Protokół nr 1/2018 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 25 stycznia 2018 r. w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21

 

OB.0012.5.1.18
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    20:30
 
Tematy:
  1. Informacja Związku Międzygminnego CZO „Selekt" na temat planowanego wzrostu opłat za odbiór i składowanie odpadów na lata 2018-2020.
  2. Działania WPN na obszarach ochrony czynnej i krajobrazowej.
  3. Plan pracy komisji na 2018 rok.
  4. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych; obecnych 7 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Informacja Związku Międzygminnego CZO „Selekt" na temat planowanego wzrostu opłat za odbiór i składowanie odpadów na lata 2018-2020.
Prezes Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT Dorota Lew-Pilarska przedstawiła prezentację dotyczącą działalności Związku oraz wyjaśniła przyczyny zwiększenia opłat za odbiór odpadów segregowanych oraz niesegregowanych. Pani Dorota Lew-Pilarska powiedziała, że jest to spowodowane wzrostem stawek za korzystanie ze środowiska z 24,15 zł do 140,00 zł w 2018 r. (prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Mieszkanka Ewa Komorowska zapytała, dlaczego w ubiegłym roku odpady zielone z posesji zbierane były tylko do października, co spowodowało, że w kolejnych miesiącach konieczne było ich transportowanie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na ul. Nadwarciańską.
 
Pani Dorota Lew-Pilarska wyjaśniła, że w styczniu br. podjęta została przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego uchwała, która zakłada, że zbiórka odpadów zielonych prowadzona będzie do listopada. Pani Dorota Lew-Pilarska dodała, że w momencie przekazywania mieszkańcom Kalendarza Selekcjonera uchwała wprowadzająca nowe zapisy nie została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, dlatego taka informacja nie została w nim uwzględniona.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała, o możliwość kontroli liczby osób składających deklaracje dotyczące wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Pani Dorota Lew-Pilarska poinformowała, że problemem są osoby innej narodowości, gdyż Urzędy Pracy oraz firmy ich zatrudniające nie chcą podawać danych. Pani Dorota Lew-Pilarska powiedziała, że do tej pory problemem był także sposób pozyskiwania danych dotyczących, urodzeń oraz zgonów z Urzędów Miast i Gmin. Zostało to jednak rozwiązane i zgodnie z pozyskaną opinią prawną takie informacje są przekazywane do Związku.
 
Prezes Zarządu Fundacji Aktywności Lokalnej Iwona Janicka, zapytała o liczbę zajęć edukacyjnych, które prowadzone były w przedszkolach na terenie Puszczykowa. Pani Iwona Janicka zwróciła również uwagę na konieczność propagowania toreb wielokrotnego użytku w zamian tradycyjnych „foliówek". Ponadto zasugerowała, aby koszty odbioru odpadów segregowanych były znacznie niższe od niesegregowanych, aby różnice odczuwalne były przez mieszkańców.
 
Pani Dorota Lew-Pilarska odpowiadając na zadane pytanie powiedziała, że nie posiada informacji odnośnie liczby zajęć edukacyjnych przeprowadzonych w puszczykowskich przedszkolach. Ponadto wyjaśniła, że to zadaniem mediów ogólnokrajowych jest uświadamianie ekologiczne. Pani Dorota Lew-Pilarska poinformowała, że nie ma możliwości, aby odpady segregowane były odbierane za darmo, gdyż koszty ich transportu są znacznie wyższe niż odpadów niesegregowanych.
 
Mieszkaniec Sławomir Mańkowski poruszył problem nietrwałych worków na odpady zielone.
 
Pani Dorota Lew-Pilarska wyjaśniła, że worki na odpady zielone są biodegradowalne, w związku, z czym muszą spełniać pewne określone normy. Pani Dorota Lew-Pilarska poinformowała, że przedstawi ten problem producentom.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała, jak długo nowe opłaty za odbiór odpadów segregowanych i niesegregowanych będą obowiązywać.
 
Pani Dorota Lew-Pilarska poinformowała, że opłaty zostały obliczone na dwa lata. Dodała również, że w momencie uruchomienia kwatery wysypiska w Piotrowie Pierwszym kwoty nie powinny ulegać zmianom. Pani Dorota Lew-Pilarska wyjaśniła, że nie będą już wtedy ponoszone koszty transportu odpadów oraz ich składowania, pozostanie jedynie opłata środowiskowa.
 
Ad 2. Działania WPN na obszarach ochrony czynnej i krajobrazowej.
Dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego Zbigniew Sołtysiński, poruszył problem podrzucanych odpadów na tereny Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała o kary dla osób podrzucających śmieci.
 
Pan Zbigniew Sołtysiński poinformował, że Straż Parku nakłada takie mandaty, jednak ze względu na to, że taki proceder odbywa się głównie nocą nie jest ich dużo.
 
Pan Zbigniew Sołtysiński przedstawił zadania ochronne realizowane przez Wielkopolski Park Narodowy na podstawie Zarządzenia Ministra Środowiska na 2018 rok.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zwróciła się z pytaniem do Pana Zbigniewa Sołtysińskiego, czy otrzymał petycję od mieszkańców w sprawie odstrzału dzików na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 
Pan Zbigniew Sołtysiński poinformował, że otrzymał taką wiadomość e-mailem. Następnie zaznaczył, że zadania wyznaczone przez Ministra Środowiska obejmują również odstrzał dzików. Z przeprowadzonych inwentaryzacji wynika, że ich populacja zwiększyła się, o 100%, co powoduje, że wyrządzają znaczne szkody w uprawach rolnych na gruntach prywatnych.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska poprosiła o wyjaśnienie, kiedy takie odstrzały na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego mają miejsce.
 
Pan Zbigniew Sołtysiński poinformował, że redukcja dzików odbywa się w godzinach nocnych, czyli wtedy, kiedy na terenie Parku zgodnie z regulaminem, nie powinno już być turystów. Pan Zbigniew Sołtysiński dodał również, że działania te nie są prowadzone na terenie miasta, ani w rezerwatach ścisłych, a jedynie na gruntach rolnych.
 
Radna Małgorzata Hempowicz zapytała o kwestię przyjętej ustawy, która pod pretekstem walki z ASF (Afrykański Pomór Świń), wprowadziła zapisy zakładające kary grzywny dla osób utrudniających lub uniemożliwiających odstrzał na terenach prywatnych posesji.
 
Pan Zbigniew Sołtysiński odpowiadając na zadane pytanie powiedział, że również ma wątpliwości, co do takiego zapisu oraz, że taka sytuacja na terenie Parku nie miała miejsca.
 
Mieszkanka Grażyna Ciesielska podziękowała przewodniczącej Elżbiecie Bijaczewskiej za zorganizowanie spotkania. Ponadto odczytała petycję mieszkańców dotyczącą odstrzału dzików na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Pani Grażyna Ciesielska poinformowała o konieczności zorganizowania spotkania informacyjnego w tej sprawie z mieszkańcami miasta (odczytana petycja została przekazana Burmistrzowi Miasta Puszczykowa Andrzejowi Balcerkowi oraz Przewodniczącej Rady Miasta Małgorzacie Hempowicz).
 
Zastępca dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego ds. ochrony przyrody Rafał Kurczewski powiedział, że rozumie emocje mieszkańców, jednak, jako przedstawiciele parku są otwarci na wszelkie rozmowy na ten temat. Pan Rafał Kurczewski poinformował również o działaniach edukacyjnych prowadzonych przez Wielkopolski Park Narodowy, miedzy innymi poprzez umieszczanie artykułów w Echu Puszczykowa. Pan Rafał Kurczewski przedstawił także konsekwencje dokarmiania zwierząt oraz zachwiania populacji poszczególnych gatunków.
 
Mieszkaniec Sławomir Mańkowski przedstawiciel Stowarzyszenia Aktywne Puszczykowo, powiedział, że jego zdaniem sytuacja, w której dokonuje się odstrzału dzików przy braku stwierdzenia objawów ASF jest niedopuszczalna.
 
O godz. 17:15 przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska ogłosiła przerwę, która trwała do godz. 17:25.
 
Prezes Zarządu Fundacji Aktywności Lokalnej Iwona Janicka podziękowała za zorganizowanie spotkania. Ponadto podkreśliła, że obowiązkiem władz miasta jest zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji. Pani Iwona Janicka zwróciła się również z prośbą o przeprowadzenie zajęć w szkołach, które edukowałyby dzieci i młodzieży, jak zachować się w przypadku spotkania z dziką zwierzyną. Pani Iwona Janicka poinformowała o petycji przygotowanej przez Fundację Aktywności Lokalnej skierowanej do Burmistrza Miasta Puszczykowa Andrzeja Balcerka, Przewodniczącej Rady Miasta Małgorzaty Hempowicz, oraz do Sejmu i Senatu RP w sprawie sprzeciwu dla masowych odstrzałów oraz polowań prowadzonych na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego.  
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego istnieje zagrożenie wycinką drzew, podobną do tej, która prowadzona jest na terenie Białowieży.
 
Pan Zbigniew Sołtysiński poinformował, że trzy lata temu wysokie temperatury spowodowały zasiedlenie grzybów na drzewach na terenie gminy Stęszew, co doprowadziło do ich usychania i konieczności wzmożonej wycinki. Pan Zbigniew Sołtysiński podkreślił, że był to jedyny taki przypadek w ciągu ostatnich kilkunastu lat.
 
Radna Małgorzata Hempowicz zapytała o to, czy na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego prowadzony jest również odstrzał innych gatunków zwierząt.
 
Pan Zbigniew Sołtysiński odpowiedział, że redukcja odbywa się we wszystkich gatunkach zwierząt. Na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego problem stanowią nie tylko dziki, ale również sarny oraz jelenie, które wyrządzają znaczne szkody w uprawach leśnych.
 
Radna Agata Wójcik stwierdziła, że wszystkie apele oraz petycje dotyczące odstrzału dzików, czy wycinki drzew świadczą o tym, że przyszłość Wielkopolskiego Parku Narodowego nie jest mieszkańcom obojętna. Radna Agata Wójcik dodała, że została wytypowana do zespołu roboczego do kontaktów tematycznych z Wielkopolskim Parkiem Narodowym. Radna Agata Wójcik wyraziła nadzieję, że efektem spotkań będzie sformułowanie jasnych komunikatów oraz informacji wystosowanych do mieszkańców, zmierzających do ich uspokojenia oraz potwierdzenia zasadności działań prowadzonych przez Wielkopolski Park Narodowy.  
 
Ad 3. Plan pracy komisji na 2018 rok.
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska przedstawiła plan pracy Komisji Spraw Społecznych na rok 2018 (plan pracy stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
O godz. 20:30 przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga