Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 33/21/VIII 33. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się 26 października 2021 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

RM.0002.33.2021
 
Godzina rozpoczęcia: 17:00
Godzina zakończenia: 19:20
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki otworzył 33. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitał pracowników Urzędu Miejskiego, radnych, gości i mieszkańców, oglądających transmisję oraz stwierdził quorum (obecnych 15 radnych, uprawnionych do głosowania - 14 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Wobec braku wniosków, przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie zatwierdzenia przedstawionego porządku obrad ze zmianami.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Wręczenie przez przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze na radną Rady Miasta Puszczykowa.
 4. Ślubowanie radnej Ewy Michałek-Ciechomskiej.
 5. Przyjęcie protokołu nr 32/21/VIII z dnia 28 września 2021 r.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 254/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Ochrony Środowiska (druk nr 329).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 6/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta (druk nr 330).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 150/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2490P – ul. Nadwarciańska w m. Puszczykowo (druk nr 320).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Pszenicznej (druk nr 322).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 323).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 324).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 325).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 326).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (druk nr 317a).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022 (druk nr 321).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 331).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 327).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 226/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2021-2028 (druk nr 328).
 19. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 20. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 21. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 22. Wolne głosy.
 23. Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Wręczenie przez przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze na radną Rady Miasta Puszczykowa.
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Karolina Rauhut wręczyła pani Ewie Michałek-Ciechomskiej zaświadczenie o wyborze na radną Rady Miasta Puszczykowa.
 
Pani Ewa Michałek-Ciechomska odebrała gratulacje z rąk przewodniczącego Rady Tomasza Potockiego.
 
Ad 4. Ślubowanie radnej Ewy Michałek-Ciechomskiej.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki odczytał rotę ślubowania:
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.
Pani Ewa Michałek-Ciechomska złożyła ślubowanie słowem: „ślubuję”.
 
Po złożonym ślubowaniu, radna Ewa Michałek-Ciechomska została pełnoprawną członkinią Rady Miasta Puszczykowa (uprawnionych do głosowania - 15 radnych).
 
Następnie wiceburmistrz Władysław Ślisiński w imieniu nieobecnego na sesji burmistrza Andrzeja Balcerka, swoim oraz pracowników urzędu złożył radnej Ewie Michałek-Ciechomskiej gratulacje oraz życzenia, aby praca radnej była owocna i przyniosła dużo zadowolenia wśród mieszkańców.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że burmistrz Andrzej Balcerek jest w Warszawie, gdzie odbiera nagrodę za zajęcie IV miejsca w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”.
 
Ad 5. Przyjęcie protokołu nr 32/21/VIII z dnia 28 września 2021 r.
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr 32/21/VIII z dnia 28 września 2021 r.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Protokół nr 32/21/VIII został przyjęty jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 254/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Ochrony Środowiska (druk nr 329).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 254/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Ochrony Środowiska, na podstawie której do składu komisji dołączy radna Ewa Michałek-Ciechomska.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 254/21/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Ochrony Środowiska (druk nr 329).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 313/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 6/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta (druk nr 330).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 6/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, na podstawie której do składu komisji dołączy radna Ewa Michałek-Ciechomska. W ramach autopoprawki, sekretarz zgłosił konieczność wykreślenia z projektu uchwały śp. Władysława Hetmana.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 6/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta (druk nr 330).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 314/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 150/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2490P – ul. Nadwarciańska w m. Puszczykowo (druk nr 320).
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 150/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2490P – ul. Nadwarciańska w m. Puszczykowo.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 150/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2490P – ul. Nadwarciańska w m. Puszczykowo (druk nr 320).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 315/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Pszenicznej (druk nr 322).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Pszenicznej.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, czy po nabyciu omawianej części nieruchomości droga będzie w całości należeć do gminy.
 
Pani Aleksandra Mizerska odpowiedziała, że pozostał jeszcze mały fragment nieruchomości, który będzie niebawem przedmiotem kolejnego projektu uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Pszenicznej (druk nr 322).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 316/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 323).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, dotyczący ul. Hotelowej.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 323).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 317/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 324).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, dotyczący ul. Sielankowej.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 324).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 318/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 325).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, dotyczący ul. Lodowcowej.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 325).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 319/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 326).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, dotyczący ul. Zygmunta Janaszka.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 326).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 320/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (druk nr 317a).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, czy można zawrzeć w programie punkt dotyczący konieczności montażu na obiekcie tabliczki, informującej o otrzymanym dofinansowaniu z Urzędu Miejskiego.
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że zapis dotyczący tabliczki informacyjnej będzie zawarty w umowie, którą podpisuje się z beneficjentem.
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, czy tegoroczni beneficjenci będą mieli obowiązek montażu takich tabliczek, na co sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział twierdząco.
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Maciej Krzyżański poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (druk nr 317a).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 321/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022 (druk nr 321).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022.
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że 18 października br. projekt programu był konsultowany z organizacjami pozarządowymi, które nie wniosły żadnych uwag ani zastrzeżeń. Dzisiaj wpłynęła propozycja uzupełnienia programu z organizacji pani Iwony Janickiej. Sekretarz podkreślił, że powyższa propozycja jest całkowicie zgodna z naszymi priorytetami i działaniami w Mieście. Sekretarz Maciej Dettlaff zasugerował, żeby w ramach autopoprawki, wskazane przez panią Iwonę Janicką propozycje znalazły się w §8 jako punkty 12-18 i brzmiały następująco:
„12)    działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
13)      działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14)      ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
15)      upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
16)      udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
17)      udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
18)      działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32a.”.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, kto z organizacji był w komisji konkursowej.
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że do każdego konkursu powołuje się osobną komisję oraz dodał, że może odnaleźć takie dane i je przekazać.
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Maciej Krzyżański poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022 (druk nr 321 z autopoprawką).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 322/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 331).
Przewodniczący Kapituły Filip Ryglewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych informując, że wpłynęło 55 wniosków. Kapituła zaproponowała przyznanie 45 nagród finansowych (15 nagród po 800 zł, 14 nagród po 400 zł i 16 nagród po 150 zł) oraz 10 wyróżnień. 
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 331).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 323/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 327).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. informując, że zakłada on zmniejszenie dochodów o kwotę 581.475,00 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 2.250.552,00 zł. W wyniku tych zmian deficyt ulega zmniejszeniu o kwotę 1.680.923,00 zł.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że po stronie dochodów przede wszystkim:
- przesunięto dochody ze środków europejskich na zadanie pn.: „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 1.743.392 zł na rok 2022,
- zwiększono dochody z podatku PIT o kwotę 588.000 zł oraz zwiększono dochody z tyt. podatku PCC o kwotę 474.427 zł.
 
Po stronie wydatkowej przede wszystkim:
- umniejszono wydatki na zadania majątkowe w związku z przesunięciem realizacji części z nich na rok 2022 (w zakresie dróg 2.050.000 zł i w zakresie budowy oświetlenia ulicznego 200.000 zł),
- zwiększono wydatki na transport publiczny o kwotę 100.000 zł.
 
W imieniu burmistrza, skarbnik Piotr Łoździn wniósł dwie autopoprawki:
- umniejszenie dochodów w rozdziale 60014 o kwotę 70 000 zł i zmniejszenie wydatków na budowę chodnika w ciągu ul. Nadwarciańskiej o tę samą kwotę,
- zmiana klasyfikacji – z rozdziału 75618 paragraf 027 – kwotę 20 255 zł (wpływy z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych) przesuwa się do rozdziału 75619 paragraf 027.
 
Na prośbę przewodniczącego Rady Tomasza Potockiego, skarbnik Piotr Łoździn omówiłkolejny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 226/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2021-2028 informując, że wprowadzone zmiany wynikają ze zmian w uchwale budżetowej. Ponadto wykreślono w 2021 r. przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 3.750.000 zł i odpowiednio zmniejszono rozchody, obsługę zadłużenia i kwotę zadłużenia w kolejnych latach.
 
Skarbnik Piotr Łoździn wniósł autopoprawkę, wynikającą z autopoprawki zgłoszonej do zmiany uchwały budżetowej: o kwotę 70 000 zł zmniejszono dochody majątkowe i o tę samą kwotę zmniejszono wydatki majątkowe.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała oba projekty uchwał.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 327 z autopoprawką).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 324/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 226/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2021-2028 (druk nr 328).
Ww. projekt uchwały został omówiony w poprzednim punkcie obrad.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 226/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2021-2028 (druk nr 328 z autopoprawką).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 325/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki ogłosił 15-minutową przerwę w obradach, które zostały wznowione o godz. 18:00.
 
Ad 19. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak oraz komendant straży miejskiej Dariusz Borowski odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Na wniosek radnego Macieja Krzyżańskiego z dnia 09.11.2021 r. uzupełniono protokół o następującą treść:
Radny Maciej Krzyżański odniósł się do pkt. 15 sprawozdania Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury, tj. Podpisanie umowy na montaż 38 sztuk nawiewników okiennych w budynku komunalnym przy ul. Poznańskiej 4 w Puszczykowie, pytając o koszt oraz czy nawiewniki zostaną zamontowane obok okna czy w oknach.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska powiedziała, że nawiewniki mają zostać zamontowane na oknach, a informację o kosztach prześle jutro.
 
