016 - Pan Karol Majewski, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
2. Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Puszczykowie - Pan Tomasz Maćkowiak, Komendant Policji w Puszczykowie.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2017.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa
5. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych; obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska poinformowała o wykreśleniu  z porządku obrad punktu 2. dot. sprawozdania z działalności Komisariatu Policji w Puszczykowie ze względu na  usprawiedliwioną nieobecność komendanta Policji Tomasza Maćkowiaka.
 
Ad 1. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za rok 2016 - Pan Karol Majewski, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawił sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za rok 2016 (sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu).
 
Pan Karol Majewski odpowiedział, na pytanie radnego Tomasza Potockiego, że świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, co do zasady, przysługuje matce, ojcu, faktycznemu opiekunowi dziecka lub osobie będącej rodziną zastępczą i od 1 stycznia br. wynosi 1.406 zł.
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2017.
Inspektor ds. ochrony środowiska Janina Kozeńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2017 (druk nr 206 wraz z załącznikiem).
 
Pani Janina Kozeńska odpowiedziała na pytanie przewodniczącej Elżbiety Bijaczewskiej, że w zeszłym roku tylko kilkanaście zwierząt wyłapanych na ulicach Puszczykowa trafiło do Schroniska dla Zwierząt w Skałowie. Większość zwierząt została przetransportowana do przytuliska dla bezdomnych psów w Łęczycy, skąd zostały odebrane przez właścicieli lub zaadoptowane za pośrednictwem Fundacji Zwierzęce Marzenia.
 
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski powiedział, że w ubiegłym roku Straż Miejska wyłapała ok. 50 psów. Znaczna część z nich posiadała chipy, dzięki czemu możliwe było natychmiastowe powiadomienie właścicieli. Zwierzęta nieposiadające chipa zostały przekazane do przytuliska. Każdemu z nich wykonano zdjęcie, które zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Umożliwiło to szybkie odnalezienie zagubionych zwierząt przez właścicieli. Pan Dariusz Borowski dodał, że jest bardzo zadowolony z funkcjonowania przytuliska.
 
Radna Małgorzata Hempowicz zapytała, w jakim zakresie Miasto korzysta z usług schroniska.
 
Pan Dariusz Borowski powiedział, że w tym roku Straż Miejska nie odwiozła żadnego psa do schroniska.
 
Pani Janina Kozeńska powiedziała, że niestety każda gmina ma ustawowy obowiązek współpracy ze schroniskiem. Mimo tego, że przytulisko w Łęczycy działa prężnie niemożliwe byłoby rozwiązanie umowy ze schroniskiem w Skałowie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że wiceburmistrz Władysław Ślisiński prowadzi negocjacje dot. ustalenia korzystniejszych opłat dla Puszczykowa, ze względu na fakt, że w tym roku do schroniska nie zostało przywiezione żadne zwierzę z Puszczykowa.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, czy gabinety weterynaryjne wymienione w § 11 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2017 otrzymują jednorazowo kwoty przeznaczone na realizację programu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że gabinety weterynaryjne po wykonaniu wskazanych w programie usług wystawiają rachunki. Miasto ponosi wyłącznie realne koszty wynikające z realizacji przez gabinety weterynaryjne postanowień programu. Kwoty podane w programie zostały oszacowane na podstawie wystawionych w ubiegłych latach rachunków.
 
Przewodnicząca komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2017 (druk nr 206).
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa (druk nr 212 wraz z załącznikiem oraz załącznikiem do regulaminu).
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, że zgodnie z § 7 Regulaminu udzielania dotacji celowych na trwałą likwidację ogrzewania węglowego i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi kwota dotacji zależy od daty złożenia wniosku, a nie daty podpisania umowy dofinansowania. Osoby, które złożą wnioski o dofinansowanie w latach 2017-2018 mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych, o których mowa w § 4, jednak nie więcej niż 5.000 zł na jeden budynek. Osoby, które złożą wniosek od roku 2019 mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, o których mowa w § 4, jednak nie więcej niż 4.000 zł na jeden budynek. Taki zapis ma na celu zmobilizowanie mieszkańców do jak najszybszego aplikowania o dofinansowanie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, że burmistrz może odmówić udzielenia dotacji w przypadku wskazania we wniosku terminu realizacji zadania niegwarantującego wykonania przedsięwzięcia w danym roku budżetowym. Zmiana systemu ogrzewania musi zostać przeprowadzona w roku budżetowym, w którym została przyznana dotacja.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, że skutkiem niewykonania zadania w danym roku budżetowym jest niewypłacenie dotacji. Natomiast, jeżeli burmistrz odmówi wnioskodawcy przyznania dotacji to wniosek będzie rozpatrywany w pierwszej kolejności w następnym roku.
 
Radna Małgorzata Hempowicz zgłosiła, że § 5 pkt. 3 Regulaminu został niegramatycznie sformułowany i brzmi „Dotacja nie może być wykorzystana na dokumentacji sporządzonej w ramach przygotowania przedsięwzięcia, np. projekt budowlany, projekt wykonawczy, uzgodnienia itp.".
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że jest to oczywisty błąd pisarski i zostanie poprawiony.
 
Inspektor ds. ochrony środowiska Janina Kozeńska odpowiedziała na pytanie przewodniczącej Elżbiety Bijaczewskiej, że mieszkańcy przejawiają bardzo duże zainteresowanie tematem dotacji na wymianę źródeł ciepła. Dnia 13.03 br. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie z doradcą energetycznym WFOŚiGW panem Maciejem Kołowskim, który przedstawił program dot. termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych „TERMO - 2017" oraz program dot. wymiany źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych „PIECYK - 2017". Nabór wniosków w programie „TERMO-2017" trwa do 31.03 br. a w programie „PIECYK - 2017" do 26.05 br.  Na spotkaniu było obecnych ok. 30 mieszkańców.
 
Przewodnicząca komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa (druk nr 212).
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa będą pochodziły z rezerwy na wydatki majątkowe z budżetu Miasta, przez co konieczna jest zmiana uchwały budżetowej.
 
Przewodnicząca komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej (druk nr 213).
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 5. Sprawy bieżące.
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski odpowiedział na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, że duża liczba interwencji Straży Miejskiej wynika z nagłośnienia problemu smogu. Pan Dariusz Borowski podkreślił, że podejrzany dym unoszący się z kominów nie zawsze jest rezultatem spalania śmieci, często bywa skutkiem palenia mokrym paliwem lub palenia w piecach nieposiadających certyfikatów.
 
Pan Dariusz Borowski odpowiedział na pytanie radnej Alfredy Brączkowskiej, że osoby palące latem w piecach mogą to robić w celu ogrzania wody bieżącej, niekoniecznie muszą wtedy spalać śmieci. Od kiedy Puszczykowo należy do Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt" problem spalania śmieci praktycznie przestał istnieć. Pan Dariusz Borowski dodał, że jeżeli mieszkańcy mają podstawy, żeby sądzić, że na terenie Puszczykowa spalane są śmieci to należy to zgłosić Straży Miejskiej.
 
Przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej Filip Krzemkowski powiedział, że w dniu dzisiejszym (16.03 br.) na ul. Nadwarciańskiej miał miejsce pożar traw. Pierwsza na miejscu zjawiła się Straż Miejska. Po przyjeździe OSP pożar zajmował ok. 150 m2, jednak ze względu na niespokojny wiatr obszar pożaru zwiększył się do ok. 600 m2. Pożar udało się ugasić, nikt nie ucierpiał a prawdopodobną przyczyną jego powstania było rozpalenie ogniska w niedozwolonym miejscu. Sprawcy pozostają nieznani. Pan Filip Krzemkowski zwrócił się z prośbą do władz Miasta o zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w „Echu Puszczykowa" informacji o prowadzonej przez Państwową Straż Pożarną kampanii pn. „Stop pożarom traw".
 
Pan Dariusz Borowski odpowiedział na pytanie przewodniczącej Elżbiety Bijaczewskiej, że od początku marca Straż Miejska otrzymała wiele zgłoszeń dotyczących wycinki drzew. W wyniku przeprowadzonych interwencji ustalono, że wszystkie zgłoszone wycinki zostały przeprowadzone legalnie.
 
Inspektor ds. ochrony środowiska Janina Kozeńska dodała, że w myśl obowiązujących przepisów osoby fizyczne, będące właścicielami nieruchomości, mogą usunąć drzewo lub krzew na swojej posesji bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na wycinkę. Dotychczas obowiązujące przepisy zmieniły się w dniu 1.01 br., kiedy weszła  w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił możliwość przyznania dotacji dla prywatnego żłobka „Kotki Dwa", który jest aktualnie jedynym żłobkiem w Puszczykowie.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zaproponowała, żeby zaprosić właścicieli prywatnego żłobka „Kotki Dwa" na posiedzenie komisji. Do tej pory właściciele nie złożyli wniosku o przyznanie dotacji, więc w pierwszej kolejności należy poznać ich zdanie.
 
O godz. 18:35 przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant