Protokół nr 9/2018 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 11 października 2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puszczykowie, ul. Wysoka 1

 

OB.0012.5.9.2018
 
Godz. rozpoczęcia: 17:05
Godz. zakończenia: 18:30
 
Tematy:
 
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia,
  • ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Miasto Puszczykowo,
  • udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (izba wytrzeźwień).
2. Podsumowanie pracy Komisji Spraw Społecznych podczas czteroletniej kadencji.
3. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych; obecnych 6 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnego Jana Łagody).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia (druk nr 380).
 
Radna Małgorzata Hempowicz zapytała, na czym są mieszkania chronione.
 
Pan Karol Majewski odpowiedział, że zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej mieszkanie chronione to lokal mieszkalny, którego warunki mają za zadanie przygotować osoby w nim mieszkające do prowadzenia samodzielnego życia. Ustawa o pomocy społecznej umożliwia pobyt w mieszkaniach chronionych osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobom z zaburzeniami psychicznymi, opuszczającym pieczę zastępczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcom, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.
 
Radna Małgorzata Hempowicz zapytała, czy kwota 31.80 zł za dobę jest pełną stawką.
 
Pan Karol Majewski odpowiedział, że to jest kwota stawki pełnej za pobyt w schronisku stowarzyszenia MONAR Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu, z którym Miasto Puszczykowo zawarło umowę.
 
Radna Małgorzata Hempowicz zapytała, czy kryterium dochodowe wynosi 701 zł.
 
Pan Karol Majewski odpowiedział, że maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 645 zł. Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania świadczenia od 1 października 2018 r. wynosi 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 528 zł dla osoby w rodzinie.
 
Radna Małgorzata Hempowicz poinformowała, że dzisiaj przed siedzibą Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbył się protest pracowników socjalnych oraz zapytała, czy puszczykowscy pracownicy socjalni są zadowoleni z wysokości wynagrodzeń.
 
Pan Karol Majewski odpowiedział, że każda gmina otrzymują dotację celową przeznaczoną na wypłatę wynagrodzeń pracowników socjalnych. Protest może wynikać z warunków zatrudnienia w większych miastach, w których pracownicy socjalni bywają bardzo nisko opłacani.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska powiedziała, że wynagrodzenie pracowników socjalnych jest nieadekwatne do powierzonych im obowiązków oraz ryzyka wynikającego z rodzaju wykonywanej pracy. W odniesieniu do omawianego punktu porządku obrad przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że powiat poznański dysponuje obecnie 12 mieszkaniami chronionymi.
 
Pan Karol Majewski dodał do swojej wcześniejszej wypowiedzi, że kadra pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie jest stabilna. Zdaniem pana Karola Majewskiego wykonywana przez nich praca przynosi im satysfakcję, a wysokość wynagrodzenia wydaje się być przyzwoita, choć nie zna osoby, która nie chciałaby zarabiać więcej.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia (druk nr 380).
Wynik głosowania: „za"- 6 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
  • ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Miasto Puszczykowo
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Miasto Puszczykowo (druk nr 379).
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała czy zdarzyła się sytuacja, gdy Miasto Puszczykowo sprawiło pogrzeb osoby samotnej i po jego przeprowadzeniu zgłosiła się rodzina zmarłego żądająca wypłaty zasiłku pogrzebowego.
 
Pan Karol Majewski odpowiedział, że w sytuacjach, kiedy za sprawienie pogrzebu odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca kwotę faktycznego kosztu pogrzebu (wysokość zasiłku pogrzebowego to 4000 zł). W takiej sytuacji nie ma możliwości ponownego wypłacenia świadczenia rodzinie zmarłego.
 
Radna Małgorzata Hempowicz odczytała § 3. pkt 16 projektu uchwały, który stanowi, że „sprawienie pogrzebu obejmuje wykonanie następujących czynności: inne czynności wynikające z okoliczności, zgodnie z wyznaniem zmarłego, prawem oraz miejscowymi zwyczajami". Radna Małgorzata Hempowicz poinformowała, że odbiera przytoczony zapis projektu uchwały bardzo pozytywnie, ponieważ gwarantuje on godne sprawienie pogrzebu w razie zaistnienia takiej konieczności.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Miasto Puszczykowo (druk nr 379).
Wynik głosowania: „za"- 6 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
  • udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (izba wytrzeźwień)
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (druk nr 374).
 
Przedstawiciel Komisariatu Policji Kamil Nowaczyk przedstawił się oraz poinformował, że pełni funkcję Kierownika Ogniwa Prewencji. W bieżącym roku 16 osób z terenu Puszczykowa zostało przewiezionych do izby wytrzeźwień w Poznaniu. Poza tymi osobami 11 innych mieszkańców Puszczykowa pozostawiono pod opieką rodziny, która zobowiązała się na piśmie do odpowiedzialności za osobę nietrzeźwą. W tym roku puszczykowska policja przetransportowała łącznie 36 osób (w tym 20 osób spoza Puszczykowa) do izb wytrzeźwień.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, co w sytuacji, gdy osoba nietrzeźwa została przewieziona przez funkcjonariuszy policji do izby wytrzeźwień z dala od jej miejsca zamieszkania. Jak taka osoba może wrócić do domu.
 
Pan Kamil Nowaczyk odpowiedział, że to niestety jest już zmartwienie tej osoby. Jeżeli zatrzymana osoba, po zakończeniu pobytu w izbie wytrzeźwień, nie ma jak wrócić do miejsca zamieszkania może bezpłatnie zadzwonić z izby wytrzeźwień do członka rodziny lub innej osoby w celu ustalenia sposobu powrotu do domu.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (druk nr 374).
Wynik głosowania: „za"- 6 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Przedstawiciel Komisariatu Policji Kamil Nowaczyk przedstawił informacje dotyczące interwencji policji podczas odstrzału dzika na terenie miasta Puszczykowa. Prokuratura została zawiadomiona o zdarzeniu i trwają czynności dowodowe.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy Komisariat Policji ma pełną obsadę stanowisk.
 
Pan Kamil Nowaczyk odpowiedział, że obecnie w Puszczykowie jest wakat na 3 stanowiskach. Sytuacja wygląda podobnie w całym kraju, ponieważ wśród młodych osób brak chętnych do pracy w policji.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek zapytał, jakie są przyczyny takiej sytuacji.
 
Pan Kamil Nowaczyk odpowiedział, że głównym powodem niskiej liczby przyjęć do policji jest brak chętnych, który wynika, m.in. z niskich zarobków oraz coraz mniejszej liczby przywilejów wobec wysokich wymagań stawianych podczas rekrutacji do służby. Ponadto, Szkoła Policji znajduje się w Pile i konieczność dojazdu na zajęcia również zniechęca kandydatów.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska poprosiła o przedstawienie statystyk z podejmowanych czynności.
 
Pan Kamil Nowaczyk odpowiedział, że nie przygotował na dzisiejsze posiedzenie komisji sprawozdania, jednak na pewno może powiedzieć, że w Puszczykowie przestępstwa z katalogu przeciwko życiu i zdrowiu praktycznie nie występują. Odnotowano natomiast tendencję wzrostową dotycząca liczby włamań z kradzieżą. Od początku roku miało ich miejsce ok. 7. Kradzieży samochodów od początku roku było ok. 5.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy w bieżącym roku wydano niebieskie karty.
 
Pan Kamil Nowaczyk odpowiedział, że liczba niebieskich kart wydanych w Puszczykowie jest znacząca i są one wydawane na bieżąco. Pan Kamil Nowaczyk dodał, że choć zdarza się, że osoby zgłaszające wycofują się ze składanych oświadczeń.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zapytała, jakie działania prewencyjne są realizowane.
 
Pan Kamil Nowaczyk odpowiedział, że do oddziału prewencji, po urlopie macierzyńskim, wróciła policjantka Patrycja Żurek. Najbliższym wydarzeniem, podczas którego będą prowadzone działania prewencyjne (m.in. znakowanie rowerów) jest 1. Rowerowy Rajd Retro, który odbędzie się w dniu 14.10.2018 r. na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Kościelnej 7.
 
Radny Tomasz Potocki przedstawił nową formę kradzieży tzw. „na drona", która miała miejsce w jego sąsiedztwie oraz poprosił policję o informowanie Urzędu Miejskiego oraz mieszkańców o pojawianiu się nowych form kradzieży.
 
Pan Kamil Nowaczyk zanotował prośbę radnego Tomasza Potockiego.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapyta, jak postąpić, jeżeli wieczorem, po zakończeniu służby Straży Miejskiej, sąsiad uciążliwie spala liście i inne odpady zielone na własnej posesji, czy w takie sytuacji można zawiadomić policję.
 
Pan Kamil Nowaczyk odpowiedział, że w takiej sytuacji należy zadzwonić na policję. Po takim zgłoszeniu przeprowadzona zostanie interwencja.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, czy wykonane własnoręcznie zdjęcia pomogą policji w prowadzonym postępowaniu.
 
Pan Kamil Nowaczyk odpowiedział, że takie zdjęcia zawsze można podważyć (np. datę ich wykonania). Pan Kamil Nowaczyk dodał, że w celu należytego prowadzenia postępowania niezbędna jest obecność funkcjonariuszy na miejscu.
 
Ad 2. Podsumowanie pracy Komisji Spraw Społecznych podczas czteroletniej kadencji.
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska podsumowała pracę Komisji Spraw Społecznych podczas upływającej kadencji oraz podziękowała obecnym na posiedzeniu przedstawicielom Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komisariatu Policji, Straży Miejskiej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej za czteroletnią współpracę.
 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski poinformował, że w ciągu trwającej kadencji wszystkie uchwały przygotowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Spraw Społecznych i następnie uchwalone. W tym czasie udało nam się opracować dokumenty ważne dla funkcjonowania gminy. Pan Karol Majewski serdecznie podziękował przewodniczącej oraz członkom komisji za współpracę.
 
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski podziękował za ostatnie cztery lata pracy Komisji Spraw Społecznych, podczas których rozwinęła się owocna współpraca Straży Miejskiej z Komisariatem Policji.  Pan Dariusz Borowski poinformował, że rozpoczął się sezon grzewczy, w konsekwencji czego odnotowano wzrost liczby zgłoszeń dotyczących podejrzenia spalania śmieci.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała w imieniu swoim oraz radnego Jana Łagody, czy istnieje możliwość zorganizowania w Puszczykowie spotkania dotyczącego rządowego programu priorytetowego Czyste Powietrze. W ramach tego programu właściciele domów jednorodzinnych będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków. Radna Alfreda Brączkowska zapytała również, czy osoby starsze otrzymują w Urzędzie Miejskim pomoc przy składaniu wniosków na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że informacje są udzielane na bieżąco i nie tylko starszym mieszkańcom. Pomoc przy wypełnieniu wniosku o dofinansowanie można uzyskać w referacie ochrony i monitoringu środowiska.
 
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Gniewko Niedbała powiedział, że liczy, iż niedługo zakończy się budowa remizy, najważniejsza inwestycja dla puszczykowskiego OSP w okresie ostatnich 4 latach. Od rozpoczęcia działalności, czyli przez ostatnie 7 lat, oddział funkcjonował w pełnym trybie bojowym, mimo braku remizy. Pan Gniewko Niedbała dodał, że każdy, kto działa w służbach ratowniczych dziwi się jak możliwe jest efektywne funkcjonowanie w takich warunkach. Puszczykowscy strażacy są niezwykle zaangażowani w swoją działalność, o czym świadczy, m.in. ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji oraz udział w licznych zawodach. Odnoszone w nich sukcesy potwierdzają wysokie kwalifikacje ratownicze puszczykowskiej OSP.
 
Pan Gniewko Niedbała zauważył, że strącaną szansą jest niewykorzystanie możliwości zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, na które można było uzyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych w wysokości 80%. Jego zdaniem jest to inwestycja, którą warto zrealizować w kolejnych latach.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek docenił zaangażowanie i sukcesy puszczykowskich strażaków oraz podkreślił, że władze miasta oraz obecna Rada Miasta, w ramach posiadanych zasobów finansowych, zawsze starała się wspierać działania OSP.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, kiedy zakończy się budowa remizy
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że w tym roku będzie to niemożliwe. Realnym terminem odbioru inwestycji jest połowa roku 2019.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska podziękowała członkom komisji za ostatnie 4 lata współpracy. Przewodnicząca zauważyła, że podczas całej kadencji nie było sytuacji braku quorum, a radni zawsze prezentowali postawę zaangażowania w pracę komisji.
 
Radna Małgorzata Hempowicz, w imieniu członków komisji, podziękowała przewodniczącej Elżbiecie Bijaczewskiej za 4 lata organizowania pracy Komisji Spraw Społecznych oraz prowadzenie posiedzeń.
 
Radny Tomasz Potocki pogratulował przewodniczącej Elżbiecie Bijaczewskiej profesjonalizmu przy wypełnianiu obowiązków oraz podziękował za przekazaną podczas posiedzeń wiedzę i doświadczenie.
 
 
O godzinie 18:30 przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Stoińska
protokolant