Ad 20. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że od ostatniej sesji Rady Miasta wpłynęły następujące pisma:
1)      Pismo Stowarzyszenia Ekologiczne Puszczykowo (przesłane e-mailem).
2)      Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody wielkopolskiego wobec Uchwały Nr 289/21/VIII z 24 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych, znajdujących się na terenie Miasta Puszczykowa (przesłane e-maile).
3)      Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o umorzeniu postępowania sądowoadministracyjnego dot. skargi prokuratorskiej na Uchwałę Nr 248/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 listopada 2013 r. ws. ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych, znajdujących się na terenie Miasta Puszczykowa.
4)      Zażalenie Prokuratora Regionalnego w Poznaniu na ww. postanowienie WSA.
5)      Informacja z kancelarii prawnej o wyroku sądu, który oddalił w całości skargę mieszkańców na Uchwałę Nr 70/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 kwietnia 2019 r. ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 – część A2.
 
Ad 21. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że od ostatniej sesji Rady Miasta nie wpłynęły żadne interpelacje ani zapytania radnych.
 
Ad 22. Wolne głosy.
Radna Barbara Kamińska zwróciła się z prośbą o obniżenie progu zwalniającego na ul. Przecznica, ponieważ samochody o niższym zawieszeniu o niego zahaczają.
Następnie radna Barbara Kamińska poruszyła sprawę wniosku mieszkańców o budowę progu zwalniającego na ul. Sobieskiego, który został podpisany przez ok. 150 osób, a którego realizacja jest blokowana z powodu sprzeciwu kilku mieszkańców, którzy nie zgadzają się na lokalizację spowalniacza. Radna podkreśliła, że w tej sprawie najważniejsze jest bezpieczeństwo dzieci i mieszkańców. 
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że spowalniacz na ul. Przecznica zostanie przebudowany (obniżony). Następnie wiceburmistrz odniósł się do wniosku o budowę spowalniacza na ul. Sobieskiego wyjaśniając, że przepisy szczegółowe określają lokalizacje i możliwości budowy progów spowalniających. Wiceburmistrz powiedział, że mieszkańcy - przy posesjach których miałby powstać spowalniacz - nie wyrażają na to zgody. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że wpłynęło ok. 40 wniosków z terenu całego miasta o budowę spowalniaczy, jednak mieszkańcy, których posesje miałyby sąsiadować z progiem nie zgadzają się na ich budowę.
 
Radna Barbara Kamińska powiedziała, że wniosek o spowalniacz na ul. Sobieskiego został złożony pod koniec 2020 roku i znalazł się w budżecie na 2021 rok.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zasugerował, żeby tematem zajęła się Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta.
 
Radna Alfreda Brączkowska zgłosiła, żeby pamiętać o przycięciu gałęzi wokół lampy przy ul. Jarosławskiej (czwarta lampa od głównej ulicy) oraz zapytała o działania związane z promocją węzła przesiadkowego.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że promocja węzła przesiadkowego w Puszczykowie przypadła na okres wakacyjny i była przeprowadzona do 20 lipca. Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak powiedziała, że promocja odbywała się w ramach projektu, w którym pewna pula środków była przeznaczona na promocję:
- utworzony został profil zintegrowanego węzła przesiadkowego na Facebooku, na którym przeprowadzono różne konkursy z nagrodami,
- przez tydzień na Rynku prowadzono działania promocyjne (np. quiz z nagrodami).
 
Radny Krzysztof Paszkowski zgłosił, że lampa przy ul. Wspólnej na wysokości posesji 12a i 14 co pewnie czas pracuje w pulsach, tzn. raz zapala się, raz gaśnie. Następnie radny zapytał, czy jest szansa na wykoszenia ziołorośli (podagrycznik) przy ul. Wyspiańskiego.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska powiedziała, że:
- wykoszenie zostało zlecone i będzie wykonane,
- awaria lampy zostanie zgłoszona.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki powiedział, że wiele lamp na terenie Puszczykowa nie działa.  
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska powiedziała, że wszystkie awarie lamp zgłaszane są Enei na bieżąco (Enea ma 5 dni na naprawę awarii).
 
Radna Ewa Michałek-Ciechomska zapytała, czy brano pod uwagę system automatycznego włączania światła na Orliku (np. za pomocą telefonu komórkowego).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że raczej nie planuje się wprowadzenia automatycznego systemu, ponieważ Orliki nie zawsze są czynne np. ze względu na warunki atmosferyczne. Ponadto na każdym Orliku pracuje gospodarz i animator. Wiceburmistrz dodał, że na boiskach nie może przebywać grupa bez nadzoru gospodarza lub animatora, dlatego zobowiązał się wyjaśnić sprawę przedstawioną przez radną i dowiedzieć się, dlaczego światło nie zostało włączone.   
 
Radna Ewa Michałek-Ciechomska zapytała, czy można umieścić informację o godzinach dostępności i funkcjonowania Orlika dla pojedynczych osób.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zapewnił, że regulaminy oraz godziny dostępności są umieszczone przy bramach. 
 
Radna Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że Puszczykowo otrzyma 126 szczepionek przeciwko grypie z Powiatu Poznańskiego dla osób powyżej 65. roku życia.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że w ramach projektu Polski Ład Puszczykowo otrzymało dofinansowanie na budowę szatni oraz przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Kościelnej w kwocie 9 mln zł. Ponadto ze środków europejskich Miasto otrzyma dofinasowanie za zakup autobusu elektrycznego w wysokości 1 mln zł.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że Rada Rodziców SP nr 1 chciałaby włączyć się w organizację Mikołajek oraz zwrócił się z prośbą, żeby poinformować o tym również Rady Rodziców SP nr 2 i liceum w celu zorganizowania wspólnego spotkania (np. na posiedzeniu KEKiS) i podjęcia działań (przy wsparciu urzędu) zmierzających do przygotowania jarmarku bożonarodzeniowego.
 
Ok. godz. 19:00 wyszła radna Barbara Kamińska (obecnych 14 radnych).
 
Radny Filip Ryglewicz wyraził zadowolenie ze sposobu funkcjonowania świateł na przejściu dla pieszych na ul. Dworcowej, ale dodał, że problematyczne są dwa kolejne przejścia na ul. Dworcowej (przy lodziarni oraz po drugiej stronie przejazdu kolejowego). Radny zapytał, czy przy tych przejściach na ul. Dworcowej (jak i w całym mieście) można również zainstalować podobny system świateł.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział:
- mieszkańcy często zgłaszają niedziałające lampy uliczne,
- żeby przekazać kierowcom bezpłatnego autobusu, aby zwracali uwagę, czy ktoś nie próbuje wsiąść do pojazdu (radny był świadkiem, kiedy chłopiec biegł do autobusu, ale będąc tuż przed drzwiami bus odjechał). Poza tym radny zgłosił konieczność umycia autobusu.
 
W związku z planowanymi dużymi podwyżkami gazu, radny Mariusz Frąckowiak zapytał o przebieg akcji wymiany pieców (ile osób złożyło wniosek, czy planuje się podwyższenie kwoty dofinansowania).
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że nie planuje się zwiększenia kwoty dotacji z powodu cen gazu, ponieważ byłoby to niesprawiedliwe w stosunku do osób, które już wymieniły piec (podwyższa się kwotę dotacji wówczas, gdy rosną koszty instalacji). Skarbnik powiedział, że nie obawia się załamania akcji wymiany pieców, ponieważ zbliża się termin obowiązkowej wymiany pieców, a ponadto w bieżącym roku wpłynęło dwa razy więcej wniosków niż w każdym poprzednim roku.
 
Radny Filip Ryglewicz poprosił o zinwentaryzowanie gruntów miejskich. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że grunty miejskie widoczne są na e-mapie.
 
Radny Krzysztof Paszkowski powiedział, że w inwentaryzacji powinien znaleźć się również opisu danego terenu.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że za pięć dni kończy się regionalny konkurs dotyczący szczepień przeciwko COVID-19, w którym jak dotąd Puszczykowo osiągnęło 64,3 proc. poziomu zaszczepienia gminy, co jest na dzisiaj najwyższym wskaźnikiem na terenie byłego województwa poznańskiego. Sekretarz dodał, że gminy, które do końca roku osiągną poziom 67 proc. otrzymają 100 tys. zł (do osiągnięcia tego poziomu brakuje ok. 250 osób).
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zaapelował o mobilizowanie do szczepień zwłaszcza wśród młodzieży.
 
Pani Iwona Janicka podziękowała za uwzględnienie zaproponowanych przez nią poprawek do projektu uchwały ws. rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi. Następnie pani Iwona Janicka zwróciła się z prośbą o przyjrzenie się bardzo wysokim stawkom za odbiór odpadów i rozważania, czy można w jakiś sposób zachęcić tych, którzy starają się ograniczać korzystanie np. z plastiku i zamiast kilku worków wystawiają tylko jeden albo i wcale. Pani Iwona Janicka chciałaby wspólnie wypracować jakieś działania, aby zmienić ustawę, która nakłada na gminy dane rozwiązania, w taki sposób, żeby mieszkańcom opłacało się nie używać śmieci i w związku z tym ponosić mniejsze koszty.
 
Pani Iwona Janicka zwróciła się z prośbą o udział w trwających do 5 listopada konsultacjach społecznych projektu Programu Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027.
 
Radna Powiatu Poznańskiego Marzena Fiedler pogratulowała nowo wybranej radnej oraz poinformowała, że puszczykowskie liceum otrzyma 8960 zł na zajęcia wspomagające.
 
Ad 23. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że kolejna sesja odbędzie się 23 listopada 2021 r.
 
O godzinie 19.20 przewodniczący Rady Tomasz Potocki zamknął 33. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Lista wiadomości