Protokół nr 3/2018 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 22 marca 2018 r. w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21

 

OB.0012.5.3.18
 
Godz. rozpoczęcia:     17:10
Godz. zakończenia:    19.40
 
Tematy:
  1. Nowe kompetencje dla gmin wynikające z nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
  2. Omówienie projektu Uchwały w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  3. Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Puszczykowie - Pani Małgorzata Trzybińska Komendant Komisariatu Policji w Puszczykowie.
  4. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych; obecnych 8 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Nowe kompetencje dla gmin wynikające z nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawił zmiany w znowelizowanej ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz omówił konsekwencje tych zmian dla gmin (prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała o zdanie na ten temat Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
Pan Karol Majewski wyjaśnił, że Komisja odbyła wstępne dyskusje w tej sprawie. Konieczne jest ustalenie lokalizacji punktów sprzedaży alkoholi do 4,5 promila na terenie miasta, godzin otwarcia sklepów prowadzących sprzedaż piwa i alkoholi oraz ewentualne uchwalenie na terenie miasta stref objętych zakazem usytuowania punktów sprzedaży alkoholu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w momencie uchwalenia stref zakazu usytuowania punktów sprzedaży alkoholi mógłby się pojawić problem dla osób już posiadających koncesje na sprzedaż w tych miejscach. Ponadto Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zauważył, że zmniejszenie liczby punktów sprzedaży alkoholu na terenie miasta jest bezcelowe.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że uchwalenie konkretnej liczby punktów sprzedaży alkoholu na terenie miasta może wpłynąć na ograniczenie w przyszłości możliwości budowy np. obiektów hotelowych i restauracyjnych.
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska poprosiła o przedstawienie stanowiska w tej sprawie Komendant Komisariatu Policji w Puszczykowie Małgorzatę Trzybińską.
 
Komendant Komisariatu Policji w Puszczykowie Małgorzata Trzybińska poinformowała, że konieczne byłoby doprecyzowanie statusu terenów Zakola Warty, jako tych wyłączonych z możliwości spożywania alkoholu. Uruchomione zostaną specjalne patrole policji, a wskazanie w tym miejscu strefy wyłączonej ze spożywania alkoholu wykluczyłoby niedomówienia. Pani Małgorzata Trzybińska poinformowała, że na terenie Puszczykowa problem spożywania alkoholu dotyczy raczej miejscowych mieszkańców.
 
Ad 2. Omówienie projektu uchwały w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie (druk nr 319).
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawił projekt uchwały w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pan Karol Majewski omówił zadania zespołu interdyscyplinarnego oraz wyjaśnił, że uchwała jest doprecyzowaniem tego, co zostało już wcześniej uchwalone.
 
Radna Małgorzata Hempowicz zapytała, jak długo trwa kadencja obecnie działającego zespołu interdyscyplinarnego.
 
Pan Karol Majewski wyjaśnił, że obecny zespół interdyscyplinarny funkcjonuje już 6 lat, w nowej uchwale jego kadencja została wyznaczona na 5 lat.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie (druk nr 319).
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 3. Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Puszczykowie - Pani Małgorzata Trzybińska Komendant Komisariatu Policji w Puszczykowie.
Komendant Komisariatu Policji w Puszczykowie Małgorzata Trzybińska omówiła prezentację dotyczącą struktury organizacyjnej oraz wyników osiągniętych przez Komisariat Policji w Puszczykowie (prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Starszy sierżant Piotr Buczkowski z Komisariatu Policji w Puszczykowie przedstawił część prezentacji dotyczącą działań profilaktycznych oraz projektów dla dzieci, młodzieży i osób starszych prowadzonych na terenie miasta przez policjantów z Komisariatu Policji w Puszczykowie.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska podziękowała za przygotowaną prezentację. Wyraziła również uznanie dla pracy Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie prowadzonej na rzecz edukacji udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska poinformowała również o chęci stałej współpracy Komisji Spraw Społecznych z lokalną Policją.
 
Pani Małgorzata Trzybińska poinformowała również o alkomacie zainstalowanym na terenie komisariatu Policji w Puszczykowie, dzięki któremu mieszkańcy anonimowo i darmowo mogą skontrolować ilość zawartego alkoholu w wydychanym powietrzu.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska poprosiła, aby taka informacja znalazła się w Echu Puszczykowa. Ponadto podkreśliła, konieczność bieżącej współpracy z Policją, w celu zapewnienie mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa.
 
Radny Jakub Musiał zapytał o konkretne działania podejmowane przez lokalną Policję w celu ograniczenia liczby włamań do budynków mieszkalnych.
 
Pani Małgorzata Trzybińska odpowiedziała, że problem ten jest niezwykle złożony i wymaga wspólnych działań prowadzonych ze społecznością lokalną głównie poprzez jej edukację oraz profilaktykę. Pani Małgorzata Trzybińska poinformowała, że działania muszą być prowadzone dwutorowo nie tylko przez Komisariat Policji, ale także przez samych mieszkańców, którzy powinni dbać o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa.
 
Radny Jakub Musiał zaproponował, aby rozważyć sfinansowanie z budżetu zakupu większej liczby kamer na potrzeby miasta.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że należałoby się nad tym zastanowić, gdyż obecny monitoring miejski zabezpiecza tylko centrum miasta,
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska powiedziała również o konieczności zapewnienia nocnych dyżurów policji na terenie miasta.
 
O godz. 19:05 przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska ogłosiła przerwę, która trwała do godz. 19:15.
 
O godz. 19:05 posiedzenie komisji opuściła radna Agata Wójcik.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
  • Omówienie projektu uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim wrealizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 313).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 313).
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
  • Omówienie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2018 (druk nr 314).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że przedstawiony program uchwalany jest każdego roku. Obecnie miasto wypełnia już wszystkie ustawowe wymogi, gdyż posiada podpisaną umowę ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Skałowie.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2018 (druk nr 314).
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
  • Omówienie projektu uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania własnego polegającego na zarządzaniu Szpitalem w Puszczykowie im.prof.S.T.Dąbrowskiego S.A.wzakresie dotyczącym instalacji systemu parkingowego wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie parkingu przy ul.Kraszewskiego wPuszczykowie (druk nr 321).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały informując o przyczynach jej podjęcia spowodowanych koniecznością zapewnienia dojazdu autobusów komunikacji miejskiej do szpitala w Puszczykowie. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że po długiej wymianie korespondencji z zarządem szpitala udało się dojść do porozumienia. Burmistrz Miasta Puszczykowa zaproponował współfinansowanie dostosowania przejazdu autobusów miejskich przez teren parkingu szpitala poprzez montaż specjalnych bramek, które będą się otwierały automatycznie.
 
Radny Jan Łagoda zapytał, czy były prowadzone przez władze miasta rozmowy z zarządem szpitala, dotyczące płatnego parkingu na terenie szpitala.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że pomimo korespondencji prowadzonej z zarządem szpitala nie udało się wypracować innego rozwiązania. Dopiero propozycja udzielenia pomocy finansowej polegającej na sfinansowaniu kosztów dostosowania przejazdu przez parking dla potrzeb autobusów rozwiązała tę sytuację.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania własnego polegającego na zarządzaniu Szpitalem w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. w zakresie dotyczącym instalacji systemu parkingowego wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie parkingu przy ul. Kraszewskiego w Puszczykowie (druk nr 321).
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
  • Omówienie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 320).
Sekretarz Maciej Dettlaff omówił projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023. Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że program skupia się na potrzebach różnych pokoleń mieszkańców. W projekcie znalazła się między innymi rewitalizacja obszaru na ul. Nowe Osiedle poprzez stworzenie miejsca spotkań dla wszystkich mieszkańców z tego rejonu oraz rewitalizacja willi „Mimoza" na ul. Poznańskiej.
 
O godz. 19:40 przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie komisji.
 
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga