Protokół nr 4/2021 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych które odbyło się zdalnie 22 kwietnia 2021 r. za pomocą systemu wideokonferencyjnego Zoom

 
RM.0012.5.4.2021
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:30
 
Temat:
  1. Działalność Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Puszczykowie - dyrektor Maria Bobrowska.
  2. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 - kierownik MOPS Karol Majewski.
  3. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 - kierownik MOPS Karol Majewski.
  4. Sprawozdanie z działalności Centrum zarządzania kryzysowego - Remigiusz Motycki.
  5. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  6. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych, obecnych 6 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnego Krzysztofa Paszkowskiego).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Działalność Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Puszczykowie - dyrektor Maria Bobrowska.
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie Maria Bobrowska przedstawiła informacje na temat działalności poradni:
- poradnia działa od 45 lat (posiada filię w Kórniku) i jest jednostką podlegającą Starostwu Powiatowemu w Poznaniu,
- poradnia obsługuje cztery gminy: Puszczykowo, Komorniki, Kórnik i Mosinę (ma pod opieką 83 placówki oświatowe),
- poradnia zajmuje się diagnozą, wydawaniem opinii i orzeczeń, prowadzi działalność terapeutyczną (psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną), prowadzi interwencje kryzysowe i mediacje, warsztaty, działalność informacyjno-szkoleniową,
- poradnia zajmuje się dziećmi i młodzieżą do 19. roku życia (do czasu ukończenia szkoły średniej).
 
Dyrektor Maria Bobrowska odpowiedziała na pytania radnych, mówiąc m.in. o sposobach pomocy w czasie pandemii oraz poinformowała, że w bieżącym roku szkolnym 9 dzieci z Puszczykowa korzysta z nauczania indywidualnego.
 
Ad 2. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 - kierownik MOPS Karol Majewski.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski za pomocą prezentacji multimedialnej przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności ośrodka za 2020 rok (ww. prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 3. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 - kierownik MOPS Karol Majewski.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski za pomocą prezentacji multimedialnej przedstawił Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2020 (ww. prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu) oraz odpowiedział na pytania radnych.
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska wskazała na pilną konieczność budowy domu dziennego pobytu oraz kolejnej świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska ogłosiła przerwę w obradach, które zostały wznowione ok. godz. 18:50.
 
Ad 4. Sprawozdanie z działalności Centrum zarządzania kryzysowego - Remigiusz Motycki.
Pan Remigiusz Motycki przedstawił informacje nt. działalności Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego:
- GCZK jest powołane jako organ nieetatowy, zbierany doraźnie, gdy zachodzi potrzeba,
- działanie rozpoczyna na sygnał do zebrania się pracowników urzędu i ustalenia dyżurów lub zadań,
- burmistrz w drodze zarządzenia określa organizację i tryb pracy zespołu,
- w skład zespołu GCZK wchodzą wybrani pracownicy urzędu (m.in. pracownik ds. ewidencji ludności, gospodarki przestrzennej, infrastruktury, inwestycji oraz sekretarz i burmistrz), a także przedstawiciele służby zdrowia, WPN-u, policji, straży pożarnej i pomocy społecznej.
 
Do zadań GCZK należy m.in.:
- przygotowywanie propozycji użycia sił i środków niezbędnych do opanowania sytuacji kryzysowych,
- doradzanie w zakresie koordynacji działań organów administracji, instytucji państwowych i służb w sytuacjach kryzysowych,
- organizowanie współdziałania ze związkami ochotniczych straży pożarnych w sytuacjach kryzysowych,
- po godzinach pracy urzędu GCZK funkcjonuje na zasadzie stałego dyżuru domowego przez wyznaczonych pracowników.
 
Pan Remigiusz Motycki przedstawił przykładowe interwencje i działania GCZK oraz odpowiedział na pytania radnych.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska odpowiedziała na obawy radnych informując, że ewentualna powódź nie pojawi się w Puszczykowie niespodziewanie w ciągu jednego dnia, dlatego w przypadku takiego zagrożenia będzie czas na podjęcie działań i np. zakup worków na piasek.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska poprosiła o przesłanie regulaminu/planu działania GCZK oraz o podanie do publicznej wiadomości informacji, jakiego rodzaju zdarzenia należy zgłaszać do GCZK.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektów uchwał.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (druk nr 275), dotyczący pokrycia części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień w 2021 r.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że z danych policji wynika, że w zeszłym roku z terenu Puszczykowa do izby wytrzeźwień zostało przewiezionych 18 osób.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (druk nr 275).
Wynik głosowania: „za” – 6 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Projekt uchwały z druku nr 275 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 6. Sprawy bieżące.
Radna Alfreda Brączkowska zwróciła uwagę na następujące sprawy:
- lampy na grobli świecą się, mimo że jest jasno (np. o godz. 6:30),
- poprosiła o sprawdzenie skrzyni z piaskiem – czy piasek nadaje się do użycia,
- czy można zwrócić się do właściciela byłej restauracji Turystyczna o zabezpieczenie budynku (wybite szyby),
- czy można podjąć jakieś działania, żeby teren posesji przy ul. 3 Maja został uporządkowany.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że:
- dwie pierwsze sprawy zostaną sprawdzone,
- sprawę byłej restauracji Turystyczna zgłosi straży miejskiej,
- nie wiadomo, czy są jacyś spadkobiercy posesji przy ul. 3 Maja.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, na jakim etapie prac znajduje się program ochrony zdrowia (jego przygotowanie zostanie zlecone firmie zewnętrznej).
Pani Aleksandra Wolińska udzieliła informacji o procedurze uchwalania programów ochrony zdrowia.
 
O godz. 19:30 przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie komisji.

 

Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak