Protokół nr 1/18/VIII 1. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 20 listopada 2018 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 1/18/VIII
1. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 20 listopada 2018 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4 
 
RM.0002.1.2018
 
Godzina rozpoczęcia: 17:00
Godzina zakończenia: 19:35
 
Ad 1. Otwarcie obrad przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sali.
Na podstawie art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym radny Władysław Hetman otworzył 1. sesję Rady Miasta Puszczykowa VIII kadencji.
 
Radny Władysław Hetman poprosił o odśpiewanie hymnu narodowego.
 
Radny Władysław Hetman powitał nowo wybranych radnych, władze miasta oraz mieszkańców. Następnie radny Władysław Hetman poinformował, że obrady dzisiejszej sesji będą przebiegać według porządku ustalonego przez Komisarza Wyborczego w Poznaniu I.
 
Ad 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej.
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej pani Ewa Łobocka wręczyła zaświadczenia o wyborze na radnego wszystkim obecnym radnym.
 
Ad 3. Złożenie ślubowania przez radnych.
Radny Władysław Hetman poinformował, że odczyta rotę ślubowania, a następnie najmłodsza radna Barbara Kamińska odczyta nazwiska radnych, którzy będą składać ślubowanie słowami: „ślubuję" lub „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg".
 
Radny Władysław Hetman odczytał rotę ślubowania:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".
 
Radna Barbara Kamińska wyczytała kolejno nazwiska radnych, którzy złożyli ślubowanie słowami:
 
Elżbieta BIJACZEWSKA      - „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg"
Alfreda BRĄCZKOWSKA     - „ślubuję"
Elżbieta CZARNECKA         - „ślubuję"
Piotr GUZIAŁEK                - „ślubuję"
Władysław HETMAN           - „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg"
Barbara KAMIŃSKA           - „ślubuję"
Maciej KRZYŻAŃSKI          - „ślubuję"
Jan ŁAGODA                    - „ślubuję"
Maria MICHAŁOWSKA        - „ślubuję"
Piotr PŁÓCIENNIK             - „ślubuję"
Tomasz POTOCKI            - „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg"
Filip RYGLEWICZ              - „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg"
Ryszard TEUSCHNER         - „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg"
 
Radny Władysław Hetman złożył gratulacje oraz stwierdził, że radni, którzy złożyli ślubowanie objęli mandat radnego Miasta Puszczykowa.
 
Ad 4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na burmistrza przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej.
Pani Ewa Łobocka Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej, wręczyła panu Andrzejowi Balcerkowi zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Miasta.
 
Ad 5. Złożenie ślubowania przez burmistrza.
Prowadzący obrady radny Władysław Hetman oddał głos Burmistrzowi Andrzejowi Balcerkowi.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek złożył ślubowanie słowami:
 
Obejmując urząd burmistrza miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzone mi stanowisko będę sprawował dla dobra wszystkich mieszkańców i dla dobra publicznego.
Tak mi dopomóż Bóg."
 
Burmistrz Andrzej Balcerek podziękował wszystkim mieszkańcom oraz wyborcom komitetu wyborczego wyborców „Razem dla Puszczykowa", który został już po raz trzeci doceniony w wyborach samorządowych. Burmistrz Andrzej Balcerek zaznaczył, że wynik uzyskany przez członków komitetu oraz jego samego (71% głosów w pierwszej turze) świadczą o tym, że mieszkańcy popierają dotychczasowy kierunek rozwoju miasta. W imieniu komitetu „Razem dla Puszczykowa" oraz swoim, Burmistrz Andrzej Balcerek zapewnił, że nie zawiedzie powierzonego mu zaufania i będzie pracował na rzecz miasta i mieszkańców.
 
Ad 6. Stwierdzenie prawomocności obrad (ustawowego składu Rady).
Radny Władysław Hetman stwierdził quorum informując, że w sesji uczestniczy 13 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnego Mariusza Frąckowiaka oraz radnego Krzysztofa Paszkowskiego), co umożliwia przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowanie prawomocnych uchwał.
 
Ad 7. Wybór komisji skrutacyjnej.
Radny Władysław Hetman poinformował, że w materiałach na sesję przekazany został regulamin głosowania w wyborach przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa.
 
Radny Władysław Hetman poprosił o zgłaszanie kandydatur do 3-osobowej komisji skrutacyjnej, przy czym zaznaczył, że jej członkowie nie będą mogli kandydować na funkcję przewodniczącego ani wiceprzewodniczącego Rady.
 
Radny Jan Łagoda zgłosił swoją kandydaturę. 
Radna Elżbieta Bijaczewska zgłosiła swoją kandydaturę.
Radna Barbara Kamińska zgłosiła swoją kandydaturę.
 
Radny Władysław Hetman przeprowadził głosowanie imienne nad kandydaturą radnego Jana Łagody na członka Komisji Skrutacyjnej.
 
Elżbieta BIJACZEWSKA     - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA    - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA        - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK               - „jestem za"
Władysław HETMAN          - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA          - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI         - „jestem za"
Jan ŁAGODA                   - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA      - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK            - „jestem za"
Tomasz POTOCKI           - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ             - „jestem za"
Ryszard TEUSCHNER        - „jestem za"
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Kandydatura radnego Jana Łagody została przyjęta jednogłośnie.
 
Radny Władysław Hetman przeprowadził głosowanie imienne nad kandydaturą radnej Elżbiety Bijaczewskiej na członka Komisji Skrutacyjnej.
 
Elżbieta BIJACZEWSKA       - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA      - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA          - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK                 - „jestem za"
Władysław HETMAN            - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA            - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI           - „jestem za"
Jan ŁAGODA                     - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA        - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK              - „jestem za"
Tomasz POTOCKI             - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ               - „jestem za"
Ryszard TEUSCHNER          - „jestem za"
 
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Kandydatura radnej Elżbiety Bijaczewskiej została przyjęta jednogłośnie.
 
Radny Władysław Hetman przeprowadził głosowanie imienne nad kandydaturą radnej Barbary Kamińskiej na członka Komisji Skrutacyjnej.
 
Elżbieta BIJACZEWSKA      - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA     - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA         - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK                - „jestem za"
Władysław HETMAN           - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA           - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI          - „jestem za"
Jan ŁAGODA                    - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA       - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK             - „jestem za"
Tomasz POTOCKI            - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ              - „jestem za"
Ryszard TEUSCHNER         - „jestem za"
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Kandydatura radnej Barbara Kamińska została przyjęta jednogłośnie.
 
Po konsultacji z radcą prawnym Szymonem Muszyńskim, radny Władysław Hetman poinformował, że nie ma potrzeby głosowania nad zatwierdzeniem 3-osobowego składu Komisji Skrutacyjnej. Głosowanie imienne nad kandydaturą każdego członka jest wystarczające.
 
Wobec braku innych zgłoszeń radny Władysław Hetman poinformował, że ustalono następujący skład komisji skrutacyjnej:
 • Elżbieta Bijaczewska,
 • Barbara Kamińska,
 • Jan Łagoda.
 
Radna Barbara Kamińska w imieniu komisji skrutacyjnej poinformowała, że na przewodniczącego wybrano radnego Jana Łagodę.
 
Ad 8. Wybór Przewodniczącego Rady.
Radny Władysław Hetman poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję przewodniczącego Rady Miasta.
 
Radny Filip Ryglewicz zgłosił kandydaturę radnego Tomasza Potockiego.
Radny Tomasz Potocki wyraził zgodę na kandydowanie.
 
Wobec braku innych zgłoszeń, radny Władysław Hetman zamknął listę kandydatów.
 
Radny Władysław Hetman poprosił kandydata o zaprezentowanie swojej osoby.
 
Jako kandydat na funkcję przewodniczącego, radny Tomasz Potocki powiedział, że od 20 lat mieszka w Puszczykowie oraz prowadzi własną działalność gospodarczą w Mosinie, posiada wyższe wykształcenie, sprawował mandat radnego VI oraz VII kadencji, a w minionej kadencji pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Miasta oraz przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
 
Wobec braku pytań, radny Władysław Hetman ogłosił przerwę na przygotowanie kart do głosowania.
 
Po wznowieniu obrad, członkowie komisji skrutacyjnej rozdali radnym karty do głosowania.
 
Następnie przewodniczący komisji skrutacyjnej radny Jan Łagoda wyczytał nazwiska radnych, którzy podchodzili do urny i wrzucali karty.
 
Po zakończeniu głosowania tajnego, radny Władysław Hetman ogłosił przerwę na przelicznie głosów.
 
Po wznowieniu obrad, przewodniczący komisji skrutacyjnej Jan Łagoda odczytał protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa (ww. protokół stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
W wyniku przeprowadzonych wyborów, za kandydaturą Tomasza Potockiego oddano 13 głosów. W związku z powyższym radny Tomasz Potocki został wybrany na funkcję Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa.
 
Radny Władysław Hetman odczytał treść uchwały ws. wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa.
 
Radny Władysław Hetman przeprowadził imienne głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa (druk nr 1).
 
Elżbieta BIJACZEWSKA     - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA    - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA        - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK               - „jestem za"
Władysław HETMAN          - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA          - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI         - „jestem za"
Jan ŁAGODA                   - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA      - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK            - „jestem za"
Tomasz POTOCKI           - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ             - „jestem za"
Ryszard TEUSCHNER        - „jestem za"
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 1 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 9. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji.
Radny Władysław Hetman podziękował radnym za dokonanie wyboru i poprosił przewodniczącego Rady Tomasza Potockiego o przejęcie prowadzenia sesji.
 
Ad 10. Wybór Wiceprzewodniczących Rady.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zgłosił kandydaturę radnego Filipa Ryglewicza.
Radny Filip Ryglewicz wyraził zgodę na kandydowanie.
 
Wobec braku innych zgłoszeń, przewodniczący Rady Tomasz Potocki zamknął listę kandydatów.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił kandydata o zaprezentowanie swojej osoby.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że sprawował mandat radnego VII kadencji, w której był członkiem Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na wydziale Turystyki i Rekreacji i od urodzenia mieszka w Puszczykowie.
 
Wobec braku pytań, przewodniczący Rady Tomasz Potocki ogłosił przerwę na przygotowanie kart do głosowania.
 
Po wznowieniu obrad, członkowie komisji skrutacyjnej rozdali radnym karty do głosowania.
 
Następnie przewodniczący komisji skrutacyjnej radny Jan Łagoda wyczytał nazwiska radnych, którzy podchodzili do urny i wrzucali karty.
 
Po zakończeniu głosowania tajnego, przewodniczący Rady Tomasz Potocki ogłosił przerwę na przelicznie głosów.
 
Po wznowieniu obrad, przewodniczący komisji skrutacyjnej Jan Łagoda odczytał protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach wiceprzewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa (ww. protokół stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
W wyniku przeprowadzonych wyborów, za kandydaturą Filipa Ryglewicz oddano 13 głosów. W związku z powyższym radny Filip Ryglewicz został wybrany na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa.  
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki pogratulował radnemu Filipowi Ryglewiczowi wyboru na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa.  
 
Następnie przewodniczący Rady Tomasz Potocki zapowiedział, że przeprowadzi głosowanie nad przyjęciem uchwały dotyczącej wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził imienne głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa.
 
Elżbieta BIJACZEWSKA     - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA    - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA        - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK               - „jestem za"
Władysław HETMAN          - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA          - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI         - „jestem za"
Jan ŁAGODA                   - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA      - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK            - „jestem za"
Tomasz POTOCKI           - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ             - „jestem za"
Ryszard TEUSCHNER        - „jestem za"
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 2 została przyjęta jednogłośnie.
 
O godzinie 18.09 przewodniczący Rady Tomasz Potocki ogłosił przerwę, która trwała do godziny 18.29.
 
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej.
 
Radny Władysław Hetman zgłosił swoją kandydaturę.
Radny Piotr Guziałek zgłosił swoją kandydaturę.
Radny Ryszard Teuschner zgłosił swoją kandydaturę.
 
Wobec braku innych zgłoszeń, przewodniczący Rady Tomasz Potocki zamknął listę kandydatów.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie imienne nad kandydaturą radnego Władysława Hetmana na członka Komisji Rewizyjnej.
 
Elżbieta BIJACZEWSKA     - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA    - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA        - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK               - „jestem za"
Władysław HETMAN          - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA          - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI         - „jestem za"
Jan ŁAGODA                   - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA      - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK            - „jestem za"
Tomasz POTOCKI           - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ             - „jestem za"
Ryszard TEUSCHNER        - „jestem za"
 
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Kandydatura radnego Władysława Hetmana została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie imienne nad kandydaturą radnego Piotra Guziałka na członka Komisji Rewizyjnej.
 
Elżbieta BIJACZEWSKA     - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA    - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA        - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK               - „jestem za"
Władysław HETMAN          - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA          - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI         - „jestem za"
Jan ŁAGODA                   - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA      - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK            - „jestem za"
Tomasz POTOCKI           - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ             - „jestem za"
Ryszard TEUSCHNER        - „jestem za"
 
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Kandydatura radnego Piotra Guziałka została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie imienne nad kandydaturą radnego Ryszarda Teuschnera na członka Komisji Rewizyjnej.
 
Elżbieta BIJACZEWSKA     - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA    - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA        - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK               - „jestem za"
Władysław HETMAN          - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA          - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI         - „jestem za"
Jan ŁAGODA                  - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA      - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK           - „jestem za"
Tomasz POTOCKI          - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ            - „jestem za"
Ryszard TEUSCHNER       - „jestem za"
 
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Kandydatura radnego Ryszarda Teuschnera została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że w wyniku przeprowadzonych głosowań ustalono następujący skład Komisji Rewizyjnej:
 • Władysław Hetman,
 • Piotr Guziałek,
 • Ryszard Teuschner.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 
Radny Władysław Hetman zgłosił kandydaturę radnego Ryszarda Teuschnera.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie imienne nad kandydaturą radnego Ryszarda Teuschnera na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 
Elżbieta BIJACZEWSKA     - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA    - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA        - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK               - „jestem za"
Władysław HETMAN          - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA           - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI          - „jestem za"
Jan ŁAGODA                    - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA       - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK            - „jestem za"
Tomasz POTOCKI            - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ              - „jestem za"
Ryszard TEUSCHNER         - „jestem za"
 
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Kandydatura radnego Ryszarda Teuschnera została przyjęta jednogłośnie.
 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany radny Ryszard Teuschner.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił o zgłaszanie kandydatur na wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 
Radny Ryszar Teuschner zgłosił kandydaturę radnego Władysława Hetmana.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie imienne nad kandydaturą radnego Władysława Hetmana na zastępcę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 
Elżbieta BIJACZEWSKA     - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA    - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA        - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK               - „jestem za"
Władysław HETMAN          - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA          - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI         - „jestem za"
Jan ŁAGODA                   - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA      - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK            - „jestem za"
Tomasz POTOCKI           - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ             - „jestem za"
Ryszard TEUSCHNER        - „jestem za"
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
 
Kandydatura radnego Władysława Hetmana została przyjęta jednogłośnie.
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania zastępcą przewodniczącego Komisji Rewizyjnej został wybrany radny Władysław Hetman.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa.
 
Elżbieta BIJACZEWSKA     - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA    - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA        - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK               - „jestem za"
Władysław HETMAN          - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA          - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI         - „jestem za"
Jan ŁAGODA                   - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA      - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK            - „jestem za"
Tomasz POTOCKI           - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ             - „jestem za"
Ryszard TEUSCHNER        - „jestem za"
 
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 3 została przyjęta jednogłośnie.


Ad 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 
Radna Barbara Kamińska zgłosiła swoją kandydaturę.
Radna Alfreda Brączkowska zgłosiła swoja kandydaturę.
Radny Piotr Guziałek zgłosił swoją kandydaturę.
Radna Elżbieta Bijaczewska zgłosiła swoją kandydaturę.
Radny Maciej Krzyżański zgłosił swoją kandydaturę.
 
Wobec braku innych zgłoszeń, przewodniczący Rady Tomasz Potocki zamknął listę kandydatów.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie imienne nad kandydaturą radnej Barbary Kamińskiej na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 
Elżbieta BIJACZEWSKA     - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA    - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA        - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK               - „jestem za"
Władysław HETMAN         - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA          - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI         - „jestem za"
Jan ŁAGODA                   - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA      - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK            - „jestem za"
Tomasz POTOCKI           - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ             - „jestem za"
Ryszard TEUSCHNER        - „jestem za"
 
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Kandydatura radnej Barbary Kamińskiej została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie imienne nad kandydaturą radnej Alfredy Brączkowskiej na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 
Elżbieta BIJACZEWSKA     - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA    - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA        - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK               - „jestem za"
Władysław HETMAN          - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA           - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI          - „jestem za"
Jan ŁAGODA                   - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA       - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK             - „jestem za"
Tomasz POTOCKI            - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ              - „jestem za"
Ryszard TEUSCHNER         - „jestem za"
 
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Kandydatura radnej Alfredy Brączkowskiej została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie imienne nad kandydaturą radnego Piotra Guziałka na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 
Elżbieta BIJACZEWSKA     - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA    - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA        - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK               - „jestem za"
Władysław HETMAN         - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA          - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI         - „jestem za"
Jan ŁAGODA                  - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA      - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK            - „jestem za"
Tomasz POTOCKI           - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ             - „jestem za"
Ryszard TEUSCHNER        - „jestem za"
 
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Kandydatura radnego Piotra Guziałaka została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie imienne nad kandydaturą radnej Elżbiety Bijaczewskiej na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 
Elżbieta BIJACZEWSKA     - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA    - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA        - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK               - „jestem za"
Władysław HETMAN          - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA          - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI         - „jestem za"
Jan ŁAGODA                  - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA      - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK           - „jestem za"
Tomasz POTOCKI          - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ            - „jestem za"
Ryszard TEUSCHNER       - „jestem za"
 
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Kandydatura radnej Elżbiety Bijaczewskiej została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie imienne nad kandydaturą radnego Macieja Krzyżańskiego na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 
Elżbieta BIJACZEWSKA     - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA    - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA        - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK               - „jestem za"
Władysław HETMAN         - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA          - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI         - „jestem za"
Jan ŁAGODA                   - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA      - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK           - „jestem za"
Tomasz POTOCKI          - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ            - „jestem za"
Ryszard TEUSCHNER       - „jestem za"
 
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Kandydatura radnego Macieja Krzyżańskiego została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że w wyniku przeprowadzonych głosowań ustalono następujący skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:
 • Elżbieta Bijaczewska,
 • Alfreda Brączkowska,
 • Piotr Guziałek,
 • Barbara Kamińska,
 • Maciej Krzyżański.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska zgłosiła kandydaturę radnej Barbary Kamińskiej.
Radna Barbara Kamińska wyraziła zgodę na kandydowanie.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie imienne nad kandydaturą radnej Barbary Kamińskiej na przewodniczącą Komisji Skarg Wniosków i Petycji.
 
Elżbieta BIJACZEWSKA     - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA    - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA        - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK               - „jestem za"
Władysław HETMAN         - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA          - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI         - „jestem za"
Jan ŁAGODA                   - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA      - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK            - „jestem za"
Tomasz POTOCKI           - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ             - „jestem za"
Ryszard TEUSCHNER        - „jestem za"
 
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Kandydatura radnej Barbary Kamińskiej została przyjęta jednogłośnie.
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji została wybrana radna Barbara Kamińska.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 
Elżbieta BIJACZEWSKA     - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA    - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA        - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK               - „jestem za"
Władysław HETMAN          - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA           - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI          - „jestem za"
Jan ŁAGODA                   - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA       - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK             - „jestem za"
Tomasz POTOCKI           - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ             - „jestem za"
Ryszard TEUSCHNER        - „jestem za"
 
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 4 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 
Radny Maciej Krzyżański zgłosił swoją kandydaturę.
Radna Alfreda Brączkowska zgłosiła swoją kandydaturę.
Radna Elżbieta Czarnecka zgłosiła swoją kandydaturę.
Radna Maria Michałowska zgłosiła swoją kandydaturę.
Radna Barbara Kamińska zgłosiła swoją kandydaturę.
Radny Filip Ryglewicz zgłosił swoją kandydaturę.
Radny Piotr Płóciennik zgłosił swoją kandydaturę.
Radny Ryszard Teuschner zgłosił swoją kandydaturę.
 
Wobec braku innych zgłoszeń, przewodniczący Rady Tomasz Potocki zamknął listę kandydatów.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie imienne nad kandydaturą radnego Macieja Krzyżańskiego na członka Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 
Elżbieta BIJACZEWSKA     - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA    - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA        - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK               - „jestem za"
Władysław HETMAN         - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA          - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI         - „jestem za"
Jan ŁAGODA                   - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA      - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK            - „jestem za"
Tomasz POTOCKI           - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ             - „jestem za"
Ryszard TEUSCHNER        - „jestem za"
 
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Kandydatura radnego Macieja Krzyżańskiego została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie imienne nad kandydaturą radnej Alfredy Brączkowskiej na członka Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 
Elżbieta BIJACZEWSKA     - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA    - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA        - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK               - „jestem za"
Władysław HETMAN         - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA          - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI         - „jestem za"
Jan ŁAGODA                   - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA      - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK            - „jestem za"
Tomasz POTOCKI            - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ             - „jestem za"
Ryszard TEUSCHNER        - „jestem za"
 
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Kandydatura radnej Alfredy Brączkowskiej została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie imienne nad kandydaturą radnej Elżbiety Czarneckiej na członka Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 
Elżbieta BIJACZEWSKA     - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA    - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA        - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK               - „jestem za"
Władysław HETMAN         - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA          - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI         - „jestem za"
Jan ŁAGODA                   - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA      - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK            - „jestem za"
Tomasz POTOCKI           - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ             - „jestem za"
Ryszard TEUSCHNER        - „jestem za"
 
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Kandydatura radnej Elżbiety Czarneckiej została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie imienne nad kandydaturą radnej Marii Michałowskiej na członka Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 
Elżbieta BIJACZEWSKA      - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA     - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA         - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK                - „jestem za"
Władysław HETMAN           - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA           - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI          - „jestem za"
Jan ŁAGODA                    - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA       - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK             - „jestem za"
Tomasz POTOCKI            - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ              - „jestem za"
Ryszard TEUSCHNER         - „jestem za"
 
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Kandydatura radnej Marii Michałowskiej została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie imienne nad kandydaturą radnej Barbary Kamińskiej na członka Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 
Elżbieta BIJACZEWSKA     - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA    - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA        - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK                - „jestem za"
Władysław HETMAN          - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA           - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI         - „jestem za"
Jan ŁAGODA                   - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA      - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK            - „jestem za"
Tomasz POTOCKI           - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ             - „jestem za"
Ryszard TEUSCHNER        - „jestem za"
 
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Kandydatura radnej Barbary Kamińskiej została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie imienne nad kandydaturą radnego Filipa Ryglewicza na członka Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 
Elżbieta BIJACZEWSKA     - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA    - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA        - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK               - „jestem za"
Władysław HETMAN          - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA          - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI         - „jestem za"
Jan ŁAGODA                   - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA      - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK            - „jestem za"
Tomasz POTOCKI           - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ             - „jestem za"
Ryszard TEUSCHNER       - „jestem za"
 
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Kandydatura radnego Filipa Ryglewicz została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie imienne nad kandydaturą radnego Piotra Płóciennika na członka Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 
Elżbieta BIJACZEWSKA     - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA    - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA        - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK               - „jestem za"
Władysław HETMAN          - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA          - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI         - „jestem za"
Jan ŁAGODA                   - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA      - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK            - „jestem za"
Tomasz POTOCKI            - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ              - „jestem za"
Ryszard TEUSCHNER         - „jestem za"
 
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Kandydatura radnego Piotra Płóciennika została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie imienne nad kandydaturą radnego Ryszarda Teuschnera na członka Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 
Elżbieta BIJACZEWSKA     - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA    - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA        - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK               - „jestem za"
Władysław HETMAN          - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA          - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI         - „jestem za"
Jan ŁAGODA                   - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA      - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK            - „jestem za"
Tomasz POTOCKI           - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ             - „jestem za"
Ryszard TEUSCHNER        - „jestem za"
 
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Kandydatura radnego Ryszarda Teuschnera została przyjęta jednogłośnie.
 
Skład Komisji Edukacji, Kultury i Sportu prezentuje się następująco:
 
 • Alfreda Brączkowska,
 • Elżbieta Czarnecka
 • Maria Michałowska,
 • Barbara Kamińska,
 • Maciej Krzyżański,
 • Filip Ryglewicz,
 • Piotr Płóciennik,
 • Ryszard Teuschner.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 
Radna Alfreda Brączkowska zgłosiła kandydaturę radnego Macieja Krzyżańskiego.
Radny Maciej Krzyżański wyraził zgodę na kandydowanie.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie imienne nad kandydaturą radnego Macieja Krzańskiego na przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 
Elżbieta BIJACZEWSKA     - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA    - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA        - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK               - „jestem za"
Władysław HETMAN          - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA          - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI         - „jestem za"
Jan ŁAGODA                   - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA      - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK            - „jestem za"
Tomasz POTOCKI           - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ             - „jestem za"
Ryszard TEUSCHNER        - „jestem za"
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
 
Kandydatura radnego Macieja Krzyżańskiego została przyjęta jednogłośnie.
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania przewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury i Sportu został wybrany radny Maciej Krzyżański.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 
Elżbieta BIJACZEWSKA     - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA    - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA        - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK               - „jestem za"
Władysław HETMAN          - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA          - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI         - „jestem za"
Jan ŁAGODA                   - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA      - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK            - „jestem za"
Tomasz POTOCKI           - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ             - „jestem za"
Ryszard TEUSCHNER        - „jestem za"
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
 
Uchwała Nr 5 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
 
Radny Jan Łagoda zgłosił swoją kandydaturę.
Radny Maciej Krzyżański zgłosił swoja kandydaturę.
Radny Piotr Płóciennik zgłosił swoją kandydaturę.
Radna Elżbieta Bijaczewska zgłosiła swoja kandydaturę.
Radny Tomasz Potocki zgłosił swoja kandydaturę.
Radna Barbara Kamińska zgłosiła swoją kandydaturę.
Radny Władysław Hetman zgłosił swoją kandydaturę.
Radny Piotr Guziałek zgłosił swoją kandydaturę.
 
Wobec braku innych zgłoszeń, przewodniczący Rady Tomasz Potocki zamknął listę kandydatów.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie imienne nad kandydaturą radnego Jana Łagody na członka Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
 
Elżbieta BIJACZEWSKA     - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA    - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA        - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK               - „jestem za"
Władysław HETMAN          - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA          - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI         - „jestem za"
Jan ŁAGODA                   - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA      - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK            - „jestem za"
Tomasz POTOCKI           - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ             - „jestem za"
Ryszard TEUSCHNER       - „jestem za"
 
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Kandydatura radnego Jana Łagody została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie imienne nad kandydaturą radnego Macieja Krzyżańskiego na członka Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
 
Elżbieta BIJACZEWSKA     - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA    - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA        - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK               - „jestem za"
Władysław HETMAN          - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA          - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI         - „jestem za"
Jan ŁAGODA                   - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA      - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK            - „jestem za"
Tomasz POTOCKI           - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ             - „jestem za"
Ryszard TEUSCHNER        - „jestem za"
 
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Kandydatura radnego Macieja Krzyżańskiego została przyjęta jednogłośnie.
 
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie imienne nad kandydaturą radnego Piotra Płóciennika na członka Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
 
Elżbieta BIJACZEWSKA     - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA    - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA        - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK               - „jestem za"
Władysław HETMAN          - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA          - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI         - „jestem za"
Jan ŁAGODA                   - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA      - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK            - „jestem za"
Tomasz POTOCKI           - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ            - „jestem za"
Ryszard TEUSCHNER       - „jestem za"
 
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Kandydatura radnego Piotra Płóciennika została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie imienne nad kandydaturą radnej Elżbiety Bijaczewskiej na członka Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
 
Elżbieta BIJACZEWSKA     - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA    - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA        - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK               - „jestem za"
Władysław HETMAN          - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA          - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI         - „jestem za"
Jan ŁAGODA                   - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA      - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK            - „jestem za"
Tomasz POTOCKI           - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ             - „jestem za"
Ryszard TEUSCHNER        - „jestem za"
 
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Kandydatura radnej Elżbiety Bijaczewskiej została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie imienne nad kandydaturą radnego Tomasza Potockiego na członka Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
 
Elżbieta BIJACZEWSKA     - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA    - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA        - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK               - „jestem za"
Władysław HETMAN          - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA          - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI         - „jestem za"
Jan ŁAGODA                   - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA      - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK            - „jestem za"
Tomasz POTOCKI            - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ              - „jestem za"
Ryszard TEUSCHNER         - „jestem za"
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
 
Kandydatura radnego Tomasza Potockiego została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie imienne nad kandydaturą radnej Barbary Kamińskiej na członka Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
 
Elżbieta BIJACZEWSKA     - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA    - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA        - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK               - „jestem za"
Władysław HETMAN          - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA          - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI         - „jestem za"
Jan ŁAGODA                   - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA      - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK            - „jestem za"
Tomasz POTOCKI           - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ             - „jestem za"
Ryszard TEUSCHNER        - „jestem za"
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
 
Kandydatura radnej Barbary Kamińskiej została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie imienne nad kandydaturą radnego Władysława Hetmana na członka Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
 
Elżbieta BIJACZEWSKA      - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA     - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA         - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK                - „jestem za"
Władysław HETMAN           - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA           - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI          - „jestem za"
Jan ŁAGODA                    - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA       - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK             - „jestem za"
Tomasz POTOCKI            - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ              - „jestem za"
Ryszard TEUSCHNER         - „jestem za"
 
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Kandydatura radnego Władysława Hetmana została przyjęta jednogłośnie.
 

Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie imienne nad kandydaturą radnego Piotra Guziałka na członka Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
 
Elżbieta BIJACZEWSKA     - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA    - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA        - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK               - „jestem za"
Władysław HETMAN         - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA         - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI         - „jestem za"
Jan ŁAGODA                  - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA      - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK            - „jestem za"
Tomasz POTOCKI          - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ             - „jestem za"
Ryszard TEUSCHNER        - „jestem za"
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
 
Kandydatura radnego Piotra Guziałka została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że w wyniku przeprowadzonych głosowań ustalono następujący skład Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta:
 • Elżbieta Bijaczewska,
 • Piotr Guziałek,
 • Władysław Hetman,
 • Barbara Kamińska,
 • Maciej Krzyżański,
 • Jan Łagoda,
 • Piotr Płóciennik,
 • Tomasz Potocki.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska zgłosiła kandydaturę radnego Jana Łagody.
Radny Jan Łagoda wyraził zgodę na kandydowanie.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie imienne nad kandydaturą radnego Jana Łagody na przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
 
Elżbieta BIJACZEWSKA     - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA    - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA        - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK               - „jestem za"
Władysław HETMAN         - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA          - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI         - „jestem za"
Jan ŁAGODA                  - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA      - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK           - „jestem za"
Tomasz POTOCKI          - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ            - „jestem za"
Ryszard TEUSCHNER       - „jestem za"
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
 
Kandydatura radnego Jana Łagody została przyjęta jednogłośnie.
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania przewodniczącym Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta został wybrany radny Jan Łagoda.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
 
Elżbieta BIJACZEWSKA     - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA    - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA        - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK               - „jestem za"
Władysław HETMAN          - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA          - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI         - „jestem za"
Jan ŁAGODA                   - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA      - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK            - „jestem za"
Tomasz POTOCKI           - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ             - „jestem za"
Ryszard TEUSCHNER        - „jestem za"
 
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 6 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Spraw Społecznych.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska zgłosiła swoja kandydaturę.
Radna Elżbieta Czarnecka zgłosiła swoja kandydaturę.
Radna Maria Michałowska zgłosiła swoja kandydaturę.
Radny Filip Ryglewicz zgłosił swoją kandydaturę.
Radny Jan Łagoda zgłosił swoja kandydaturę.
Radny Piotr Guziałek zgłosił swoja kandydaturę.
Radna Alfreda Brączkowska zgłosiła swoja kandydaturę.
 
Wobec braku innych zgłoszeń, przewodniczący Rady Tomasz Potocki zamknął listę kandydatów.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie imienne nad kandydaturą radnej Elżbiety Bijaczewskiej na członka Komisji Spraw Społecznych.
 
Elżbieta BIJACZEWSKA     - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA    - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA        - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK               - „jestem za"
Władysław HETMAN          - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA          - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI         - „jestem za"
Jan ŁAGODA                   - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA      - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK            - „jestem za"
Tomasz POTOCKI           - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ             - „jestem za"
Ryszard TEUSCHNER        - „jestem za"
 
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Kandydatura radnej Elżbiety Bijaczewskiej została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie imienne nad kandydaturą radnej Elżbiety Czarneckiej na członka Komisji Spraw Społecznych.
 
Elżbieta BIJACZEWSKA     - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA    - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA        - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK                - „jestem za"
Władysław HETMAN          - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA           - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI         - „jestem za"
Jan ŁAGODA                   - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA       - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK            - „jestem za"
Tomasz POTOCKI           - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ             - „jestem za"
Ryszard TEUSCHNER        - „jestem za"
 
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Kandydatura radnej Elżbiety Czarneckiej została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie imienne nad kandydaturą radnej Marii Michałowskiej na członka Komisji Spraw Społecznych.
 
Elżbieta BIJACZEWSKA     - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA    - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA        - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK               - „jestem za"
Władysław HETMAN          - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA           - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI         - „jestem za"
Jan ŁAGODA                   - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA      - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK            - „jestem za"
Tomasz POTOCKI           - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ             - „jestem za"
Ryszard TEUSCHNER        - „jestem za"
 
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Kandydatura radnej Marii Michałowskiej została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie imienne nad kandydaturą radnego Filipa Ryglewicza na członka Komisji Spraw Społecznych.
 
Elżbieta BIJACZEWSKA     - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA    - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA        - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK                - „jestem za"
Władysław HETMAN          - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA           - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI         - „jestem za"
Jan ŁAGODA                   - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA      - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK            - „jestem za"
Tomasz POTOCKI           - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ             - „jestem za"
Ryszard TEUSCHNER        - „jestem za"
 
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Kandydatura radnego Filipa Ryglewicza została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie imienne nad kandydaturą radnego Jana Łagody na członka Komisji Spraw Społecznych.
 
Elżbieta BIJACZEWSKA     - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA    - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA        - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK               - „jestem za"
Władysław HETMAN         - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA          - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI         - „jestem za"
Jan ŁAGODA                   - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA      - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK             - „jestem za"
Tomasz POTOCKI            - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ              - „jestem za"
Ryszard TEUSCHNER         - „jestem za"
 
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Kandydatura radnego Jana Łagody została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie imienne nad kandydaturą radnego Piotra Guziałka na członka Komisji Spraw Społecznych.
 
Elżbieta BIJACZEWSKA     - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA    - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA        - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK                - „jestem za"
Władysław HETMAN          - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA          - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI         - „jestem za"
Jan ŁAGODA                   - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA       - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK            - „jestem za"
Tomasz POTOCKI          - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ            - „jestem za"
Ryszard TEUSCHNER       - „jestem za"
 
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Kandydatura radnego Piotra Guziałka została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie imienne nad kandydaturą radnej Alfredy Brączkowskiej na członka Komisji Spraw Społecznych.
 
Elżbieta BIJACZEWSKA     - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA    - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA        - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK               - „jestem za"
Władysław HETMAN         - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA          - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI         - „jestem za"
Jan ŁAGODA                   - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA      - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK            - „jestem za"
Tomasz POTOCKI           - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ             - „jestem za"
Ryszard TEUSCHNER       - „jestem za"
 
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Kandydatura radnej Alfredy Brączkowskiej została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że w wyniku przeprowadzonych głosowań ustalono następujący skład Komisji Spraw Społecznych:
 • Elżbieta Bijaczewska,
 • Alfreda Brączkowska,
 • Elżbieta Czarnecka,
 • Piotr Guziałek,
 • Jan Łagoda,
 • Maria Michałowska,
 • Filip Ryglewicz.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych.
 
Radna Elżbieta Czarecka zgłosiła kandydaturę radnej Elżbiety Bijaczewskiej.
Radna Elżbieta Bijaczewska wyraziła zgodę na kandydowanie.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie imienne nad kandydaturą radnej Elżbiety Bijaczewskiej na przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych.
 
Elżbieta BIJACZEWSKA     - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA    - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA        - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK               - „jestem za"
Władysław HETMAN         - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA          - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI         - „jestem za"
Jan ŁAGODA                   - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA      - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK            - „jestem za"
Tomasz POTOCKI           - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ            - „jestem za"
Ryszard TEUSCHNER       - „jestem za"
 
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Kandydatura radnej Elżbiety Bijaczewskiej została przyjęta jednogłośnie.
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych została wybrana radna Elżbieta Bijaczewska.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych.
 
Elżbieta BIJACZEWSKA     - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA    - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA        - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK                - „jestem za"
Władysław HETMAN          - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA          - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI         - „jestem za"
Jan ŁAGODA                   - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA      - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK            - „jestem za"
Tomasz POTOCKI           - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ              - „jestem za"
Ryszard TEUSCHNER         - „jestem za"
 
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 7 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych.
 
Radny Tomasz Potocki zgłosił swoją kandydaturę.
Radny Władysław Hetman zgłosił swoją kandydaturę.
Radna Elżbieta Czarnecka zgłosiła swoja kandydaturę.
Radny Filip Ryglewicz zgłosił swoją kandydaturę.
 
Wobec braku innych zgłoszeń, przewodniczący Rady Tomasz Potocki zamknął listę kandydatów.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie imienne nad kandydaturą radnego Tomasza Potockiego na członka Komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych.
 
Elżbieta BIJACZEWSKA     - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA    - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA        - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK               - „jestem za"
Władysław HETMAN          - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA          - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI         - „jestem za"
Jan ŁAGODA                  - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA      - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK           - „jestem za"
Tomasz POTOCKI          - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ            - „jestem za"
Ryszard TEUSCHNER       - „jestem za"
 
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Kandydatura radnego Tomasza Potockiego została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie imienne nad kandydaturą radnego Władysława Hetmana na członka Komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych.
 
Elżbieta BIJACZEWSKA       - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA     - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA         - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK                - „jestem za"
Władysław HETMAN           - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA           - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI          - „jestem za"
Jan ŁAGODA                   - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA       - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK            - „jestem za"
Tomasz POTOCKI           - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ             - „jestem za"
Ryszard TEUSCHNER        - „jestem za"
 
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Kandydatura radnego Władysława Hetmana została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie imienne nad kandydaturą radnej Elżbiety Czarneckiej na członka Komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych.
 
Elżbieta BIJACZEWSKA     - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA    - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA        - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK               - „jestem za"
Władysław HETMAN         - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA          - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI         - „jestem za"
Jan ŁAGODA                  - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA      - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK            - „jestem za"
Tomasz POTOCKI           - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ             - „jestem za"
Ryszard TEUSCHNER        - „jestem za"
 
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Kandydatura radnej Elżbiety Czarneckiej została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie imienne nad kandydaturą radnego Filipa Ryglewicza na członka Komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych.
 
Elżbieta BIJACZEWSKA     - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA    - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA        - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK               - „jestem za"
Władysław HETMAN          - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA          - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI         - „jestem za"
Jan ŁAGODA                   - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA      - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK            - „jestem za"
Tomasz POTOCKI           - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ            - „jestem za"
Ryszard TEUSCHNER       - „jestem za"
 
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Kandydatura radnego Filipa Ryglewicza została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że w wyniku przeprowadzonych głosowań ustalono następujący skład Komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych:
 • Elżbieta Czarnecka,
 • Władysław Hetman,
 • Tomasz Potocki,
 • Filip Ryglewicz.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego Komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych.
 
Radny Filip Ryglewicz zgłosił kandydaturę radnego Tomasza Potockiego.
Radny Tomasz Potocki wyraził zgodę na kandydowanie.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie imienne nad kandydaturą radnego Tomasza Potockiego na przewodniczącego Komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych.
 
Elżbieta BIJACZEWSKA     - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA    - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA        - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK               - „jestem za"
Władysław HETMAN         - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA          - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI         - „jestem za"
Jan ŁAGODA                  - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA      - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK            - „jestem za"
Tomasz POTOCKI           - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ             - „jestem za"
Ryszard TEUSCHNER        - „jestem za"
 
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Kandydatura radnego Tomasza Potockiego została przyjęta jednogłośnie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania przewodniczącym Komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych został wybrany radny Tomasz Potocki.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych.
 
Elżbieta BIJACZEWSKA      - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA     - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA         - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK                - „jestem za"
Władysław HETMAN          - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA           - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI          - „jestem za"
Jan ŁAGODA                   - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA       - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK             - „jestem za"
Tomasz POTOCKI            - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ               -„jestem za"
Ryszard TEUSCHNER         - „jestem za"
 
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 8 została przyjęta jednogłośnie.


Ad 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta Puszczykowa.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta Puszczykowa.
 
Radna Maria Michałowska zgłosiła swoją kandydaturę.
Radny Piotr Płóciennik zgłosił swoją kandydaturę.
Radny Jan Łagoda zgłosił swoją kandydaturę.
Radny Tomasz Potocki zgłosił swoją kandydaturę.
Radny Ryszard Teuschner zgłosił swoją kandydaturę.
 
Wobec braku innych zgłoszeń, przewodniczący Rady Tomasz Potocki zamknął listę kandydatów.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie imienne nad kandydaturą radnej Marii Michałowskiej na członka Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta Puszczykowa.
 
Elżbieta BIJACZEWSKA     - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA    - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA        - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK               - „jestem za"
Władysław HETMAN          - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA          - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI         - „jestem za"
Jan ŁAGODA                  - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA      - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK            - „jestem za"
Tomasz POTOCKI           - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ             - „jestem za"
Ryszard TEUSCHNER        - „jestem za"
 
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Kandydatura radnej Marii Michałowskiej została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie imienne nad kandydaturą radnego Piotra Płóciennika na członka Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta Puszczykowa.
 
Elżbieta BIJACZEWSKA     - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA    - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA        - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK                - „jestem za"
Władysław HETMAN          - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA          - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI         - „jestem za"
Jan ŁAGODA                   - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA       - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK            - „jestem za"
Tomasz POTOCKI           - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ             - „jestem za"
Ryszard TEUSCHNER        - „jestem za"
 
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Kandydatura radnego Piotra Płóciennika została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie imienne nad kandydaturą radnego Jana Łagody na członka Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta Puszczykowa.
 
Elżbieta BIJACZEWSKA     - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA    - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA        - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK               - „jestem za"
Władysław HETMAN          - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA          - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI         - „jestem za"
Jan ŁAGODA                  - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA      - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK           - „jestem za"
Tomasz POTOCKI           - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ             - „jestem za"
Ryszard TEUSCHNER        - „jestem za"
 
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Kandydatura radnego Jana Łagody została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie imienne nad kandydaturą radnego Tomasza Potockiego na członka Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta Puszczykowa.
 
Elżbieta BIJACZEWSKA     - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA    - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA        - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK               - „jestem za"
Władysław HETMAN          - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA          - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI         - „jestem za"
Jan ŁAGODA                  - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA      - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK            - „jestem za"
Tomasz POTOCKI           - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ             - „jestem za"
Ryszard TEUSCHNER        - „jestem za"
 
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Kandydatura radnego Tomasza Potockiego została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie imienne nad kandydaturą radnego Ryszarda Teuschnera na członka Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta Puszczykowa.
 
Elżbieta BIJACZEWSKA     - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA    - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA        - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK               - „jestem za"
Władysław HETMAN          - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA          - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI         - „jestem za"
Jan ŁAGODA                   - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA       - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK            - „jestem za"
Tomasz POTOCKI           - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ             - „jestem za"
Ryszard TEUSCHNER        - „jestem za"
 
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Kandydatura radnego Ryszarda Teuschnera została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że w wyniku przeprowadzonych głosowań ustalono następujący skład Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta Puszczykowa:
 • Jan Łagoda,
 • Maria Michałowska,
 • Tomasz Potocki,
 • Piotr Płóciennik,
 • Ryszard Teuschner.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta Puszczykowa.
 
Radny Tomasz Potocki zgłosił kandydaturę radnej Marii Michałowskiej.
Radna Maria Michałowska wyraziła zgodę na kandydowanie.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie imienne nad kandydaturą radnej Marii Michałowskiej na przewodniczącą Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta Puszczykowa.
 
Elżbieta BIJACZEWSKA     - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA    - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA        - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK               - „jestem za"
Władysław HETMAN          - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA          - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI         - „jestem za"
Jan ŁAGODA                  - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA      - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK            - „jestem za"
Tomasz POTOCKI           - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ             - „jestem za"
Ryszard TEUSCHNER        - „jestem za"
 
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
 
Kandydatura radnej Marii Michałowskiej została przyjęta jednogłośnie.
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania przewodniczącą doraźnej ds. Statutu Miasta Puszczykowa została wybrana radna Maria Michałowska.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta Puszczykowa.
 
Elżbieta BIJACZEWSKA     - „jestem za"
Alfreda BRĄCZKOWSKA    - „jestem za"
Elżbieta CZARNECKA        - „jestem za"
Piotr GUZIAŁEK               - „jestem za"
Władysław HETMAN          - „jestem za"
Barbara KAMIŃSKA          - „jestem za"
Maciej KRZYŻAŃSKI         - „jestem za"
Jan ŁAGODA                   - „jestem za"
Maria MICHAŁOWSKA      - „jestem za"
Piotr PŁÓCIENNIK            - „jestem za"
Tomasz POTOCKI           - „jestem za"
Filip RYGLEWICZ            - „jestem za"
Ryszard TEUSCHNER       - „jestem za"
 
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 9 została przyjęta jednogłośnie.
 
O godzinie 19.18 przewodniczący Rady Tomasz Potocki ogłosił przerwę, która trwała do godziny 19.29.
 
Ad 18. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Brak.
 
Ad 19. Wolne głosy.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił radcę prawnego o zabranie głosu w sprawie złożenia ślubowania przez burmistrza.
 
W związku ze zmianą kolejności wypowiadanych słów podczas wygłaszania roty ślubowania, radca prawny Szymon Muszyński poprosił Burmistrza Andrzeja Balcerka o powtórzenie ślubowania.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki oddał głos Burmistrzowi Andrzejowi Balcerkowi.
 
 Burmistrz Andrzej Balcerek złożył ślubowanie słowami:
 
Obejmując urząd burmistrza miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta.
Tak mi dopomóż Bóg."
 
Radny Piotr Płóciennik w imieniu komitetu wyborczego wyborców „Kocham Puszczykowo", z którego listy startował w wyborach do Rady Miasta, wręczył nowo wybranym radnym, Burmistrzowi oraz przedstawicielom Urzędu Miejskiego książki autorstwa Charlesa Montgomerego, pt. „Miasto szczęśliwe" wraz z dedykacjami. W książce zaznaczono, że w każdej społeczności istnieją konflikty, których nie da się uniknąć, bo często wynikają z różnego postrzegania tych samych spraw przez różne osoby. Według radnego Piotra Płóciennika zadaniem radnych i burmistrza jest szukanie rozwiązań tychże konfliktów, nie traktując ich w kategoriach swojej osobistej wygranej lub porażki, a szukania rozwiązań najkorzystniejszych dla społeczności.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki w imieniu wszystkich radnych podziękował za prezent w postaci książki.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował o wspólnym posiedzeniu komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, Komisji Edukacji, Kultury i sportu oraz Komisji Spraw Społecznych, które odbędzie się w dniu 22 listopada 2018 r. o godzinie 17:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że kolejna sesja odbędzie się 27 listopada 2018 r. o godzinie 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego.
 
Ad 20. Zakończenie obrad.
O godzinie 19.35 przewodniczący Rady Tomasz Potocki zamknął 1. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
protokołowała 
/-/ Kamila Stoińska
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań