Protokół nr 4/2017 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 27 kwietnia 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 

OB.0012.5.4.2017
 
Godz. rozpoczęcia: 17:00
Godz. zakończenia: 18:28
 
Tematy:
  1. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 - Pan Karol Majewski, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
  2. Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Puszczykowie - Pan Tomasz Maćkowiak, Komendant Policji w Puszczykowie.
  3. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych; obecnych 7 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnej Małgorzaty Hempowicz).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 - Pan Karol Majewski, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawił ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2016 (dokument stanowi załącznik do protokołu).
 
Pan Karol Majewski odpowiedział na pytanie radnej Agaty Wójcik, że w związku z przeprowadzoną waloryzacją świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2017 r. wynosi 1406 zł. Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wzrasta co roku.
 
O godzinie 17:33 posiedzenie komisji opuściła radna Agata Wójcik (obecnych 6 radnych).
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska opowiedziała o programie „Senior-WIGOR" oraz zasugerowała możliwość skorzystania z programu przez MOPS. Celem strategicznym programu jest wsparcie seniorów poprzez dofinansowanie działań jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior-WIGOR".
 
Pan Karol Majewski odpowiedział na pytanie radnej Elżbiety Czarneckiej, że w 2016 roku w domach pomocy społecznej przebywało 18 mieszkańców Puszczykowa.
 
Pan Karol Majewski odpowiedział na pytanie radnej Alfredy Brączkowskiej, że dodatek mieszkaniowy jest wyliczany na podstawie dochodu wnioskodawcy oraz kosztów wynajmu lokalu mieszkalnego. Dodatki są przyznawane na pół roku i przy każdorazowym złożeniu wniosku rozpatrywana jest aktualna sytuacja materialna wnioskodawcy.
 
Pan Karol Majewski odpowiedział na pytanie przewodniczącej Elżbiety Bijaczewskiej, że w tzw. „hotelu pielęgniarskim" zamieszkuje 15 osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy. Ogółem przyznano 132 dodatki mieszkaniowe na kwotę 43.766,00 zł.
 
Pan Karol Majewski odpowiedział na pytanie radnej Elżbiety Czarneckiej, że pomocą społeczną z tytułu bezdomności jest objętych 11 mieszkańców Puszczykowa.
 
Pan Karol Majewski odpowiedział na pytanie radnego Jakuba Musiała, że funkcjonariusze Policji mają obowiązek, na wniosek kierownika MOPS, asystować podczas przeprowadzania wywiadów. Ponadto pracownicy MOPS są wyposażeni w tzw. „napadówki". „Napadówki" to urządzenia (piloty) wyposażone w specjalny przycisk, którego naciśniecie, bez wywoływania głośnego alarmu, wzywa na miejsce grupę patrolową agencji ochrony. „Napadówka" może zostać wykorzystana, kiedy pracownik MOPS poczuję się zagrożony przez agresywnie zachowującego się klienta.
 
Ad 2. Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Puszczykowie - Pan Tomasz Maćkowiak, Komendant Policji w Puszczykowie.
Komendant Policji Tomasz Maćkowiak przedstawił sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Puszczykowie w formie dwóch prezentacji multimedialnych. Prezentacje obejmują okres od stycznia od maja 2016 r. oraz cały rok 2016 i przedstawiają dane dot. Puszczykowa na tle pozostałych gmin powiatu poznańskiego (prezentacje stanowią załącznik do protokołu).
 
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski odpowiedział na pytanie radnego Jana Łagody, że pracownicy Straży Miejskiej posiadają dostęp do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz dodał, że weryfikacja zgłoszeń dokonywanych przez mieszkańców leży w kompetencji Policji.
 
Pan Tomasz Maćkowiak odpowiedział na pytanie radnego Jakuba Musiała, że Komisariat Policji działa w systemie 3 zmianowym, dzięki czemu może być czynny nawet do 2 lub 4 w nocy. Pan Tomasz Maćkowiak dodał, że w razie zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańcy powinni dokonywać zgłoszeń pod numerami telefonów 997 oraz 112. Telefon zostanie odebrany przez operatora Centrum Powiadamiania Ratunkowego, który przyjmie zgłoszenie oraz skieruje do interwencji najbliższy patrol Policji. Ideą funkcjonowania jednolitych numerów telefonów w ramach Systemu Powiadamiania Ratunkowego jest możliwość uzyskania pomocy podmiotów i służb do zadań których należy ochrona życia, zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 
Pan Tomasz Maćkowiak odpowiedział na pytanie radnej Alfredy Brączkowskiej, że w Komisariacie Policji w Puszczykowie w ubiegłym roku było zatrudnionych 15 funkcjonariuszy pracujących w systemie zmianowym, obecnie jest ich tylko 11.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Komendant Policji Tomasz Maćkowiak odpowiedział na pytanie przewodniczącej Elżbiety Bijaczewskiej, że pracownicy Komisariatu Policji przeprowadzali prelekcje w ramach kampanii społecznej „Bezpieczny Senior".
 
Pan Tomasz Maćkowiak odpowiedział na pytanie radnego Jakub Musiała, że pracownicy Komisariatu Policji cyklicznie realizują programy edukacyjne oraz porady prewencyjne w puszczykowskich szkołach, które dotyczą m.in. cyberprzemocy, dopalaczy oraz bezpieczeństwa w czasie ferii i wakacji.
 
Przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej Filip Krzemkowski poinformował, że 13 kwietnia br. na drodze wojewódzkiej nr 430 doszło do zderzenia samochodu osobowego z samochodem dostawczym. Kierowca samochodu osobowego zginął na miejscu a pasażer samochodu osobowego oraz kierowca samochodu dostawczego zostali odwiezieni do szpitala.
 
O godzinie 18:28  przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant