Protokół nr 6/2021 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych które odbyło się zdalnie 17 czerwca 2021 r. za pomocą systemu wideokonferencyjnego Zoom

RM.0012.5.6.2021

Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    18:30
 
Temat:
  1. Raport o stanie miasta – omówienie.
  2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2020 w zakresie działań komisji.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Puszczykowa, podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek, działających na terenie Miasta Puszczykowa, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja.
  4. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych, obecnych 7 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Raport o stanie miasta – omówienie.
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska otworzyła dyskusję nad raportem o stanie miasta (raport stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Radna Alfreda Brączkowska zadała pytanie do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2020 rok dot. pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Puszczykowa w przedszkolach na terenie innych gmin (widnieją kwoty przekazywane do Lubonia bez liczby uczęszczających tam dzieci).
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że liczba dotyczy ostatniego dnia roku – na ten dzień żadne dziecko z Puszczykowa nie uczęszczało do lubońskiego przedszkola, ale we wcześniejszych miesiącach tak.
 
Radny Krzysztof Paszkowski zgłosił następujące uwagi i pytania dotyczące raportu:
- brakuje informacji, czy nastąpiły zmiany i poprawa jakości powietrza,
- czy wiadomo, ile systemów fotowoltaicznych zostało zamontowanych,
- brakuje informacji o stanie technicznym ulic (ile jest kilometrów ulic utwardzonych, a ile jeszcze do utwardzenia zostało) i chodników. Radny wskazał na zły stan nawierzchni ul. Narcyzowej, przy której parkują osoby przyjeżdżające do szpitala oraz chodnika przy ul. 3 Maja (zarośnięty),
- wskazano liczbę etatów nauczycieli (52,32), z czego nie wynika, ilu nauczycieli faktycznie jest zatrudnionych,
- czy żłobek zapewnia miejsca dla wszystkich potrzebujących,
- brak informacji o stanie zieleni miejskiej. Radny zwrócił uwagę na konieczność dbania o tereny nienależące do miasta, ale służące mieszkańcom np. lasek przy ul. Wspólnej czy usuwanie gabarytów z niezamieszkałych posesji.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że raport o stanie miasta jest dokumentem opracowywanym na podstawie uchwały Rady Miasta i według wskazanej tam szczegółowości. Sekretarz zapowiedział, że raport zostanie uzupełniony o dane nt. długości dróg utwardzonych i nieutwardzonych. Jeśli radni oczekują informacji o stanie zieleni miejskiej, to należy rozszerzyć uchwałę dot. zakresu zagadnień, jakie ma obejmować raport.
 
Odpowiadając na pytania radnej Alfredy Brączkowskiej:
- skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że urząd płaci za media w mieszkaniach komunalnych, ale później kosztami obciąża lokatorów,
- sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że najprawdopodobniej w przyszłym roku grunty, które obecnie należą do PKP zostaną przejęte przez Miasto.
 
Radny Krzysztof Paszkowski zapytał, dlaczego dokument, jakim jest raport o stanie miasta nie zawiera podpisu osoby odpowiedzialnej za jego przygotowanie.
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że dokument był opracowywany przez kilka osób i jest firmowany przez urząd.
 
Radna Alfreda Brączkowska zgłosiła, że fragment ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok zawiera niefortunny zapis (na str. 44), jakoby radna otrzymała kwotę 16.960,41 zł za wykonanie zdjęć.
 
Radny Filip Ryglewicz poruszył kwestię zapisów dot. rozwoju turystyki w Puszczykowie.
 
Ad 2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2020 w zakresie działań komisji.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił informacje ze sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2020 dotyczące zakresu działań komisji (ww. sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Puszczykowa, podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek, działających na terenie Miasta Puszczykowa, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały (projekt uchwały z druku nr 290 stanowi załącznik do niniejszego protokołu; zał. nr 1, zał. nr 2; zał. nr 3) oraz odpowiedział na pytania radnych.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Puszczykowa, podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek, działających na terenie Miasta Puszczykowa, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja (druk nr 290).
Wynik głosowania: „za” – 6 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 1 głos.
Projekt uchwały z druku nr 290 został zaopiniowany pozytywnie.
 
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Radny Filip Ryglewicz podziękował za wyczyszczenie ul. Podgórnej, a następnie zapytał o kontrole prędkości na terenie Puszczykowa oraz sprawę montażu fotoradaru na ul. Wysokiej.
Komendant komisariatu policji Dariusz Maroń powiedział, że w miarę możliwości policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego kontrolują prędkość na ul. Wysokiej i Nadwarciańskiej.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że od czasu udzielenia ostatniej informacji na temat możliwości montażu fotoradaru nic się nie zmieniło.
 
Radny Filip Ryglewicz zaapelował, aby poprosić mieszkańców o przycięcie krzewów, które wychodzą poza ich posesje.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że do mieszkańców wysyłane są pisma z wezwaniem do przycięcia krzewów.
 
Radna Alfreda Brączkowska poprosiła o ustalenie, czy byłaby możliwość wprowadzenia w regulaminie utrzymania czystości i porządku zapisu zakazującego palenia w piecu węglowym latem przy wysokich temperaturach.
 
W kwestii przycinania krzewów, radny Krzysztof Paszkowski powiedział, że w pierwszej kolejności to Miasto powinno wypełniać swoje obowiązki (ul. Wspólna i Kościuszki są zarośnięte, natomiast ul. Moniuszki wykasza się na 2 metry).
 
Odpowiadając na pytanie radnej Marii Michałowskiej, wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że pismo do właściciela zaniedbanego terenu przy sklepie Żabka (przy ul. Poznańskiej) zostało wysłane (na tę chwilę nie ma odpowiedzi).
 
Odpowiadając na pytania radnej Marii Michałowskiej, komendant komisariatu policji Dariusz Maroń powiedział, że od czasu ostatniego posiedzenia komisji, nie było żadnych zdarzeń kryminalnych ani kradzieży i włamań oraz nie jest prowadzone żadne postępowanie związane z narkomanią wśród młodzieży.
 
Odpowiadając na pytanie radnej Marii Michałowskiej, burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że kwota 50 tys. zł na przystąpienie do programu finansowania badań in vitro została wprowadzona do budżetu. Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że Urząd Marszałkowski jeszcze nie przekazał umowy (dot. przystąpienia do programu) do podpisania.
 
Radna Maria Michałowska zgłosiła, że najprawdopodobniej najemca lokalu komunalnego przy ul. Poznańskiej wynajmuje mieszkanie osobie trzeciej, co jest nieprawne i karalne. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zweryfikuje te doniesienia.
 
Radna Alfreda Brączkowska powiedziała, że skręcając z ul. Kosynierów Miłosławskich w ul. Śląską stoi znak zakazujący wjazdu. Radna zapytała, czy mieszkańcy mogą jeździć tam rowerami.  
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że wszyscy muszą stosować się do znaków drogowych, ale zapowiedział, że będzie kontaktował się osobami odpowiedzialnymi za organizację ruchu, żeby rozważyć wprowadzenie oczekiwanych zmian.
 
Komendant komisariatu policji Dariusz Maroń powiedział, że nawiązał współpracę z Komendą Miejską Policji w Poznaniu, dzięki czemu na terenach zielonych w Puszczykowie będą pojawiać się patrole konne, a także będą prowadzone działania zespołu wywiadu kryminalnego.
 
Radny Krzysztof Paszkowski wskazał, że na ul. Wspólnej na odcinku wzdłuż torów PKP znajduje się podwójna linia ciągła, mimo że nie ma tam żadnego skrzyżowania. Ulicą jeżdżą rowery, a wyprzedzający je kierowcy zmuszeni są do łamania przepisów drogowych, ponieważ przekraczają linie.
Radny zapytał, czy rozważano możliwość wprowadzenia ruchu okrężnego na skrzyżowaniu ul. Kasprowicza z ul. Dworcową. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że takie rozwiązanie było analizowane, ale byłaby to inwestycja Zarządu Dróg Powiatowych, który na razie jej nie planuje.
 
O godz. 18:30 przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak