Protokół pokontrolny nr 3/16/VII z kontroli inwestycji pn. Modernizacja chodnika na ul. 3 Maja w Puszczykowie

Protokół pokontrolny nr 3/16/VII Modernizacja chodnika na ul. 3 Maja w Puszczykowie

Uwagi Burmistrza Miasta dot. protokołu pokontrolnego nr 3/16/VII