Protokół nr 12/15/VII 12. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 20 października 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
Protokół nr 12/15/VII
12. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 20 października 2015 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie
 
OB.0002.12.15
 
Godz. rozpoczęcia:  17:00
Godz. zakończenia: 20:50
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz otworzyła 12. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitała gości i radnych oraz stwierdziła quorum (obecnych 14 radnych; nieobecny radny Jan Łagoda).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Sekretarz Maciej Dettlaff złożył wniosek o wykreślenie pkt 7 porządku obrad, tj. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zasad udzielania rozmiaru i zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo (druk nr 73). Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że konieczne jest wykreślenia ww. projektu uchwały z porządku obrad, ponieważ nie dotarła jeszcze jedna z trzech wymaganych opinii (podjęcie uchwały bez tej opinii może grozić jej unieważnieniem przez organ nadzoru).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad zmianą, polegającą na wykreśleniu pkt 7 porządku obrad, tj. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zasad udzielania rozmiaru i zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo (druk nr 73).
Wyniki głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Zmiana w porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn złożył wniosek o wykreślenie pkt 11 porządku obrad, tj. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr 76), ponieważ nie ukazało się jeszcze Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad zmianą, polegającą na wykreśleniu pkt 11 porządku obrad, tj. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr 76).
Wyniki głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Zmiana w porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.
 
W imieniu burmistrza Andrzeja Balcerka, skarbnik Piotr Łoździn złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały ws. określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (z druku nr 79). Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że uchwała w tej sprawie została podjęta na sesji we wrześniu, ale po jej uchwaleniu wpłynęło pismo z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie pomocy de minimis, którą ta uchwała również reguluje (w sytuacji, gdy przedsiębiorca będzie starał się o dotację na remont zabytku, wówczas będzie korzystał z pomocy de minimis). Prezes OUKiK-u wskazał, że powinno się wprost zacytować zapisy Komisji Europejskiej i w tym zakresie (zmian formalnych) uchwała została zmieniona.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że Urząd nie zgadza się z opinią prezesa OUKiK-u i przesłał do niej zastrzeżenia. W związku z tym, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęła odpowiedź na zastrzeżenia, konieczne jest wprowadzenie nowego projektu uchwały (dla większej przejrzystości proponuje się wprowadzić nową uchwałę z jednolitym tekstem, zamiast zmieniać poprzednią).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zaproponowała, żeby rozpatrzenie projektu uchwały z druku nr 79 wprowadzić jako pkt 4 porządku obrad oraz poinformowała, że jeśli uchwała zostanie podjęta, należy ją jutro rano przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że w dniu jutrzejszym RIO będzie badać uchwałę ws. określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków pod względem zgodności prawem, a po otrzymaniu nowej uchwały RIO umorzy postępowanie.
 
Odpowiadając na pytanie radnej Doroty Łuczak-Dydowicz, skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że jego zdaniem, przepisy powołane przez prezesa UOKiK-u nie mają zastosowania w tej uchwale, ale RIO będzie brała pod uwagę opinię UOKiK.
 
Odpowiadając na pytanie radnej Małgorzaty Szczotki, skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że wskazane wcześniej zapisy są jedynymi zmianami w uchwale - zostały zawarte w 3 punktach i dotyczą formalnych aspektów pomocy de minimis, natomiast merytorycznie w uchwale nic się nie zmieni (wszystko zostanie szczegółowo omówione, podczas rozpatrywania projektu uchwały).
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, dlaczego projekt uchwały nie został przesłany wcześniej e-mailem.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że do dnia dzisiejszego oczekiwał na odpowiedź z UOKiK-u. Ponadto, dopiero wczoraj organ nadzoru przesłał faksem informację o wszczęciu postępowania względem uchwały nr 66/15/VII (z powodu opinii UOKiK-u). 
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy projekt uchwały musi być rozpatrywany podczas dzisiejszej sesji, na co skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że nie ma ku temu przeszkód, ponieważ w uchwale nie ma zmian merytorycznych, a poza tym jutro w RIO uchwała będzie podlegać badaniu, i w przypadku niepodjęcia zmian - zostanie przeprowadzone niepotrzebne postępowanie. 
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad zmianą, polegającą na wprowadzeniu porządku obrad (jako pkt 4) rozpatrzenia projektu uchwały ws. określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (druk nr 79).
Wyniki głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Zmiana w porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z uwzględnieniem wszystkich przyjętych zmian.
Wyniki głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 11/15/VII z 15 września 2015 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. (druk nr 79).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia dokumentów w ramach realizacji projektu pn: „Wzmocnienie współpracy członków Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego w celu kształtowania przestrzeni publicznej służącej wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych" (druk nr 57).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu i Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu (druk nr 71).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok (druk nr 70).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 72).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: opłaty targowej (druk nr 74).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku (druk nr 75).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 18/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2014-2023 (druk nr 77).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r. (druk nr 78).
 13. Informacja na temat oświadczeń majątkowych.
 14. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 15. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 16. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 17. Wolne głosy.
 18. Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 11/15/VII z 15 września 2015 r.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że zgłoszone uwagi zostały uwzględnione a uzupełniony projekt protokołu przesłany Radzie Miasta. Następnie przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 11/15/VII z 15 września 2015 r.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Protokół nr 11/15/VII został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (druk nr 79).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując o trzech zmianach:
- w §1 ust. 9 dodano zapis: „(...) o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L nr 352 z 24 grudnia 2013 roku)".
- §1 ust. 10 został rozszerzony o zapisy:
„1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz
2) informacje określone w rozporządzeniu w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis".
- §8 dodano zapis: „(...) i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 r." (ponieważ do tego roku będzie obowiązywać, wcześniej cytowane, rozporządzenie).
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, czy wprowadzone zapisy niosą za sobą jakiekolwiek zmiany dla podmiotów starających się o dotację, na co skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że nic się dla przedsiębiorców w tej kwestii nie zmienia.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 69 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia dokumentów w ramach realizacji projektu pn: „Wzmocnienie współpracy członków Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego w celu kształtowania przestrzeni publicznej służącej wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych" (druk nr 57).
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że podczas prac nad ww. dokumentami wpłynęło sporo uwag i zastrzeżeń, z których znaczna część została uwzględniona i poprawiona. 
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że dokumenty napisane są niechlujnie, nie zostało przekazanych 200 pomysłów na produkt turystyczny, a udzielane odpowiedzi były niesatysfakcjonujące, dlatego radny będzie głosował przeciw.
 
Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że omawiany projekt uchwały jest dokumentem ważnym, dlatego tym bardziej szkoda, że został w tak nieporządny sposób sporządzony. Radna powiedziała, że dokument zawiera mnóstwo błędów językowych (m.in. niepoprawnie odmienianych wyrazów) i ortograficznych. Ponadto ma braki merytoryczne dotyczące Puszczykowa (np. brak informacji o inwestycji na terenie CAS-u, brak wzmianki o koncertach organowych) oraz zawiera błędne zapisy (np. nieprawdziwy zapis o trzech kortach tenisowych, które znajdują się w zarządzie CAS-u, błędnie zapisane nazwy imprez). Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że nie będzie głosować przeciwko dokumentowi, ale wstrzyma się od głosu, ponieważ tej rangi dokument powinien zostać przygotowany porządnie i rzetelnie.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że omawiane dokumenty zostały przygotowane przez fachowców i ekspertów, ale przy bardzo dużym współudziale przyszłych użytkowników, czyli mieszkańców z różnych sektorów (warsztaty prowadzone w każdej gminie były potem inspiracją do stworzenia produktów turystycznych), dlatego radna popiera dokument i będzie głosować za jego uchwaleniem.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że w załączniku nr 3, oprócz wcześniej wspomnianych błędów, są też inne, np. w nazwie drogi - autor pisze „Grajserówka", podczas gdy powinno być: „Grajzerówka" lub „Greiserówka". Uchwalenie dokumentu w takiej postaci oznacza, że radni będą go firmować swoimi nazwiskami.
 
Radny Maciej Krzyżański ubolewa nad faktem, że dokument, zawierający tak wiele błędów, został sporządzony m.in. przez panią Małgorzatę Ornoch-Tabędzką, która była burmistrzem Puszczykowa. Ponadto radny stwierdził, że produkt turystyczny „Rower po Warcie" nie powinien zostać zrealizowany, ponieważ jest niebezpieczny.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz wyraziła żal, że tak ważne dokumenty dla Puszczykowa, zostały sporządzone w taki sposób, zaznaczyła jednak, że jeśli Miasto chce brać udział w rozwoju turystycznym to powinno znaleźć się wśród podmiotów omawianej strategii.
 
Radny Filip Ryglewicz zgodził się z przedmówcami w kwestii błędów w tekście oraz konieczności dbałości o kulturę języka polskiego, jednak stwierdził również, że omawiane dokumenty są bardzo ważne i dlatego powinno się do nich wprowadzić jeszcze wiele informacji, np. dotyczących zabytków, itp. 
 
Pani Justyna Kaczmarczyk z biura Stowarzyszenia Mikroregionu WPN powiedziała, że jest jej przykro, że autorzy dokumentów nie do końca wywiązali się ze swoich obowiązków. Pani Justyna Kaczmarczyk wyjaśniła, że każda z gmin wprowadzała poprawki do dokumentów, a Rada Miasta Puszczykowa jest ostatnią, która podejmuje uchwałę w tej sprawie. Wszystkie poprawki zostaną na niesione na dokument, którym będzie posługiwało się Stowarzyszenie przy aplikowaniu o środki finansowe. Pani Justyna Kaczmarczyk zwróciła się prośbą o uchwalenie dokumentów oraz zapewniła, że ponownie zbierze zgłoszone uwagi i naniesie je na ostateczną wersję dokumentu, którą będzie się posługiwało Stowarzyszenie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że naniesienie poprawek jest konieczne, żeby dokument został sporządzony prawidłowo.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że część produktów turystycznych jest wspólna dla kilku gmin, jak np. rzeka Warta czy Grajzerówka i stanowią one inspirację dla tworzenia własnych produktów na swoim terenie.
 
Radny Filip Ryglewicz zauważył, że w załączniku nr 3 jednym produktem turystycznym na terenie Puszczykowa są lody pp. Kostusiaków.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, gdzie znajduje się 200 pomysłów, które zostały zgłoszone podczas warsztatów.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że na str. 64 załącznika nr 3 jest zapis, że pomysły na produkt turystyczny się powtarzały, dlatego z 200 zostało 112.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał panią Justynę Kaczmarczyk, czy nie jest zadowolona z pracy wykonawców dokumentów.
 
Pani Justyna Kaczmarczyk powiedziała, że oczekiwała, iż wszystkie uwagi zostaną naniesione oraz dodała, że Stowarzyszenie nadal współpracuje z autorami, ale oni nie są już związani umową.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy Stowarzyszenie zamierza wyciągnąć konsekwencje względem autorów dokumentów. Pani Justyna Kaczmarczyk powiedziała, że przekaże tę uwagę zarządowi Stowarzyszenia.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy możliwe jest przełożenie głosowania nad projektem uchwały na kolejną sesję.
Pani Justyna Kaczmarczyk ponownie zapewniła, że jeśli autorzy dokumentów nie naniosą zgłoszonych poprawek, zrobią o pracownicy Stowarzyszenia.
 
Radny Jakub Musiał zapytał radnego Maciej Krzyżańskiego, czy wszystkie jego uwagi zostały uwzględnione.
Radny Maciej Krzyżański odpowiedział, że nie zostały naniesione poprawki, a udzielone odpowiedzi były wymijające.
 
Pani Justyna Kaczmarczyk powiedziała, że poprawione zostaną błędy językowe, stylistyczne i ortograficzne, ale nie merytoryczne.
 
Odpowiadając na pytanie radnego Łukasza Grzonki, pani Justyna Kaczmarczyk powiedziała, że Stowarzyszenie nabyło prawa autorskie do dokumentów.
 
Radny Jakub Musiał zapytał, jakie będą konsekwencje, jeśli projekt uchwały nie zostanie uchwalony.
Pani Justyna Kaczmarczyk poinformowała, cały projekt był dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. We wniosku był zapis, że dokumenty zostaną przedstawione wszystkim 7 radom gmin członkowskich do zaakceptowania (z adnotacją, że Stowarzyszenie nie ma wpływu na wynik głosowań), dlatego od strony formalnej wniosku o dofinansowanie projektu, konsekwencji nie będzie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. przyjęcia dokumentów w ramach realizacji projektu pn: „Wzmocnienie współpracy członków Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego w celu kształtowania przestrzeni publicznej służącej wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych".
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 1 głos, „wstrzymało się" - 4 głosy.
Uchwała Nr 70 została przyjęta.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że uchwała została przyjęta, ale z zastrzeżeniami i jest wyrazem dobrej woli Rady i chęci uczestniczenia w projektach, jednakże ostateczny tekst dokumentu musi zostać poprawiony. 
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu i Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu (druk nr 71).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych nakłada na rady gmin obowiązek wyboru ławników (w głosowaniu tajnym). W ustawowym terminie wpłynęły trzy kandydatury: dwie do Sądu Okręgowego i jedna do Sądu Rejonowego.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że jednak z kandydatek, pani Elżbieta Wolińska uprzedzała, że z ważnych powodów nie może przybyć na dzisiejszą sesję.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz udzieliła głosu kandydatce na ławnika, pani Małgorzacie Adamskiej.
Pani Małgorzata Adamska przedstawiła swoją osobę mówiąc, że od urodzenia mieszka w Puszczykowie, ma tytuł licencjata administracji, a ławnikiem chce zostać ze względu na zainteresowanie prawem.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz odczytała opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników, wydaną przez specjalnie w tym celu powołany zespół (ww. opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła o zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej, której celem będzie przeprowadzenie tajnych wyborów na ławników. 
 
Radny Maciej Krzyżański zgłosił kandydaturę radnego Łukasza Grzonki, który wyraził zgodę na kandydowanie.
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zgłosiła kandydaturę radnej Elżbiety Bijaczewskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie.
Radny Filip Ryglewicz zgłosił kandydaturę radnego Macieja Krzyżańskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad zgłoszonymi kandydaturami na członków komisji skrutacyjnej:
- za kandydaturą radnego Łukasza Grzonki - „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos;
- za kandydaturą radnej Elżbiety Bijaczewskiej - „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0;
- za kandydaturą radnego Macieja Krzyżańskiego - „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
 
W wyniku przeprowadzonych głosowań w skład komisji skrutacyjnej weszli radni: Łukasz Grzonka, Elżbieta Bijaczewska, Maciej Krzyżański.
 
Komisja skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia tajnego głosowania. 
 
Przewodniczący komisji skrutacyjnej Łukasz Grzonka odczytał protokół z tajnego głosowania do Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto - Wilda w Poznaniu (ww. protokół z głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
W wyniku tajnego głosowania, na ławnika do Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto - Wilda w Poznaniu wybrana została pani Elżbieta Wolińska.
 
Przewodniczący komisji skrutacyjnej Łukasz Grzonka odczytał protokół z tajnego głosowania do Sądu Okręgowego w Poznaniu (ww. protokół z głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
W wyniku tajnego głosowania, na ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu wybrane zostały panie: Małgorzata Adamska i Małgorzata Bekas.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz odczytała treść projektu uchwały ws. wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu i Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu a następnie przeprowadziła głosowanie nad jego przyjęciem.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 71 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok (druk nr 70).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że katalog obszarów, w których planuje się współpracę Miasta z organizacjami pozarządowymi jest wynikiem zgłaszanych, przez te organizacje, propozycji. Program został skonsultowany z organizacjami (nie wpłynęły żadne uwagi). Na realizację programu w 2016 roku przeznacza się kwotę 340.00 zł. Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że w omawianym projekcie uchwały bardziej szczegółowo niż w poprzednim programie, został opisany rozdział dot. trybu powoływania i zasad działania  komisji konkursowej.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał o sposób przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że konsultacje zostały przeprowadzone w formie pisemnej, tzn. każda organizacja miała możliwość złożenia pisemnych uwag, ponadto odbyło się spotkanie, na którym można było złożyć uwagi do protokołu.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że razem z radną Agatą Wójcik uczestniczyła w spotkaniu konsultacyjnym, które było bardzo dobrze przygotowane pod względem merytorycznym , dlatego ich opinia o konsultacjach jest pozytywna. Radna zwróciła jednak uwagę, żeby w przyszłości informować Radę Miasta o terminie takich konsultacji oraz żeby spotkanie odbywało się w godzinach późniejszych.
 
Przewodnicząca Komisji, Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 72 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 72).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że zgodnie z regulaminem Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych Rada powołuje trzyosobową Kapitułę, w skład której wchodzą: przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady Miasta, przedstawiciel Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz przedstawiciel burmistrza Miasta. Przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady Miasta pełni funkcję przewodniczącego Kapituły.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że burmistrz zaproponował jego osobę do pełnienia funkcji członka Kapituły.
 
Przewodnicząca Komisji, Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że Komisja wybrała radną Dorotę Łuczak-Dydowicz.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zaproponowała wiceprzewodniczącego Rady Tomasza Potockiego do pełnienia funkcji członka Kapituły.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 73 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: opłaty targowej (druk nr 74).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że nadal obowiązująca uchwała ws. opłaty targowej została uchwalona w 2003 roku. Konieczność jej zmiany jest spowodowana zmianą przepisów: od nowego roku konieczny jest zapis, nie tylko dotyczący stawek opłaty, ale także dotyczący samego wprowadzenie opłaty targowej na terenie Miasta. W §2 projektu uchwały została przedstawiona wysokość stawek ze względu na sposób prowadzonej sprzedaży. Projekt uchwały umożliwia również dokonywanie płatności na rachunek bankowy.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy została wykonana prognoza wpływów z uwzględnieniem  przestawionych stawek.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że stawki są podobne do poprzednich, a prognozowane wpływy to ok. 2-3 tys. zł rocznie.
 
Odpowiadając na pytania radnej Doroty Łuczak-Dydowicz, skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że kwota 30 zł ma być pobierana za formę sprzedaży, która nie mieści się wśród wymienionych oraz że nie ma wyznaczonych miejsc na handel, a projekt uchwały obejmuje handel w na terenie całego Miasta.
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. opłaty targowej.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 74 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku (druk nr 75).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały, który określa nowe stawki podatku od nieruchomości. Niektóre stawki zostały obniżone, co wynika z obniżki maksymalnych stawek na rok 2016, a inne nieznacznie podniesione. Zwolnienia z podatku pozostają takie same jak w poprzedniej uchwale (czyli dotyczące: prowadzenie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, prowadzenie działalności kulturalnej i prowadzenie działalności w zakresie utrzymania czystości i porządku, za wyjątkiem prowadzenie działalności gospodarczej).
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że zwiększone zostały stawki podatku od gruntów pozostały z 31 g na 33 g od 1 m2 powierzchni (dla gruntu o pow. 1000 m2 byłby to skutek ok. 20 zł rocznie). Podatek od budynków mieszkalnych wzrósł o 1 grosz, a podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o 1 zł (z 21 zł na 22 zł za 1 m2). Podatek od budynków pozostałych (np. wolnostojących garaży) wzrósł z 6,30 zł na 6,50 zł od 1 m2. Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrośnie z 88 groszy do 89 groszy za 1 m2.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że propozycja powyższych zmian wynika z systematycznego urealniania dochodów (stawki podatku nie były zmieniane od 2014 roku). Wpływy z podatków są najważniejszym, obok podatku CIT, źródłem dochodów Miasta. Konieczność wzrostu dochodów jest spowodowana rosnącymi kosztami zadań np. oświatowych czy pomocy społecznej. Skutek roczny, po podjęciu uchwały, wyniesie ok. 170 tys. zł rocznie.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała Nr 75 została przyjęta.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 18/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2014-2023 (druk nr 77).
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła, aby projekty uchwały ws. zmian w budżecie oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej omówić jednocześnie.  
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały ws. zmian w budżecie, omawiając zmiany w dochodach:
 • dokonano zmian planu dochodów do wysokości przewidywanego wykonania,
 • wykreślono środki na inwestycje w wysokości 369.000 zł ze Spółki Aqunet na budowę kanalizacji sanitarnej;
 
oraz zmiany w wydatkach:
 • zmniejszono wydatki na inwestycje do wysokości przewidywanego wykonania, zgodnie zzałącznikiem nr 3,
 • w rozdziale 60016 zmniejszono wydatki na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 100.000 zł,
 • w rozdziale 75702 zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 71.300 zł,
 • w rozdziale 75818 zmniejszono rezerwę oświatową o kwotę 50.117 zł,
 • w rozdziałach 80101-85401 dokonano przesunięć w klasyfikacji budżetowej jednostek oświatowych; zwiększono wydatki bieżące o kwotę 175.399 zł, w tym 70.000 zł na dotacje dla przedszkola publicznego prowadzonego przez podmiot prywatny.
 
Deficyt został zmniejszony o kwotę 700.000 zł.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że projekt uchwały ws. zmian w wieloletniej prognozie finansowej uwzględnia ww. zmiany budżetowe a ponadto:
 • wprowadzono zadania bieżące: „Prace porządkowe na terenie Miasta" - okres realizacji 2016-2017, „Zimowe utrzymanie dróg" - okres realizacji 2015-2017,
 • zmieniono nakłady na zadania bieżące: „Wykonanie koncepcji zagospodarowania wód opadowych" oraz „Zagospodarowanie brzegu rzeki Warty",
 • zmieniono nakłady na zadania majątkowe: „Budowa i modernizacja dróg, chodników i parkingów", „Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych", „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2", „Zagospodarowanie terenu CAS".
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła o zadawanie pytań dotyczących obu projektów uchwał oraz dodała, że podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Budżetu wszystkie projekty uchwał zostały szczegółowo omówione.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał z druków nr 77 i 78.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. zmiany uchwały Nr 18/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2014-2023.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2 głosy.
Uchwała Nr 76 została przyjęta.
 
Ad 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r. (druk nr 78).
Ww. projekt uchwały został przedstawiony i omówiony w poprzednim punkcie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2 głosy.
Uchwała Nr 77 została przyjęta.
 
Ad 13. Informacja na temat oświadczeń majątkowych.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że po dokonaniu analizy oświadczeń majątkowych stwierdziła, że:
- wszyscy radni Miasta Puszczykowa złożyli oświadczenia majątkowe w terminie,
- w złożonych oświadczeniach nie było nieprawidłowości.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała również, że nie otrzymała jeszcze wyników analizy oświadczeń majątkowych radnych, dokonanej przez Urząd Skarbowy Poznań - Wilda w Poznaniu. Wyniki analizy zostaną przekazane radnym niezwłocznie po ich otrzymaniu.
 
Ad 14. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek, wiceburmistrz Władysław Ślisiński oraz sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Ad 15. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przedstawiła następujące informacje i pisma:
-       wniosek z parafii pw. MBW o dofinansowanie koncertów organowych (wniosek KEKiS w tej sprawie został wystosowany jako wniosek do budżetu),
-       pismo z Fabryki Aktywności Młodych z Gorzowa  Wlkp. z apelem o wsparcie i uaktywnienie wolontariatu,
-       dwa wnioski do budżetu wystosowane przez stowarzyszenie Aktywne Puszczykowo,
-       zaproszenie na Dzień Seniora. 
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz odczytała odpowiedź, jaka została wystosowana przez nią do Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa na pismo ws. przyznawania wyróżnień honorowych.
 
Ad 16. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Filip Ryglewicz zapytał o:
- możliwość ustawienia lampy przy ul. Podleśnej, na odcinku między ul. Cienistą a Wiosenną,
- możliwość likwidacji ścieżki rowerowej na chodniku wzdłuż ul. Poznańskiej i przeniesienie ruchu rowerowego na jezdnię.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że:
- ustawienie lampy w tym miejscu wiąże się z koniecznością ustawienia słupa, a to wymaga pozwolenia na budowę,
- ws. ul. Poznańskiej Rada powinna podjąć konkretną decyzję, ponieważ pomysłów rozwiązania organizacji ruchu wzdłuż tej ulicy jest wiele, np. budowa przejścia dla pieszych przy piekarni.
 
Radni przypomnieli, że pojawił się również pomysł budowy spowalniaczy lub wysp na ul. Poznańskiej.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że oczekuje decyzji Rady Miasta ws. budowy spowalniaczy lub przejścia dla pieszych, ale zaznaczył, że to ostatnie związane jest z likwidacją miejsc parkingowych oraz możliwością karania mandatem za przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że budowa przejścia dla pieszych ma sens jedynie na narożniku ul. Wiosennej z Poznańską, ale w tym miejscu jego lokalizacja jest technicznie niemożliwa.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie pytając, kto jest za budową przejścia dla pieszych przy piekarni, na wysokości wjazdu w odnogę ul. Poznańskiej.  
Wynik głosowania: „za" - 2 głosy, „przeciw" - 10 głosów, „wstrzymało się" - 2 głosy.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał powiedział, że temat był omawiany podczas posiedzenia Komisji Rozwoju, na którym burmistrz zobowiązał się dokonać rozeznania w kosztach wykonania spowalniaczy.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przypomniała o konieczności zlecenia opracowania analizy organizacji ruchu w Puszczykowie, w tym oznakowania.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zobowiązał się do przygotowania aktualizacji rankingu ulic, który w tym tygodniu ma być gotowy.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy Urząd zmienił podmiot, zajmujący się zielenią w mieście, na co wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że nie (wiosną odbędzie się kolejny przetarg w tej sprawie). 
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że we wrześniu firma przycinająca gałęzie przy ul. Poznańskiej (w okolicach ul. Strażackiej) pracowała wieczorem bez oświetlenia, czego skutkiem było niewłaściwe przycięcie i brak porządku.
 
Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że już 2-3 lata zgłaszała, żeby ul. Podleśną wyłożyć tłuczniem (wyrównać), zwłaszcza na odcinku między ul. Cienistą a Wiosenną, gdzie są największe dziury.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, jaką decyzję podjął burmistrz w sprawie wniosku o budowę osiedla deweloperskiego między ul. Dworcową a Solskiego.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że podjął decyzję o rozpoczęciu wewnętrznej procedury w Urzędzie. Procedowanie trwa nadal, spływają kolejne wnioski w sprawie, toczą się rozmowy z inwestorem, ale decyzja ws. warunków zabudowy nie jest jeszcze podjęta. Burmistrz powiedział, że 7 października wystąpił do WPN-u o uzgodnienia.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że mieszkańcy zauważyli, że w dniu 22 czerwca 2015 r. zostało wysłane pismo (w tej sprawie) do Urzędu, na którym pieczątka z datą wpływu została zmieniona na datę 16 czerwca.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak powiedziała, że inwestor pierwsze pismo złożył 16 czerwca, natomiast drugie pismo, które złożył tydzień później zostało dołączone do pierwszego pisma.
 
Radna Agata Wójcik powiedziała, że względu na oddźwięk społeczny jaka ta sprawa wzbudza w mieszkańcach, w przypadku najmniejszych niedomogów proceduralnych pojawiają się obawy o manipulacje, dlatego radna poradziła, aby w tej sprawie zachować maksymalną transparentność toczących się czynności, co uwolni Urząd Miejski od wszelkich spekulacji. 
Radna Agata Wójcik zapytała, czy burmistrz rozpatrzy wszystkie wnioski, które wpłyną w tej sprawie oraz czy rozważa wydłużenie postępowania o wydanie warunków zabudowy.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego  każda sprawa posiada swoją metrykę, w której zapisane są kolejno i ponumerowane wszystkie dokumenty, które w danej sprawie wpłynęły (na tej podstawie m.in. wydawane są akta stronom).
 
Burmistrz Andrzej Balcerek zapewnił, że Urząd nie ma nic do ukrycia a wszystkie dokumenty są, na wniosek, wydawane osobom zainteresowanym. 
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz udzieliła głosu panu Markowi Barłogowi, który powiedział, że na piśmie z 16 czerwca jest adnotacja burmistrza „wyrażam zgodę na rozpoczęcie procedury o wydanie warunków zabudowy", natomiast na piśmie z 22 czerwca widnieje adnotacja burmistrza z 25 sierpnia „wyrażam zgodę na wydanie warunków zabudowy zgodnie z wnioskiem". Zdaniem pana Marka Barłoga ta druga niefortunna adnotacja burmistrza wywołała wątpliwości u mieszkańców.
Pan Marek Barłóg zapytał, czy podczas trwania prac nad mpzp można wydawać warunki zabudowy.
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że w trakcie prac nad planem powinny być wydawane decyzje o warunkach zabudowy, chyba że jest ewidentna sprzeczność potencjalnych zapisów decyzji i planu.
Pani Alina Stempniak poinformowała również, że osoba, która złożyła wniosek o wydanie dokumentów dotyczących tej sprawy, otrzymała je natychmiast.
 
Następnie pani Alina Stempniak poinformowała o kolejności wpływania pism w omawianej sprawie podkreślając, że cała procedura odbywa się zgodnie z przepisami.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że sprawa jest ciągle procedowana i trwają rozmowy z projektantką, dlatego nie miał o czym informować mieszkańców, gdyż nie została jeszcze wydana decyzja.
Pan Marek Barłóg powiedział, że przyjmuje przedstawione wyjaśnienia.
 
Radna Agata Wójcik zwróciła uwagę, że braki formalne i nieścisłości w złożonym przez inwestora wniosku w sprawie tak znaczącej inwestycji, stawiają go w niekorzystnym świetle.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że Kodeks postępowania administracyjnego nakłada na Urząd obowiązek wystąpienia o uzupełnienie wniosku, jeśli wniosek zawiera braki.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że sprawa budzi tak duże emocje m.in. dlatego, ponieważ mieszkańcy posesji sąsiadujących, którzy mieszkają w domach parterowych od lat wnioskują o dobudowanie piętra, ale otrzymują decyzje odmowne.
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że dla tego terenu dopuszcza się budynki o 2 kondygnacjach, chyba że występują ku temu jakieś inne przeszkody. 
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapowiedziała, że w najbliższym czasie odbędzie się wspólne posiedzenie komisji w sprawie mpzp dla terenu ul. Dworcowej, Moniuszki i Solskiego, aby każdy radny mógł się w powyższej sprawie wypowiedzieć. 
 
Ad 17. Wolne głosy.
Pan Adam Staliński zapytał o stan prac nad wdrożeniem ustawy krajobrazowej.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński  powiedział, że przygotowanie takiej uchwały w tym momencie byłoby przedwczesne. Na razie należy przyglądać się w jaki sposób inne miasta wprowadzają uchwały w tej sprawie oraz dodał, że ustawodawca dopuszcza także możliwość niepodjęcia uchwały w tym zakresie.   
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że w przyszłorocznym budżecie planuje się zabezpieczyć środki na wykonanie opracowania związanego z przygotowaniem właściwej uchwały.
 
Ad 18. Zamknięcie sesji.
O godz. 20:50 przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zamknęła 12. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
              Protokolant
/-/ Małgorzata Hempowicz
Przewodnicząca Rady Miasta