Protokół nr 4/2018 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 26 kwietnia 2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puszczykowie, ul. Wysoka 1

 
OB.0012.5.4.18
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    18.45
 
Tematy:
  1. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 - Pan Karol Majewski, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
  2. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2017.
  3. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych; obecnych 4 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnego Jakuba Musiała, radnej Agaty Wójcik, radnego Jana Łagody oraz radnej Elżbiety Czarneckiej).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2017.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawił oraz omówił sprawozdanie z realizowanych zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczykowie w 2017 r. (prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
O godz. 17:16 do obradujących dołączył radny Jan Łagoda (obecnych 5 radnych).
 
Ad 1. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 - Pan Karol Majewski, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski odczytał oraz wyjaśnił definicję zasobów pomocy społecznej. Poinformował, że ich ocena ma formę aplikacji internetowej, jest to druk liczący około 32 strony, dotyczący głównie danych demograficznych, informacji o pracownikach socjalnych, czy wydatkach realizowanych w ramach pomocy społecznej (omówiona prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Radny Jan Łagoda odniósł się do podanej w prezentacji liczbie żłóbków na terenie miasta, które stanowią własność prywatną oraz zapytał o możliwość realizowania przez miasto programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Maluch +".
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zapytała o możliwość utworzenia przez władze miasta oddziału żłobka w budynku jednego z przedszkoli.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że Miasto Puszczykowo jest właścicielem trzech budynków, w których funkcjonują oddziały przedszkolne. W związku, z czym byłaby możliwość utworzenia w jednym z nich oddziału żłobka. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że ze względu na znaczne koszty utrzymania żłobka, korzystniejsze byłoby wywołanie uchwały o dopłacie z budżetu miasta do pobytu dziecka w takiej placówce. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że do tej pory takie wnioski ze strony żłobków, funkcjonujących na terenie miasta Puszczykowa spotkały się z odmową.
 
Radny Jan Łagoda złożył postulat, aby powrócić do tematu dopłat do żłobków oraz zapoznać się szczegółowo z programem „Maluch +".
 
Radni przychylili się jednogłośnie do powyższego postulatu.
 
Pan Karol Majewski odczytał wnioski przygotowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczące głównych problemów społecznych mieszkańców Puszczykowa. Pan Karol Majewski poinformował, że według przeprowadzonej analizy główny problem stanowi znaczny wzrost liczby osób starszych wymagających całodobowej opieki. Pan Karol Majewski zasugerował również, że warto rozważyć otwarcie w partnerstwie z gminami sąsiednimi domu dziennego pobytu dla seniorów.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że najlepiej przystosowanym do tego miejscem będzie dawny budynek Centrum Animacji Kultury w Szkole Podstawowej nr 1.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska podziękowała panu Karolowi Majewskiemu za przygotowane prezentacje.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Radni dyskutowali nad kwestią wyznaczenia na terenie miasta stref publicznych, w których dopuszczone byłoby spożywanie alkoholu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zauważył, że problemem tym powinna zając się najpierw
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dopiero po jej rekomendacjach temat ten powinien zostać przekazany stosownej komisji Rady Miasta.
 
O godz. 18:30 do obradujących dołączyła radna Agata Wójcik (obecnych 6 radnych).
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska poprosiła pana Karola Majewskiego oraz Komendanta Straży Miejskiej w Puszczykowie Dariusza Borowskiego o wskazanie na terenie miasta bezpiecznej lokalizacji takich miejsc.
 
Radny Ryszard Teuschner zapytał o możliwość utworzenia dodatkowych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych po drugiej stronie wejścia do szpitala na ul. Kraszewskiego. Radny Ryszard Teuschner podjął również problem dawnego miejsca dla osób niepełnosprawnych przy szpitalu, które wysypane zostało tłuczniem.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w ramach bieżącego utrzymania dróg zostanie to poprawione.
 
Radny Ryszard Teuschner poprosił również o interwencję w sprawie podjazdu do kasy na parkingu przy szpitalu na ul. Kraszewskiego, gdyż osoby na wózkach inwalidzkich nie mają możliwości dotarcia do niej.
 
Radny Ryszard Teuschner zapytał również o ewentualny regulamin korzystania z darmowej komunikacji na terenie miasta oraz o możliwość jego egzekwowania, gdyż z darmowego transportu bardzo często korzystają osoby znajdujące się po znacznym spożyciu alkoholu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że sprawdzi, czy taki zapis został uwzględniony w umowie zawartej z przewoźnikiem.
 
O godz. 18.45 przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie komisji.
 
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga