Protokół nr 7/2017 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 12 czerwca 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 

OB.0012.5.7.2017
 
Godz. rozpoczęcia: 17:07
Godz. zakończenia: 18:40
 
Tematy:
  1. Analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta za rok 2016 w zakresie działań komisji oraz zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutoriom dla Burmistrza.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2016 rok (druk nr 236),
  • udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa ztytułu wykonania budżetu Miasta za 2016 rok (druk nr 237),
  • uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Puszczykowa (druk nr 239).
  1. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych; obecnych 6 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnej Elżbiety Czarneckiej i radnego Jana Łagody).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta za rok 2016 w zakresie działań komisji oraz zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutoriom dla Burmistrza.
 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski odpowiedział na pytanie przewodniczącej Elżbiety Bijaczewskiej, że nie zatrudniania się osób do prowadzenia Miejskiego Klubu Seniora. Koszty związane z jego utrzymaniem wynikają, np. z ponoszenia opłat za sprzątanie obiektu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytanie przewodniczącej Elżbiety Bijaczewskiej, że pozytywnie ocenione przez komisję konkursową wnioski dot. dotacji dla NGO otrzymały dofinansowanie. Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że nie w każdym przypadku przyznana kwota dofinasowania była równa wnioskowanej.
 
Pan Karol Majewski odpowiedział na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, że koszty związane z pobytem mieszkańców Puszczykowa w domach pomocy społecznej są częściowo pokrywane z ich świadczeń rentowych lub emerytalnych. Pozostałą do zapłaty kwotę pokrywają osoby zobowiązane. Jeżeli nie została wskazana osoba zobowiązana, to koszty te pokrywane są z budżetu miasta.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2016 rok (druk nr 236)
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2016 rok (druk nr 236).
 
Przewodniczący Komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2016 rok (druk nr 236).
Wynik głosowania: „za"- 5 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
  • udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2016 rok (druk nr 237)
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2016 rok (druk nr 237).
 
Przewodniczący Komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2016 rok (druk nr 237).
Wynik głosowania: „za"- 5 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 1.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
  • uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Puszczykowa (druk nr 239)
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że autor „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Puszczykowa" niestety nie mógł w dniu dzisiejszym dotrzeć na posiedzenie komisji. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Puszczykowa (druk nr 239 wraz z załącznikiem do druku oraz zał. nr 1 do planu, zał. nr 2 do planu, zał. nr 3 do planu, zał. nr 4 do planu, zał. nr 5 do planu i zał. nr 6 do planu) oraz dodał, że temat zostanie szczegółowo przedstawiony przez autora na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu 19.06 br.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska, poinformowała, że w związku z zaistniałą sytuacją  projekt uchwały nie zostanie w dniu dzisiejszym zaopiniowany, a członkowie komisji będą mieli możliwość zadania pytań na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu 19.06 br.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Gniewko Niedbała przedstawił sprawozdanie dot. interwencji podjętych przez strażaków OSP w maju i czerwcu:
5.05 - wezwanie do wypadku samochodu osobowego przy ul. Wysokiej (na wysokości cmentarza),
14.05 - wezwanie do pożaru domu przy ul. Poznańskiej,
20.05 - pomoc przy poszukiwaniu zaginionej osoby przez Komisariat Policji w Luboniu,
27.05 - wezwanie do zlikwidowania gniazda szerszeni przy ul. Fiedlera,
27.05 - wezwanie do zlikwidowania gniazda szerszeni przy ul. Niezłomnych,
30.05 - interwencja po burzy, w trakcie której doszło do powalenia drzewa przy ul. Wysokiej,
30.05 - interwencja po burzy, w trakcie której doszło do złamania gałęzi drzewa przy ul. Wczasowej,
31.05 - interwencja po burzy, w trakcie której doszło do złamania gałęzi drzewa przy ul. Reymonta,
31.05 - interwencja po burzy, w trakcie której doszło do przechylenia sosny nad ścieżką rowerową na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kościelnej 7,
6.06 - interwencja po burzy, w trakcie której duży konar drzewa powalił się na budynek gospodarczy przy ul. Kochanowskiego,
9.06 - interwencja po burzy, w trakcie której doszło do złamania gałęzi drzewa przy ul. Strażackiej,
11.06 - wezwanie do awarii wynikającej z przegrzania instalacji centralnego ogrzewania, służącej do podgrzewania wody, przy ul. Krańcowej.
Pan Gniewko Niedbała dodał, że strażacy OSP zabezpieczali Dni Puszczykowa w dniu 10.06 br. na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kościelnej 7.
 
Przedstawiciel Komisariatu Policji Piotr Burkowski poinformował, że pracownicy Komisariatu Policji cyklicznie realizują programy edukacyjne oraz porady prewencyjne w puszczykowskich szkołach, które dotyczą m.in. cyberprzemocy, dopalaczy oraz bezpieczeństwa w czasie ferii i wakacji. Pan Piotr Burkowski opowiedział o aplikacji internetowej - Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, która służy do anonimowego wskazywania na mapie miejsc, w których dochodzi do niebezpiecznych sytuacji, np. przekraczania prędkości.
 
Pan Gniewko Niedbała poinformował, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie pojawiło się ogłoszenie dot. możliwości składania ofert w przetargu dot. budowy budynku OSP w Puszczykowie.
 
Pan Gniewko Niedbała odpowiedział na pytanie Elżbiety Bijaczewskiej, że OSP zrzesza 80 osób oraz dodał, że przeszkolenie nowych ochotników, zanim zaczną uczestniczyć w akcjach, trwa ok. roku.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poprosił radnych o zastanowienie się nad przyszłością bezpłatnej komunikacji publicznej w Puszczykowie. Jedną z rozważanych opcji jest utrzymanie dotychczasowych zasad jej funkcjonowania i ogłoszenie przetargu publicznego na realizacje zadania w przyszłym roku. Inną możliwością jest przekazanie zadania do realizacji Zakładowi Usług Komunalnych w Mosinie. Procedura nie wymaga przeprowadzenia przetargu, a takie rozwiązanie dawałoby możliwość stworzenia w przyszłości nieodpłatnej komunikacji na terenie Puszczykowa oraz Mosiny.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział radnemu Tomaszowi Potockiemu, że oba zaproponowane warianty zakładają przeznaczenie takiej samej kwoty na realizacje tego zadania.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnego Macieja Krzyżańskiego, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów konieczne będzie wprowadzenie nowych zasad segregacji odpadów. Do 2021 roku każdy z mieszkańców będzie musiał wyposażyć się w brązowy pojemnik na odpady biodegradowalne (bioodpady).
 
O godzinie 18:40  przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant