Protokół nr 3/2020 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 21 maja 2020 r. w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21

RM.0012.3.3.2020
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:55
                                       
Temat:
  1. Omówienie projektu Programu Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowo na lata 2020-2023.
  2. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019 - Pan Karol Majewski, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
  3. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2019.
  4. Utrzymanie zieleni miejskiej.
  5. Sprawy bieżące.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2020.
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska powitała zaproszonych gości i radnych, obecnych 9  radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca komisji Elżbieta Bijaczewska poinformowała o śmierci pani Marii Tomaszewskiej dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci niewidomych w Owińskich oraz poprosiła o uczczenie pamięci zmarłej minutą ciszy.
 
Ad 1. Omówienie projektu Programu Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowo na lata 2020-2023.
Przewodnicząca komisji Elżbieta Bijaczewska podziękowała wszystkim za aktywny udział w pracach nad projektem programu oraz dodała, że wiele uwag, które wpłynęły, zostało uwzględnionych. Przewodnicząca komisji zapytała, czy uwzględnienie uwag wymaga ponownego uzgodnienia projektu ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że w tym przypadku nie ma takiej konieczności.
 
Radny Krzysztof Paszkowski zgłosił następujące uwagi do projektu:
  • na stronie 44 wymieniony został ptak – rybitwa czarna, występujący na terenie obszaru Natura 2000, ptak ten, jednak zgodnie z jego obserwacjami oraz przeprowadzoną inwentaryzacją ornitologiczną tego terenu, nie występuje już na Zakolu Warty,
  • w opracowaniu pominięte zostały informacje o pomnikach przyrody występujących na terenie Miasta Puszczykowa (np. morwa biała rosnąca na ul. Poznańskiej), wyszczególnione zostały natomiast Rogalińskie dęby, które nie występują w naszym mieście.
Sekretarz Maciej Dettlaff podziękował wszystkim, którzy brali udział w pracach nad opracowaniem nowego Programu Ochrony Środowiska oraz powiedział, że przekazane wszystkim uzupełnienie dotyczy obszarów na terenie Miasta Puszczykowa, na których występuje zagrożenie powodziowe. Sekretarz Maciej Dettlaff podkreślił, że wszystkie uwagi zgłoszone przez radnego zostaną uwzględnione w omawianym projekcie programu.
 
Radny Krzysztof Paszkowski dodał, że w projekcie programu nie zawarto informacji o występowaniu na terenie Zakola Warty gatunku inwazyjnego jakim jest Nawłoć kanadyjska. Uwzględniony został natomiast inny gatunek - Uczep amerykański, który nie stanowi zagrożenia dla naszego ekosystemu.
Radny Krzysztof Paszkowski zwrócił również uwagę na błędną ocenę stanu wybranych terenów zieleni miejskiej np. terenu przed Szkołą Podstawową nr 2, który prowadzony w prawidłowy sposób mógłby stanowić doskonały element dydaktyczny.
 
Głos zabrała prezes Stowarzyszenia Ekologiczne Puszczykowo Anna Sokolnicka-Elzanowska podziękowała, że umożliwienie jej uczestniczenia w pracach nad projektem programu Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowa. Ponadto pani Anna Sokolnicka-Elzanowska zwróciła uwagę na wysokość środków przewidzianych w harmonogramie na realizację zadań zawartych w Programie Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowa, zgodnie z którym 5 mln zł z 27 mln zł przeznaczonych zostało na remont dróg, co jej zdaniem stanowi złą proporcję w podziale środków. Pani Anna Sokolnicka-Elzanowska zwróciła się z prośbą o wyjaśnienia, dlaczego projekt programu uzyskał pozytywną opinię Zarządu Powiatu w Poznaniu już 13 stycznia br. skoro  możliwość składania przez mieszkańców uwag i wniosków zakończyła się 31 stycznia br.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że w ten sposób wygląda procedura uzgadniania projektu programu z wszystkimi instytucjami. W przypadku, kiedy zgłoszone przez mieszkańców uwagi i wnioski wpłynęłyby znacząco na treść programu konieczne byłoby ich ponowne uzgodnienie.
 
Przewodnicząca komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowa na lata 2020-2023 (druk nr 144a).
Wynik głosowania: „za” - 7 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
 
Ad 2. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019 - Pan Karol Majewski, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie.
Ad 3. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2019.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawił ocenę zasobów pomocy społecznej oraz sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok (prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
O godzinie 18:35 przewodnicząca komisji Elżbieta Bijaczewska ogłosiła przerwę, która trwała do godziny 18:40.  
 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski odpowiedział na pytania zadane przez członów komisji, dotyczące omawianego sprawozdania.
 
Ad 4. Utrzymanie zieleni miejskiej.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że podpisane zostały umowy na utrzymanie zieleni na terenie Miasta Puszczykowa w zakresie nasadzeń, przycinki oraz innych prac pielęgnacyjnych.
 
Radna Alfreda Brączkowska zwróciła się z prośbą o usunięcie ogrodzenia zamontowanego wokół drzew nasadzonych na Zakolu Warty. Ponadto zasugerowała, aby ze względu na panującą suszę trawę kosić tylko w miejscach, gdzie ogranicza ona widoczność.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że w umowach na utrzymanie zieleni miejskiej zawarte zostały zapisy, zgodnie z którymi przycinanie trawników może odbywać się w dobrowolnie wybranym czasie. W obecnej sytuacji zostaną wykonane tylko niezbędne wykoszenia. W przypadku braku opadów zrezygnujemy z dalszego przycinania trawników.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że zamontowane wokół drzew płotki miały zabezpieczać je przed zwierzyną. Ogrodzenie będą na bieżąco naprawiane lub zwrócimy się z prośbą o jego likwidację.
 
Radny Krzysztof Paszkowski zwrócił uwagę, że w umowie zawartej z wykonawcą nie zostały wymienione drzewa, które mają być podlewane (radny poprosił o przesłanie takiego zestawienia). Jednocześnie podkreślił, że za niewłaściwe uważa koszenie wału wzdłuż ul. Nadwarciańskiej, gdyż stanowi on łąkę z wieloma gatunkami kwiatów.
 
Głos zabrała pani Alicja Marciniak z Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury, która powiedziała, że zapisy umowy przewidują 12 wykoszeń trawników, jeśli podjęta zostanie decyzja o nie podejmowaniu takich działań, prace nie będą prowadzone. Pani Alicja Marciniak wyjaśniła, że zgodnie z umową 180 drzew przewidziano do podlewania. Zgodnie z prośbą radnego ich zestawienie zostanie wysłane.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff nawiązał do informacji o uschniętych drzewach na terenie Zakola Warty oraz poinformował, że wraz z inspektorem nadzoru przeprowadzili wizję lokalną na wspomnianym terenie. Ocena stanu nasadzeń wykazała, że problem dotyczy kilkunastu drzew olszy, podjęto decyzję, że jeśli do jesieni nie ich stan nie ulegnie poprawie w ich miejsce zostaną wykonane nowe nasadzenia.
 
Radny Krzysztof Paszkowski powiedział, że jego zdaniem  podjęto błędne decyzje o nasadzeniu tego gatunku drzewa w tym miejscu, gdyż olsza czarna rośnie głownie na terenach zalewowych o dużej wilgotności. Zdaniem radnego Krzysztofa Paszkowskiego na terenie Zakola Warty zostały nasadzone niewłaściwe gatunki roślin.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że z około 100 sztuk nasadzonych gatunków olszy czarnej nie przyjęło się kilkanaście sztuk, zostaną one zastąpione nowymi, natomiast stan pozostałych roślin jest na bieżąco monitorowany.
 
Radny Piotr Guziałek zwrócił uwagę na problem zaniedbanych, drzew na ul. Wspólnej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że nasadzenia te związane były z budową marketu „Stokrotka”, w tej sprawie została wysłana informacja do firmy, która dokonywała nasadzeń. W przypadku, kiedy nowe nasadzenia nie zostaną wykonane, miasto będzie miało możliwość naliczenia kar.
 
Radny Filip Ryglewicz nawiązał do publikacji, która pojawiła się w Gazecie Mosińsko- Puszczykowskiej dotyczącej zniszczonych siatek na terenie Zakola Warty. W związku z powyższym zapytał, czy zostaną one naprawione oraz zasugerował wprowadzenie patroli straży miejskiej w tym miejscu.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że jego zdaniem patrole straży miejskiej nie przyniosą oczekiwanego efektu, wszystkie zalecenia, między innymi te dotyczące naprawy płotków, zostały przekazane wykonawcy projektu.
 
Radny Krzysztof  Paszkowski poruszył sprawę oznakowania na ul. Wspólnej na odcinku wzdłuż torów kolejowych, gdzie w miejscu zakończenia ścieżki rowerowej jest linia ciągła uniemożliwiająca kierowcy ominięcie rowerzysty. Radny zwrócił również uwagę na konieczność ustawienia znaku ograniczającego prędkość na zakręcie na ul. Wspólnej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że za decyzje dotyczące oznakowania oraz organizacji ruchu na terenie miasta odpowiada Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Wiceburmistrz dodał, że sprawdzi, czy faktycznie w tym miejscu jest linia ciągła.
 
Prezes Stowarzyszenia Ekologiczne Puszczykowo Anna Sokolnicka-Elzanowska poruszyła temat podlewania trawników, zwróciła uwagę, że trawa ma za zadanie chronić glebę przed wysoką temperaturą, dlatego jej przycinanie w trakcie suszy nie jest wskazane. Pani Anna Sokolnicka- Elzanowska wskazała również na konieczność zakładania na terenie miasta łąk kwietnych oraz dosiewania mikrokoniczyny, która w połączeniu z trawą stwarza zielone przestrzenie. Ponadto wspomniała o projekcie realizowanym przez Fundację Ekorozwoju, która propaguje włączanie mieszkańców w podlewanie drzew znajdujących się na terenie miasta.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w pełni popiera proponowane działania, ale ze względu na liczne telefony od mieszkańców przycinka trawników zostanie wykonana. Z uwagi jednak na zapowiadaną suszę dalsze koszenia nie będą prowadzone.
 
Ad 5. Sprawy bieżące.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2020 (druk nr 177).
Inspektor ds. ochrony środowiska Janina Kozeńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2020.
 
O godzinie 19:26 posiedzenie komisji opuścił radny Piotr Guziałek (obecnych 6 radnych).
 
Przewodnicząca komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2020 (druk nr 177).  
Wynik głosowania: „za” - 6 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga