Protokół nr 5/2021 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych które odbyło się zdalnie 20 maja 2021 r. za pomocą systemu wideokonferencyjnego Zoom

RM.0012.5.5.2021

Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:40
 
Temat:
  1. Bezpieczeństwo na drogach w Puszczykowie.
  2. Bezpieczeństwo na ścieżkach pieszo-rowerowych na terenie Puszczykowa i Wielkopolskiego Parku Narodowego.
  3. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych, obecnych 7 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Bezpieczeństwo na drogach w Puszczykowie.
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska poinformowała o pismach, które zostały przekazane radnym:
Ww. pisma stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska przedstawiła fragment mapy z projektu organizacji ruchu w Puszczykowie dotyczący skrzyżowania ulic: Dworcowej, Kasprowicza i Gwarnej oraz poinformowała, że:
- w marcu 2021 r. Urząd Miejski w Puszczykowie wystąpił do starostwa powiatowego z prośbą o wyrażenie zgody na wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Dworcowej (w pobliżu skrzyżowania z ul. Kasprowicza),
- koncepcja wyniesionego przejścia dla pieszych została negatywnie zaopiniowana przez starostwo, ale jednocześnie wskazano na możliwość wykonania dodatkowego oznakowania poprzez umieszczenie aktywnych znaków D-6 oraz punktowych elementów odblaskowych na jezdni z funkcją rozbłysków w przypadku detekcji pieszych,
- pod koniec kwietnia 2021 r. do starostwa zostało skierowane pismo z prośbą o akceptację projektu, wyliczenie kwoty jego realizacji oraz partycypację w kosztach przez starostwo,
- w dzisiaj przekazanym piśmie starostwo wskazuje na kwotę 16 tys. zł (jako 50% kwoty całej inwestycji).
 
Kierownik Jagoda Andrzejewska potwierdziła, że podane w ww. piśmie kwoty dot. środków na poprawę bezpieczeństwa na drogach zostały przez starostwo przekazane gminie Puszczykowo. Po wprowadzeniu środków do budżetu Miasta Puszczykowa, możliwe będzie zlecenie wykonania aktualizacji w projekcie organizacji ruchu i docelowo wykonanie oznakowania.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że wspólnie ze starostwem prowadzone są działania związane w poprawą bezpieczeństwa również w innych, istotnych miejscach miasta (m.in. na ul. Nadwarciańskiej). Wiceburmistrz poinformował też, że na ukończeniu jest projekt ronda, które powstanie u zbiegu ulic: Ratajskiego, Nadwarciańskiej, Dworcowej i 3 Maja. Ponadto powiedział, że w jego opinii współpraca ze starostwem w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach jest bardzo dobra.
 
Zdaniem przewodniczącej Elżbiety Bijaczewskiej, starosta Jan Grabkowski dba o bezpieczeństwo na drogach, leżących na terenie Puszczykowa.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska otworzyła dyskusję.
 
Odpowiadając na pytanie radnego Piotr Płóciennika, wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zgodnie z ustaleniami komisji wystosował pismo do starosty, w którym zapytał o możliwość wyniesienia przejścia dla pieszych. W odpowiedzi podano, że powołana została komisja bezpieczeństwa, która zaproponowała inne rozwiązanie, na które może przeznaczyć środki.
 
Odnosząc się do kwestii zachowań kierowców, komendant komisariatu policji Dariusz Maroń powiedział, że w zdecydowanej większości wykroczenia na ulicach Puszczykowa popełniają jego mieszkańcy. Komendant dodał, że w porównaniu z innymi gminami na terenie Puszczykowa nie dochodzi do wielu wypadków (w tym roku było ok. 4-5 wypadków) czy kolizji (od początku roku było ok. 20 kolizji).
Następnie komendant komisariatu policji Dariusz Maroń odpowiedział na pytania radnych i gości komisji, którzy zasugerowali przeprowadzanie kontroli prędkości w bardzo wczesnych godzinach porannych oraz częstsze patrole w pobliżu szkół.
 
Radny Tomasz Potocki zwrócił uwagę, że młodzież w niewłaściwy sposób przechodzi przez jezdnię (np. 4 metry przed pasami).
 
Odpowiadając na pytanie radnego Piotra Płóciennika, wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zgodnie z ustawą starostwo powiatowe jest administratorem organizacji ruchu we wszystkich gminach na drogach należących do danego powiatu. Jeśli starosta nie wyraża zgody na wyniesione przejście, ale proponuje inne rozwiązanie, to gmina jest zobowiązana wykonać zalecenie starostwa.
 
Radny Krzysztof Paszkowski zwrócił uwagę, że należy przeanalizować ciągi piesze, gdzie nie ma przejść dla pieszych (np. wzdłuż ul. Niepodległości i Niezłomnych w stronę ul. Nadwarciańskiej, gdzie mieszkańcy przechodzą na zakole Warty) oraz uzupełnić brakujące oznakowanie.
 
Radna powiatu Marzena Fiedler zaproponowała, żeby w miejscach, gdzie często przechodzą dzieci, namalować na jezdni znak poziomy „uwaga dzieci”.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że wszystkie pomysły, które nie wymagają pozwolenia na budowę będą skonsultowane z dyrektorem Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Poznaniu Maciejem Andraszykiem.
 
Pani Natasza Nowotna-Kromolicka z Rady Rodziców SP nr 2 powiedziała, że Rada Rodziców będzie nadal prowadzić działania zmierzające do budowy wyniesionego przejścia dla pieszych.
 
Odpowiadając na pytanie pani Nataszy Nowotnej-Kromolickiej, kierownik Jagoda Andrzejewska powiedziała, że właściciel posesji, którego krzewy zasłaniają znak drogowy, został zobowiązany do ich przycięcia do 10 czerwca br.
 
O godz. 18:22 przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska ogłosiła przerwę w obradach, które zostały wznowione 10 minut później.
 
Ad 2. Bezpieczeństwo na ścieżkach pieszo-rowerowych na terenie Puszczykowa i Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego Zbigniew Sołtysiński przedstawił informacje nt. bezpieczeństwa na ścieżkach pieszo-rowerowych mówiąc, że ścieżki leżące na terenie WPN-u są bezpieczne (stale monitoruje się ewentualne zagrożenie łamiących się drzew). Zagrożeniem są turyści, którzy nie przestrzegają obowiązujących w parku zakazów (np. rowerzyści wjeżdżający na szlaki piesze). 1:47
                   
Odpowiadając na pytania radnych, dyrektor Zbigniew Sołtysiński powiedział, że:
- ścieżki rowerowej nad Jeziorem Góreckim nigdy nie było (jest czerwony szklak pieszy). Ścieżka wokół jeziora jest zbyt wąska, żeby dopuścić na niej ruch rowerowy,
- aktualnie WPN jest na etapie składania wniosku o dofinansowanie wydania mapy rowerowej,
- aktualnie w WPN-ie zatrudnionych jest czterech strażników leśnych.
 
Komendant komisariatu policji Dariusz Maroń powiedział, że obecnie nie odnotowano żadnych zdarzeń z udziałem rowerzystów.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Komendant komisariatu policji Dariusz Maroń oraz komendant straży miejskiej Dariusz Borowski odpowiedzieli na pytania radnych dotyczące bieżącej działalności.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek omówił bieżące sprawy dotyczące zakresu działalności komisji.
 
Radna Alfreda Brączkowska poruszyła następujące kwestie:
- rozrośnięte drzewa na ul. Wiązowej, które utrudniają przejście chodnikiem,
- fragmenty chodników przy ulicach: Wiązowej, Nadwarciańskiej i Dworcowej uległy zniszczeniu przy budowach domów,
- planowana na pierwszy kwartał 2020 roku wycinka drzew przy ul. Pomorskiej nie została przeprowadzona (suche drzewa stanowią zagrożenie).
 
Radny Filip Ryglewicz zwrócił uwagę na sprawę mieszkańca, który dokarmia dzikie zwierzęta, wyrzucając resztki spożywcze przy drodze 430 oraz zapytał, czy wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego będzie działał dron monitorujący jakość powietrza.
Komendant straży miejskiej Dariusz Borowski:
- powiedział, że mieszkaniec, który rzekomo dokarmia dzikie zwierzęta nie został złapany na gorącym uczynku,
- zapewnił, że jakość powietrza w czasie najbliższego sezonu grzewczego będzie monitorowana przez straż miejską za pomocą drona. 
 
Radny Krzysztof Paszkowski powiedział, że już wielokrotnie zgłaszał konieczność przycięcia rozrośniętych krzewów przy ul. Wspólnej. Radny zgłosił, że przechodząc z ul. Nadwarciańskiej na ul. Kosynierów Miłosławskich połowę wąskiego chodnika zajmują gałęzie lipy.
 
Radna Maria Michałowska poinformowała, że zespół ds. ścieżek rowerowych opracowuje koncepcję połączenia ścieżek, leżących na terenach miasta.
 
Radna Alfreda Brączkowska zgłosiła, że wycięte zostały drzewa nad Wartą oraz zapytała, czy Miasto będzie zezwalać na wycinkę drzew na posesjach, których właściciele zamierzają ustawić w ich miejscu panele fotowoltaiczne.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że odmówić zgody na wycinkę drzew można tylko w określonych ustawą przypadkach.
 
O godz. 19:40 przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak