Protokół nr 11/19/VIII 11. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 24 września 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 

RM.0002.11.2019
 
Godzina rozpoczęcia: 17:03
Godzina zakończenia: 18:47
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki otworzył 11. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitał mieszkańców, pracowników Urzędu Miejskiego i radnych oraz stwierdził quorum (obecnych 10 radnych, chwilowa nieobecność radnego Mariusza Frąckowiaka, usprawiedliwiona nieobecność radnej Elżbiety Bijaczewskiej, radnego Jana Łagody, radnego Piotra Półciennika oraz radnego Filipa Ryglewicza).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek podziękował wszystkim mieszkańcom, którzy poświecili czas i wypełnili ankiety STOP SMOG oraz pogratulował tym, którzy otrzymali nagrody w wyniku losowania przeprowadzonego w dniu 19 września 2019 r.
 
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak poprosiła pana Waleriana Talarczyka o odebranie nagrody głównej - telewizora.
 
O godzinie 17:07 do obradujących dołączył radny Mariusz Frąckowiak (obecnych 11 radnych).
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak poprosiła panią Annę Kamińską o odebranie nagrody - urządzenia wysokociśnieniowego.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak poprosiła pana Andrzeja Szymczaka o odebranie nagrody - urządzenia wysokociśnieniowego (nagrodę odebrała małżonka).
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak poprosiła pana Wojciecha Hetmańskiego o odebranie nagrody - robota kuchennego.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.  
W imieniu burmistrza sekretarz Maciej Dettlaff złożył wniosek o dodanie do porządku obrad punktu 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 113).
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie dodania do porządku obrad punktu 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 113).
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Zmiana porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie zatwierdzenia przedstawionego porządku obrad.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 10/19/VIII z dnia 27 sierpnia 2019 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych (druk nr 112).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu i Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu (druk nr 108).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy ks. Ignacego Posadzego (druk nr 111).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Wysokiej (druk nr 110).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 107).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 203/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo (druk nr 109).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 113).
 11. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 12. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 13. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 14. Wolne głosy.
 15. Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 10/19/VIII z dnia 27 sierpnia 2019 r.
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr 10/19/VIII z dnia 27 sierpnia 2019 r.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Protokół nr 10/19/VIII został przyjęty jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych (druk nr 112).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych (druk nr 112).
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 106/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu i Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu (druk nr 108).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu i Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu informując, że ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych nakłada na rady gmin obowiązek wyboru ławników (w głosowaniu tajnym). W ustawowym terminie wpłynęły cztery kandydatury: trzy do Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz jedna do Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że kandydatami na ławników są:
 • Elżbieta Wolińska (do Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasta i Wilda w Poznaniu),
 • Małgorzata Adamska (do Sądu Okręgowego wPoznaniu),
 • Małgorzata Bekas (do Sądu Okręgowego wPoznaniu),
 • Magdalena Salewicz (do Sądu Okręgowego wPoznaniu).
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki udzielił głosu obecnym podczas sesji kandydatom na ławników.
 
Pani Magdalena Salewicz przedstawiła swoją kandydaturę na ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu informując, że przez kilka lat była zatrudniona w tutejszym Urzędzie Miejskim, aktualnie pracuje w Urzędzie Miejskim w Mosinie i niedługo rozpocznie pracę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Kandydatka na ławnika poinformowała, że dotychczas nie pełniła funkcji ławnika, natomiast kończy 3. rok niestacjonarnych studiów prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w ramach których odbyła kurs z zakresu prawa karnego, procedury karnej oraz prawa cywilnego. Pani Magdalena Salewicz podkreśliła, że posiada odpowiednie przygotowanie merytoryczne do pełnienia funkcji ławnika oraz doświadczenie życiowe, jako 35-letnia kobieta oraz matka.
 
