Protokół nr 7/2021 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych które odbyło się 19 sierpnia 2021 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4 oraz za pomocą systemu Zoom

 
RM.0012.5.7.2021
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    18:30
 
Temat:
  1. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy (druk nr 295).
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 292).
  3. Stan prac nad programem ochrony zdrowia.
  4. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska powitała gości i radnych, obecnych 7 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Przedstawiciel komisariatu policji w Puszczykowie pan Kamil Nowaczyk opowiedział o bieżących działaniach:
- w okresie wakacyjnym policja zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo nad Wartą (np. służby funkcjonariuszy policji konnej) oraz w ruchu drogowym,
- częstsze kontrole policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu na terenie Puszczykowa (np. kontrole radarowe),
- wakacje w Puszczykowie przebiegają spokojnie, bez niebezpiecznych zdarzeń (dwa wypadki drogowe bez ciężkich obrażeń ciała), bez aktów wandalizmu czy przestępstw przeciwko mieniu.
 
Odpowiadając na pytania radnych pan Kamil Nowaczyk powiedział m.in.:
- właściciel auta uczestniczącego w zdarzeniu drogowym powinien usunąć jego elementy,
- podczas wakacji nie odnotowano negatywnych zdarzeń w udziałem młodzieży (brak aktów wandalizmu, śmiecenia czy naruszenia porządku),
- stan kadrowy komisariatu w Puszczykowie uległ poprawie (zatrudniono dodatkowo cztery nowe osoby, które aktualnie odbywają obowiązkowe szkolenia), ale powrót do programu „Poznaj swojego dzielnicowego” będzie możliwy po zwiększeniu liczby faktycznie pracujących policjantów,
- zachęcił do korzystania z aplikacji „Moja komenda”,
- w okresie wakacyjnym założono cztery niebieskie karty, jednak nie odnotowano wzrostu nowo zakładanych kart.
 
Pan Kamil Nowaczyk zobowiązał się dowiedzieć, czy nakładane były mandaty na rowerzystów jeżdżących „pod prąd” ul. Śląską.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy (druk nr 295).
Pani Ewa Rauhut z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła ww. projekt uchwały (załącznik nr 1, załącznik nr 2) i odpowiedziała na pytania radnych.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy (druk nr 295).
Wynik głosowania: „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Projekt uchwały z druku nr 295 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 292).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały i odpowiedział na pytania radnych.
 
Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 292).
Wynik głosowania: „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Projekt uchwały z druku nr 292 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
O godz. 17:50przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska ogłosiła przerwę w obradach, które zostały wznowione o godz. 18:00.
 
Ad 3. Stan prac nad programem ochrony zdrowia.
Sekretarz Maciej Dettlaff oraz pani Aleksandra Wolińska udzielili informacji nt. procedury uchwalania programów ochrony zdrowia oraz odpowiedzieli na pytania radnych:
- program ochrony zdrowia zostanie opracowany przy współudziale dra Ryszarda Necela (autora Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puszczykowo 2021-2026),
- podstawą do opracowania programu są dokumenty Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która przygotowuje rekomendacje do programów zdrowotnych w poszczególnych obszarach (aktualnie jest 18 rekomendacji, z czego najnowsza dotyczy rehabilitacji pocovidowej),
- szkolenie dot. ww. rekomendacji odbędzie się 30-31 sierpnia,
- oprócz programu dot. rehabilitacji pocovidowej, planuje się wybrać 5-6 podprogramów dla Puszczykowa (z kontynuacją aktualnych projektów np. profilaktyki szczepień przeciwko HPV, profilaktyki próchnicy zębów u dzieci),
- opracowanie podprogramu, który nie został objęty żadną z 18 rekomendacji jest możliwe, ale wydłużone w czasie, gdyż wymaga zaopiniowania przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Radny Krzysztof Paszkowski przedstawił zdjęcia zarośniętych lub zasypanych piaskiem chodników przy ul. Kościuszki, Wspólnej i Dworcowej oraz zdjęcie schodów (prowadzących na parking przy markecie w Puszczykówku), z których boją się korzystać osoby starsze z powodu braku poręczy.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff zapewnił, że zdjęcia zostaną przekazane właściwemu referatowi oraz inwestorowi odpowiedzialnemu za budowę schodów.
Radny Filip Ryglewicz zgłosił konieczność uporządkowania zieleni przy parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1.
 
 
O godz. 18:30 przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska zakończyła posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak