Protokół nr 2/2021 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych które odbyło się zdalnie 18 lutego 2021 r. za pomocą systemu wideokonferencyjnego Zoom

 
RM.0012.5.2.2021
 
Godz. rozpoczęcia:     17:02
Godz. zakończenia:    20:00
 
Temat:
  1. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puszczykowo 2021-2026.
  2. Zimowe utrzymanie miasta.
  3. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych, obecnych 8 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puszczykowo 2021-2026.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski poinformował, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
 
Pan Karol Majewski powiedział, że autorem projektu strategii jest dr Ryszard Necel, adiunkt Zakładu Badań Społecznych i Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii UAM.
 
Pan Ryszard Necel za pomocą prezentacji multimedialnej (ww. prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu) przedstawił projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puszczykowo 2021-2026 (ww. projekt strategii stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Pan Ryszard Necel oraz pan Karol Majewski odpowiedzieli na pytania radnych dotyczące projektu strategii.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska poprosiła o uaktualnienie i ujednolicenie danych zawartych w strategii (swoje uwagi przekaże na piśmie). Pan Ryszard Necel powiedział, że pisząc strategię w 2020 roku dysponował danymi za 2019 rok i przyjął założenie, żeby odwoływać się zawsze do tego samego przedziału czasowego.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska powiedziała, że informacje dotyczące szczegółów możliwości skorzystania z pomocy społecznej (np. informacje dotyczące przemocy w rodzinie) powinny znajdować się różnych miejscach miasta (np. plakaty w sklepach).
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puszczykowo 2021-2026.
Wynik głosowania: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Projekt uchwały ws. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puszczykowo 2021-2026 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie (szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska ogłosiła 5-minutową przerwę.
 
Po przerwie przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska wznowiła obrady.
 
Ad 2. Zimowe utrzymanie miasta.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska poinformowała, że:
- obowiązują dwie umowy dot. zimowego utrzymania dróg i chodników, na które łącznie zaangażowane są środki w wysokości ok. 350 tys. zł (ww. umowy stanowią załącznik do niniejszego protokołu),
- w styczniu 2021 roku wydatkowano 152 tys. zł na zimowe utrzymanie miasta,
- kalkuluje się, że suma faktur za luty wyniesie ok. 110 tys. zł (przy założeniu braku opadów śniegu).
 
Radny Filip Ryglewicz poprosił o przesłanie zestawienia kosztów (152 tys. zł) poniesionych na zimowe utrzymanie dróg w styczniu.
 
Odpowiadając na zarzuty radnego Filipa Ryglewicza dotyczące jakości i sposobu zimowego utrzymania dróg i chodników, wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że:
- na potrzeby przygotowania przetargu założono, że podczas zimy będzie do pokonania ok. 1000 km (odśnieżanie), ale Miasto płaci wykonawcy za faktycznie wykonaną pracę,
- Miasto płaci wyłącznie za zlecone prace (np. wywóz śniegu); wybrana firma wie, że Miasto płaci tylko za wykonane czynności,
- Miasto nie zlecało odśnieżania ulic w nocy, gdy temperatura wynosiła poniżej -10o C, ponieważ przy tak niskich temperaturach sypanie piaskiem i solą nie daje żadnego efektu,
- w pierwszej kolejności odśnieża się główne ulice Miasta (kat. 1), dopiero później pługi wjeżdżają na drogi 2 i 3 kategorii.
 
Radny Krzysztof Paszkowski powiedział, że 16 lutego na ul. Zielonej i Poznańskiej żadne przejścia dla pieszych nie były odśnieżone. Chodnik przy ul. Moniuszki był ciągle zasypywany po przejeździe pługa. Radny wskazał różne miejsca, w których zalegają hałdy śniegu.
 
Radni zgłaszali również, że pługi często jeżdżą zbyt szybko.
 
Na pytania radnych odpowiadali: wiceburmistrz Władysław Ślisiński oraz kierownik Jagoda Andrzejewska i Remigiusz Motycki z Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury.
 
Wszyscy zgodnie stwierdzili, że środki zabezpieczone na zimowe utrzymanie Miasta są niewystarczające.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska powiedziała, że mieszkańcy się skarżą, że nie można się dodzwonić do przychodni w szpitalu.
 
Radna Alfreda Brączkowska zgłosiła, że na ul. Wczasowej są duże dziury w jezdni. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że dziury zostały już załatane.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, czy została już wybrana w firma, która będzie się zajmowała zielenią.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że sprawa jest analizowana przez kancelarię prawną w związku ze złożoną ofertą z rażąco niską ceną.
 
Opowiadając na pytanie radnego Krzysztofa Paszkowskiego, sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, powodem nie działających tablic multimedialnych jest problem zasilania – awaria ma zostać naprawiona w przyszłym tygodniu.
 
Komisja rozmawiała nt. szczepień nauczycieli.
 
O godz. 20:00 przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak