Protokół nr 1/2021 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych które odbyło się zdalnie 28 stycznia 2021 r. za pomocą systemu wideokonferencyjnego Zoom

 

RM.0012.5.1.2021

Godz. rozpoczęcia:     17:02
Godz. zakończenia:    18:38
 
Temat:
 1. Informacja na temat wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Puszczykowo w latach 2017-2021.
 2. Przedstawienie danych o sytuacji pandemicznej i szczepieniach w Puszczykowie (z podziałem na grupy wiekowe).
 3. Spotkanie z Piotrem Rubiszem koordynatorem wolontariatu WPN.
 4. Propozycja planu pracy KSS na rok 2021.
 5. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych, obecnych 8 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Informacja na temat wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Puszczykowo w latach 2017-2021.
Pan Remigiusz Motycki z Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury przedstawił informacje na temat wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Puszczykowo w latach 2017-2021, informując m.in.:
 • aktualnie miasto dysponuje 53 mieszkaniami komunalnymi (w tym znajdują się również mieszkania w czterech wspólnotach mieszkaniowych) – wszystkie są zajęte,
 • zrealizowanych remontach i przeprowadzonych modernizacjach:
- modernizacja systemów ogrzewania lokali – zlikwidowano 16 kotłów węglowych, montując kotły gazowe (ul. Poznańska 4 – 13 sztuk, ul. Wysoka 22 – 2 sztuki, ul. Poznańska 72 – 1 sztuka),
- dokonano termomodernizacji 2 budynków mieszkalnych, wyremontowano dach na jednym z budynków mieszkalnych,
 • przed weryfikacją lista oczekujących na lokal liczyła 74 osoby, a po dokonaniu (razem z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej) aktualizacji, na liście znajduje się 52 wnioskodawców (rodziny lub pojedyncze osoby),
 • planuje się budowę nowego budynku mieszkalnego przy ul. Nadwarciańskiej 11, w którym ma powstać 10 mieszkań komunalnych (po cztery mieszkania na parterze i piętrze oraz dwa na poddaszu), w tym jedno przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 
Odpowiadając na pytania radnych, pan Remigiusz Motycki powiedział, że:
 • zadłużenia najemców wobec Miasta na dzień 31.12.2020 r. (w opłatach czynszowych i w opłatach za media) wynoszą ok. 170 tys. zł (w kilku przypadkach burmistrz podpisał ugody na układ ratalny spłaty zadłużenia),
 • w przypadku, gdy dłużnik nie wywiązuje się z umowy ratalnego spłacania długu, sprawę przekazuje się do sądu z wnioskiem o eksmisję(aktualnie toczy się jedno postępowanie sądowe),
 • stawka czynszu za 1 m2 mieszkania komunalnego wynosi 9,25 zł,
 • najemcy podpisują indywidualnie umowy z dostawcami mediów (gaz, energia, usługi teletechniczne, odpady). Miasto obciąża najemców za wodę, ścieki i energię zużywaną na częściach wspólnych budynków (klatka schodowa, oświetlenie zewnętrzne przy budynku), a w przypadku najemców budynku przy ul. Poznańskiej 36 – jeszcze za ciepłą wodę i ogrzewanie,
 • w ramach aktualizacji (razem z MOPS-em i kancelarią prawną) listy oczekujących na mieszkanie komunalne, wykreślono tych wnioskodawców, którzy nie uzupełnili w określonym terminie danych niezbędnych do dokonania oceny złożonego wniosku, zmarli lub wyprowadzili się bez wskazania adresu do korespondencji.
 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski powiedział, że część najemców lokali komunalnych korzysta z dodatków mieszkaniowych (w 2020 roku z dodatku mieszkaniowego skorzystało 17 rodzin zajmujących mieszkania komunalne).
 
Ad 2. Przedstawienie danych o sytuacji pandemicznej i szczepieniach w Puszczykowie (z podziałem na grupy wiekowe).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił informacje o sytuacji pandemicznej i szczepieniach w Puszczykowie:
 • aktualnie na terenie Puszczykowa znajduje się jeden punkt szczepień (przychodnia Medicor),
 • trwa certyfikacja kolejnego punktu (zlokalizowanego w hali widowiskowo-sportowej) obsługiwanego przez firmę zewnętrzną,
 • trwają zapisy na szczepienia, choć mieszkańcy zgłaszają problemy z dodzwonieniem się do przychodni,
 • urząd koordynuje dowóz na szczepienie osób starszych (aktualnie zgłoszonych zostało kilka osób),
 • czas oczekiwania na szczepienie wynika z liczby dostępnych szczepionek (tempo szczepień nie jest zadawalające),
 • mobilne punkty szczepień nie zostały uruchomione,
 • wojewoda określił wysokość stawek za dowóz na szczepienie (65 zł za osobę niepełnosprawną, 30 zł za pozostałe osoby),
 • decyzja wojewody nie reguluje kwestii dowozu na szczepienie poza teren gminy (dotychczas nie było takiego zgłoszenia),
 • informacja nt. liczby mieszkańców w poszczególnych grupach wiekowych zostanie przekazana e-mailem.
 
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie Gniewko Niedbała powiedział, że OSP wyraziła chęć dowozu na szczepienia (na razie jednak takich zgłoszeń nie zrealizowano).
 
Ad 3. Spotkanie z Piotrem Rubiszem koordynatorem wolontariatu WPN.
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska podziękowała panu Piotrowi Rubiszowi za dotychczas wykonaną pracę na rzecz mieszkańców Puszczykowa.
 
Koordynator wolontariatu WPN Piotr Rubisz opowiedział, na czym polegają jego działania:
 • od dwóch lat próbuje zmniejszyć zaśmiecenie WPN-u, a tym samym i gmin, na terenie których leży park,
 • 10.01.2020 roku powstał wolontariat WPN,
 • od momentu powstania wolontariatu, przeprowadzono 27 akcji sprzątania terenu WPN - głównie terenów graniczących z terenami zurbanizowanymi (na terenie Puszczykowa był to: obszar wzdłuż ul. Wczasowej, okolice ul. Dębowej, las od ul. Kościelnej do torów, okolice lasu na morenie od strony ul. Podgórnej),
 • ilość śmieci zebranych z terenu Puszczykowa to ok. 70 tys. litrów (ogółem w 2020 r. zebrano 155 tys. litrów śmieci i 12 ton innych odpadów),
 • gmina Puszczykowo przejmowała i utylizowała na swój koszt śmieci zebrane na swoim terenie.
 
Pan Piotr Rubisz chciałby zacieśnić współpracę z Puszczykowem i docelowo przeprowadzać akcje wspólnie z mieszkańcami Puszczykowa oraz wskazał miejsca na terenie miasta, które wymagają uporządkowania:
 • obszar między ul. Poznańską a Wysoką (okolice ul. Łąkowej),
 • teren od ul. Wysokiej przez ul. Przecznica do ul. Bukowej,
 • okolice cmentarza,
 • teren wzdłuż ul. Wysokiej.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zaproponowała, żeby wolontariat WPN wskazywał straży miejskiej lokalizacje, w których najczęściej podrzucane są śmieci.
 
Pan Piotr Rubisz poinformował o procedurze organizowania akcji sprzątania (uzyskiwanie pozwoleń, transport zebranych śmieci i ich utylizacja itp.).
 
Burmistrz Andrzej Balcerek wyraził wolę współpracy oraz chęć pomocy przy organizacji akcji sprzątania.
 
Ad 5. Sprawy bieżące.
Odpowiadając na pytania radnych komendant komisariatu policji w Puszczykowie Dariusz Maroń poinformował:
 • aktualnie nie odnotowano żadnych zdarzeń związanych z kradzieżą czy kradzieżą z włamaniem,
 • informacje do lokalnych gazet przekazuje rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu,
 • policja współpracuje z urzędem w kwestii publikacji na stronie miasta informacji prewencyjnych i profilaktycznych,
 • nie odnotowano zdarzeń komunikacyjnych ze skutkiem śmiertelnym,
 • kontrolą pomiaru prędkości zajmuje się Wydział Ruchu Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu,
 • prowadzone są czynności w celu ustalenia sprawców dewastacji wiat przystankowych i toalety,
 • stan etatowy puszczykowskiego komisariatu wynosi 15 (aktualnie są dwa wakaty),
 • służba pełniona jest w godz. 7-22 (po godz. 22 należy dzwonić pod nr 112; policjanci pełnią też dyżury domowe tzn. w razie konieczności są wzywani).
 
 
Prezes puszczykowskiej OSP Gniewko Niedbała podziękował za przekazany sprzęt oraz poinformował, że na terenie miasta zamontowane zostały już defibrylatory, a OSP przeprowadzała szkolenia online z ich obsługi.
 
Radny Ryszard Teuschner powiedział, że po przeniesieniu poczty z ul. Magazynowej, mieszkańcy z tego terenu zgłaszali, że aktualnie nie ma w pobliżu żadnej skrzynki pocztowej. Radny poinformował, że rozmawiał z naczelnik poczty w Puszczykowie, która zapewniła, że taka skrzynka mogłaby zostać ustawiona przy ul. Poznańskiej (np. w okolicach Zielonego Rynku). Radny Ryszard Teuschner zwrócił się do urzędu o podjęcie rozmów z Pocztą Polską odnośnie możliwości (nieodpłatnego) ustawienia skrzynki.
 
Ad 4. Propozycja planu pracy KSS na rok 2021.
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przedstawiła projekt planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2021 rok (ww. projekt planu pracy stanowi załącznik do niniejszego protokołu) oraz dodała, że należy go jeszcze uzupełnić o program ochrony zdrowia.
 
Odpowiadając na pytanie radnego Piotra Guziałka, burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że miasto zgłosiło do Selektu dwie posesje, z których nie wystawiano pojemników na odpady. Selekt będzie kontrolował takie posesje.
Komendant straży miejskiej Dariusz Borowski powiedział, że na prośbę Selektu, strażnicy miejscy sprawdzają wskazane posesje pod względem liczby zamieszkujących je osób.
 
Radny Piotr Guziałek zgłosił, że kosz uliczny w pobliżu sklepu przy ul. Matejki jest ciągle przepełniony.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska poprosiła o zgłaszanie e-mailem uwag i pomysłów do planu pracy do terminu kolejnego posiedzenia.
 
O godz. 18:38 przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie komisji.

 

Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak