2018

Protokół nr 9/2018 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 11 października 2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puszczykowie, ul. Wysoka 1

 

OB.0012.5.9.2018
 
Godz. rozpoczęcia: 17:05
Godz. zakończenia: 18:30
 
Tematy:
 
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia,
 • ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Miasto Puszczykowo,
 • udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (izba wytrzeźwień).
2. Podsumowanie pracy Komisji Spraw Społecznych podczas czteroletniej kadencji.
3. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych; obecnych 6 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnego Jana Łagody).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia (druk nr 380).
 
Radna Małgorzata Hempowicz zapytała, na czym są mieszkania chronione.
 
Pan Karol Majewski odpowiedział, że zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej mieszkanie chronione to lokal mieszkalny, którego warunki mają za zadanie przygotować osoby w nim mieszkające do prowadzenia samodzielnego życia. Ustawa o pomocy społecznej umożliwia pobyt w mieszkaniach chronionych osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobom z zaburzeniami psychicznymi, opuszczającym pieczę zastępczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcom, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.
 
Radna Małgorzata Hempowicz zapytała, czy kwota 31.80 zł za dobę jest pełną stawką.
 
Pan Karol Majewski odpowiedział, że to jest kwota stawki pełnej za pobyt w schronisku stowarzyszenia MONAR Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu, z którym Miasto Puszczykowo zawarło umowę.
 
Radna Małgorzata Hempowicz zapytała, czy kryterium dochodowe wynosi 701 zł.
 
Pan Karol Majewski odpowiedział, że maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 645 zł. Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania świadczenia od 1 października 2018 r. wynosi 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 528 zł dla osoby w rodzinie.
 
Radna Małgorzata Hempowicz poinformowała, że dzisiaj przed siedzibą Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbył się protest pracowników socjalnych oraz zapytała, czy puszczykowscy pracownicy socjalni są zadowoleni z wysokości wynagrodzeń.
 
Pan Karol Majewski odpowiedział, że każda gmina otrzymują dotację celową przeznaczoną na wypłatę wynagrodzeń pracowników socjalnych. Protest może wynikać z warunków zatrudnienia w większych miastach, w których pracownicy socjalni bywają bardzo nisko opłacani.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska powiedziała, że wynagrodzenie pracowników socjalnych jest nieadekwatne do powierzonych im obowiązków oraz ryzyka wynikającego z rodzaju wykonywanej pracy. W odniesieniu do omawianego punktu porządku obrad przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że powiat poznański dysponuje obecnie 12 mieszkaniami chronionymi.
 
Pan Karol Majewski dodał do swojej wcześniejszej wypowiedzi, że kadra pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie jest stabilna. Zdaniem pana Karola Majewskiego wykonywana przez nich praca przynosi im satysfakcję, a wysokość wynagrodzenia wydaje się być przyzwoita, choć nie zna osoby, która nie chciałaby zarabiać więcej.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia (druk nr 380).
Wynik głosowania: „za"- 6 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Miasto Puszczykowo
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Miasto Puszczykowo (druk nr 379).
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała czy zdarzyła się sytuacja, gdy Miasto Puszczykowo sprawiło pogrzeb osoby samotnej i po jego przeprowadzeniu zgłosiła się rodzina zmarłego żądająca wypłaty zasiłku pogrzebowego.
 
Pan Karol Majewski odpowiedział, że w sytuacjach, kiedy za sprawienie pogrzebu odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca kwotę faktycznego kosztu pogrzebu (wysokość zasiłku pogrzebowego to 4000 zł). W takiej sytuacji nie ma możliwości ponownego wypłacenia świadczenia rodzinie zmarłego.
 
Radna Małgorzata Hempowicz odczytała § 3. pkt 16 projektu uchwały, który stanowi, że „sprawienie pogrzebu obejmuje wykonanie następujących czynności: inne czynności wynikające z okoliczności, zgodnie z wyznaniem zmarłego, prawem oraz miejscowymi zwyczajami". Radna Małgorzata Hempowicz poinformowała, że odbiera przytoczony zapis projektu uchwały bardzo pozytywnie, ponieważ gwarantuje on godne sprawienie pogrzebu w razie zaistnienia takiej konieczności.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Miasto Puszczykowo (druk nr 379).
Wynik głosowania: „za"- 6 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (izba wytrzeźwień)
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (druk nr 374).
 
Przedstawiciel Komisariatu Policji Kamil Nowaczyk przedstawił się oraz poinformował, że pełni funkcję Kierownika Ogniwa Prewencji. W bieżącym roku 16 osób z terenu Puszczykowa zostało przewiezionych do izby wytrzeźwień w Poznaniu. Poza tymi osobami 11 innych mieszkańców Puszczykowa pozostawiono pod opieką rodziny, która zobowiązała się na piśmie do odpowiedzialności za osobę nietrzeźwą. W tym roku puszczykowska policja przetransportowała łącznie 36 osób (w tym 20 osób spoza Puszczykowa) do izb wytrzeźwień.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, co w sytuacji, gdy osoba nietrzeźwa została przewieziona przez funkcjonariuszy policji do izby wytrzeźwień z dala od jej miejsca zamieszkania. Jak taka osoba może wrócić do domu.
 
Pan Kamil Nowaczyk odpowiedział, że to niestety jest już zmartwienie tej osoby. Jeżeli zatrzymana osoba, po zakończeniu pobytu w izbie wytrzeźwień, nie ma jak wrócić do miejsca zamieszkania może bezpłatnie zadzwonić z izby wytrzeźwień do członka rodziny lub innej osoby w celu ustalenia sposobu powrotu do domu.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (druk nr 374).
Wynik głosowania: „za"- 6 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Przedstawiciel Komisariatu Policji Kamil Nowaczyk przedstawił informacje dotyczące interwencji policji podczas odstrzału dzika na terenie miasta Puszczykowa. Prokuratura została zawiadomiona o zdarzeniu i trwają czynności dowodowe.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy Komisariat Policji ma pełną obsadę stanowisk.
 
Pan Kamil Nowaczyk odpowiedział, że obecnie w Puszczykowie jest wakat na 3 stanowiskach. Sytuacja wygląda podobnie w całym kraju, ponieważ wśród młodych osób brak chętnych do pracy w policji.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek zapytał, jakie są przyczyny takiej sytuacji.
 
Pan Kamil Nowaczyk odpowiedział, że głównym powodem niskiej liczby przyjęć do policji jest brak chętnych, który wynika, m.in. z niskich zarobków oraz coraz mniejszej liczby przywilejów wobec wysokich wymagań stawianych podczas rekrutacji do służby. Ponadto, Szkoła Policji znajduje się w Pile i konieczność dojazdu na zajęcia również zniechęca kandydatów.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska poprosiła o przedstawienie statystyk z podejmowanych czynności.
 
Pan Kamil Nowaczyk odpowiedział, że nie przygotował na dzisiejsze posiedzenie komisji sprawozdania, jednak na pewno może powiedzieć, że w Puszczykowie przestępstwa z katalogu przeciwko życiu i zdrowiu praktycznie nie występują. Odnotowano natomiast tendencję wzrostową dotycząca liczby włamań z kradzieżą. Od początku roku miało ich miejsce ok. 7. Kradzieży samochodów od początku roku było ok. 5.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy w bieżącym roku wydano niebieskie karty.
 
Pan Kamil Nowaczyk odpowiedział, że liczba niebieskich kart wydanych w Puszczykowie jest znacząca i są one wydawane na bieżąco. Pan Kamil Nowaczyk dodał, że choć zdarza się, że osoby zgłaszające wycofują się ze składanych oświadczeń.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zapytała, jakie działania prewencyjne są realizowane.
 
Pan Kamil Nowaczyk odpowiedział, że do oddziału prewencji, po urlopie macierzyńskim, wróciła policjantka Patrycja Żurek. Najbliższym wydarzeniem, podczas którego będą prowadzone działania prewencyjne (m.in. znakowanie rowerów) jest 1. Rowerowy Rajd Retro, który odbędzie się w dniu 14.10.2018 r. na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Kościelnej 7.
 
Radny Tomasz Potocki przedstawił nową formę kradzieży tzw. „na drona", która miała miejsce w jego sąsiedztwie oraz poprosił policję o informowanie Urzędu Miejskiego oraz mieszkańców o pojawianiu się nowych form kradzieży.
 
Pan Kamil Nowaczyk zanotował prośbę radnego Tomasza Potockiego.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapyta, jak postąpić, jeżeli wieczorem, po zakończeniu służby Straży Miejskiej, sąsiad uciążliwie spala liście i inne odpady zielone na własnej posesji, czy w takie sytuacji można zawiadomić policję.
 
Pan Kamil Nowaczyk odpowiedział, że w takiej sytuacji należy zadzwonić na policję. Po takim zgłoszeniu przeprowadzona zostanie interwencja.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, czy wykonane własnoręcznie zdjęcia pomogą policji w prowadzonym postępowaniu.
 
Pan Kamil Nowaczyk odpowiedział, że takie zdjęcia zawsze można podważyć (np. datę ich wykonania). Pan Kamil Nowaczyk dodał, że w celu należytego prowadzenia postępowania niezbędna jest obecność funkcjonariuszy na miejscu.
 
Ad 2. Podsumowanie pracy Komisji Spraw Społecznych podczas czteroletniej kadencji.
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska podsumowała pracę Komisji Spraw Społecznych podczas upływającej kadencji oraz podziękowała obecnym na posiedzeniu przedstawicielom Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komisariatu Policji, Straży Miejskiej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej za czteroletnią współpracę.
 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski poinformował, że w ciągu trwającej kadencji wszystkie uchwały przygotowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Spraw Społecznych i następnie uchwalone. W tym czasie udało nam się opracować dokumenty ważne dla funkcjonowania gminy. Pan Karol Majewski serdecznie podziękował przewodniczącej oraz członkom komisji za współpracę.
 
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski podziękował za ostatnie cztery lata pracy Komisji Spraw Społecznych, podczas których rozwinęła się owocna współpraca Straży Miejskiej z Komisariatem Policji.  Pan Dariusz Borowski poinformował, że rozpoczął się sezon grzewczy, w konsekwencji czego odnotowano wzrost liczby zgłoszeń dotyczących podejrzenia spalania śmieci.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała w imieniu swoim oraz radnego Jana Łagody, czy istnieje możliwość zorganizowania w Puszczykowie spotkania dotyczącego rządowego programu priorytetowego Czyste Powietrze. W ramach tego programu właściciele domów jednorodzinnych będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków. Radna Alfreda Brączkowska zapytała również, czy osoby starsze otrzymują w Urzędzie Miejskim pomoc przy składaniu wniosków na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że informacje są udzielane na bieżąco i nie tylko starszym mieszkańcom. Pomoc przy wypełnieniu wniosku o dofinansowanie można uzyskać w referacie ochrony i monitoringu środowiska.
 
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Gniewko Niedbała powiedział, że liczy, iż niedługo zakończy się budowa remizy, najważniejsza inwestycja dla puszczykowskiego OSP w okresie ostatnich 4 latach. Od rozpoczęcia działalności, czyli przez ostatnie 7 lat, oddział funkcjonował w pełnym trybie bojowym, mimo braku remizy. Pan Gniewko Niedbała dodał, że każdy, kto działa w służbach ratowniczych dziwi się jak możliwe jest efektywne funkcjonowanie w takich warunkach. Puszczykowscy strażacy są niezwykle zaangażowani w swoją działalność, o czym świadczy, m.in. ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji oraz udział w licznych zawodach. Odnoszone w nich sukcesy potwierdzają wysokie kwalifikacje ratownicze puszczykowskiej OSP.
 
Pan Gniewko Niedbała zauważył, że strącaną szansą jest niewykorzystanie możliwości zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, na które można było uzyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych w wysokości 80%. Jego zdaniem jest to inwestycja, którą warto zrealizować w kolejnych latach.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek docenił zaangażowanie i sukcesy puszczykowskich strażaków oraz podkreślił, że władze miasta oraz obecna Rada Miasta, w ramach posiadanych zasobów finansowych, zawsze starała się wspierać działania OSP.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, kiedy zakończy się budowa remizy
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że w tym roku będzie to niemożliwe. Realnym terminem odbioru inwestycji jest połowa roku 2019.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska podziękowała członkom komisji za ostatnie 4 lata współpracy. Przewodnicząca zauważyła, że podczas całej kadencji nie było sytuacji braku quorum, a radni zawsze prezentowali postawę zaangażowania w pracę komisji.
 
Radna Małgorzata Hempowicz, w imieniu członków komisji, podziękowała przewodniczącej Elżbiecie Bijaczewskiej za 4 lata organizowania pracy Komisji Spraw Społecznych oraz prowadzenie posiedzeń.
 
Radny Tomasz Potocki pogratulował przewodniczącej Elżbiecie Bijaczewskiej profesjonalizmu przy wypełnianiu obowiązków oraz podziękował za przekazaną podczas posiedzeń wiedzę i doświadczenie.
 
 
O godzinie 18:30 przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Stoińska
protokolant

Protokół nr 7/2018 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 13 lipca 2018 r. w formie wizyty studyjnej

 

OB.0012.5.7.2018
 
Godz. rozpoczęcia: 8:00
Godz. zakończenia: 16:00
 
Tematy:
 1. Spotkanie w siedzibie Spółdzielni Socjalnej „LUPA".
 2. Spotkanie w Spółdzielni Socjalnej „Blisko Was" z prezesem Danutą Vergin (Tarnowo Podgórne, ul. 23 Października 19).
 3. Spotkanie z przedstawicielami Spółdzielni Socjalnej „Uciec Dysforii" oraz Pełnomocnikiem Zarządu Miasta ds. Współpracy z NGOs (Oborniki, ul. Droga Leśna 60).
 4. Zlecenia dla CIS z Urzędu Miasta; zamówienia społecznie odpowiedzialne i współpraca z Miastem Poznań oraz z firmami, resocjalizacja społeczno-zawodowa uczestników CIS; omówienie działalności Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej (Poznań, ul. św. Wincentego 6/9).
 5. Omówienie działalności Spółdzielni Socjalnej „Wspólny Stół".
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych; obecnych 4 radnych (chwilowa nieobecność radnej Agaty Wójcik oraz usprawiedliwiona nieobecność radnej Małgorzaty Hempowicz oraz radnego Jana Łagody).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
O godzinie 8:00 Komisja spotkała się przed Urzędem Miejskim w Puszczykowie (Puszczykowo, ul. Podleśna 4) skąd udała się na spotkanie w siedzibie Spółdzielni Socjalnej „LUPA" (Puszczykowo, ul. Stroma 3).
 
Ad 1. Spotkanie w siedzibie Spółdzielni Socjalnej „LUPA".
O godzinie 8:15 do obradujących dołączyła radna Agata Wójcik (obecnych 5 radnych).
 
Członek zarządu spółdzielni socjalnej „LUPA" Luiza Niedźwiecka-Kowalonek przedstawiła działalność spółdzielni oraz odpowiedziała na zadane przez radnych pytania.
 
O godzinie 9:00 Komisja udała się na spotkanie w siedzibie Spółdzielni Socjalnej „Blisko Was" (Tarnowo Podgórne, ul. 23 Października 19).
 
Ad 2. Spotkanie w Spółdzielni Socjalnej „Blisko Was" z prezesem Danutą Vergin.
Prezes Spółdzielni Socjalnej „Blisko Was" Danuta Vergin przedstawiła działalność spółdzielni oraz odpowiedziała na zadane przez radnych pytania.
 
O godzinie 10:30 Komisja udała się na spotkanie w siedzibie Spółdzielni Socjalnej „Uciec Dysforii" oraz z Pełnomocnikiem Zarządu Miasta ds. Współpracy z NGOs (Oborniki, ul. Droga Leśna 60).
 
Ad 3. Spotkanie z przedstawicielami Spółdzielni Socjalnej „Uciec Dysforii" oraz Pełnomocnikiem Zarządu Miasta ds. Współpracy z NGOs.
Wiceprezes Zarządu Spółdzielni „Uciec Dystrofii" Grażyna Stachowiak przedstawiła działalność spółdzielni oraz odpowiedział na zadane przez radnych pytania.
 
Dyrektor administracyjny Spółdzielni „Uciec Dystrofii" Aldona Banaszyk-Karwacka odpowiedział na zadane przez radnych pytania.
 
Pełnomocnik Zarządu Miasta ds. Współpracy z NGOs opowiedział o współpracy z organizacjami pożytku publicznego.
 
O godzinie 12:30 Komisja udała się na spotkanie w siedzibie Centrum Integracji Społecznej (Poznań, ul. św. Wincentego 6/9).
 
Ad 4. Zlecenia dla Centrum Integracji Społecznej z Urzędu Miasta; zamówienia społecznie odpowiedzialne i współpraca z Miastem Poznań oraz z firmami, resocjalizacja społeczno-zawodowa uczestników Centrum Integracji Społecznej; omówienie działalności Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej (Poznań, ul. św. Wincentego 6/9).
Przedstawiciel Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej Krzysztof Urbaniak opowiedział o zamówieniach społecznie odpowiedzialnych oraz współpracy z Miastem Poznań i firmami, przedstawił również temat resocjalizacji społeczno-zawodowej uczestników Centrum Integracji Społecznej oraz omówił działalność Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej.
 
O godzinie 14:20 Komisja udała się na spotkanie w siedzibie Spółdzielni Socjalnej „Wspólny Stół"(Poznań, Śródka 6).
 
Ad 5. Omówienie działalności Spółdzielni Socjalnej „Wspólny Stół".
Przedstawiciel Spółdzielni Socjalnej „Wspólny Stół" Jadwiga Sadowska przedstawiła działalność spółdzielni oraz odpowiedział na zadane przez radnych pytania.
 
O godzinie 15:20 Komisja wróciła do Urzędu Miejskiego w Puszczykowie (Puszczykowo, ul. Podleśna 4).
 
O godzinie 16:00 przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant

Protokół nr 4/2018 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 26 kwietnia 2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puszczykowie, ul. Wysoka 1

 
OB.0012.5.4.18
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    18.45
 
Tematy:
 1. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 - Pan Karol Majewski, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
 2. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2017.
 3. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych; obecnych 4 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnego Jakuba Musiała, radnej Agaty Wójcik, radnego Jana Łagody oraz radnej Elżbiety Czarneckiej).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2017.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawił oraz omówił sprawozdanie z realizowanych zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczykowie w 2017 r. (prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
O godz. 17:16 do obradujących dołączył radny Jan Łagoda (obecnych 5 radnych).
 
Ad 1. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 - Pan Karol Majewski, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski odczytał oraz wyjaśnił definicję zasobów pomocy społecznej. Poinformował, że ich ocena ma formę aplikacji internetowej, jest to druk liczący około 32 strony, dotyczący głównie danych demograficznych, informacji o pracownikach socjalnych, czy wydatkach realizowanych w ramach pomocy społecznej (omówiona prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Radny Jan Łagoda odniósł się do podanej w prezentacji liczbie żłóbków na terenie miasta, które stanowią własność prywatną oraz zapytał o możliwość realizowania przez miasto programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Maluch +".
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała o możliwość utworzenia przez władze miasta oddziału żłobka w budynku jednego z przedszkoli.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że Miasto Puszczykowo jest właścicielem trzech budynków, w których funkcjonują oddziały przedszkolne. W związku, z czym byłaby możliwość utworzenia w jednym z nich oddziału żłobka. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że ze względu na znaczne koszty utrzymania żłobka, korzystniejsze byłoby wywołanie uchwały o dopłacie z budżetu miasta do pobytu dziecka w takiej placówce. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że do tej pory takie wnioski ze strony żłobków, funkcjonujących na terenie miasta Puszczykowa spotkały się z odmową.
 
Radny Jan Łagoda złożył postulat, aby powrócić do tematu dopłat do żłobków oraz zapoznać się szczegółowo z programem „Maluch +".
 
Radni przychylili się jednogłośnie do powyższego postulatu.
 
Pan Karol Majewski odczytał wnioski przygotowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczące głównych problemów społecznych mieszkańców Puszczykowa. Pan Karol Majewski poinformował, że według przeprowadzonej analizy główny problem stanowi znaczny wzrost liczby osób starszych wymagających całodobowej opieki. Pan Karol Majewski zasugerował również, że warto rozważyć otwarcie w partnerstwie z gminami sąsiednimi domu dziennego pobytu dla seniorów.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że najlepiej przystosowanym do tego miejscem będzie dawny budynek Centrum Animacji Kultury w Szkole Podstawowej nr 1.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska podziękowała panu Karolowi Majewskiemu za przygotowane prezentacje.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Radni dyskutowali nad kwestią wyznaczenia na terenie miasta stref publicznych, w których dopuszczone byłoby spożywanie alkoholu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zauważył, że problemem tym powinna zając się najpierw
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dopiero po jej rekomendacjach temat ten powinien zostać przekazany stosownej komisji Rady Miasta.
 
O godz. 18:30 do obradujących dołączyła radna Agata Wójcik (obecnych 6 radnych).
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska poprosiła pana Karola Majewskiego oraz Komendanta Straży Miejskiej w Puszczykowie Dariusza Borowskiego o wskazanie na terenie miasta bezpiecznej lokalizacji takich miejsc.
 
Radny Ryszard Teuschner zapytał o możliwość utworzenia dodatkowych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych po drugiej stronie wejścia do szpitala na ul. Kraszewskiego. Radny Ryszard Teuschner podjął również problem dawnego miejsca dla osób niepełnosprawnych przy szpitalu, które wysypane zostało tłuczniem.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w ramach bieżącego utrzymania dróg zostanie to poprawione.
 
Radny Ryszard Teuschner poprosił również o interwencję w sprawie podjazdu do kasy na parkingu przy szpitalu na ul. Kraszewskiego, gdyż osoby na wózkach inwalidzkich nie mają możliwości dotarcia do niej.
 
Radny Ryszard Teuschner zapytał również o ewentualny regulamin korzystania z darmowej komunikacji na terenie miasta oraz o możliwość jego egzekwowania, gdyż z darmowego transportu bardzo często korzystają osoby znajdujące się po znacznym spożyciu alkoholu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że sprawdzi, czy taki zapis został uwzględniony w umowie zawartej z przewoźnikiem.
 
O godz. 18.45 przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie komisji.
 
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
 

 

Protokół nr 3/2018 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 22 marca 2018 r. w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21

 

OB.0012.5.3.18
 
Godz. rozpoczęcia:     17:10
Godz. zakończenia:    19.40
 
Tematy:
 1. Nowe kompetencje dla gmin wynikające z nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 2. Omówienie projektu Uchwały w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Puszczykowie - Pani Małgorzata Trzybińska Komendant Komisariatu Policji w Puszczykowie.
 4. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych; obecnych 8 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Nowe kompetencje dla gmin wynikające z nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawił zmiany w znowelizowanej ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz omówił konsekwencje tych zmian dla gmin (prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała o zdanie na ten temat Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
Pan Karol Majewski wyjaśnił, że Komisja odbyła wstępne dyskusje w tej sprawie. Konieczne jest ustalenie lokalizacji punktów sprzedaży alkoholi do 4,5 promila na terenie miasta, godzin otwarcia sklepów prowadzących sprzedaż piwa i alkoholi oraz ewentualne uchwalenie na terenie miasta stref objętych zakazem usytuowania punktów sprzedaży alkoholu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w momencie uchwalenia stref zakazu usytuowania punktów sprzedaży alkoholi mógłby się pojawić problem dla osób już posiadających koncesje na sprzedaż w tych miejscach. Ponadto Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zauważył, że zmniejszenie liczby punktów sprzedaży alkoholu na terenie miasta jest bezcelowe.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że uchwalenie konkretnej liczby punktów sprzedaży alkoholu na terenie miasta może wpłynąć na ograniczenie w przyszłości możliwości budowy np. obiektów hotelowych i restauracyjnych.
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska poprosiła o przedstawienie stanowiska w tej sprawie Komendant Komisariatu Policji w Puszczykowie Małgorzatę Trzybińską.
 
Komendant Komisariatu Policji w Puszczykowie Małgorzata Trzybińska poinformowała, że konieczne byłoby doprecyzowanie statusu terenów Zakola Warty, jako tych wyłączonych z możliwości spożywania alkoholu. Uruchomione zostaną specjalne patrole policji, a wskazanie w tym miejscu strefy wyłączonej ze spożywania alkoholu wykluczyłoby niedomówienia. Pani Małgorzata Trzybińska poinformowała, że na terenie Puszczykowa problem spożywania alkoholu dotyczy raczej miejscowych mieszkańców.
 
Ad 2. Omówienie projektu uchwały w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie (druk nr 319).
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawił projekt uchwały w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pan Karol Majewski omówił zadania zespołu interdyscyplinarnego oraz wyjaśnił, że uchwała jest doprecyzowaniem tego, co zostało już wcześniej uchwalone.
 
Radna Małgorzata Hempowicz zapytała, jak długo trwa kadencja obecnie działającego zespołu interdyscyplinarnego.
 
Pan Karol Majewski wyjaśnił, że obecny zespół interdyscyplinarny funkcjonuje już 6 lat, w nowej uchwale jego kadencja została wyznaczona na 5 lat.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie (druk nr 319).
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 3. Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Puszczykowie - Pani Małgorzata Trzybińska Komendant Komisariatu Policji w Puszczykowie.
Komendant Komisariatu Policji w Puszczykowie Małgorzata Trzybińska omówiła prezentację dotyczącą struktury organizacyjnej oraz wyników osiągniętych przez Komisariat Policji w Puszczykowie (prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Starszy sierżant Piotr Buczkowski z Komisariatu Policji w Puszczykowie przedstawił część prezentacji dotyczącą działań profilaktycznych oraz projektów dla dzieci, młodzieży i osób starszych prowadzonych na terenie miasta przez policjantów z Komisariatu Policji w Puszczykowie.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska podziękowała za przygotowaną prezentację. Wyraziła również uznanie dla pracy Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie prowadzonej na rzecz edukacji udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska poinformowała również o chęci stałej współpracy Komisji Spraw Społecznych z lokalną Policją.
 
Pani Małgorzata Trzybińska poinformowała również o alkomacie zainstalowanym na terenie komisariatu Policji w Puszczykowie, dzięki któremu mieszkańcy anonimowo i darmowo mogą skontrolować ilość zawartego alkoholu w wydychanym powietrzu.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska poprosiła, aby taka informacja znalazła się w Echu Puszczykowa. Ponadto podkreśliła, konieczność bieżącej współpracy z Policją, w celu zapewnienie mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa.
 
Radny Jakub Musiał zapytał o konkretne działania podejmowane przez lokalną Policję w celu ograniczenia liczby włamań do budynków mieszkalnych.
 
Pani Małgorzata Trzybińska odpowiedziała, że problem ten jest niezwykle złożony i wymaga wspólnych działań prowadzonych ze społecznością lokalną głównie poprzez jej edukację oraz profilaktykę. Pani Małgorzata Trzybińska poinformowała, że działania muszą być prowadzone dwutorowo nie tylko przez Komisariat Policji, ale także przez samych mieszkańców, którzy powinni dbać o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa.
 
Radny Jakub Musiał zaproponował, aby rozważyć sfinansowanie z budżetu zakupu większej liczby kamer na potrzeby miasta.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że należałoby się nad tym zastanowić, gdyż obecny monitoring miejski zabezpiecza tylko centrum miasta,
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska powiedziała również o konieczności zapewnienia nocnych dyżurów policji na terenie miasta.
 
O godz. 19:05 przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska ogłosiła przerwę, która trwała do godz. 19:15.
 
O godz. 19:05 posiedzenie komisji opuściła radna Agata Wójcik.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
 • Omówienie projektu uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim wrealizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 313).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 313).
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 • Omówienie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2018 (druk nr 314).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że przedstawiony program uchwalany jest każdego roku. Obecnie miasto wypełnia już wszystkie ustawowe wymogi, gdyż posiada podpisaną umowę ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Skałowie.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2018 (druk nr 314).
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 • Omówienie projektu uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania własnego polegającego na zarządzaniu Szpitalem w Puszczykowie im.prof.S.T.Dąbrowskiego S.A.wzakresie dotyczącym instalacji systemu parkingowego wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie parkingu przy ul.Kraszewskiego wPuszczykowie (druk nr 321).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały informując o przyczynach jej podjęcia spowodowanych koniecznością zapewnienia dojazdu autobusów komunikacji miejskiej do szpitala w Puszczykowie. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że po długiej wymianie korespondencji z zarządem szpitala udało się dojść do porozumienia. Burmistrz Miasta Puszczykowa zaproponował współfinansowanie dostosowania przejazdu autobusów miejskich przez teren parkingu szpitala poprzez montaż specjalnych bramek, które będą się otwierały automatycznie.
 
Radny Jan Łagoda zapytał, czy były prowadzone przez władze miasta rozmowy z zarządem szpitala, dotyczące płatnego parkingu na terenie szpitala.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że pomimo korespondencji prowadzonej z zarządem szpitala nie udało się wypracować innego rozwiązania. Dopiero propozycja udzielenia pomocy finansowej polegającej na sfinansowaniu kosztów dostosowania przejazdu przez parking dla potrzeb autobusów rozwiązała tę sytuację.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania własnego polegającego na zarządzaniu Szpitalem w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. w zakresie dotyczącym instalacji systemu parkingowego wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie parkingu przy ul. Kraszewskiego w Puszczykowie (druk nr 321).
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 • Omówienie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 320).
Sekretarz Maciej Dettlaff omówił projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023. Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że program skupia się na potrzebach różnych pokoleń mieszkańców. W projekcie znalazła się między innymi rewitalizacja obszaru na ul. Nowe Osiedle poprzez stworzenie miejsca spotkań dla wszystkich mieszkańców z tego rejonu oraz rewitalizacja willi „Mimoza" na ul. Poznańskiej.
 
O godz. 19:40 przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie komisji.
 
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga

 

 

 

Protokół nr 1/2018 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 25 stycznia 2018 r. w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21

 

OB.0012.5.1.18
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    20:30
 
Tematy:
 1. Informacja Związku Międzygminnego CZO „Selekt" na temat planowanego wzrostu opłat za odbiór i składowanie odpadów na lata 2018-2020.
 2. Działania WPN na obszarach ochrony czynnej i krajobrazowej.
 3. Plan pracy komisji na 2018 rok.
 4. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych; obecnych 7 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Informacja Związku Międzygminnego CZO „Selekt" na temat planowanego wzrostu opłat za odbiór i składowanie odpadów na lata 2018-2020.
Prezes Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT Dorota Lew-Pilarska przedstawiła prezentację dotyczącą działalności Związku oraz wyjaśniła przyczyny zwiększenia opłat za odbiór odpadów segregowanych oraz niesegregowanych. Pani Dorota Lew-Pilarska powiedziała, że jest to spowodowane wzrostem stawek za korzystanie ze środowiska z 24,15 zł do 140,00 zł w 2018 r. (prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Mieszkanka Ewa Komorowska zapytała, dlaczego w ubiegłym roku odpady zielone z posesji zbierane były tylko do października, co spowodowało, że w kolejnych miesiącach konieczne było ich transportowanie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na ul. Nadwarciańską.
 
Pani Dorota Lew-Pilarska wyjaśniła, że w styczniu br. podjęta została przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego uchwała, która zakłada, że zbiórka odpadów zielonych prowadzona będzie do listopada. Pani Dorota Lew-Pilarska dodała, że w momencie przekazywania mieszkańcom Kalendarza Selekcjonera uchwała wprowadzająca nowe zapisy nie została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, dlatego taka informacja nie została w nim uwzględniona.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała, o możliwość kontroli liczby osób składających deklaracje dotyczące wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Pani Dorota Lew-Pilarska poinformowała, że problemem są osoby innej narodowości, gdyż Urzędy Pracy oraz firmy ich zatrudniające nie chcą podawać danych. Pani Dorota Lew-Pilarska powiedziała, że do tej pory problemem był także sposób pozyskiwania danych dotyczących, urodzeń oraz zgonów z Urzędów Miast i Gmin. Zostało to jednak rozwiązane i zgodnie z pozyskaną opinią prawną takie informacje są przekazywane do Związku.
 
Prezes Zarządu Fundacji Aktywności Lokalnej Iwona Janicka, zapytała o liczbę zajęć edukacyjnych, które prowadzone były w przedszkolach na terenie Puszczykowa. Pani Iwona Janicka zwróciła również uwagę na konieczność propagowania toreb wielokrotnego użytku w zamian tradycyjnych „foliówek". Ponadto zasugerowała, aby koszty odbioru odpadów segregowanych były znacznie niższe od niesegregowanych, aby różnice odczuwalne były przez mieszkańców.
 
Pani Dorota Lew-Pilarska odpowiadając na zadane pytanie powiedziała, że nie posiada informacji odnośnie liczby zajęć edukacyjnych przeprowadzonych w puszczykowskich przedszkolach. Ponadto wyjaśniła, że to zadaniem mediów ogólnokrajowych jest uświadamianie ekologiczne. Pani Dorota Lew-Pilarska poinformowała, że nie ma możliwości, aby odpady segregowane były odbierane za darmo, gdyż koszty ich transportu są znacznie wyższe niż odpadów niesegregowanych.
 
Mieszkaniec Sławomir Mańkowski poruszył problem nietrwałych worków na odpady zielone.
 
Pani Dorota Lew-Pilarska wyjaśniła, że worki na odpady zielone są biodegradowalne, w związku, z czym muszą spełniać pewne określone normy. Pani Dorota Lew-Pilarska poinformowała, że przedstawi ten problem producentom.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała, jak długo nowe opłaty za odbiór odpadów segregowanych i niesegregowanych będą obowiązywać.
 
Pani Dorota Lew-Pilarska poinformowała, że opłaty zostały obliczone na dwa lata. Dodała również, że w momencie uruchomienia kwatery wysypiska w Piotrowie Pierwszym kwoty nie powinny ulegać zmianom. Pani Dorota Lew-Pilarska wyjaśniła, że nie będą już wtedy ponoszone koszty transportu odpadów oraz ich składowania, pozostanie jedynie opłata środowiskowa.
 
Ad 2. Działania WPN na obszarach ochrony czynnej i krajobrazowej.
Dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego Zbigniew Sołtysiński, poruszył problem podrzucanych odpadów na tereny Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała o kary dla osób podrzucających śmieci.
 
Pan Zbigniew Sołtysiński poinformował, że Straż Parku nakłada takie mandaty, jednak ze względu na to, że taki proceder odbywa się głównie nocą nie jest ich dużo.
 
Pan Zbigniew Sołtysiński przedstawił zadania ochronne realizowane przez Wielkopolski Park Narodowy na podstawie Zarządzenia Ministra Środowiska na 2018 rok.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zwróciła się z pytaniem do Pana Zbigniewa Sołtysińskiego, czy otrzymał petycję od mieszkańców w sprawie odstrzału dzików na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 
Pan Zbigniew Sołtysiński poinformował, że otrzymał taką wiadomość e-mailem. Następnie zaznaczył, że zadania wyznaczone przez Ministra Środowiska obejmują również odstrzał dzików. Z przeprowadzonych inwentaryzacji wynika, że ich populacja zwiększyła się, o 100%, co powoduje, że wyrządzają znaczne szkody w uprawach rolnych na gruntach prywatnych.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska poprosiła o wyjaśnienie, kiedy takie odstrzały na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego mają miejsce.
 
Pan Zbigniew Sołtysiński poinformował, że redukcja dzików odbywa się w godzinach nocnych, czyli wtedy, kiedy na terenie Parku zgodnie z regulaminem, nie powinno już być turystów. Pan Zbigniew Sołtysiński dodał również, że działania te nie są prowadzone na terenie miasta, ani w rezerwatach ścisłych, a jedynie na gruntach rolnych.
 
Radna Małgorzata Hempowicz zapytała o kwestię przyjętej ustawy, która pod pretekstem walki z ASF (Afrykański Pomór Świń), wprowadziła zapisy zakładające kary grzywny dla osób utrudniających lub uniemożliwiających odstrzał na terenach prywatnych posesji.
 
Pan Zbigniew Sołtysiński odpowiadając na zadane pytanie powiedział, że również ma wątpliwości, co do takiego zapisu oraz, że taka sytuacja na terenie Parku nie miała miejsca.
 
Mieszkanka Grażyna Ciesielska podziękowała przewodniczącej Elżbiecie Bijaczewskiej za zorganizowanie spotkania. Ponadto odczytała petycję mieszkańców dotyczącą odstrzału dzików na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Pani Grażyna Ciesielska poinformowała o konieczności zorganizowania spotkania informacyjnego w tej sprawie z mieszkańcami miasta (odczytana petycja została przekazana Burmistrzowi Miasta Puszczykowa Andrzejowi Balcerkowi oraz Przewodniczącej Rady Miasta Małgorzacie Hempowicz).
 
Zastępca dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego ds. ochrony przyrody Rafał Kurczewski powiedział, że rozumie emocje mieszkańców, jednak, jako przedstawiciele parku są otwarci na wszelkie rozmowy na ten temat. Pan Rafał Kurczewski poinformował również o działaniach edukacyjnych prowadzonych przez Wielkopolski Park Narodowy, miedzy innymi poprzez umieszczanie artykułów w Echu Puszczykowa. Pan Rafał Kurczewski przedstawił także konsekwencje dokarmiania zwierząt oraz zachwiania populacji poszczególnych gatunków.
 
Mieszkaniec Sławomir Mańkowski przedstawiciel Stowarzyszenia Aktywne Puszczykowo, powiedział, że jego zdaniem sytuacja, w której dokonuje się odstrzału dzików przy braku stwierdzenia objawów ASF jest niedopuszczalna.
 
O godz. 17:15 przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska ogłosiła przerwę, która trwała do godz. 17:25.
 
Prezes Zarządu Fundacji Aktywności Lokalnej Iwona Janicka podziękowała za zorganizowanie spotkania. Ponadto podkreśliła, że obowiązkiem władz miasta jest zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji. Pani Iwona Janicka zwróciła się również z prośbą o przeprowadzenie zajęć w szkołach, które edukowałyby dzieci i młodzieży, jak zachować się w przypadku spotkania z dziką zwierzyną. Pani Iwona Janicka poinformowała o petycji przygotowanej przez Fundację Aktywności Lokalnej skierowanej do Burmistrza Miasta Puszczykowa Andrzeja Balcerka, Przewodniczącej Rady Miasta Małgorzaty Hempowicz, oraz do Sejmu i Senatu RP w sprawie sprzeciwu dla masowych odstrzałów oraz polowań prowadzonych na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego.  
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego istnieje zagrożenie wycinką drzew, podobną do tej, która prowadzona jest na terenie Białowieży.
 
Pan Zbigniew Sołtysiński poinformował, że trzy lata temu wysokie temperatury spowodowały zasiedlenie grzybów na drzewach na terenie gminy Stęszew, co doprowadziło do ich usychania i konieczności wzmożonej wycinki. Pan Zbigniew Sołtysiński podkreślił, że był to jedyny taki przypadek w ciągu ostatnich kilkunastu lat.
 
Radna Małgorzata Hempowicz zapytała o to, czy na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego prowadzony jest również odstrzał innych gatunków zwierząt.
 
Pan Zbigniew Sołtysiński odpowiedział, że redukcja odbywa się we wszystkich gatunkach zwierząt. Na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego problem stanowią nie tylko dziki, ale również sarny oraz jelenie, które wyrządzają znaczne szkody w uprawach leśnych.
 
Radna Agata Wójcik stwierdziła, że wszystkie apele oraz petycje dotyczące odstrzału dzików, czy wycinki drzew świadczą o tym, że przyszłość Wielkopolskiego Parku Narodowego nie jest mieszkańcom obojętna. Radna Agata Wójcik dodała, że została wytypowana do zespołu roboczego do kontaktów tematycznych z Wielkopolskim Parkiem Narodowym. Radna Agata Wójcik wyraziła nadzieję, że efektem spotkań będzie sformułowanie jasnych komunikatów oraz informacji wystosowanych do mieszkańców, zmierzających do ich uspokojenia oraz potwierdzenia zasadności działań prowadzonych przez Wielkopolski Park Narodowy.  
 
Ad 3. Plan pracy komisji na 2018 rok.
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska przedstawiła plan pracy Komisji Spraw Społecznych na rok 2018 (plan pracy stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
O godz. 20:30 przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga