Protokół nr 3/2021 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych które odbyło się zdalnie 25 marca 2021 r. za pomocą systemu wideokonferencyjnego Zoom

 
RM.0012.5.3.2021
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:10
 
Temat:
  1. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2021.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. zmiany Uchwały Nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa.
  3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działań komisji.
  4. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych, obecnych 7 radnych (chwilowa nieobecność radnego Krzysztofa Paszkowskiego).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. zmiany Uchwały Nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały (regulamin, wniosek) oraz odpowiedział na pytania radnych.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. zmiany Uchwały Nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa (druk nr 258).
Wynik głosowania: „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Projekt uchwały z druku nr 258 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie (szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2021.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały (program) oraz odpowiedział na pytania radnych.
Na prośbę przewodniczącej Elżbiety Bijaczewskiej, pan Marcin Szymczak z firmy „Ptasior” przedstawił informacje nt. prowadzonych działań informując, że podejmuje interwencje na zgłoszenie (np. odławianie i przewóz zwierzyny).
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zapytała o sprawę odłowu wilka. Pan Marcin Szymczak powiedział, że wilk pojawił się na ulicach Puszczykowa i był tropiony przez jego firmę. Ostatecznie wilk pojawił się w Komornikach, gdzie ok. 40 nieuprawnionych osób i instytucji próbowało schwytać zwierzę. Pan Marcin Szymczak powiedział, że wilk podlega ścisłej ochronie, dlatego był w stałym kontakcie telefonicznym z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Jego zadaniem była ochrona ludzi oraz zwierzęcia, który wdarł się na tereny zurbanizowane. Po odłowieniu wilk miał zostać przewieziony w bezpieczne miejsce (o czym miał zdecydować RDOŚ), jednak zwierzę dostało się w niepowołane ręce i aktualnie sprawą zajmują się organy ścigania.
 
Odpowiadając na pytania radnych, pan Marcin Szymczak powiedział, że:
- wilk został skradziony przez poznański ogród zoologiczny,
- najprawdopodobniej zwierzę uciekło z jakiejś hodowli, wilk nie wykazywał oznak trwogi przed człowiekiem.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2021 (druk nr 255).
Wynik głosowania: „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Projekt uchwały z druku nr 255 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie (szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działań komisji.
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska poprosiła przedstawicieli organizacji pozarządowych o udzielenie krótkich informacji na temat bieżącej działalności.
 
Informacje przedstawili oraz odpowiedzieli na pytania radnych:
  • Krzysztof Błaszyk – Fundacja Królowej Jadwigi oraz Fundacja Serce 
  • Izabela Ciążyńska – utworzyła Rzeczodzielnię; pomaga głównie kobietom,
  • Oliwia Wojciechowska – Związek Harcerstwa Polskiego,
  • Monika Gazecka – Klub Puszcza,
  • Jerzy Pelowski – Dom Pomocy Maltańskiej.
 
Ok. godz. 18:15 do obradujących dołączył radny Krzysztof Paszkowski (obecnych 8 radnych).
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Odpowiadając na pytanie przewodniczącej Elżbiety Bijaczewskiej, wiceburmistrz Władysław Ślisiński potwierdził, że przetarg na utrzymanie zieleni wygrała ta sama firma, co wcześniej.
 
Na prośbę przewodniczącej Elżbiety Bijaczewskiej, funkcjonariusz komisariatu policji w Puszczykowie mł. asp. Kamil Nowaczyk przedstawił informacje dotyczące bezpieczeństwa w mieście (poinformował m.in. wypadku drogowym do jakiego doszło na ul. Dworcowej oraz próbie włamania), a następnie odpowiedział na pytania radnych.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że urząd wyraził chęć przywrócenia fotoradaru w Puszczykowie, ale jak dotąd Inspektorat Transportu Drogowego nie podjął działań zmierzających do jego instalacji. 
 
W celu zwiększenia bezpieczeństwa na drogach, radny Filip Ryglewicz zaproponował, żeby dostarczyć uczniom puszczykowskich szkół opaski odblaskowe.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że podobne akcje odbywają się co roku, kiedy to starostwo wraz z policją dostarczają najmłodszym uczniom (klas 1-4) kamizelki oraz opaski odblaskowe.
Burmistrz Andrzej Balcerek podkreślił, że lokalizacja, w której miałby stanąć fotoradar została wyznaczona i zatwierdzona. Burmistrz wskazał na problem kierowców, którzy wzajemnie „ostrzegają się” przed pomiarami prędkości.
Komendant straży miejskiej Dariusz Borowski opowiedział o trwających od 2015 roku staraniach o przywrócenie fotoradaru w Puszczykowie.
 
Odpowiadając na pytanie przewodniczącej Elżbiety Bijaczewskiej o możliwość dofinansowania do leczenia in vitro dla mieszkańców Puszczykowa, wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że aktualnie prowadzone są symulacje finansowe odnośnie wysokości kwoty, jaką można by na ten cel przeznaczyć. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński i burmistrz Andrzej Balcerek zapewnili, że środki na ten cel zostaną zabezpieczone.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem przystąpienia do programu dofinansowania do leczenia in vitro dla mieszkańców Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przystąpieniem doprogramu dofinansowania do leczenia in vitro dla mieszkańców Puszczykowa (szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Odpowiadając na pytanie radnej Marii Michałowskiej, wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że nie przystąpiono jeszcze do opracowania programu ochrony zdrowia
 
Radny Krzysztof Paszkowski zgłosił ponownie, że świetlne tablice informacyjne przy dworcu w Puszczykówku nadal nie działają. Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że kontaktował się z firmą obsługującą tablice, zgłaszając awarię oraz zaznaczył, że Miasto nie ponosi żadnych kosztów związanych z utrzymanie tablic. Z uzyskanych informacji wynika, że wystąpił problem z dostępnością części do tego rodzaju tablic.
Radny Krzysztof Paszkowski poprosił, żeby w „Echu Puszczykowa” znalazła się informacja wyjaśniająca tę sprawę.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska podziękowała radnemu Piotrowi Guziałkowi, rezygnującemu z członkostwa w Komisji Spraw Społecznych, za dotychczasową pracę i cenne uwagi.
 
O godz. 19:10 przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak