Protokół nr 5/2017 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 18 maja 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.5.5.2017
 
Godz. rozpoczęcia: 17:05
Godz. zakończenia: 18:45
 
Tematy:
  1. Działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców powiatu poznańskiego w zakresie pomocy społecznej oraz pomocy osobom niepełnosprawnym.   
  2. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych; obecnych 8 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Sprawy bieżące
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski odpowiedział na pytanie przewodniczącej Elżbiety Bijaczewskiej, że strażnicy miejscy nie posiadają uprawnień do zatrzymywania pojazdów w ruchu oraz nie mogą kontrolować prędkości samochodów przejeżdżających przez Puszczykowo.
 
Radna Elżbieta Czarnecka poprosiła komendanta Dariusza Borowskiego o oddelegowanie strażników miejskich do nadzorowania ruchu pojazdów na skrzyżowaniu ul. 3 Maja, ul. Cyryla Ratajskiego i ul. Nadwarciańskiej.
 
Komendant Dariusz Borowski odpowiedział radnej Elżbiecie Czarneckiej, że obowiązkiem inwestora jest prawidłowe oznakowanie inwestycji i to wymaganie zostało spełnione. Strażnicy nie mogą informować każdego kierowcy, który postanowi pojechać ul. Wczasową, że przejazd kolejowy w Puszczykowie, w związku z prowadzoną modernizacją linii kolejowej E-59, został zamknięty. Zdaniem komendanta Dariusza Borowskiego każdy kierowca powinien zwrócić uwagę na oznaczenie pionowe drogi.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnej Alfredy Brączkowskiej, że przekazywane przez inwestora informacje o planowanych zamknięciach przejazdów kolejowych w Puszczykowie oraz Puszczykówku są niezwłocznie zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
 
Ad 1. Działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców powiatu poznańskiego w zakresie pomocy społecznej oraz pomocy osobom niepełnosprawnym.   
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przedstawiła prezentację multimedialną dotyczącą działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców powiatu poznańskiego w zakresie pomocy społecznej oraz pomocy osobom niepełnosprawnym (prezentacja stanowi załącznik do protokołu).
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska odpowiedziała na pytanie radnego Tomasza Potockiego, że podstawowym warunkiem jaki muszą spełnić kandydaci na rodzinę zastępczą jest niekaralność, następnie kandydaci są poddawani testom psychologicznym oraz uczestniczą w dedykowanym im kursie. Zdarza się, że w trakcie lub po zakończeniu procedury przygotowawczej kandydaci na rodziny zastępcze rezygnują.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska odpowiedziała na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, że rodziny zastępcze są kontrolowane przez koordynatora rodziny, który weryfikuje ich funkcjonowanie oraz może dokonywać niezapowiedzianych wizyt.
 
O godzinie 17:30 radna Agata Wójcik opuściła posiedzenie komisji (obecnych 7 radnych).
 
Mieszkanka Nina Kubzdela zapytała o sens finansowania kursów prawa jazdy dla osób przebywających w rodzinach zastępczych.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska odpowiedziała, że osoby przebywające w rodzinach zastępczych wybierają kursy, w których chcą uczestniczyć, np. kurs prawa jazdy kat. B, kurs wózków widłowych oraz inne, które ułatwią im późniejsze poszukiwanie pracy i usamodzielnianie się.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska odpowiedziała na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, że celem PCPR jest ograniczenie liczby placówek wychowawczych i stworzenie w ich miejsce zawodowych rodzin zastępczych. Takie rozwiązanie jest tańsze a zarazem stwarza lepsze możliwości rozwoju dzieci, które muszą w nich przebywać.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska odpowiedziała na pytanie radnej Elżbiety Czarneckiej, że osoba posiadająca czasowe orzeczenie o niepełnosprawności może korzystać z pomocy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
Ad 2. Sprawy bieżące (kontynuacja).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poprosił radnych o wyrażenie opinii na temat możliwości dotowania jedynego w Puszczykowie żłobka „Kotki Dwa". Proponowana dopłata miałaby wynosić 200 zł do pobytu 1 dziecka mieszkającego w Puszczykowie w puszczykowskim żłobku.
 
O godzenie 18:30 radna Alfreda Brączkowska opuściła posiedzenie komisji (obecnych 6 radnych).
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska powiedziała, że osobiście kontaktowała się z panią Moniką Błoch-Gołębiowską właścicielką żłobka „Kotki Dwa". Obecnie czesne wynosi 1.000 zł, w żłobku znajdują się 24 miejsca i uczęszcza do niego tylko 1 dziecko mieszkające w Puszczykowie. Zdaniem przewodniczącej Elżbiety Bijaczewskiej warto zaprosić panią Moniką Błoch-Gołębiowską na posiedzenie komisji, żeby poznać jej zdanie w tym temacie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że przedstawiona propozycja stanowi odpowiedź na pisma mieszkańców, które wpłynęły w ostatnim czasie do Urzędu Miejskiego.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska poprosiła o przygotowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla puszczykowskiego żłobka, w celu zmniejszenia czesnego dzieci mieszkających w Puszczykowie.
 
O godzinie 18:45  przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant