Protokół nr 10/15/VII 10. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 21 lipca 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0002.10.15
Godz. rozpoczęcia: 17:03
Godz. zakończenia: 19:21
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz otworzyła 10. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitała gości i radnych oraz stwierdziła quorum (obecnych 12 radnych; chwilowa nieobecność radnych: Jakuba Musiała oraz Łukasza Grzonki; usprawiedliwiona nieobecność radnej Elżbiety Czarneckiej).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Władysław Hetman zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: „Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z kontroli rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację wybranych zadań publicznych w 2014 roku".
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad zmianą, polegającą na wprowadzeniu do porządku obrad (jako pkt 9): „Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z kontroli rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację wybranych zadań publicznych w 2014 roku".
Wyniki głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Zmiana w porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz z jego zmianami.
Wyniki głosowania: „za"- 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 9/15/VII z 23 czerwca 2015 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (druk nr 53).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A., Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11 (druk nr 54).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: powołania zespołu wydającego opinię o kandydatach na ławników do sądów powszechnych (druk nr 52).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przystąpienia Miasta Puszczykowa do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROGRES (druk nr 55).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Niwka (druk nr 56).
 9. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z kontroli rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację wybranych zadań publicznych w 2014 roku.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 18/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2015-2023 (druk nr 58).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r. (druk nr 59).
 12. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 13. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 15. Wolne głosy.
 16. Zamknięcie sesji.
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 9/15/VII z 23 czerwca 2015 r.
Wobec braku uwag, Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 9/15/VII z 23 czerwca 2015 r.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Protokół nr 9/15/VII został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (druk nr 53).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z potrzeby dostosowania wzorów formularzy podatkowych do obowiązujących przepisów.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Wynik głosowania: „za"- 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 52 została przyjęta jednogłośnie.
 
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A., Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11 (druk nr 54).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały informując, że zgodnie z Kodeksem wyborczym należy utworzyć osobny obwód głosowania w placówce, w której przebywa każdorazowo więcej niż 15 wyborców uprawnionych do głosowania, w związku z zarządzeniem ogólnokrajowego referendum.
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Maciej Krzyżański poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A., Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 53 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: powołania zespołu wydającego opinię o kandydatach na ławników do sądów powszechnych (druk nr 52).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały informując, że rada gminy przed przystąpieniem do wyboru ławników powołuje zespół, opiniujący zgłoszone kandydatury (wpłynęły zgłoszenia trzech kandydatów).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz odczytała pismo z Krajowej Rady Sędziów Społecznych, w sprawie naboru kandydatów na ławników sądowych na lata 2016-2019.
 
O godzinie 17:16 do obradujących dołączył radny Jakub Musiał (obecnych 13 radnych).
 
Radna Agata Wójcik zgłosiła kandydaturę radnej Doroty Łuczak-Dydowicz.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zgłosiła kandydaturę radnej Elżbiety Bijaczewskiej.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska zgłosiła kandydaturę radnego Jakuba Musiała.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad kandydaturą radnej Doroty Łuczak-Dydowicz.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się"- 1.
Kandydatura została przyjęta pozytywnie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad kandydaturą radnej Elżbiety Bijaczewskiej.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad kandydaturą radnego Jakuba Musiała.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. powołania zespołu wydającego opinię o kandydatach na ławników do sądów powszechnych.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 54 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przystąpienia Miasta Puszczykowa do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROGRES (druk nr 55).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały informując, że wraz z przyjęciem uchwały, Miasto Puszczykowo przystąpi do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROGRES, której celem jest prowadzenie działalności pożytku publicznego między innymi w zakresie ekologii oraz rozwoju obszarów wiejskich.
 
Radny Jakub Musiał powiedział, że nie widzi przeciwwskazań do wyrażenia zgody na przyjęcie uchwały.
 
O godzinie 17:24 do obradujących dołączył radny Łukasz Grzonka (obecnych 14 radnych).
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, ile wynosi składka członkowska.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że składka została uchwalona przez władze Stowarzyszenia w wysokości 1 zł od mieszkańca.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, z jakiego programu Miasto będzie mogło uzyskać środki na rozwój Puszczykowa.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że po nowelizacji przepisów przez Ministerstwo Rolnictwa zostały dopuszczone do programu rozwoju obszarów wiejskich miasta, które nie przekraczają 20 tys. mieszkańców.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał poinformował, że Komisja nie opiniowała uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. przystąpienia Miasta Puszczykowa do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROGRES.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 55 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Niwka (druk nr 56).
Pan Waldemar Luther, pracownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami, przedstawił ww. projekt uchwały informując, że dotychczasowy dzierżawca części nieruchomości zwrócił się do władz Miasta, z prośbą o ponowne wydzierżawienie terenu na cele rolnicze. Pan Waldemar Luther dodał, że czynsz za dzierżawę wynosi około 1900 zł rocznie.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Niwka.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się' - 0.
Uchwała nr 56 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 9.   Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z kontroli rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację wybranych zadań publicznych w 2014 roku.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Małgorzata Szczotka odczytała protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej z kontroli rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację wybranych zadań publicznych w 2014 roku.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy odpowiedzi udzielone przez Urząd na uwagi Komisji Rewizyjnej, są satysfakcjonujące.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Władysław Hetman powiedział, że odpowiedzi nie do końca satysfakcjonują Komisję Rewizyjną. Należy dopilnować, aby w przyszłości praca była wykonywana rzetelniej.
 
Radny Jan Łagoda zapytał, czy uwagi zawarte w protokole pokontrolnym mają skutki wymierne w rozliczaniu dotacji.
 
Radny Władysław Hetman odpowiedział, że Komisja Rewizyjna przedstawia swoje uwagi i wątpliwości, a to, czy zostaną one uwzględnione, pokaże następna kontrola.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że należałoby uściślić kryteria oceny ofert.
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Małgorzata Szczotka powiedziała, że punkty przyznawane są według własnego odczucia członków komisji przyznającej dotacje.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poprosił o umieszczanie w protokołach pokontrolnych Komisji Rewizyjnej odpowiedzi Urzędu na pytania Komisji.
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Małgorzata Szczotka powiedziała, że według Komisji kontrole wykazują poprawę.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Władysław Hetman powiedział, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby w protokole zostały umieszczone odpowiedzi na pytania Komisji Rewizyjnej.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że nie wyobraża sobie, aby podczas wręczania nagrody Bursztynowego Motyla przygotowywana była lista uczestników wydarzenia.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Władysław Hetman powiedział, że te przepisy nie zostały ustalone przez Komisję.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 18/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2015-2023 (druk nr 58).
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że ww. projekt uchwały uwzględnia zmiany w budżecie oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, które nastąpiły od czerwca bieżącego roku, kiedy to po raz ostatni była podejmowana uchwała dotycząca Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 
Skarbnik Piotr Łoździn zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały (związaną z autopoprawką, która zostanie wprowadzona także do projektu uchwały dotyczącego zmian w budżecie), polegającej na zwiększeniu o 11.814 zł, na wniosek Ministra Edukacji Narodowej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji, która całkowicie zostanie przekazana na materiały dydaktyczne dla szkół, co zostanie umieszczone po stronie dochodów i wydatków.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały oraz projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, z czego wynika zawyżenie kosztorysu inwestorskiego w stosunku do realnych wydatków, jak występuje w przypadku budowy oświetlenia ulic.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że kosztorysy tworzy się na podstawie średniej ceny.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, czy chodnik przy ulicy 3 Maja będzie budowany w całości.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że po prawej stronie od strony ulicy Nadwarciańskiej zostaną wymienione wszystkie płytki chodnikowe, a czy reszta zostanie wymieniona, zostanie to określone przez budowlańców.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały Nr 18/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2015-2023, z uwzględnieniem zgłoszonej autopoprawki.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Uchwała nr 57 została zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r. (druk nr 59).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że zakłada wzrost dochodów o kwotę 5.000 zł z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.
 
Projekt uchwały zakłada następujące zmiany w wydatkach:
 • w rozdziale 60016 zwiększono wydatki na Program budowy dróg o kwotę 92.780 zł (Urząd posiada dokumentacje na budowę chodników w ulicach: 3 maja, Niepodległości i Kosynierów Miłosławskich; łączna wartość kosztorysów wynosi 370 tys. zł, wolne środki zabezpieczone w budżecie wynoszą 184 tys. zł),
 • w rozdziale 63003 Zmniejszono wydatki na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 3 maja o kwotę 82.780 zł (w 2015 r. zostanie wykonana dokumentacja budowlana, przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji zadania związane jest z planowanym pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego w ramach ZIT),
 • w rozdziale 75023 wykreślono wydatki na zadanie: Modernizacja pomieszczeń archiwum Urzędu Miasta wkwocie 50.000 zł (w związku z możliwością pozyskania środków zewnętrznych wramach ZIT w 2016 r. planowana jest termomodernizacja siedziby Urzędu Miasta, przy okazji tej inwestycji zakłada się również prace w archiwum),
 • w rozdziale 85154 zwiększono wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi okwotę 5.000 zł,
 • w rozdziale 90015 zwiększono wydatki na budowę oświetlenia ulicznego o kwotę 30.000 zł (w2015r. planowane było wykonanie oświetlenia w ul. Szpitalnej; kosztorys wynosi 50 tys. zł, wolne środki zabezpieczone w budżecie wynoszą 17 tys. zł),
 • w rozdziale 92604 Zwiększono wydatki na zadanie: Zagospodarowanie terenu CAS o kwotę 10.000zł (środki zostaną przeznaczone na ułożenie kostki brukowej i zakupu ławek).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r., z uwzględnieniem zgłoszonej autopoprawki.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Uchwała nr 58 została zaopiniowana pozytywnie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz ogłosiła kilkuminutową przerwę.
 
O godz. 18:30 Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz wznowiła obrady.
 
Ad 12. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z  referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta. Do Puszczykowa przyjechała delegacja z Francji oraz świętowano 15-lecie współpracy ze Szklarską Porębą. Odbyło się Walne Zgromadzenie Aquanetu, które za 2014 rok jednogłośnie otrzymało absolutorium. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że w dniu dzisiejszym do Urzędu przybyli przedstawiciele Stowarzyszenia Metropolii Poznań w celu poruszenia kwestii zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że na budowę ścieżki rowerowej przy ulicy 3 Maja planowane jest pozyskanie środków zewnętrznych.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński, Radca Prawny Szymon Muszyński oraz pan Waldemar Luther  odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Ad 13. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przedstawiła następujące pisma:
- w dniach 9-11 września bieżącego roku odbędą się: 13. Kongres Miast Polskich oraz 5. Kongres Urbanistyki Polskiej, których tematem będzie rewitalizacja miast,
- pismo od pp. Pawlickich dot. głosowania imiennego na 9. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
- pismo od Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa dot. przeprowadzenia publicznej debaty na temat rozwoju miasta,
- pismo od Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Władysława Hetmana, odnośnie wykorzystywania windy w budynku Gimnazjum nr 1,
- pismo od p. Gałęzewskiej dot. poniesionego uszczerbku na zdrowiu w wyniku upadku poprzez najechanie na dziurę w jezdni,
- zaproszenie na dożynki Wielkopolskie, które odbędą się 30 sierpnia w Buku,
- zaproszenie na Międzynarodowy Turniej Tenisowy Powiatu Poznańskiego OPEN w dniu 2 sierpnia w Sobocie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że w dniu 20 lipca w Poznaniu odbyła się uroczystość 96. rocznicy powstania Policji Państwowej, 25. rocznicy ustawy o Policji i 90. rocznicy udziału kobiet w Policji.
 
Ad 14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz podziękowała za ustawienie znaku ograniczającego prędkość na ulicy Wspólnej do 20 km na godzinę.
 
Radny Jan Łagoda zwrócił uwagę na problem nieprzyciętych gałęzi i krzewów, które wchodzą  na chodnik przy ulicy Nadwarciańskiej.
 
Radny Ryszard Teuschner powiedział, że należy przeprowadzić rozmowę z prezesem szpitala w Puszczykowie, aby utworzyć więcej miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przed szpitalem oraz zapytał, jak wygląda sytuacja z przejściem dla pieszych na wysokości piekarni państwa Błaszkowiaków.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że na temat miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych zostaną przeprowadzone rozmowy z prezesem szpitala, a utworzenie nowego przejścia dla pieszych przy piekarni wymaga zlikwidowania kilku miejsc parkingowych.
 
Radny Filip Ryglewicz zwrócił uwagę na problem zbierającej się wody przy wjeździe do MOSIR-u oraz pomiędzy sklepem Społem i sąsiadującym budynkiem przy ulicy Poznańskiej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że gotowy jest projekt budowy, gdzie koszt został wyliczony na 40 tys. zł wraz z odwodnieniem terenu, jednakże Miasto nie jest właścicielem odcinka drogi pomiędzy sklepem Społem a sąsiadującym budynkiem.
 
Radny Filip Ryglewicz poprosił, aby przyciąć gałęzie przy ulicy Słonecznej.
 
Radny Łukasz Grzonka podziękował za ustawienie koszy na zakolu Warty i remont odcinka ścieżki rowerowej przy ulicy Wczasowej oraz zwrócił uwagę na koszenie trawy, która nie jest sprzątana przez firmę, która się tym zajmuje.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, jakie są powody przerw w oświetleniu ulic.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że jest to związane z anomaliami pogodowymi. Uwagi zostaną złożone do firmy energetycznej.
 
Radny Jakub Musiał zapytał, jak wygląda sytuacja z odprowadzaniem nadmiaru wody na ulicy Reja.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w rankingu ulic omawiana droga znajduje się na odległym miejscu. Można umieścić skrzynie odwadniające, których koszt wynosi około 150 tys. zł.
 
Ad 15. Wolne głosy.
Pan Marek Barłóg zapytał, o ponowny wniosek o ustalenie warunków zabudowy dotyczący terenu tzw. boltexu.
 
Pan Jacek Nowak, pracownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami, odpowiedział, że do pana Jerzego Bolewskiego zostało skierowane pismo o uzupełnienie wniosku o ustalenie warunków zabudowy.
 
Radny Maciej Krzyżański poinformował, że w dniu 8 sierpnia o godzinie 10 przy dworcu w Puszczykówku, odbędzie się spacer po Puszczykowie przez niego organizowany.
 
 
Ad 16. Zamknięcie sesji.
O godz. 19:21 Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zamknęła 10. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
/-/ Monika Barczak
    Protokolant
/-/ Małgorzata Hempowicz
Przewodnicząca Rady Miasta