Protokół nr 6/2020 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w 19 listopada 2020 r. zdalnie przy użyciu systemu wideokonferencyjnego Zoom

RM.0012.5.6.2020
 
Godz. rozpoczęcia: 17:00
Godz. zakończenia: 20:09
 
Tematy:
 
  1. Omówienie budżetu miasta Puszczykowa na rok 2021 w zakresie działań komisji.
  2. Sprawozdanie z działalności SELEKT-u.
  3. Pomoc seniorom w okresie pandemii.
  4. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych; obecnych 7 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnego Krzysztofa Paszkowskiego); Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Sprawozdanie z działalności SELEKT-u.
Przewodnicząca zarządu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” Dorota Lew-Pilarska przestawiła sprawozdanie z działalności związku w roku ubiegłym oraz w roku bieżącym.
 
Radny Jan Łagoda zauważył, że nie wszystkie gminy osiągają wymagane poziomy odzysku surowców wtórnych, jednocześnie zaniżając wynik całego związku międzygminnego. Radny zapytał, w jaki sposób zarząd związku zamierza wpłynąć na mieszkańców gmin nieosiągających wymaganych poziomów odzysku.
 
Pani Dorota Lew-Pilarska przedstawiła poziomy odzysku papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięte przez poszczególne gminy członkowskie związku w 2019 r.: Brodnica 27,29%, Czempiń 33,32%, Dolsk 2320%, Dopiewo 48,49%, Granowo 28,64%, Grodzisk Wielkopolski 73,17%, Kamieniec 206,33%, Kaźmierz 37,51%, Komorniki 42,99%, gmina Kościan 101,28%, miasto Kościan 39,37%, Opalenica 30,04%, Puszczykowo 43,53%, Rakoniewice 30,91%, Stęszew 44,03%, Wielichowo 25,77%, Zbąszyń 30,33%. Na podstawie wyników gmin członkowskich Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” osiągnął poziom odzysku 49,38%, jednocześnie spełniając wymagany 2019 r. wskaźnik odzysku na poziomie 40%. Pani Dorota Lew-Pilarska poinformowała, że w roku 2020 r. wymagany wskaźnik odzysku wynosi 50%. Motywacją do segregowania śmieci jest to, że w razie niespełnienia norm odzysku na związek zostaną nałożone kary, których ewentualne nałożenie przełoży się na wysokość opłat naliczanych mieszkańcom.
 
Pani Dorota Lew-Pilarska odpowiedziała na pytania zadane przez: radnego Jana Łagodę, przewodniczącą Elżbietę Bijaczewską, radnego Piotra Guziałka, radnego Ryszarda Teuschnera, radnego Filipa Ryglewicza, radną Alfredę Brączkowską, radną Marię Michałowską oraz radnego Tomasza Potockiego.
 
O godzinie 18:34 przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska ogłosiła przerwę, która trwała do godziny 18:42.
 
Ad 3. Pomoc seniorom w okresie pandemii.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski poinformował, że miasto bierze udział w rządowym programie „Seniorze! Nie jesteś sam” skierowanym do osób po 70 roku życia. Pomoc obejmuje zakup podstawowych produktów żywnościowych, środków higienicznych i środków czystości w ilości niezbędnej do samodzielnego funkcjonowania oraz leków (koszty zakupów pokrywa senior). Program jest promowany w telewizji, na puszczykowskich przystankach autobusowych zostały zamieszczone plakaty promocyjne oraz informacja na stronie internetowej miasta i w mediach społecznościowych. Pan Karol Majewski poprosił radnych o propagowanie akcji wśród znanych im samotnych osób starszych. Dotychczas z takiej pomocy w Puszczykowie skorzystała tylko 1 osoba. Może to wynikać ze specyfiki miasta oraz tego, że osoby starsze nie chcą rezygnować z samodzielnych zakupów.
 
Pan Karol Majewski poinformował, że miasto otrzymało również grant w łącznej kwocie 111.000 zł (99.900 zł środki UE i BP, 11.100 wkład własny) na wsparcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie w ramach projektu „STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zostanie on wykorzystany na zakup niezbędnego sprzętu ochronnego oraz wypłatę dodatków dla pracowników, którzy są narażeni na kontakt z osobami chorymi.
 
Pan Karol Majewski odpowiedział na pytania zadane przez: radną Marię Michałowską oraz przewodniczacą Elżbietę Bijaczewską.
 
Ad 1. Omówienie budżetu miasta Puszczykowa na rok 2021 w zakresie działań komisji.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt budżetu miasta Puszczykowa na rok 2021 w zakresie działań komisji.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania zadane przez: radną Alfredę Brączkowską, przewodniczącą Elżbietę Bijaczewską, radnego Jana Łagodę, radną Marię Michałowską oraz radnego Filipa Ryglewicza.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytania zadane przez: radną Alfredę Brączkowską.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział na pytania zadane przez: radnego Jana Łagodę, radnego Filipa Ryglewicza oraz radną Alfredę Brączkowską.
 
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski odpowiedział na pytania zadane prze: radną Marię Michałowską, radnego Piotra Guziałka oraz radnego Jana Łagodę.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad projektem budżetu miasta Puszczykowa na rok 2021 w zakresie działań komisji.
Wynik głosowania: „za”- 7 głosów, „przeciw”- 0, „wstrzymało się”- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 85/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej w postaci „Lokalnego Programu Osłonowego dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania węglowego i zastąpieniem go proekologicznymi systemami grzewczymi” (druk nr 221).
 
Pan Karol Majewski odpowiedział na pytania zadane przez: radnego Filipa Ryglewicza, radnego Piotra Guziałka oraz radnego Jana Łagody.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania zadane przez: radnego Piotra Guziałka oraz radnego Jana Łagodę.
 
Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 85/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej w postaci „Lokalnego Programu Osłonowego dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania węglowego i zastąpieniem go proekologicznymi systemami grzewczymi” (druk nr 221).
Wynik głosowania: „za”- 7 głosów, „przeciw”- 0, „wstrzymało się”- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Komisja rozpoczęła dyskusję na temat zmiany trasy bezpłatnej linii autobusowej nr 695.
 
W dyskusji głos zabrali: radna Alfreda Brączkowska, przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska, radna Maria Michałowska, radny Jan Łagoda, radny Filip Ryglewicz.
 
Na pytania radnych odpowiedzieli: skarbnik Piotr Łoździn oraz wiceburmistrz Władysław Ślisiński.
 
O godzinie 20:09 przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Stoińska
protokolant