W imieniu pani Małgorzaty Bekas głos zabrał jej małżonek Piotr Bekas informując, że żona nie mogła pojawić się na dzisiejszej sesji ze względu na obowiązki zawodowe. Pani Małgorzata Bekas była ławnikiem przez cztery kadencje i zgłosiła chęć dalszego sprawowania tej funkcji. Za jej największy atut można uznać wieloletnie doświadczenie na stanowisku ławnika.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki odczytał opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników, wydaną przez specjalnie w tym celu powołany zespół (opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił o zgłaszanie kandydatur do 3-osobowej Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem będzie przeprowadzenie tajnych wyborów ławników.
 
Radna Barbara Kamińska zgłosiła swoją kandydaturę.
Radna Maria Michałowska zgłosiła swoją kandydaturę.
Radny Krzysztof Paszkowski zgłosił swoją kandydaturę.
 
Wobec braku innych zgłoszeń, przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad kandydaturą radnych: Krzysztofa Paszkowskiego, Barbary Kamińskiej i Marii Michałowskiej na członków Komisji Skrutacyjnej.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Kandydatura radnych: Krzysztofa Paszkowskiego, Barbary Kamińskiej i Marii Michałowskiej została przyjęta jednogłośnie.
 
W wyniku przeprowadzonych głosowań w skład Komisji Skrutacyjnej weszli radni: Krzysztof Paszkowski, Barbara Kamińska i Maria Michałowska.
 
W imieniu Komisji Skrutacyjnej radna Barbara Kamińska poinformowała, że została wybrana na przewodniczącą.
 
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia tajnego głosowania.
 
Po zakończeniu głosowania tajnego, przewodniczący Rady Tomasz Potocki ogłosił przerwę na przelicznie głosów.
 
Po wznowieniu obrad, przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Barbara Kamińska odczytała protokół z tajnego głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu (ww. protokół stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
W wyniku tajnego głosowania, na ławnika do Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu została wybrana pani Elżbieta Wolińska.
 
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Barbara Kamińska odczytała protokół z głosowania tajnego w wyborach ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu (ww. protokół stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
W wyniku tajnego głosowania, na ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu zostały wybrane panie: Magdalena Salewicz i Małgorzata Bekas.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki odczytał treść projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu i Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, a następnie przeprowadził głosowanie nad jego rozpatrzeniem.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 107/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy ks. Ignacego Posadzego (druk nr 111).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy ks. Ignacego Posadzego.
 
Zastępca przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Piotr Guziałek poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy ks. Ignacego Posadzego (druk nr 111).
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 108/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Wysokiej (druk nr 110).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Wysokiej.
 
Zastępca przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Piotr Guziałek poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Wysokiej (druk nr 110).
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 109/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 107).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Maciej Krzyżański poinformował, że komisja wytypowała na członka Kapituły radnego Mariusza Frąckowiaka.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że przez ostatnie 4 lata przewodził pracom Kapituły i w tym roku zrzeka się tej funkcji na rzecz wiceprzewodniczącego Rady Miasta Filipa Ryglewicz, który wyraził na to zgodę. Przedstawicielem Burmistrza Miasta w Kapitule tradycyjnie będzie sekretarz Maciej Dettlaff.
 
Projekt uchwały uzupełniono o skład Kapituły, który przedstawia się następująco:
 1. Przewodniczący - Filip Ryglewicz (wiceprzewodniczący Rady Miasta),
 2. Członek - Mariusz Frąckowiak (przedstawiciel Komisji Edukacji, Kultury i Sportu),
 3. Członek - Maciej Dettlaff (przedstawiciel Burmistrza Miasta).
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Maciej Krzyżański poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 107).
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 110/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 203/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo (druk nr 109).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 203/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo.
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Maciej Krzyżański poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 203/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo (druk nr 109).
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 111/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 113).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r., informując o zmianach:
 
w dochodach:
 1. W Dziale 600 zwiększono o kwotę 187.500 zł dochody z tytułu dotacji z Powiatu Poznańskiego, w tym na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 87.000 zł, inwestycje o kwotę 100.500 zł.
 2. W dziale 801 zwiększono: 1) kwotę subwencji ogólnej o kwotę 125.371 zł, 2) kwotę dotacji z gmin na pokrycie kosztów udzielanych przez Miasto Puszczykowo dotacji dla przedszkoli o kwotę 100.000 zł.     
w wydatkach:
 1. W związku z otrzymanymi dotacjami z Powiatu Poznańskiego zwiększono wydatki w rozdziale 60014 o kwotę 187.500 zł.
 2. W rozdziale 70005 zmniejszono wydatki na gospodarkę nieruchomościami o kwotę 100.000 zł (w związku z mniejszą od planowanej realizacją odszkodowań za przejmowane grunty).  
 3. W rozdziale 80101 zwiększono o kwotę: 1) 125.371 zł wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, 2) 200.000 zł wydatki na dotacje dla przedszkoli.
 4. W rozdziale 85502 dokonano zmian w klasyfikacji budżetowej.
 
Zastępca przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Piotr Guziałek poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 113).
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 112/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
O godzinie 18:00 przewodniczący Rady Tomasz Potocki ogłosił przerwę, która trwała do 18:11.
 
Ad 11. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek, wiceburmistrz Władysław Ślisiński, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak oraz Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Ad 12. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki pogratulował radnej Marii Michałowskiej oraz radnej Alfredzie Brączkowskiej uczestnictwa w I Mistrzostwach Samorządów Gminnych powiatu poznańskiego w strzelectwie sportowym pod patronatem Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego, w których zajęły 6. miejsce.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował o następujących sprawach:
 1. W dniu 28 sierpnia br. wpłynął wniosek mieszkańca o nadanie nazwy ulicy, placowi albo rondu „4 czerwca 1989 r.".
 2. W dniu 28 sierpnia br. wpłynął wniosek mieszkańca o opracowanie nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ul. Mocka i ul. Niwka Stara.
 3. W dniu 6 września br. wpłynął wniosek mieszkańca o uwzględnienie lokalizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych o dachu płaskim w obrębie Niwka, w związku z trwającymi pracami nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru.
 4. W dniu 23 września br. wpłynął wniosek mieszkańca o zajęcie stanowiska w sprawie funkcjonowania Straży Miejskiej w Puszczykowie.
 
Ad 13. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że od ostatniej sesji Rady Miasta nie wpłynęły żadne interpelacje oraz zapytania radnych.
 
Ad 14. Wolne głosy.
Radny Piotr Guziałek zapytał, kiedy zostanie wyrównane pobocze ul. Wspólnej na odcinku od ul. 3 Maja do zakrętu. Umożliwi to prawidłowy spływ wody deszczowej z powierzchni jezdni. Radny powiedział, że otrzymał informację, że prace zostaną wykonane, a tak się nie stało.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że faktycznie informował radnego, że prace rozpoczną się w najbliższych dniach. Wystąpiły jednak problemy natury technicznej. Firma, z którą planowane było zawarcie umowy na wykonanie przedmiotowych prac nie podpisała umowy i nie odpowiada na telefony.
 
Radna Barbara Kamińska zapytała, czy została już udzielona odpowiedź na interpelację (w rzeczywistości wiadomość e-mail niebędącą interpelacją) radnego Krzysztofa Paszkowskiego, ponieważ radna nie może jej odnaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Radna Barbara Kamińska zapytała, czy Miasto współpracowało wcześniej z firmą wyłonioną w przetargu na budowę ul. Sobieskiego.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał, czego dotyczyła rzekoma interpelacja radnego Krzysztofa Paszkowskiego
 
Radna Barbara Kamińska odpowiedziała, że interpelacja dotyczyła zakola Warty.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że nie wpłynęła żadna interpelacja dotycząca zakola Warty, ponadto radny Krzysztof Paszkowski twierdzi, iż nie składał takowej.
 
Radna Barbara Kamińska przyznała, że mogło jej się coś pomylić.
 
Radny Krzysztof Paszkowski poinformował, iż 8 września br. wysłał wiadomość e-mail do burmistrza z zapytaniami dotyczącymi zakola Warty w Puszczykowie.  
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pierwsze pytanie radnej Barbary Kamińskiej, że firmy, które wygrały przetargi w ostatnim czasie faktycznie nie są znane na naszym terenie. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych wystąpiliśmy do wyłonionej w przetargu firmy o wyjaśnienie szeregu wątpliwości, m.in. dotyczących niskiej ceny. Wyjaśnienia zostały złożone i są na tyle wyczerpujące i rzetelne, że Miasto Puszczykowo nie ma możliwości odmówić podpisania umowy.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że w sprawie zakola Warty pytania i uwagi radnego Krzysztofa Paszkowskiego zostały przekazane wykonawcy oraz twórcy dokumentacji. Władze Miasta po uzyskaniu odpowiedzi odniosą się do wszystkich uwag radnego. Sekretarz dodał, że nie ma zagrożenia, aby cokolwiek na zakolu Warty zostało wykonane ze szkodą dla środowiska
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, kiedy rozpocznie się modernizacja drogi powiatowej, tzw. grobli, kiedy skończy się budowa parkingu przy stacji kolejowej PKP w Puszczykowie oraz co stanie się z kostką brukową, która jest pozyskiwana z budowy parkingu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że aktualny termin zakończenia prac to koniec listopada br. Prace związane z parkingiem przy stacji kolejowej PKP w Puszczykowie prowadzi Miasto Puszczykowo, a ich wykonawcą jest puszczykowska firma. Natomiast przebudowa drogi powiatowej tzw. grobli jest zadaniem prowadzonym przez Zarząd Dróg Powiatowych i z ostatnich danych, jakie przekazał Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych ds. inwestycyjnych Marek Bereżecki, nie udało im się dokonać wszystkich uzgodnień koniecznych do rozpoczęcia inwestycji. W związku z powyższym Zarząd Dróg Powiatowych planuje wystąpić oficjalnie o przedłużenie terminu wykonania zadania. Wiceburmistrz powiedział, że musiałby sprawdzić w przedmiarze robót i kosztorysie, czy kostka brukowa będzie podlegała utylizacji, czy odzyskowi.
 
Radny Krzysztof Paszkowski zgłosił następujące sprawy:
 1. Zapewniono go, że zniszczone ogrodzenie z belek przy cmentarzu na Niwce zostanie naprawione do końca sierpnia, a tak się nie stało.
 2. Chodnik przy ul. Nadwarciańskiej w kierunku ul. Mocka za ostatnim zabudowaniem po stronie zachodniej przed laskiem kończy się i nagle zaczyna się 15 m szutru.
 3. Po likwidacji przejazdu kolejowego na ul. 3 Maja droga została przerwana, co rodzi problemy związane z numeracją nieruchomości i dojazdem do nich. Radny zaproponował zmianę nazwy ulicy znajdującej się za byłym przejazdem.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odniósł się do ostatniej sprawy zgłoszonej przez radnego, że układ, który powstał po zamknięciu przejazdu kolejowego powinien zostać zmieniony. W związku z powyższym do wszystkich mieszkańców ul. 3 Maja, która prowadzi w kierunku Mosiny (część, która został odcięta od części prowadzącej w kierunku rzeki Warty) zostało wysłane pismo z pytaniem, czy wyrażają zgodę na zmianę nazwy ulicy. Z podobnym wnioskiem do władz miasta wystąpiła osoba prowadząca ośrodek dla osób starszych przy ul. 3 Maja. Jako główny argument przemawiający za zmianą zostały podane trudności z dojazdem karetki pogotowia ratunkowego wzywanej do pensjonariuszy (kierowca jechał ze złej strony ulicy, co znacznie wydłużało czas dotarcia do chorego). Niestety mieszkańcy w roku 2017, kiedy wysyłane było do nich to pytanie odmówili zmiany. Wiceburmistrz poinformował, że istnieją dwie możliwości załatwienia tej sprawy. Pierwszą jest zmiana nazwy ulicy uchwałą, wbrew woli mieszkańców, natomiast drugą pozostawienie aktualnego stanu bez zmian. Wybierając pierwszą opcję należy mieć na uwadze, że każdy mieszkaniec byłby zobowiązany do wymiany w ciągu określonego czasu wszystkich dokumentach zawierających adres oraz dokonania zgłoszenia zmiany w szeregu instytucji. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zauważył, że problem rozwiązałaby budowa tunelu w rejonie ul. 3 Maja, jednak inwestycja ma wielu przeciwników.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odniósł się do pierwszej ze zgłoszonych przez radnego spraw, że belki zostały zakupione i aktualnie są składowane przy budynku komunalnym. Zniszczone ogrodzenie przy cmentarzu na Niwce zostanie niebawem naprawione.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poprosił o doprecyzowanie, o co chodzi w drugiej ze zgłoszonych przez radnego spraw.
 
Radny Krzysztof Paszkowski powiedział, że chodzi mu o ostatnie zabudowania przy ul. Nadwarciańskiej. Chodnik jest tylko po prawej stronie i zaraz za tym zaczyna się 15 m szutru. To jest wjazd na dziki parking przy lesie poza posesją.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił radnego Krzysztof Paszkowski o doprecyzowanie sprawy ul. Nadwarciańskiej i przekazanie do Urzędu Miejskiego. Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał, czy są jeszcze pytania w bieżącym punkcie porządku obrad. Wobec braku zgłoszeń poprosił o zabranie głosu przez mieszkańca, który zgłosił mu wcześniej taką chęć.
 
Mieszkaniec Andrzej Winkel poinformował, że do zeszłego roku pełnił funkcje gospodarza przystani kajakowej. Zdaniem mieszkańca stan przystani wymaga interwencji. Jeżeli działania nie zostaną podjęte, to w przyszłym roku korzystanie z niej będzie niemożliwe. Pan Andrzej Winkel przedstawił radnym bieżące zdjęcia obiektu i poinformował o różnych możliwościach jej zabezpieczenia oraz zwrócił się do Rady Miasta z prośbą o zajęcie się tym problemem.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przekazał zgłoszoną sprawę do rozpatrzenia podczas najbliższego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz poprosił mieszkańca o ustalenie szczegółów z przewodniczącym komisji Maciejem Krzyżański.
 
Radna Powiatu Poznańskiego Marzena Fiedler poinformowała, że na ostatniej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 28 sierpnia br. podjęto następujące uchwały:
 1. Uchwałę nr X/100/VI/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/52/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Puszczykowo prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta (zadanie finansowane będzie przez Powiat Poznański w kwocie stanowiącej 50% kosztów całkowitych, lecz nie większej niż 340.500 zł, a w pozostałej części ze środków gminy Puszczykowo).
 2. Uchwałę nr X/116/VI/2019 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Miastu Puszczykowo z przeznaczeniem dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Puszczykowo (przekazano sprzęt o wartości 3.900 zł).
 
Pani Marzena Fiedler powiedziała, że zapytano ją o modernizację drogi powiatowej, tzw. grobli, ale rozumie, że skoro Zarząd Dróg Powiatowych nie ma projektu, to nie otrzyma od władz miasta żadnych informacji.
 
Pani Marzena Fiedler poinformowała również, że Powiat Poznański po raz kolejny realizuje „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego". Wykonawcą programu jest firma Edictum sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza 31. Z bezpłatnych szczepień mogą skorzystać osoby od 65. roku życia (tj. urodzone nie później niż 31 grudnia 1954 r.), zameldowane na terenie gmin powiatu poznańskiego. Wykonanie szczepień będzie poprzedzone badaniem lekarskim kwalifikującym do udziału w programie. Pani Marzena Fiedler zaprosiła również do skorzystania z „Programu edukacji zdrowotnej i szczepień ochronnych przeciwko grypie w populacji Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania". Z darmowych szczepień skorzystać będzie mogło w latach 2019 - 2022 łącznie 45 tys. osób. Grupę docelową stanowią osoby w wieku 50 - 64 lata oraz młodsze w wieku 25 - 49 lat, jeśli wykonują zawód wymagający kontaktu z dużą liczbą ludzi (praca w handlu, transporcie publicznym, praca w oświacie, ochronie zdrowia, administracji itp.).
 
Ad 15. Zamknięcie sesji.     
O godzinie 18:47 przewodniczący Rady Tomasz Potocki zamknął 11. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
protokołowała
/-/ Kamila Stoińska
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki