2021

Protokół nr 7/2021 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych które odbyło się 19 sierpnia 2021 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4 oraz za pomocą systemu Zoom

 
RM.0012.5.7.2021
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    18:30
 
Temat:
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy (druk nr 295).
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 292).
 3. Stan prac nad programem ochrony zdrowia.
 4. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych, obecnych 7 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Przedstawiciel komisariatu policji w Puszczykowie pan Kamil Nowaczyk opowiedział o bieżących działaniach:
- w okresie wakacyjnym policja zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo nad Wartą (np. służby funkcjonariuszy policji konnej) oraz w ruchu drogowym,
- częstsze kontrole policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu na terenie Puszczykowa (np. kontrole radarowe),
- wakacje w Puszczykowie przebiegają spokojnie, bez niebezpiecznych zdarzeń (dwa wypadki drogowe bez ciężkich obrażeń ciała), bez aktów wandalizmu czy przestępstw przeciwko mieniu.
 
Odpowiadając na pytania radnych pan Kamil Nowaczyk powiedział m.in.:
- właściciel auta uczestniczącego w zdarzeniu drogowym powinien usunąć jego elementy,
- podczas wakacji nie odnotowano negatywnych zdarzeń w udziałem młodzieży (brak aktów wandalizmu, śmiecenia czy naruszenia porządku),
- stan kadrowy komisariatu w Puszczykowie uległ poprawie (zatrudniono dodatkowo cztery nowe osoby, które aktualnie odbywają obowiązkowe szkolenia), ale powrót do programu „Poznaj swojego dzielnicowego” będzie możliwy po zwiększeniu liczby faktycznie pracujących policjantów,
- zachęcił do korzystania z aplikacji „Moja komenda”,
- w okresie wakacyjnym założono cztery niebieskie karty, jednak nie odnotowano wzrostu nowo zakładanych kart.
 
Pan Kamil Nowaczyk zobowiązał się dowiedzieć, czy nakładane były mandaty na rowerzystów jeżdżących „pod prąd” ul. Śląską.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy (druk nr 295).
Pani Ewa Rauhut z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła ww. projekt uchwały (załącznik nr 1, załącznik nr 2) i odpowiedziała na pytania radnych.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy (druk nr 295).
Wynik głosowania: „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Projekt uchwały z druku nr 295 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 292).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały i odpowiedział na pytania radnych.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 292).
Wynik głosowania: „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Projekt uchwały z druku nr 292 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
O godz. 17:50przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska ogłosiła przerwę w obradach, które zostały wznowione o godz. 18:00.
 
Ad 3. Stan prac nad programem ochrony zdrowia.
Sekretarz Maciej Dettlaff oraz pani Aleksandra Wolińska udzielili informacji nt. procedury uchwalania programów ochrony zdrowia oraz odpowiedzieli na pytania radnych:
- program ochrony zdrowia zostanie opracowany przy współudziale dra Ryszarda Necela (autora Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puszczykowo 2021-2026),
- podstawą do opracowania programu są dokumenty Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która przygotowuje rekomendacje do programów zdrowotnych w poszczególnych obszarach (aktualnie jest 18 rekomendacji, z czego najnowsza dotyczy rehabilitacji pocovidowej),
- szkolenie dot. ww. rekomendacji odbędzie się 30-31 sierpnia,
- oprócz programu dot. rehabilitacji pocovidowej, planuje się wybrać 5-6 podprogramów dla Puszczykowa (z kontynuacją aktualnych projektów np. profilaktyki szczepień przeciwko HPV, profilaktyki próchnicy zębów u dzieci),
- opracowanie podprogramu, który nie został objęty żadną z 18 rekomendacji jest możliwe, ale wydłużone w czasie, gdyż wymaga zaopiniowania przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Radny Krzysztof Paszkowski przedstawił zdjęcia zarośniętych lub zasypanych piaskiem chodników przy ul. Kościuszki, Wspólnej i Dworcowej oraz zdjęcie schodów (prowadzących na parking przy markecie w Puszczykówku), z których boją się korzystać osoby starsze z powodu braku poręczy.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff zapewnił, że zdjęcia zostaną przekazane właściwemu referatowi oraz inwestorowi odpowiedzialnemu za budowę schodów.
Radny Filip Ryglewicz zgłosił konieczność uporządkowania zieleni przy parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1.
 
 
O godz. 18:30 przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

Protokół nr 6/2021 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych które odbyło się zdalnie 17 czerwca 2021 r. za pomocą systemu wideokonferencyjnego Zoom

RM.0012.5.6.2021

Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    18:30
 
Temat:
 1. Raport o stanie miasta – omówienie.
 2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2020 w zakresie działań komisji.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Puszczykowa, podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek, działających na terenie Miasta Puszczykowa, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja.
 4. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych, obecnych 7 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Raport o stanie miasta – omówienie.
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska otworzyła dyskusję nad raportem o stanie miasta (raport stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Radna Alfreda Brączkowska zadała pytanie do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2020 rok dot. pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Puszczykowa w przedszkolach na terenie innych gmin (widnieją kwoty przekazywane do Lubonia bez liczby uczęszczających tam dzieci).
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że liczba dotyczy ostatniego dnia roku – na ten dzień żadne dziecko z Puszczykowa nie uczęszczało do lubońskiego przedszkola, ale we wcześniejszych miesiącach tak.
 
Radny Krzysztof Paszkowski zgłosił następujące uwagi i pytania dotyczące raportu:
- brakuje informacji, czy nastąpiły zmiany i poprawa jakości powietrza,
- czy wiadomo, ile systemów fotowoltaicznych zostało zamontowanych,
- brakuje informacji o stanie technicznym ulic (ile jest kilometrów ulic utwardzonych, a ile jeszcze do utwardzenia zostało) i chodników. Radny wskazał na zły stan nawierzchni ul. Narcyzowej, przy której parkują osoby przyjeżdżające do szpitala oraz chodnika przy ul. 3 Maja (zarośnięty),
- wskazano liczbę etatów nauczycieli (52,32), z czego nie wynika, ilu nauczycieli faktycznie jest zatrudnionych,
- czy żłobek zapewnia miejsca dla wszystkich potrzebujących,
- brak informacji o stanie zieleni miejskiej. Radny zwrócił uwagę na konieczność dbania o tereny nienależące do miasta, ale służące mieszkańcom np. lasek przy ul. Wspólnej czy usuwanie gabarytów z niezamieszkałych posesji.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że raport o stanie miasta jest dokumentem opracowywanym na podstawie uchwały Rady Miasta i według wskazanej tam szczegółowości. Sekretarz zapowiedział, że raport zostanie uzupełniony o dane nt. długości dróg utwardzonych i nieutwardzonych. Jeśli radni oczekują informacji o stanie zieleni miejskiej, to należy rozszerzyć uchwałę dot. zakresu zagadnień, jakie ma obejmować raport.
 
Odpowiadając na pytania radnej Alfredy Brączkowskiej:
- skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że urząd płaci za media w mieszkaniach komunalnych, ale później kosztami obciąża lokatorów,
- sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że najprawdopodobniej w przyszłym roku grunty, które obecnie należą do PKP zostaną przejęte przez Miasto.
 
Radny Krzysztof Paszkowski zapytał, dlaczego dokument, jakim jest raport o stanie miasta nie zawiera podpisu osoby odpowiedzialnej za jego przygotowanie.
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że dokument był opracowywany przez kilka osób i jest firmowany przez urząd.
 
Radna Alfreda Brączkowska zgłosiła, że fragment ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok zawiera niefortunny zapis (na str. 44), jakoby radna otrzymała kwotę 16.960,41 zł za wykonanie zdjęć.
 
Radny Filip Ryglewicz poruszył kwestię zapisów dot. rozwoju turystyki w Puszczykowie.
 
Ad 2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2020 w zakresie działań komisji.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił informacje ze sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2020 dotyczące zakresu działań komisji (ww. sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Puszczykowa, podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek, działających na terenie Miasta Puszczykowa, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały (projekt uchwały z druku nr 290 stanowi załącznik do niniejszego protokołu; zał. nr 1, zał. nr 2; zał. nr 3) oraz odpowiedział na pytania radnych.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Puszczykowa, podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek, działających na terenie Miasta Puszczykowa, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja (druk nr 290).
Wynik głosowania: „za” – 6 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 1 głos.
Projekt uchwały z druku nr 290 został zaopiniowany pozytywnie.
 
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Radny Filip Ryglewicz podziękował za wyczyszczenie ul. Podgórnej, a następnie zapytał o kontrole prędkości na terenie Puszczykowa oraz sprawę montażu fotoradaru na ul. Wysokiej.
Komendant komisariatu policji Dariusz Maroń powiedział, że w miarę możliwości policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego kontrolują prędkość na ul. Wysokiej i Nadwarciańskiej.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że od czasu udzielenia ostatniej informacji na temat możliwości montażu fotoradaru nic się nie zmieniło.
 
Radny Filip Ryglewicz zaapelował, aby poprosić mieszkańców o przycięcie krzewów, które wychodzą poza ich posesje.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że do mieszkańców wysyłane są pisma z wezwaniem do przycięcia krzewów.
 
Radna Alfreda Brączkowska poprosiła o ustalenie, czy byłaby możliwość wprowadzenia w regulaminie utrzymania czystości i porządku zapisu zakazującego palenia w piecu węglowym latem przy wysokich temperaturach.
 
W kwestii przycinania krzewów, radny Krzysztof Paszkowski powiedział, że w pierwszej kolejności to Miasto powinno wypełniać swoje obowiązki (ul. Wspólna i Kościuszki są zarośnięte, natomiast ul. Moniuszki wykasza się na 2 metry).
 
Odpowiadając na pytanie radnej Marii Michałowskiej, wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że pismo do właściciela zaniedbanego terenu przy sklepie Żabka (przy ul. Poznańskiej) zostało wysłane (na tę chwilę nie ma odpowiedzi).
 
Odpowiadając na pytania radnej Marii Michałowskiej, komendant komisariatu policji Dariusz Maroń powiedział, że od czasu ostatniego posiedzenia komisji, nie było żadnych zdarzeń kryminalnych ani kradzieży i włamań oraz nie jest prowadzone żadne postępowanie związane z narkomanią wśród młodzieży.
 
Odpowiadając na pytanie radnej Marii Michałowskiej, burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że kwota 50 tys. zł na przystąpienie do programu finansowania badań in vitro została wprowadzona do budżetu. Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że Urząd Marszałkowski jeszcze nie przekazał umowy (dot. przystąpienia do programu) do podpisania.
 
Radna Maria Michałowska zgłosiła, że najprawdopodobniej najemca lokalu komunalnego przy ul. Poznańskiej wynajmuje mieszkanie osobie trzeciej, co jest nieprawne i karalne. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zweryfikuje te doniesienia.
 
Radna Alfreda Brączkowska powiedziała, że skręcając z ul. Kosynierów Miłosławskich w ul. Śląską stoi znak zakazujący wjazdu. Radna zapytała, czy mieszkańcy mogą jeździć tam rowerami.  
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że wszyscy muszą stosować się do znaków drogowych, ale zapowiedział, że będzie kontaktował się osobami odpowiedzialnymi za organizację ruchu, żeby rozważyć wprowadzenie oczekiwanych zmian.
 
Komendant komisariatu policji Dariusz Maroń powiedział, że nawiązał współpracę z Komendą Miejską Policji w Poznaniu, dzięki czemu na terenach zielonych w Puszczykowie będą pojawiać się patrole konne, a także będą prowadzone działania zespołu wywiadu kryminalnego.
 
Radny Krzysztof Paszkowski wskazał, że na ul. Wspólnej na odcinku wzdłuż torów PKP znajduje się podwójna linia ciągła, mimo że nie ma tam żadnego skrzyżowania. Ulicą jeżdżą rowery, a wyprzedzający je kierowcy zmuszeni są do łamania przepisów drogowych, ponieważ przekraczają linie.
Radny zapytał, czy rozważano możliwość wprowadzenia ruchu okrężnego na skrzyżowaniu ul. Kasprowicza z ul. Dworcową. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że takie rozwiązanie było analizowane, ale byłaby to inwestycja Zarządu Dróg Powiatowych, który na razie jej nie planuje.
 
O godz. 18:30 przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 

Protokół nr 5/2021 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych które odbyło się zdalnie 20 maja 2021 r. za pomocą systemu wideokonferencyjnego Zoom

RM.0012.5.5.2021

Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:40
 
Temat:
 1. Bezpieczeństwo na drogach w Puszczykowie.
 2. Bezpieczeństwo na ścieżkach pieszo-rowerowych na terenie Puszczykowa i Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 3. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych, obecnych 7 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Bezpieczeństwo na drogach w Puszczykowie.
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska poinformowała o pismach, które zostały przekazane radnym:
Ww. pisma stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska przedstawiła fragment mapy z projektu organizacji ruchu w Puszczykowie dotyczący skrzyżowania ulic: Dworcowej, Kasprowicza i Gwarnej oraz poinformowała, że:
- w marcu 2021 r. Urząd Miejski w Puszczykowie wystąpił do starostwa powiatowego z prośbą o wyrażenie zgody na wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Dworcowej (w pobliżu skrzyżowania z ul. Kasprowicza),
- koncepcja wyniesionego przejścia dla pieszych została negatywnie zaopiniowana przez starostwo, ale jednocześnie wskazano na możliwość wykonania dodatkowego oznakowania poprzez umieszczenie aktywnych znaków D-6 oraz punktowych elementów odblaskowych na jezdni z funkcją rozbłysków w przypadku detekcji pieszych,
- pod koniec kwietnia 2021 r. do starostwa zostało skierowane pismo z prośbą o akceptację projektu, wyliczenie kwoty jego realizacji oraz partycypację w kosztach przez starostwo,
- w dzisiaj przekazanym piśmie starostwo wskazuje na kwotę 16 tys. zł (jako 50% kwoty całej inwestycji).
 
Kierownik Jagoda Andrzejewska potwierdziła, że podane w ww. piśmie kwoty dot. środków na poprawę bezpieczeństwa na drogach zostały przez starostwo przekazane gminie Puszczykowo. Po wprowadzeniu środków do budżetu Miasta Puszczykowa, możliwe będzie zlecenie wykonania aktualizacji w projekcie organizacji ruchu i docelowo wykonanie oznakowania.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że wspólnie ze starostwem prowadzone są działania związane w poprawą bezpieczeństwa również w innych, istotnych miejscach miasta (m.in. na ul. Nadwarciańskiej). Wiceburmistrz poinformował też, że na ukończeniu jest projekt ronda, które powstanie u zbiegu ulic: Ratajskiego, Nadwarciańskiej, Dworcowej i 3 Maja. Ponadto powiedział, że w jego opinii współpraca ze starostwem w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach jest bardzo dobra.
 
Zdaniem przewodniczącej Elżbiety Bijaczewskiej, starosta Jan Grabkowski dba o bezpieczeństwo na drogach, leżących na terenie Puszczykowa.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska otworzyła dyskusję.
 
Odpowiadając na pytanie radnego Piotr Płóciennika, wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zgodnie z ustaleniami komisji wystosował pismo do starosty, w którym zapytał o możliwość wyniesienia przejścia dla pieszych. W odpowiedzi podano, że powołana została komisja bezpieczeństwa, która zaproponowała inne rozwiązanie, na które może przeznaczyć środki.
 
Odnosząc się do kwestii zachowań kierowców, komendant komisariatu policji Dariusz Maroń powiedział, że w zdecydowanej większości wykroczenia na ulicach Puszczykowa popełniają jego mieszkańcy. Komendant dodał, że w porównaniu z innymi gminami na terenie Puszczykowa nie dochodzi do wielu wypadków (w tym roku było ok. 4-5 wypadków) czy kolizji (od początku roku było ok. 20 kolizji).
Następnie komendant komisariatu policji Dariusz Maroń odpowiedział na pytania radnych i gości komisji, którzy zasugerowali przeprowadzanie kontroli prędkości w bardzo wczesnych godzinach porannych oraz częstsze patrole w pobliżu szkół.
 
Radny Tomasz Potocki zwrócił uwagę, że młodzież w niewłaściwy sposób przechodzi przez jezdnię (np. 4 metry przed pasami).
 
Odpowiadając na pytanie radnego Piotra Płóciennika, wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zgodnie z ustawą starostwo powiatowe jest administratorem organizacji ruchu we wszystkich gminach na drogach należących do danego powiatu. Jeśli starosta nie wyraża zgody na wyniesione przejście, ale proponuje inne rozwiązanie, to gmina jest zobowiązana wykonać zalecenie starostwa.
 
Radny Krzysztof Paszkowski zwrócił uwagę, że należy przeanalizować ciągi piesze, gdzie nie ma przejść dla pieszych (np. wzdłuż ul. Niepodległości i Niezłomnych w stronę ul. Nadwarciańskiej, gdzie mieszkańcy przechodzą na zakole Warty) oraz uzupełnić brakujące oznakowanie.
 
Radna powiatu Marzena Fiedler zaproponowała, żeby w miejscach, gdzie często przechodzą dzieci, namalować na jezdni znak poziomy „uwaga dzieci”.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że wszystkie pomysły, które nie wymagają pozwolenia na budowę będą skonsultowane z dyrektorem Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Poznaniu Maciejem Andraszykiem.
 
Pani Natasza Nowotna-Kromolicka z Rady Rodziców SP nr 2 powiedziała, że Rada Rodziców będzie nadal prowadzić działania zmierzające do budowy wyniesionego przejścia dla pieszych.
 
Odpowiadając na pytanie pani Nataszy Nowotnej-Kromolickiej, kierownik Jagoda Andrzejewska powiedziała, że właściciel posesji, którego krzewy zasłaniają znak drogowy, został zobowiązany do ich przycięcia do 10 czerwca br.
 
O godz. 18:22 przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska ogłosiła przerwę w obradach, które zostały wznowione 10 minut później.
 
Ad 2. Bezpieczeństwo na ścieżkach pieszo-rowerowych na terenie Puszczykowa i Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego Zbigniew Sołtysiński przedstawił informacje nt. bezpieczeństwa na ścieżkach pieszo-rowerowych mówiąc, że ścieżki leżące na terenie WPN-u są bezpieczne (stale monitoruje się ewentualne zagrożenie łamiących się drzew). Zagrożeniem są turyści, którzy nie przestrzegają obowiązujących w parku zakazów (np. rowerzyści wjeżdżający na szlaki piesze). 1:47
                   
Odpowiadając na pytania radnych, dyrektor Zbigniew Sołtysiński powiedział, że:
- ścieżki rowerowej nad Jeziorem Góreckim nigdy nie było (jest czerwony szklak pieszy). Ścieżka wokół jeziora jest zbyt wąska, żeby dopuścić na niej ruch rowerowy,
- aktualnie WPN jest na etapie składania wniosku o dofinansowanie wydania mapy rowerowej,
- aktualnie w WPN-ie zatrudnionych jest czterech strażników leśnych.
 
Komendant komisariatu policji Dariusz Maroń powiedział, że obecnie nie odnotowano żadnych zdarzeń z udziałem rowerzystów.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Komendant komisariatu policji Dariusz Maroń oraz komendant straży miejskiej Dariusz Borowski odpowiedzieli na pytania radnych dotyczące bieżącej działalności.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek omówił bieżące sprawy dotyczące zakresu działalności komisji.
 
Radna Alfreda Brączkowska poruszyła następujące kwestie:
- rozrośnięte drzewa na ul. Wiązowej, które utrudniają przejście chodnikiem,
- fragmenty chodników przy ulicach: Wiązowej, Nadwarciańskiej i Dworcowej uległy zniszczeniu przy budowach domów,
- planowana na pierwszy kwartał 2020 roku wycinka drzew przy ul. Pomorskiej nie została przeprowadzona (suche drzewa stanowią zagrożenie).
 
Radny Filip Ryglewicz zwrócił uwagę na sprawę mieszkańca, który dokarmia dzikie zwierzęta, wyrzucając resztki spożywcze przy drodze 430 oraz zapytał, czy wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego będzie działał dron monitorujący jakość powietrza.
Komendant straży miejskiej Dariusz Borowski:
- powiedział, że mieszkaniec, który rzekomo dokarmia dzikie zwierzęta nie został złapany na gorącym uczynku,
- zapewnił, że jakość powietrza w czasie najbliższego sezonu grzewczego będzie monitorowana przez straż miejską za pomocą drona. 
 
Radny Krzysztof Paszkowski powiedział, że już wielokrotnie zgłaszał konieczność przycięcia rozrośniętych krzewów przy ul. Wspólnej. Radny zgłosił, że przechodząc z ul. Nadwarciańskiej na ul. Kosynierów Miłosławskich połowę wąskiego chodnika zajmują gałęzie lipy.
 
Radna Maria Michałowska poinformowała, że zespół ds. ścieżek rowerowych opracowuje koncepcję połączenia ścieżek, leżących na terenach miasta.
 
Radna Alfreda Brączkowska zgłosiła, że wycięte zostały drzewa nad Wartą oraz zapytała, czy Miasto będzie zezwalać na wycinkę drzew na posesjach, których właściciele zamierzają ustawić w ich miejscu panele fotowoltaiczne.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że odmówić zgody na wycinkę drzew można tylko w określonych ustawą przypadkach.
 
O godz. 19:40 przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

Protokół nr 4/2021 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych które odbyło się zdalnie 22 kwietnia 2021 r. za pomocą systemu wideokonferencyjnego Zoom

 
RM.0012.5.4.2021
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:30
 
Temat:
 1. Działalność Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Puszczykowie - dyrektor Maria Bobrowska.
 2. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 - kierownik MOPS Karol Majewski.
 3. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 - kierownik MOPS Karol Majewski.
 4. Sprawozdanie z działalności Centrum zarządzania kryzysowego - Remigiusz Motycki.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 6. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych, obecnych 6 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnego Krzysztofa Paszkowskiego).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Działalność Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Puszczykowie - dyrektor Maria Bobrowska.
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie Maria Bobrowska przedstawiła informacje na temat działalności poradni:
- poradnia działa od 45 lat (posiada filię w Kórniku) i jest jednostką podlegającą Starostwu Powiatowemu w Poznaniu,
- poradnia obsługuje cztery gminy: Puszczykowo, Komorniki, Kórnik i Mosinę (ma pod opieką 83 placówki oświatowe),
- poradnia zajmuje się diagnozą, wydawaniem opinii i orzeczeń, prowadzi działalność terapeutyczną (psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną), prowadzi interwencje kryzysowe i mediacje, warsztaty, działalność informacyjno-szkoleniową,
- poradnia zajmuje się dziećmi i młodzieżą do 19. roku życia (do czasu ukończenia szkoły średniej).
 
Dyrektor Maria Bobrowska odpowiedziała na pytania radnych, mówiąc m.in. o sposobach pomocy w czasie pandemii oraz poinformowała, że w bieżącym roku szkolnym 9 dzieci z Puszczykowa korzysta z nauczania indywidualnego.
 
Ad 2. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 - kierownik MOPS Karol Majewski.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski za pomocą prezentacji multimedialnej przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności ośrodka za 2020 rok (ww. prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 3. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 - kierownik MOPS Karol Majewski.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski za pomocą prezentacji multimedialnej przedstawił Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2020 (ww. prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu) oraz odpowiedział na pytania radnych.
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska wskazała na pilną konieczność budowy domu dziennego pobytu oraz kolejnej świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska ogłosiła przerwę w obradach, które zostały wznowione ok. godz. 18:50.
 
Ad 4. Sprawozdanie z działalności Centrum zarządzania kryzysowego - Remigiusz Motycki.
Pan Remigiusz Motycki przedstawił informacje nt. działalności Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego:
- GCZK jest powołane jako organ nieetatowy, zbierany doraźnie, gdy zachodzi potrzeba,
- działanie rozpoczyna na sygnał do zebrania się pracowników urzędu i ustalenia dyżurów lub zadań,
- burmistrz w drodze zarządzenia określa organizację i tryb pracy zespołu,
- w skład zespołu GCZK wchodzą wybrani pracownicy urzędu (m.in. pracownik ds. ewidencji ludności, gospodarki przestrzennej, infrastruktury, inwestycji oraz sekretarz i burmistrz), a także przedstawiciele służby zdrowia, WPN-u, policji, straży pożarnej i pomocy społecznej.
 
Do zadań GCZK należy m.in.:
- przygotowywanie propozycji użycia sił i środków niezbędnych do opanowania sytuacji kryzysowych,
- doradzanie w zakresie koordynacji działań organów administracji, instytucji państwowych i służb w sytuacjach kryzysowych,
- organizowanie współdziałania ze związkami ochotniczych straży pożarnych w sytuacjach kryzysowych,
- po godzinach pracy urzędu GCZK funkcjonuje na zasadzie stałego dyżuru domowego przez wyznaczonych pracowników.
 
Pan Remigiusz Motycki przedstawił przykładowe interwencje i działania GCZK oraz odpowiedział na pytania radnych.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska odpowiedziała na obawy radnych informując, że ewentualna powódź nie pojawi się w Puszczykowie niespodziewanie w ciągu jednego dnia, dlatego w przypadku takiego zagrożenia będzie czas na podjęcie działań i np. zakup worków na piasek.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska poprosiła o przesłanie regulaminu/planu działania GCZK oraz o podanie do publicznej wiadomości informacji, jakiego rodzaju zdarzenia należy zgłaszać do GCZK.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektów uchwał.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (druk nr 275), dotyczący pokrycia części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień w 2021 r.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że z danych policji wynika, że w zeszłym roku z terenu Puszczykowa do izby wytrzeźwień zostało przewiezionych 18 osób.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (druk nr 275).
Wynik głosowania: „za” – 6 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Projekt uchwały z druku nr 275 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 6. Sprawy bieżące.
Radna Alfreda Brączkowska zwróciła uwagę na następujące sprawy:
- lampy na grobli świecą się, mimo że jest jasno (np. o godz. 6:30),
- poprosiła o sprawdzenie skrzyni z piaskiem – czy piasek nadaje się do użycia,
- czy można zwrócić się do właściciela byłej restauracji Turystyczna o zabezpieczenie budynku (wybite szyby),
- czy można podjąć jakieś działania, żeby teren posesji przy ul. 3 Maja został uporządkowany.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że:
- dwie pierwsze sprawy zostaną sprawdzone,
- sprawę byłej restauracji Turystyczna zgłosi straży miejskiej,
- nie wiadomo, czy są jacyś spadkobiercy posesji przy ul. 3 Maja.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, na jakim etapie prac znajduje się program ochrony zdrowia (jego przygotowanie zostanie zlecone firmie zewnętrznej).
Pani Aleksandra Wolińska udzieliła informacji o procedurze uchwalania programów ochrony zdrowia.
 
O godz. 19:30 przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie komisji.

 

Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 

Protokół nr 3/2021 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych które odbyło się zdalnie 25 marca 2021 r. za pomocą systemu wideokonferencyjnego Zoom

 
RM.0012.5.3.2021
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:10
 
Temat:
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2021.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. zmiany Uchwały Nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa.
 3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działań komisji.
 4. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych, obecnych 7 radnych (chwilowa nieobecność radnego Krzysztofa Paszkowskiego).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. zmiany Uchwały Nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały (regulamin, wniosek) oraz odpowiedział na pytania radnych.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. zmiany Uchwały Nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa (druk nr 258).
Wynik głosowania: „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Projekt uchwały z druku nr 258 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie (szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2021.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały (program) oraz odpowiedział na pytania radnych.
Na prośbę przewodniczącej Elżbiety Bijaczewskiej, pan Marcin Szymczak z firmy „Ptasior” przedstawił informacje nt. prowadzonych działań informując, że podejmuje interwencje na zgłoszenie (np. odławianie i przewóz zwierzyny).
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zapytała o sprawę odłowu wilka. Pan Marcin Szymczak powiedział, że wilk pojawił się na ulicach Puszczykowa i był tropiony przez jego firmę. Ostatecznie wilk pojawił się w Komornikach, gdzie ok. 40 nieuprawnionych osób i instytucji próbowało schwytać zwierzę. Pan Marcin Szymczak powiedział, że wilk podlega ścisłej ochronie, dlatego był w stałym kontakcie telefonicznym z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Jego zadaniem była ochrona ludzi oraz zwierzęcia, który wdarł się na tereny zurbanizowane. Po odłowieniu wilk miał zostać przewieziony w bezpieczne miejsce (o czym miał zdecydować RDOŚ), jednak zwierzę dostało się w niepowołane ręce i aktualnie sprawą zajmują się organy ścigania.
 
Odpowiadając na pytania radnych, pan Marcin Szymczak powiedział, że:
- wilk został skradziony przez poznański ogród zoologiczny,
- najprawdopodobniej zwierzę uciekło z jakiejś hodowli, wilk nie wykazywał oznak trwogi przed człowiekiem.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2021 (druk nr 255).
Wynik głosowania: „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Projekt uchwały z druku nr 255 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie (szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działań komisji.
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska poprosiła przedstawicieli organizacji pozarządowych o udzielenie krótkich informacji na temat bieżącej działalności.
 
Informacje przedstawili oraz odpowiedzieli na pytania radnych:
 • Krzysztof Błaszyk – Fundacja Królowej Jadwigi oraz Fundacja Serce 
 • Izabela Ciążyńska – utworzyła Rzeczodzielnię; pomaga głównie kobietom,
 • Oliwia Wojciechowska – Związek Harcerstwa Polskiego,
 • Monika Gazecka – Klub Puszcza,
 • Jerzy Pelowski – Dom Pomocy Maltańskiej.
 
Ok. godz. 18:15 do obradujących dołączył radny Krzysztof Paszkowski (obecnych 8 radnych).
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Odpowiadając na pytanie przewodniczącej Elżbiety Bijaczewskiej, wiceburmistrz Władysław Ślisiński potwierdził, że przetarg na utrzymanie zieleni wygrała ta sama firma, co wcześniej.
 
Na prośbę przewodniczącej Elżbiety Bijaczewskiej, funkcjonariusz komisariatu policji w Puszczykowie mł. asp. Kamil Nowaczyk przedstawił informacje dotyczące bezpieczeństwa w mieście (poinformował m.in. wypadku drogowym do jakiego doszło na ul. Dworcowej oraz próbie włamania), a następnie odpowiedział na pytania radnych.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że urząd wyraził chęć przywrócenia fotoradaru w Puszczykowie, ale jak dotąd Inspektorat Transportu Drogowego nie podjął działań zmierzających do jego instalacji. 
 
W celu zwiększenia bezpieczeństwa na drogach, radny Filip Ryglewicz zaproponował, żeby dostarczyć uczniom puszczykowskich szkół opaski odblaskowe.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że podobne akcje odbywają się co roku, kiedy to starostwo wraz z policją dostarczają najmłodszym uczniom (klas 1-4) kamizelki oraz opaski odblaskowe.
Burmistrz Andrzej Balcerek podkreślił, że lokalizacja, w której miałby stanąć fotoradar została wyznaczona i zatwierdzona. Burmistrz wskazał na problem kierowców, którzy wzajemnie „ostrzegają się” przed pomiarami prędkości.
Komendant straży miejskiej Dariusz Borowski opowiedział o trwających od 2015 roku staraniach o przywrócenie fotoradaru w Puszczykowie.
 
Odpowiadając na pytanie przewodniczącej Elżbiety Bijaczewskiej o możliwość dofinansowania do leczenia in vitro dla mieszkańców Puszczykowa, wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że aktualnie prowadzone są symulacje finansowe odnośnie wysokości kwoty, jaką można by na ten cel przeznaczyć. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński i burmistrz Andrzej Balcerek zapewnili, że środki na ten cel zostaną zabezpieczone.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem przystąpienia do programu dofinansowania do leczenia in vitro dla mieszkańców Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przystąpieniem doprogramu dofinansowania do leczenia in vitro dla mieszkańców Puszczykowa (szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Odpowiadając na pytanie radnej Marii Michałowskiej, wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że nie przystąpiono jeszcze do opracowania programu ochrony zdrowia
 
Radny Krzysztof Paszkowski zgłosił ponownie, że świetlne tablice informacyjne przy dworcu w Puszczykówku nadal nie działają. Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że kontaktował się z firmą obsługującą tablice, zgłaszając awarię oraz zaznaczył, że Miasto nie ponosi żadnych kosztów związanych z utrzymanie tablic. Z uzyskanych informacji wynika, że wystąpił problem z dostępnością części do tego rodzaju tablic.
Radny Krzysztof Paszkowski poprosił, żeby w „Echu Puszczykowa” znalazła się informacja wyjaśniająca tę sprawę.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska podziękowała radnemu Piotrowi Guziałkowi, rezygnującemu z członkostwa w Komisji Spraw Społecznych, za dotychczasową pracę i cenne uwagi.
 
O godz. 19:10 przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 
 

Protokół nr 2/2021 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych które odbyło się zdalnie 18 lutego 2021 r. za pomocą systemu wideokonferencyjnego Zoom

 
RM.0012.5.2.2021
 
Godz. rozpoczęcia:     17:02
Godz. zakończenia:    20:00
 
Temat:
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puszczykowo 2021-2026.
 2. Zimowe utrzymanie miasta.
 3. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych, obecnych 8 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puszczykowo 2021-2026.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski poinformował, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
 
Pan Karol Majewski powiedział, że autorem projektu strategii jest dr Ryszard Necel, adiunkt Zakładu Badań Społecznych i Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii UAM.
 
Pan Ryszard Necel za pomocą prezentacji multimedialnej (ww. prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu) przedstawił projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puszczykowo 2021-2026 (ww. projekt strategii stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Pan Ryszard Necel oraz pan Karol Majewski odpowiedzieli na pytania radnych dotyczące projektu strategii.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska poprosiła o uaktualnienie i ujednolicenie danych zawartych w strategii (swoje uwagi przekaże na piśmie). Pan Ryszard Necel powiedział, że pisząc strategię w 2020 roku dysponował danymi za 2019 rok i przyjął założenie, żeby odwoływać się zawsze do tego samego przedziału czasowego.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska powiedziała, że informacje dotyczące szczegółów możliwości skorzystania z pomocy społecznej (np. informacje dotyczące przemocy w rodzinie) powinny znajdować się różnych miejscach miasta (np. plakaty w sklepach).
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puszczykowo 2021-2026.
Wynik głosowania: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Projekt uchwały ws. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puszczykowo 2021-2026 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie (szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska ogłosiła 5-minutową przerwę.
 
Po przerwie przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska wznowiła obrady.
 
Ad 2. Zimowe utrzymanie miasta.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska poinformowała, że:
- obowiązują dwie umowy dot. zimowego utrzymania dróg i chodników, na które łącznie zaangażowane są środki w wysokości ok. 350 tys. zł (ww. umowy stanowią załącznik do niniejszego protokołu),
- w styczniu 2021 roku wydatkowano 152 tys. zł na zimowe utrzymanie miasta,
- kalkuluje się, że suma faktur za luty wyniesie ok. 110 tys. zł (przy założeniu braku opadów śniegu).
 
Radny Filip Ryglewicz poprosił o przesłanie zestawienia kosztów (152 tys. zł) poniesionych na zimowe utrzymanie dróg w styczniu.
 
Odpowiadając na zarzuty radnego Filipa Ryglewicza dotyczące jakości i sposobu zimowego utrzymania dróg i chodników, wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że:
- na potrzeby przygotowania przetargu założono, że podczas zimy będzie do pokonania ok. 1000 km (odśnieżanie), ale Miasto płaci wykonawcy za faktycznie wykonaną pracę,
- Miasto płaci wyłącznie za zlecone prace (np. wywóz śniegu); wybrana firma wie, że Miasto płaci tylko za wykonane czynności,
- Miasto nie zlecało odśnieżania ulic w nocy, gdy temperatura wynosiła poniżej -10o C, ponieważ przy tak niskich temperaturach sypanie piaskiem i solą nie daje żadnego efektu,
- w pierwszej kolejności odśnieża się główne ulice Miasta (kat. 1), dopiero później pługi wjeżdżają na drogi 2 i 3 kategorii.
 
Radny Krzysztof Paszkowski powiedział, że 16 lutego na ul. Zielonej i Poznańskiej żadne przejścia dla pieszych nie były odśnieżone. Chodnik przy ul. Moniuszki był ciągle zasypywany po przejeździe pługa. Radny wskazał różne miejsca, w których zalegają hałdy śniegu.
 
Radni zgłaszali również, że pługi często jeżdżą zbyt szybko.
 
Na pytania radnych odpowiadali: wiceburmistrz Władysław Ślisiński oraz kierownik Jagoda Andrzejewska i Remigiusz Motycki z Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury.
 
Wszyscy zgodnie stwierdzili, że środki zabezpieczone na zimowe utrzymanie Miasta są niewystarczające.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska powiedziała, że mieszkańcy się skarżą, że nie można się dodzwonić do przychodni w szpitalu.
 
Radna Alfreda Brączkowska zgłosiła, że na ul. Wczasowej są duże dziury w jezdni. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że dziury zostały już załatane.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, czy została już wybrana w firma, która będzie się zajmowała zielenią.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że sprawa jest analizowana przez kancelarię prawną w związku ze złożoną ofertą z rażąco niską ceną.
 
Opowiadając na pytanie radnego Krzysztofa Paszkowskiego, sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, powodem nie działających tablic multimedialnych jest problem zasilania – awaria ma zostać naprawiona w przyszłym tygodniu.
 
Komisja rozmawiała nt. szczepień nauczycieli.
 
O godz. 20:00 przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 

Protokół nr 1/2021 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych które odbyło się zdalnie 28 stycznia 2021 r. za pomocą systemu wideokonferencyjnego Zoom

 

RM.0012.5.1.2021

Godz. rozpoczęcia:     17:02
Godz. zakończenia:    18:38
 
Temat:
 1. Informacja na temat wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Puszczykowo w latach 2017-2021.
 2. Przedstawienie danych o sytuacji pandemicznej i szczepieniach w Puszczykowie (z podziałem na grupy wiekowe).
 3. Spotkanie z Piotrem Rubiszem koordynatorem wolontariatu WPN.
 4. Propozycja planu pracy KSS na rok 2021.
 5. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych, obecnych 8 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Informacja na temat wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Puszczykowo w latach 2017-2021.
Pan Remigiusz Motycki z Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury przedstawił informacje na temat wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Puszczykowo w latach 2017-2021, informując m.in.:
 • aktualnie miasto dysponuje 53 mieszkaniami komunalnymi (w tym znajdują się również mieszkania w czterech wspólnotach mieszkaniowych) – wszystkie są zajęte,
 • zrealizowanych remontach i przeprowadzonych modernizacjach:
- modernizacja systemów ogrzewania lokali – zlikwidowano 16 kotłów węglowych, montując kotły gazowe (ul. Poznańska 4 – 13 sztuk, ul. Wysoka 22 – 2 sztuki, ul. Poznańska 72 – 1 sztuka),
- dokonano termomodernizacji 2 budynków mieszkalnych, wyremontowano dach na jednym z budynków mieszkalnych,
 • przed weryfikacją lista oczekujących na lokal liczyła 74 osoby, a po dokonaniu (razem z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej) aktualizacji, na liście znajduje się 52 wnioskodawców (rodziny lub pojedyncze osoby),
 • planuje się budowę nowego budynku mieszkalnego przy ul. Nadwarciańskiej 11, w którym ma powstać 10 mieszkań komunalnych (po cztery mieszkania na parterze i piętrze oraz dwa na poddaszu), w tym jedno przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 
Odpowiadając na pytania radnych, pan Remigiusz Motycki powiedział, że:
 • zadłużenia najemców wobec Miasta na dzień 31.12.2020 r. (w opłatach czynszowych i w opłatach za media) wynoszą ok. 170 tys. zł (w kilku przypadkach burmistrz podpisał ugody na układ ratalny spłaty zadłużenia),
 • w przypadku, gdy dłużnik nie wywiązuje się z umowy ratalnego spłacania długu, sprawę przekazuje się do sądu z wnioskiem o eksmisję(aktualnie toczy się jedno postępowanie sądowe),
 • stawka czynszu za 1 m2 mieszkania komunalnego wynosi 9,25 zł,
 • najemcy podpisują indywidualnie umowy z dostawcami mediów (gaz, energia, usługi teletechniczne, odpady). Miasto obciąża najemców za wodę, ścieki i energię zużywaną na częściach wspólnych budynków (klatka schodowa, oświetlenie zewnętrzne przy budynku), a w przypadku najemców budynku przy ul. Poznańskiej 36 – jeszcze za ciepłą wodę i ogrzewanie,
 • w ramach aktualizacji (razem z MOPS-em i kancelarią prawną) listy oczekujących na mieszkanie komunalne, wykreślono tych wnioskodawców, którzy nie uzupełnili w określonym terminie danych niezbędnych do dokonania oceny złożonego wniosku, zmarli lub wyprowadzili się bez wskazania adresu do korespondencji.
 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski powiedział, że część najemców lokali komunalnych korzysta z dodatków mieszkaniowych (w 2020 roku z dodatku mieszkaniowego skorzystało 17 rodzin zajmujących mieszkania komunalne).
 
Ad 2. Przedstawienie danych o sytuacji pandemicznej i szczepieniach w Puszczykowie (z podziałem na grupy wiekowe).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił informacje o sytuacji pandemicznej i szczepieniach w Puszczykowie:
 • aktualnie na terenie Puszczykowa znajduje się jeden punkt szczepień (przychodnia Medicor),
 • trwa certyfikacja kolejnego punktu (zlokalizowanego w hali widowiskowo-sportowej) obsługiwanego przez firmę zewnętrzną,
 • trwają zapisy na szczepienia, choć mieszkańcy zgłaszają problemy z dodzwonieniem się do przychodni,
 • urząd koordynuje dowóz na szczepienie osób starszych (aktualnie zgłoszonych zostało kilka osób),
 • czas oczekiwania na szczepienie wynika z liczby dostępnych szczepionek (tempo szczepień nie jest zadawalające),
 • mobilne punkty szczepień nie zostały uruchomione,
 • wojewoda określił wysokość stawek za dowóz na szczepienie (65 zł za osobę niepełnosprawną, 30 zł za pozostałe osoby),
 • decyzja wojewody nie reguluje kwestii dowozu na szczepienie poza teren gminy (dotychczas nie było takiego zgłoszenia),
 • informacja nt. liczby mieszkańców w poszczególnych grupach wiekowych zostanie przekazana e-mailem.
 
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie Gniewko Niedbała powiedział, że OSP wyraziła chęć dowozu na szczepienia (na razie jednak takich zgłoszeń nie zrealizowano).
 
Ad 3. Spotkanie z Piotrem Rubiszem koordynatorem wolontariatu WPN.
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska podziękowała panu Piotrowi Rubiszowi za dotychczas wykonaną pracę na rzecz mieszkańców Puszczykowa.
 
Koordynator wolontariatu WPN Piotr Rubisz opowiedział, na czym polegają jego działania:
 • od dwóch lat próbuje zmniejszyć zaśmiecenie WPN-u, a tym samym i gmin, na terenie których leży park,
 • 10.01.2020 roku powstał wolontariat WPN,
 • od momentu powstania wolontariatu, przeprowadzono 27 akcji sprzątania terenu WPN - głównie terenów graniczących z terenami zurbanizowanymi (na terenie Puszczykowa był to: obszar wzdłuż ul. Wczasowej, okolice ul. Dębowej, las od ul. Kościelnej do torów, okolice lasu na morenie od strony ul. Podgórnej),
 • ilość śmieci zebranych z terenu Puszczykowa to ok. 70 tys. litrów (ogółem w 2020 r. zebrano 155 tys. litrów śmieci i 12 ton innych odpadów),
 • gmina Puszczykowo przejmowała i utylizowała na swój koszt śmieci zebrane na swoim terenie.
 
Pan Piotr Rubisz chciałby zacieśnić współpracę z Puszczykowem i docelowo przeprowadzać akcje wspólnie z mieszkańcami Puszczykowa oraz wskazał miejsca na terenie miasta, które wymagają uporządkowania:
 • obszar między ul. Poznańską a Wysoką (okolice ul. Łąkowej),
 • teren od ul. Wysokiej przez ul. Przecznica do ul. Bukowej,
 • okolice cmentarza,
 • teren wzdłuż ul. Wysokiej.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zaproponowała, żeby wolontariat WPN wskazywał straży miejskiej lokalizacje, w których najczęściej podrzucane są śmieci.
 
Pan Piotr Rubisz poinformował o procedurze organizowania akcji sprzątania (uzyskiwanie pozwoleń, transport zebranych śmieci i ich utylizacja itp.).
 
Burmistrz Andrzej Balcerek wyraził wolę współpracy oraz chęć pomocy przy organizacji akcji sprzątania.
 
Ad 5. Sprawy bieżące.
Odpowiadając na pytania radnych komendant komisariatu policji w Puszczykowie Dariusz Maroń poinformował:
 • aktualnie nie odnotowano żadnych zdarzeń związanych z kradzieżą czy kradzieżą z włamaniem,
 • informacje do lokalnych gazet przekazuje rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu,
 • policja współpracuje z urzędem w kwestii publikacji na stronie miasta informacji prewencyjnych i profilaktycznych,
 • nie odnotowano zdarzeń komunikacyjnych ze skutkiem śmiertelnym,
 • kontrolą pomiaru prędkości zajmuje się Wydział Ruchu Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu,
 • prowadzone są czynności w celu ustalenia sprawców dewastacji wiat przystankowych i toalety,
 • stan etatowy puszczykowskiego komisariatu wynosi 15 (aktualnie są dwa wakaty),
 • służba pełniona jest w godz. 7-22 (po godz. 22 należy dzwonić pod nr 112; policjanci pełnią też dyżury domowe tzn. w razie konieczności są wzywani).
 
 
Prezes puszczykowskiej OSP Gniewko Niedbała podziękował za przekazany sprzęt oraz poinformował, że na terenie miasta zamontowane zostały już defibrylatory, a OSP przeprowadzała szkolenia online z ich obsługi.
 
Radny Ryszard Teuschner powiedział, że po przeniesieniu poczty z ul. Magazynowej, mieszkańcy z tego terenu zgłaszali, że aktualnie nie ma w pobliżu żadnej skrzynki pocztowej. Radny poinformował, że rozmawiał z naczelnik poczty w Puszczykowie, która zapewniła, że taka skrzynka mogłaby zostać ustawiona przy ul. Poznańskiej (np. w okolicach Zielonego Rynku). Radny Ryszard Teuschner zwrócił się do urzędu o podjęcie rozmów z Pocztą Polską odnośnie możliwości (nieodpłatnego) ustawienia skrzynki.
 
Ad 4. Propozycja planu pracy KSS na rok 2021.
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przedstawiła projekt planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2021 rok (ww. projekt planu pracy stanowi załącznik do niniejszego protokołu) oraz dodała, że należy go jeszcze uzupełnić o program ochrony zdrowia.
 
Odpowiadając na pytanie radnego Piotra Guziałka, burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że miasto zgłosiło do Selektu dwie posesje, z których nie wystawiano pojemników na odpady. Selekt będzie kontrolował takie posesje.
Komendant straży miejskiej Dariusz Borowski powiedział, że na prośbę Selektu, strażnicy miejscy sprawdzają wskazane posesje pod względem liczby zamieszkujących je osób.
 
Radny Piotr Guziałek zgłosił, że kosz uliczny w pobliżu sklepu przy ul. Matejki jest ciągle przepełniony.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska poprosiła o zgłaszanie e-mailem uwag i pomysłów do planu pracy do terminu kolejnego posiedzenia.
 
O godz. 18:38 przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie komisji.

 

Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak