2020

Protokół nr 6/2020 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w 19 listopada 2020 r. zdalnie przy użyciu systemu wideokonferencyjnego Zoom

RM.0012.5.6.2020
 
Godz. rozpoczęcia: 17:00
Godz. zakończenia: 20:09
 
Tematy:
 
 1. Omówienie budżetu miasta Puszczykowa na rok 2021 w zakresie działań komisji.
 2. Sprawozdanie z działalności SELEKT-u.
 3. Pomoc seniorom w okresie pandemii.
 4. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych; obecnych 7 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnego Krzysztofa Paszkowskiego); Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Sprawozdanie z działalności SELEKT-u.
Przewodnicząca zarządu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” Dorota Lew-Pilarska przestawiła sprawozdanie z działalności związku w roku ubiegłym oraz w roku bieżącym.
 
Radny Jan Łagoda zauważył, że nie wszystkie gminy osiągają wymagane poziomy odzysku surowców wtórnych, jednocześnie zaniżając wynik całego związku międzygminnego. Radny zapytał, w jaki sposób zarząd związku zamierza wpłynąć na mieszkańców gmin nieosiągających wymaganych poziomów odzysku.
 
Pani Dorota Lew-Pilarska przedstawiła poziomy odzysku papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięte przez poszczególne gminy członkowskie związku w 2019 r.: Brodnica 27,29%, Czempiń 33,32%, Dolsk 2320%, Dopiewo 48,49%, Granowo 28,64%, Grodzisk Wielkopolski 73,17%, Kamieniec 206,33%, Kaźmierz 37,51%, Komorniki 42,99%, gmina Kościan 101,28%, miasto Kościan 39,37%, Opalenica 30,04%, Puszczykowo 43,53%, Rakoniewice 30,91%, Stęszew 44,03%, Wielichowo 25,77%, Zbąszyń 30,33%. Na podstawie wyników gmin członkowskich Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” osiągnął poziom odzysku 49,38%, jednocześnie spełniając wymagany 2019 r. wskaźnik odzysku na poziomie 40%. Pani Dorota Lew-Pilarska poinformowała, że w roku 2020 r. wymagany wskaźnik odzysku wynosi 50%. Motywacją do segregowania śmieci jest to, że w razie niespełnienia norm odzysku na związek zostaną nałożone kary, których ewentualne nałożenie przełoży się na wysokość opłat naliczanych mieszkańcom.
 
Pani Dorota Lew-Pilarska odpowiedziała na pytania zadane przez: radnego Jana Łagodę, przewodniczącą Elżbietę Bijaczewską, radnego Piotra Guziałka, radnego Ryszarda Teuschnera, radnego Filipa Ryglewicza, radną Alfredę Brączkowską, radną Marię Michałowską oraz radnego Tomasza Potockiego.
 
O godzinie 18:34 przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska ogłosiła przerwę, która trwała do godziny 18:42.
 
Ad 3. Pomoc seniorom w okresie pandemii.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski poinformował, że miasto bierze udział w rządowym programie „Seniorze! Nie jesteś sam” skierowanym do osób po 70 roku życia. Pomoc obejmuje zakup podstawowych produktów żywnościowych, środków higienicznych i środków czystości w ilości niezbędnej do samodzielnego funkcjonowania oraz leków (koszty zakupów pokrywa senior). Program jest promowany w telewizji, na puszczykowskich przystankach autobusowych zostały zamieszczone plakaty promocyjne oraz informacja na stronie internetowej miasta i w mediach społecznościowych. Pan Karol Majewski poprosił radnych o propagowanie akcji wśród znanych im samotnych osób starszych. Dotychczas z takiej pomocy w Puszczykowie skorzystała tylko 1 osoba. Może to wynikać ze specyfiki miasta oraz tego, że osoby starsze nie chcą rezygnować z samodzielnych zakupów.
 
Pan Karol Majewski poinformował, że miasto otrzymało również grant w łącznej kwocie 111.000 zł (99.900 zł środki UE i BP, 11.100 wkład własny) na wsparcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie w ramach projektu „STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zostanie on wykorzystany na zakup niezbędnego sprzętu ochronnego oraz wypłatę dodatków dla pracowników, którzy są narażeni na kontakt z osobami chorymi.
 
Pan Karol Majewski odpowiedział na pytania zadane przez: radną Marię Michałowską oraz przewodniczacą Elżbietę Bijaczewską.
 
Ad 1. Omówienie budżetu miasta Puszczykowa na rok 2021 w zakresie działań komisji.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt budżetu miasta Puszczykowa na rok 2021 w zakresie działań komisji.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania zadane przez: radną Alfredę Brączkowską, przewodniczącą Elżbietę Bijaczewską, radnego Jana Łagodę, radną Marię Michałowską oraz radnego Filipa Ryglewicza.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytania zadane przez: radną Alfredę Brączkowską.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział na pytania zadane przez: radnego Jana Łagodę, radnego Filipa Ryglewicza oraz radną Alfredę Brączkowską.
 
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski odpowiedział na pytania zadane prze: radną Marię Michałowską, radnego Piotra Guziałka oraz radnego Jana Łagodę.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad projektem budżetu miasta Puszczykowa na rok 2021 w zakresie działań komisji.
Wynik głosowania: „za”- 7 głosów, „przeciw”- 0, „wstrzymało się”- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 85/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej w postaci „Lokalnego Programu Osłonowego dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania węglowego i zastąpieniem go proekologicznymi systemami grzewczymi” (druk nr 221).
 
Pan Karol Majewski odpowiedział na pytania zadane przez: radnego Filipa Ryglewicza, radnego Piotra Guziałka oraz radnego Jana Łagody.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania zadane przez: radnego Piotra Guziałka oraz radnego Jana Łagodę.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 85/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej w postaci „Lokalnego Programu Osłonowego dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania węglowego i zastąpieniem go proekologicznymi systemami grzewczymi” (druk nr 221).
Wynik głosowania: „za”- 7 głosów, „przeciw”- 0, „wstrzymało się”- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Komisja rozpoczęła dyskusję na temat zmiany trasy bezpłatnej linii autobusowej nr 695.
 
W dyskusji głos zabrali: radna Alfreda Brączkowska, przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska, radna Maria Michałowska, radny Jan Łagoda, radny Filip Ryglewicz.
 
Na pytania radnych odpowiedzieli: skarbnik Piotr Łoździn oraz wiceburmistrz Władysław Ślisiński.
 
O godzinie 20:09 przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Stoińska
protokolant
 

Protokół nr 4/2020 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 20 sierpnia 2020 r. na terenie Zakola Warty oraz w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie

RM.0012.5.4.2020
 
Godz. rozpoczęcia: 17:00
Godz. zakończenia: 18:30
 
Tematy:
 1. Wizja lokalna na terenie Zakola Warty w związku z projektem pn. „Zakole Warty w Puszczykowie – rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”, spotkanie z wykonawcą projektu oraz inspektorem nadzoru.
 2. Informacja na temat działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w okresie letnim.
 3. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych; obecnych 7 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnego Filipa Ryglewicza); Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1.  Wizja lokalna na terenie Zakola Warty w związku z projektem pn. „Zakole Warty w Puszczykowie – rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”, spotkanie z wykonawcą projektu oraz inspektorem nadzoru.
Komisja spotkała się na terenie Zakola Warty, gdzie dokonała wizji lokalnej.
 
Podczas wizji lokalnej obecny był wykonawca inwestycji pani Justyna Krupa-Gust z firmy „Garden Project” oraz pełniąca funkcję inspektora nadzoru pani Agnieszka Pawłowska. Z ramienia Urzędu Miejskiego obecni byli sekretarz Maciej Dettlaff oraz pani Aleksandra Wolińska.
 
Ad 2. Informacja na temat działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w okresie letnim.
Komisja udała się do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie.
 
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Gniewko Niedbała oprowadził zgromadzonych po remizie strażackiej oraz przedstawił informacje na temat działalności OSP w okresie letnim.
 
Ad 3. Sprawy bieżące
Dyskusji w zakresie spraw bieżących nie podjęto.
 
O godzinie 18:30 przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewskazakończyła posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Stoińska
protokolant

Protokół nr 3/2020 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 21 maja 2020 r. w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21

RM.0012.3.3.2020
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:55
                                       
Temat:
 1. Omówienie projektu Programu Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowo na lata 2020-2023.
 2. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019 - Pan Karol Majewski, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
 3. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2019.
 4. Utrzymanie zieleni miejskiej.
 5. Sprawy bieżące.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2020.
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska powitała zaproszonych gości i radnych, obecnych 9  radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca komisji Elżbieta Bijaczewska poinformowała o śmierci pani Marii Tomaszewskiej dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci niewidomych w Owińskich oraz poprosiła o uczczenie pamięci zmarłej minutą ciszy.
 
Ad 1. Omówienie projektu Programu Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowo na lata 2020-2023.
Przewodnicząca komisji Elżbieta Bijaczewska podziękowała wszystkim za aktywny udział w pracach nad projektem programu oraz dodała, że wiele uwag, które wpłynęły, zostało uwzględnionych. Przewodnicząca komisji zapytała, czy uwzględnienie uwag wymaga ponownego uzgodnienia projektu ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że w tym przypadku nie ma takiej konieczności.
 
Radny Krzysztof Paszkowski zgłosił następujące uwagi do projektu:
 • na stronie 44 wymieniony został ptak – rybitwa czarna, występujący na terenie obszaru Natura 2000, ptak ten, jednak zgodnie z jego obserwacjami oraz przeprowadzoną inwentaryzacją ornitologiczną tego terenu, nie występuje już na Zakolu Warty,
 • w opracowaniu pominięte zostały informacje o pomnikach przyrody występujących na terenie Miasta Puszczykowa (np. morwa biała rosnąca na ul. Poznańskiej), wyszczególnione zostały natomiast Rogalińskie dęby, które nie występują w naszym mieście.
Sekretarz Maciej Dettlaff podziękował wszystkim, którzy brali udział w pracach nad opracowaniem nowego Programu Ochrony Środowiska oraz powiedział, że przekazane wszystkim uzupełnienie dotyczy obszarów na terenie Miasta Puszczykowa, na których występuje zagrożenie powodziowe. Sekretarz Maciej Dettlaff podkreślił, że wszystkie uwagi zgłoszone przez radnego zostaną uwzględnione w omawianym projekcie programu.
 
Radny Krzysztof Paszkowski dodał, że w projekcie programu nie zawarto informacji o występowaniu na terenie Zakola Warty gatunku inwazyjnego jakim jest Nawłoć kanadyjska. Uwzględniony został natomiast inny gatunek - Uczep amerykański, który nie stanowi zagrożenia dla naszego ekosystemu.
Radny Krzysztof Paszkowski zwrócił również uwagę na błędną ocenę stanu wybranych terenów zieleni miejskiej np. terenu przed Szkołą Podstawową nr 2, który prowadzony w prawidłowy sposób mógłby stanowić doskonały element dydaktyczny.
 
Głos zabrała prezes Stowarzyszenia Ekologiczne Puszczykowo Anna Sokolnicka-Elzanowska podziękowała, że umożliwienie jej uczestniczenia w pracach nad projektem programu Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowa. Ponadto pani Anna Sokolnicka-Elzanowska zwróciła uwagę na wysokość środków przewidzianych w harmonogramie na realizację zadań zawartych w Programie Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowa, zgodnie z którym 5 mln zł z 27 mln zł przeznaczonych zostało na remont dróg, co jej zdaniem stanowi złą proporcję w podziale środków. Pani Anna Sokolnicka-Elzanowska zwróciła się z prośbą o wyjaśnienia, dlaczego projekt programu uzyskał pozytywną opinię Zarządu Powiatu w Poznaniu już 13 stycznia br. skoro  możliwość składania przez mieszkańców uwag i wniosków zakończyła się 31 stycznia br.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że w ten sposób wygląda procedura uzgadniania projektu programu z wszystkimi instytucjami. W przypadku, kiedy zgłoszone przez mieszkańców uwagi i wnioski wpłynęłyby znacząco na treść programu konieczne byłoby ich ponowne uzgodnienie.
 
Przewodnicząca komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowa na lata 2020-2023 (druk nr 144a).
Wynik głosowania: „za” - 7 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
 
Ad 2. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019 - Pan Karol Majewski, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
Ad 3. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2019.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawił ocenę zasobów pomocy społecznej oraz sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok (prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
O godzinie 18:35 przewodnicząca komisji Elżbieta Bijaczewska ogłosiła przerwę, która trwała do godziny 18:40.  
 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski odpowiedział na pytania zadane przez członów komisji, dotyczące omawianego sprawozdania.
 
Ad 4. Utrzymanie zieleni miejskiej.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że podpisane zostały umowy na utrzymanie zieleni na terenie Miasta Puszczykowa w zakresie nasadzeń, przycinki oraz innych prac pielęgnacyjnych.
 
Radna Alfreda Brączkowska zwróciła się z prośbą o usunięcie ogrodzenia zamontowanego wokół drzew nasadzonych na Zakolu Warty. Ponadto zasugerowała, aby ze względu na panującą suszę trawę kosić tylko w miejscach, gdzie ogranicza ona widoczność.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że w umowach na utrzymanie zieleni miejskiej zawarte zostały zapisy, zgodnie z którymi przycinanie trawników może odbywać się w dobrowolnie wybranym czasie. W obecnej sytuacji zostaną wykonane tylko niezbędne wykoszenia. W przypadku braku opadów zrezygnujemy z dalszego przycinania trawników.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że zamontowane wokół drzew płotki miały zabezpieczać je przed zwierzyną. Ogrodzenie będą na bieżąco naprawiane lub zwrócimy się z prośbą o jego likwidację.
 
Radny Krzysztof Paszkowski zwrócił uwagę, że w umowie zawartej z wykonawcą nie zostały wymienione drzewa, które mają być podlewane (radny poprosił o przesłanie takiego zestawienia). Jednocześnie podkreślił, że za niewłaściwe uważa koszenie wału wzdłuż ul. Nadwarciańskiej, gdyż stanowi on łąkę z wieloma gatunkami kwiatów.
 
Głos zabrała pani Alicja Marciniak z Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury, która powiedziała, że zapisy umowy przewidują 12 wykoszeń trawników, jeśli podjęta zostanie decyzja o nie podejmowaniu takich działań, prace nie będą prowadzone. Pani Alicja Marciniak wyjaśniła, że zgodnie z umową 180 drzew przewidziano do podlewania. Zgodnie z prośbą radnego ich zestawienie zostanie wysłane.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff nawiązał do informacji o uschniętych drzewach na terenie Zakola Warty oraz poinformował, że wraz z inspektorem nadzoru przeprowadzili wizję lokalną na wspomnianym terenie. Ocena stanu nasadzeń wykazała, że problem dotyczy kilkunastu drzew olszy, podjęto decyzję, że jeśli do jesieni nie ich stan nie ulegnie poprawie w ich miejsce zostaną wykonane nowe nasadzenia.
 
Radny Krzysztof Paszkowski powiedział, że jego zdaniem  podjęto błędne decyzje o nasadzeniu tego gatunku drzewa w tym miejscu, gdyż olsza czarna rośnie głownie na terenach zalewowych o dużej wilgotności. Zdaniem radnego Krzysztofa Paszkowskiego na terenie Zakola Warty zostały nasadzone niewłaściwe gatunki roślin.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że z około 100 sztuk nasadzonych gatunków olszy czarnej nie przyjęło się kilkanaście sztuk, zostaną one zastąpione nowymi, natomiast stan pozostałych roślin jest na bieżąco monitorowany.
 
Radny Piotr Guziałek zwrócił uwagę na problem zaniedbanych, drzew na ul. Wspólnej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że nasadzenia te związane były z budową marketu „Stokrotka”, w tej sprawie została wysłana informacja do firmy, która dokonywała nasadzeń. W przypadku, kiedy nowe nasadzenia nie zostaną wykonane, miasto będzie miało możliwość naliczenia kar.
 
Radny Filip Ryglewicz nawiązał do publikacji, która pojawiła się w Gazecie Mosińsko- Puszczykowskiej dotyczącej zniszczonych siatek na terenie Zakola Warty. W związku z powyższym zapytał, czy zostaną one naprawione oraz zasugerował wprowadzenie patroli straży miejskiej w tym miejscu.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że jego zdaniem patrole straży miejskiej nie przyniosą oczekiwanego efektu, wszystkie zalecenia, między innymi te dotyczące naprawy płotków, zostały przekazane wykonawcy projektu.
 
Radny Krzysztof  Paszkowski poruszył sprawę oznakowania na ul. Wspólnej na odcinku wzdłuż torów kolejowych, gdzie w miejscu zakończenia ścieżki rowerowej jest linia ciągła uniemożliwiająca kierowcy ominięcie rowerzysty. Radny zwrócił również uwagę na konieczność ustawienia znaku ograniczającego prędkość na zakręcie na ul. Wspólnej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że za decyzje dotyczące oznakowania oraz organizacji ruchu na terenie miasta odpowiada Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Wiceburmistrz dodał, że sprawdzi, czy faktycznie w tym miejscu jest linia ciągła.
 
Prezes Stowarzyszenia Ekologiczne Puszczykowo Anna Sokolnicka-Elzanowska poruszyła temat podlewania trawników, zwróciła uwagę, że trawa ma za zadanie chronić glebę przed wysoką temperaturą, dlatego jej przycinanie w trakcie suszy nie jest wskazane. Pani Anna Sokolnicka- Elzanowska wskazała również na konieczność zakładania na terenie miasta łąk kwietnych oraz dosiewania mikrokoniczyny, która w połączeniu z trawą stwarza zielone przestrzenie. Ponadto wspomniała o projekcie realizowanym przez Fundację Ekorozwoju, która propaguje włączanie mieszkańców w podlewanie drzew znajdujących się na terenie miasta.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w pełni popiera proponowane działania, ale ze względu na liczne telefony od mieszkańców przycinka trawników zostanie wykonana. Z uwagi jednak na zapowiadaną suszę dalsze koszenia nie będą prowadzone.
 
Ad 5. Sprawy bieżące.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2020 (druk nr 177).
Inspektor ds. ochrony środowiska Janina Kozeńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2020.
 
O godzinie 19:26 posiedzenie komisji opuścił radny Piotr Guziałek (obecnych 6 radnych).
 
Przewodnicząca komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2020 (druk nr 177).  
Wynik głosowania: „za” - 6 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga