Protokół nr 9/2017 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 21 września 2017 r. w sali konferencyjnej w hali widowiskowo-sportowej, ul. Podgórna 21

 
OB.0012.5.9.2017
 
Godz. rozpoczęcia: 17:00
Godz. zakończenia: 19:25
 
Tematy:
1. Omówienie gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości na terenie Miasta Puszczykowa.
2. Przedstawienie zmian w świadczeniach 2017-2018 w zakresie:
  • świadczeń wychowawczych (500+),
  • świadczeń rodzinnych.
3. Informacja na temat profilaktycznego programu szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Puszczykowa finansowanego przez Powiat Poznański.
4. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych; obecnych 5 radnych (chwilowa nieobecność radnej Alfredy Brączkowskiej oraz usprawiedliwiona nieobecność radnej Małgorzaty Hempowicz oraz radnego Jana Łagody).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Omówienie gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości na terenie Miasta Puszczykowa.
Prezes Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt" Dorota Lew-Pilarska przedstawiła informacje na temat gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości na terenie Miasta Puszczykowa.
 
O godzinie 17:17 do obradujących dołączyła radna Alfreda Brączkowska (obecnych 6 radnych).
 
O godzinie 17:27 posiedzenie opuściła radna Agata Wójcik (obecnych 5 radnych).
 
Radny Maciej Krzyżański zgłosił, że otrzymywane przez mieszkańców brązowe worki na bioodpady są za małe oraz zapytał, czy możliwa jest ich zmiana na większe i trwalsze, np. takie jak używane przez Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" (GOAP).
 
Pani Dorota Lew-Pilarska poinformowała, że nie posiada szczegółowej wiedzy na temat funkcjonowania GOAP oraz czy stosowane przez GOAP worki są biodegradowalne. Zdaniem pani Doroty Lew-Pilarskiej problem nie jest rozmiar i wytrzymałość worka na odpady biodegradowalne, a jego właściwe użytkowanie. Worki dostarczane mieszkańcom przez CZO „Selekt" spełniają wszystkie wymogi dla tego typu produktu, w konsekwencji czego już w momencie otworzenia zaczynają ulegać rozkładowi. Pani Dorota Lew-Pilarska dodała, że w najbliższym czasie poprosi o publikację w lokalnej prasie artykułów dotyczących właściwej segregacji odpadów.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że niezależnie od przedstawionej argumentacji, jego zdaniem worki są za słabe oraz za małe; nie wytrzymują napełnienia świeżo skoszoną trawą oraz przeniesienia z ogrodu przed dom. Innym problemem zgłoszonym przez radnego Łukasza Grzonkę był fakt, że gospodarstwa domowe otrzymują różną ilość worków, w jego osobistym przypadku niewystarczającą.
 
Pani Dorota Lew-Pilarska powiedziała, że w razie posiadania niewystarczającej liczby worków na odpady segregowane, mieszkańcy mają możliwość pobrania dodatkowych sztuk w Urzędzie Miejskim lub w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Podczas odbierania odpadów sprzed posesji mieszkańców wydawana jest zawsze taka sama ilość nowych worków, ile pełnych worków z odpadami zostało oddanych. Ponadto, mieszkańcy Puszczykowa mają możliwość samodzielnego wywiezienia wytworzonych odpadów do PSZOK.
 
Przedstawiciel firmy FB Serwis S.A. Marcin Szczepaniak dodał do wypowiedzi przedmówczyni, że każdy mieszkaniec, który zgłosi osobom odbierającym śmieci zapotrzebowanie na większą liczbę worków, otrzyma ją.
 
Pani Dorota Lew-Pilarska poinformowała, że gminy Tarnowo Podgórne, Rokietnica oraz Mosina postanowiły wystąpić ze Związku Międzygminnego CZO „Selekt".
 
Pani Dorota Lew-Pilarska odpowiedziała na pytanie radnego Tomasza Potockiego, że w przypadku nieposiadania wystarczającej ilości worków, mieszkańcy mogą wystawiać przed nieruchomość odpady zbierane selektywnie w workach przeźroczystych, tak aby ich zawartość była dobrze widoczna i łatwa do zidentyfikowania. Oczywiście, taka możliwość nie dotyczy bioodpadów, dla których przeznaczone są specjalne biodegradowalne worki w kolorze bromowym.
 
Pan Marcin Szczepaniak odpowiedział na pytanie radnego Tomasza Potockiego, że zasada jest odbierane odpadów sprzed posesji mieszkańców. W tym roku został umożliwiony odbiór odpadów bezpośrednio z terenu posesji, po uprzednim zgłoszeniu takiej chęci firmie wywozowej przez właściciela nieruchomości. Pan Marcin Szczepaniak dodał, że dotychczas od mieszkańców Puszczykowa wpłynęło kilkanaście wniosków dot. odbioru odpadów sprzed posesji i wszystkie z nich zostały rozpatrzone pozytywnie.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział na pytanie radnego Macieja Krzyżańskiego, że planowane jest powstanie punkt zbiórki elektrośmieci w Puszczykowie w 2018 roku. Pierwotnie punkt ten miał zostać uruchomiony w roku 2017, jednak wskazana lokalizacja przy ul. Poznańskiej, na wysokości sklepu „Społem" PSS Puszczykowo, nie została pozytywnie oceniona przez Starostę Poznańskiego.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że jest zadowolony ze sposobu działania „Selektu" oraz firmy FB Serwis S.A. Obecny harmonogram wywozu odpadów, kalendarz selekcjonera oraz „Eco Harmonogram" stanowią przyjazną formę informowania mieszkańców o terminach i sposobie wywozu odpadów.
 
Pani Dorota Lew-Pilarska powiedziała, że „Eco Harmonogram" jest nową usługą skierowaną do mieszkańców gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego CZO „Selekt". „Eco Harmonogram" to darmowa aplikacja mobilna, która umożliwia łatwy dostęp do aktualnego harmonogramu wywozu odpadów oraz do różnego rodzaju dodatkowych informacji i powiadomień związanych z odpadami.
 
Przedstawiciel firmy FB Serwis S.A. Tomasz Buszkiewicz powiedział, że dezynfekcje pojemników posiadanych przez mieszkańców odbyły się w bieżącym roku w kwietniu oraz we wrześniu. Usługa mycia i dezynfekcji pojemników dotyczyła tylko tych nieruchomości, których właściciele zgłosili chęć uczestnictwa firmie wywozowej FB Serwis S.A. Informacja o możliwości skorzystania z tej usługi została zamieszczona w harmonogramie wywozu odpadów oraz w kalendarzu selekcjonera.
 
Pani Dorota Lew-Pilarska zapewniła, że dezynfekcje pojemników posiadanych przez mieszkańców, będą wykonywane cyklicznie, dwa razy w roku i każdy mieszkaniec Puszczykowa, po uprzednim zgłoszeniu chęci udziału, będzie miał możliwość skorzystania z tej oferty.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska poprosiła, żeby w przyszłości, przed wprowadzeniem nowych ofert dla mieszkańców, przeprowadzać kampanie informacyjne.
 
O godzinie 18:01 przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska ogłosiła przerwę, która trwała do godziny 18:17.
 
Ad 2. Przedstawienie zmian w świadczeniach 2017-2018 w zakresie świadczeń wychowawczych (500+) oraz świadczeń rodzinnych.
Pani Ewa Rauhut z Działu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła prezentację multimedialną dotyczącą świadczenia wychowawczego 500+
oraz zmian w okresie świadczeniowym 2017/2018.
 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski odpowiedział na pytanie przewodniczącej Elżbiety Bijaczewskiej, że liczba mieszkańców Puszczykowa przebywających w Domach Pomocy Społecznej w bieżącym roku pozostała bez zmian w stosunku do roku ubiegłego.
 
Ad 3. Informacja na temat profilaktycznego programu szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Puszczykowa finansowanego przez Powiat Poznański.
Radna Elżbieta Czarnecka przedstawiła informację na temat profilaktycznego programu szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Puszczykowa finansowanego przez Powiat Poznański oraz zaznaczyła, że zainteresowanie programem jest bardzo wysokie.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że przedstawione działania są realizowane dzięki funduszom programu profilaktyki zdrowotnej Powiatu Poznańskiego. W ramach przeznaczonych na ten cel funduszy Powiat Poznański zakupił w bieżącym roku ok. 3 tys. szczepionek, przeznaczonych dla mieszkańców powiatu.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zaproponowała, żeby rozważyć rozpoczęcie podobnej akcji ze środków budżetu Miasta Puszczykowa. Program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, w ubiegłym roku z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie skorzystało 119 mieszkańców, natomiast w bieżącym roku na potrzeby mieszkańców Puszczykowa zabezpieczono 194 szczepionki.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przypomniała, że w najbliższą sobotę 23 września br. na terenie Szpitala w Puszczykowie odbędzie się „Biała Sobota", podczas której mieszkańcy powiatu poznańskiego będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań. Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przekazała również zaproszenie na bezpłatną konferencję pn. „Stop urazom i wypadkom wśród seniorów", która odbędzie się 24 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.
 
Mieszkaniec Kazimierz Jabłoński poinformował, że wraz z panem Mariuszem Szafrańskim mieszkają w bliskim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 2, na terenie której został wybudowany, w ramach pierwszego puszczykowskiego budżetu obywatelskiego, plac zabaw. Od momentu uruchomienia placu zabaw standard życia mieszkańców sąsiednich nieruchomości znacznie się pogorszył. Szkoła nie ogrodziła swojego terenu, co umożliwia dzieciom i młodzieży przechodzenie, w trakcie zajęć, na sąsiednie posesje. Zwiększeniu uległ również hałas, generowany przez nowy plac zabaw. Z placu zabaw, oprócz dzieci, korzysta również młodzież, a sam plac pozostaje otwarty nawet do godziny 21:00.
 
Mieszkaniec Mariusz Szafrański zaznaczył, że do momentu wybudowania nowego placu zabaw sąsiedztwo Szkoły Podstawowej nr 2 nie było aż tak dokuczliwe. Poprzednio z boiska korzystała wyłącznie młodzież szkolna i nie dłużej niż do godziny 16:00. Obecnie hałas utrzymuje się do późnych godzin wieczornych. Pan Mariusz Szafrański zaproponował, wykonanie ogrodzenia szkoły w porozumieniu z sąsiadami i z uwzględnieniem ich sugestii.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że odbył już spotkanie z przedmówcami, podczas którego przedstawiono mu problem. Plac zabaw został wybudowany ze środków pochodzących z budżetu obywatelskiego, z inicjatywy Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2, mieszkańców i uczniów. Inwestycja została zlokalizowana na gruncie miejskim.
 
Radna Elżbieta Czarnecka zapytała, czy nadmierny hałas generowany przez zainstalowane urządzenia wynika z ewentualnych uszkodzeń, albo błędów konstrukcyjnych oraz zaproponowała przeprowadzenie kontroli wyposażenia placu zabaw.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział radnej Elżbiecie Czarneckiej, że zakupione wyposażenia placu zabaw posiada niezbędne atesty i spełnia normy dotyczące urządzeń tego typu. Realizacja inwestycji zakończyła się w bieżącym roku.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek poprosił mieszkańców o wystosowanie i złożenie w Urzędzie Miejskim pisma, w którym przedstawią konkretne propozycje i oczekiwania dotyczące zgłoszonego problemu.
 
O godzinie 19:25  przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant