Protokół nr 15/20/VIII 15. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 21 stycznia 2020 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 

RM.0002.15.2020

 
Godzina rozpoczęcia: 17:03
Godzina zakończenia: 19:26
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki otworzył 15. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitał mieszkańców, pracowników Urzędu Miejskiego i radnych oraz stwierdził quorum (obecnych 14 radnych, chwilowa nieobecność radnej Barbary Kamińskiej).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że na dzisiejszej sesji nieobecny będzie burmistrz Andrzej Balcerek. Jego nieobecność jest spowodowana udziałem w konferencji „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Jednostek Samorządu Terytorialnego” w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie. Podczas wydarzenia odbierze on wyróżnienie dla Miasta Puszczykowo, jako jednej z 5 gmin miejskich, które najdynamiczniej zwiększyły liczbę podmiotów gospodarczych w latach 2003-2018. Jest to już XVII edycja Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.  
W imieniu burmistrza, sekretarz Maciej Dettlaff złożył wniosek o dodanie do porządku obrad:
 1. punktu 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Puszczykowo na rok szkolny 2019/2020 (druk nr 140),
 2. punktu 7. Informacja na temat wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2019 r. w zakresie „Rozwoju aktywności fizycznej dzieci i młodzieży”.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Zmiana porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
O godzinie 17:07 do obradujących dołączyła radna Barbara Kamińska (obecnych 15 radnych).
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie zatwierdzenia przedstawionego porządku obrad.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 14/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2020 (druk nr 138).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2020 (druk nr 139).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Puszczykowo na rok szkolny 2019/2020 (druk nr 140).
 7. Informacja na temat wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2019 r. w zakresie „Rozwoju aktywności fizycznej dzieci i młodzieży”. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2019 roku.
 8. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 9. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 10. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 11. Wolne głosy.
 12. Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 14/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r.
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr 14/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Protokół nr 14/19/VIII został przyjęty jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2020 (druk nr 138).
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przedstawił projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2020.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2020.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 136/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2020 (druk nr 139).
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Teuschner przedstawił projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2020.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2020 (druk nr 139).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 137/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Puszczykowo na rok szkolny 2019/2020 (druk nr 140).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Puszczykowo na rok szkolny 2019/2020.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Radny Piotr Guziałek zapytał, czy gaz LPG jest sprzedawany w metrach sześciennych, czy w litrach. Radny zasygnalizował, że w projekcie uchwały może być wskazana błędna jednostka miary.
 
W imieniu burmistrza, sekretarz Maciej Dettlaff zgłosił autopoprawkę polegającą na zmianie w § 1 pkt 2 projektu uchwały jednostki paliwa gazowego - gaz LPG ze zł/l na zł/m3.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Puszczykowo na rok szkolny 2019/2020 (druk nr 140 z autopoprawką).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 138/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 7. Informacja na temat wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2019 r. w zakresie „Rozwoju aktywności fizycznej dzieci i młodzieży”.
Sekretarz Maciej Dettlaff odczytał wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2019 r. w zakresie „Rozwoju aktywności fizycznej dzieci i młodzieży” (dokument stanowi załącznik do protokołu).
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniała działania Miasta Puszczykowa w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży, w tym rozwoju ich aktywności fizycznej oraz związane z realizacją szkolnych inwestycji sportowych, wspierających rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, dofinansowanych przez Ministra Sportu i Turystyki. Sekretarz dodał, że kontrola była kompleksowa i oprócz Urzędu Miejskiego kontrolowano również Szkołę Podstawową nr 1. Działania szkoły zostały również ocenione pozytywnie, a w protokole pokontrolnym nie wykazano żadnych nieprawidłowości.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że w toku kontroli Urzędu Miejskiego stwierdzono nieprawidłowość polegającą na braku zapisu w dzienniku budowy hali sportowej o zgłoszeniu obiektu budowlanego do odbioru, zgodnie z dyspozycją art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Wiceburmistrz wytłumaczył, że w dzienniku budowy widnieją zapisy o odbiorach każdej z branż, tj. elektrycznej, budowlanej i instalacyjnej. Kierownik budowy, prowadzący jednocześnie nadzór nad inwestycją, powiadomił odrębnym pismem o zakończeni budowy (bez wpisu w dzienniku budowy). Zdaniem osób kontrolujących było to niewystarczające, z czym władze miasta nie zgadzają się w pełni. Do wystąpienia pokontrolnego nie będą wnoszone zastrzeżenia.
 
Radny Jan Łagoda poprosił o przesłanie radnym wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli drogą elektroniczną.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński podziękował dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1, dla której kontrola była dodatkowym obciążeniem. Placówka prowadzona przez dyrektor Ewę Budzyńską została oceniona pozytywnie, a w toku kontroli nie wykazano absolutnie żadnych uchybień. Co stanowi, zdaniem wiceburmistrza, powód do dumy.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał, jaki czas trwała kontroli.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że kontrola rozpoczęła się w październiku 2019 r. i trwała około dwóch miesięcy.
 
Ad 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2019 roku.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Teuschner odczytał sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2019 roku (sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu).
 
Ad 9. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że uczestniczył dzisiaj w spotkaniu z członkami Szkolnego Klubu Młodego Obywatel ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza. Podczas spotkania uczniowie przedstawili swoje pomysły na walkę ze smogiem. Szkolny klub powstał w ramach projektu realizowanego przez Metropolię Poznań, którego celem jest zwiększenie zaangażowania młodzieży w sprawy publiczne.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak oraz komendant Starzy Miejskiej Dariusz Borowski odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Ad 10. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że od ostatniej sesji Rady Miasta wpłynęły następujące pisma:
 1. Petycja mieszkańców z dnia 23 grudnia 2019 r. dotycząca doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Poznańskiej w rejonie skrzyżowania ulic: Poznańskiej, Ogrodowej i Magazynowej.
 2. Wniosek Stowarzyszenia Ekologiczne Puszczykowo z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zakazu organizowania przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt.
 3. Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 16 stycznia 2020 r. wskazujące konieczność wyeliminowania nieprawidłowości, stanowiącej oczywistą omyłkę w uchwale nr 133/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że jutro zostanie rozesłana radnym informacja o wyniku analizy oświadczeń majątkowych za rok 2018. W przypadku oświadczeń złożonych przez 12 radnych Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Wilda nie wykazał żadnych nieprawidłowości, natomiast w przypadku oświadczeń 2 radnych wykazał uchybienia formalne w postaci braku określenia przynależności składników majątkowych do majątku odrębnego lub wspólnego.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że przed sesją radni otrzymali hasła i loginy do nowego systemu pn. Elektroniczny Obieg Dokumentów. Przewodniczący poprosił radnych o zalogowanie się i wstrzymanie ze zgłaszaniem uwag do czasu pełnego wdrożenia.
 
Ad 11. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że od ostatniej sesji Rady Miasta nie wpłynęły żadne interpelacje oraz zapytania radnych.
 
Ad 12. Wolne głosy.
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, czy istnieje możliwość, aby w tym roku w dniu uroczystości Wszystkich Świętych (1 listopada) zaplanować specjalną trasę bezpłatnego autobusu do cmentarza. Autobus mógłby kursować w godzinach od 13:00 do 17:00, zmniejszyłoby to liczbę parkujących pod nekropolią samochodów.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że należy rozważyć propozycję radnej. Umowa z przewoźnikiem dotyczy wyłącznie kursów uwzględnionych w rozkładzie jazdy linii 695, a więc na przewóz w dniu 1 listopada musiałaby zostać zawarta odrębna umowa.
 
Radny Jan Łagoda poinformował o następujących sprawach:
 1. Na ul. Niwka Stara na wysokości nr 12 zapada się jezdnia. Radny poprosił o zlecenie naprawy.
 2. Na ul. Niwka Stara wysokości nr 20 na skarpie znajdują się drewniane barierki, które w większości się rozpadają i wymagają naprawy.
 3. Radny wczoraj uzyskał informację od wiceburmistrza, że do kwietnia br. powstanie projekt miejsc parkingowych przy ul. Kraszewskiego. Radny zapytał o planowany koszt inwestycji.
 
W odpowiedzi na ostatnią ze spraw zgłoszonych przez radnego, wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że kosztorys inwestycji zostanie przekazany razem z projektem miejsc parkingowych przy ul. Kraszewskiego. Wiceburmistrz zapewnił, że skontaktuje się z projektantem i zapyta o szacunkową wartość planowanej inwestycji.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że podczas ostatniej sesji Rady Miasta zwrócił uwagę, iż samochód Straży Miejskiej zbyt szybko poruszał się ul. Poznańską. Radny poinformował, że został zaproszony do Komisariatu Policji, gdzie przedstawiono mu nagrania z monitoringu, z których wynikało, iż nie doszło do przekroczenia prędkości, w związku z powyższym radny przeprosił komendanta Straży Miejskiej za wcześniejsze oskarżenia.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że coraz częściej w mediach społecznościowych można zaobserwować głosy przeciwne fajerwerkom w Sylwestra. Powodów do rezygnacji z petard jest kilka, m.in. huki powodują stres zwierząt, który odbija się na ich zdrowiu, a w niektórych przypadkach powoduje zgon. Radny zaproponował zastanowienie się nad podjęciem kroków w celu zakazania wystrzałów w naszym mieście. Alternatywą mogłyby być pokazy świateł. Radny Filip Ryglewicz zaproponował również, aby przyszłorocznego Sylwestra spotkać się o północy na Rynku w Puszczykowie. Miałoby służyć integracji społeczności lokalnej.
 
Radny Filip Ryglewicz zwrócił się do Referatu Promocji, Kultury i Turystyki z prośbą o wyklejenie w przyszłym roku billboardu z życzeniami świątecznymi i noworocznymi pomiędzy informacją o  imprezie mikołajkowej na Rynku, a kampanią informacyjną „Zostaw PIT w Puszczykowie”.
 
Radny Filip Ryglewicz poinformował, że w dniu rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego na ulicach Puszczykowa nie zawisły flagi, na co zwracał już uwagę radny Maciej Krzyżański.
 
Radny Filip Ryglewicz poprosił skarbnika o przesłanie radnym drogą elektroniczną informacji dotyczących wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach lub lokalach służących celom mieszkalnym (m.in. liczba wniosków, liczba zawartych umów, kwota udzielonych dotacji).
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że przeglądając internet spotkał się z hasłem „Miasto bez plastiku 2020 - Kędzierzyn-Koźle”. Radny powiedział, że warto również podjąć inicjatywę w tym kierunku pod hasłem „Puszczykowo – miasto bez plastiku”.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że znajdujący się przy drodze wojewódzkiej 430 bilbord restauracji „Szafoniera” przewrócił się. W związku, z czym radny zasugerował, aby podjąć kroki w celu uporządkowania reklam w mieście.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział radnemu, że w celu walki z plastikiem przyjęto zarządzenie nr 77/19/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ograniczenia stosowania przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych. Od dnia 1 stycznia 2020 r. w Urzędzie Miejskim, jednostkach organizacyjnych oraz w trakcie wydarzeń organizowanych przez Miasto Puszczykowo nie są używane plastikowe artykuły jednorazowe (m. in. plastikowe kubeczki do wody przy dystrybutorach, zastąpiono papierowymi). Skarbnik podkreślił, że władze miasta nie mogą wymagać podobnych działań od mieszkańców, jednak będą do tego zachęcać w ramach planowanej kampanii edukacyjnej.
 
Radny Krzysztof Paszkowski przedstawił, w formie prezentacji, zarzuty wobec prac pielęgnacyjnych oraz nasadzeń drzew i krzewów na terenie Puszczykowa w latach 2017-2019 (prezentacja stanowi załącznik do protokołu). Radny zakończył wypowiedź zadając pytanie, dlaczego Miasto płaci za wirtualne drzewa prawdziwe pieniądze.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na zarzut radnego dotyczący nasadzeń modrzewi, informując że w prowadzonej w tej sprawie korespondencji przekazano radnemu odpowiedź na pytania dotyczące liczby wykonanych mis przy nasadzeniach. Wykonane prace zostały odebrane przez pracowników Urzędu Miejskiego, którzy potwierdzili liczbę nasadzonych zgodnie z umową drzew. Zdaniem Skarbnika zachowanie radnego jest niestosowne, zwłaszcza, że na wszystkie pisma składane do Urzędu Miejskiego radny otrzymał odpowiedzi. Sesje Rady Miasta są nagrywane i transmitowane, a odbiór słów radnego przez mieszkańców może być taki, że miasto zapłaciło za niewykonaną usługę.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że osoby odpowiedzialne za prace pielęgnacyjne oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenie Puszczykowa w latach 2017-2019, wobec których radny ma zarzuty, ustosunkują się do przedstawionych oskarżeń a ich stanowisko zostanie przedstawione Radzie Miasta.
 
Radny Krzysztof Paszkowski powiedział, że nikogo nie oskarża, tylko przedstawia jak wygląda kwestia nadadzeń i pielęgnacji zieleni. Radny zaznaczył, że nie zamierza rozmawiać z osobami, które były odpowiedzialne za omówione przez niego prace. Podkreślił również, że jako radny nie zamierza wtrącać się do pracy urzędników, ponieważ za wykonaną pacę odpowiadają oni przed burmistrzem.
 
Radny Piotr Płóciennik powiedział, że sesja Rady Miasta jest dobrym miejscem do zadawania takich pytań, jak te które postawił radny Krzysztof Paszkowski. Jednocześnie radny powiedział, że odebrał wypowiedź wiceburmistrza, jako sugestię, aby radni nie poruszali podobnych spraw, jako niewygodnych dla władz miasta.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że sposób prezentacji zarzutów przez radnego Krzysztofa Paszkowskiego miał wydźwięk oskarżenia, iż ktoś w Urzędzie Miejskim nie wykonuje prawidłowo swoich obowiązków. Zdjęcia przedstawiono z komentarzem, że przyjęto wykonanie „wirtualnych prac”. Wiceburmistrz zapytał, czy taką wypowiedź można uznać za pytanie.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że wszystkie zarzuty do pracy Urzędu Miejskiego radni powinni składać w postaci wniosku formalnego do Komisji Rewizyjnej, aby ta mogła rozpatrzyć merytorycznie każde zgłoszenie.
 
Radny Krzysztof Paszkowski powiedział, że na terenie zakola Warty obok wyschniętych modrzewi znalazł 4 świeżo posadzone. Radny zapytał, czy Miasto zleciło takie nasadzenia.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że po raz kolejny informuje radnego, iż decyzją Starosty Powiatowego na wskazanej działce została nakazana określona liczba  nasadzenia drzew konkretnych gatunków. W razie niewykonania decyzji na Miasto Puszczykowo zostałaby nałożona kara w kwocie 96.000 zł. W zaistniałej sytuacji podjęto decyzję o nasadzeniach, mając świadomość iż miejsce nie jest sprzyjające dla tego konkretnego gatunku. Nasadzenia zostały odebrane przez komisję Starostwa Powiatowego. Ze względu na strukturę gleby modrzewie po pewnym czasie zaczęły usychać.
 
Radny Ryszard Teuschner zasugerował zakończenie trwającej dyskusji. W bieżącym roku Komisja Rewizyjna przeprowadzi kontrolę inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu zakola Warty”, której wyniki zostaną przedstawione radnym w formie protokołu pokontrolnego.
 
Radny Krzysztof Paszkowski powiedział, że nie ma pretensji o to, iż drzewa zostały źle posadzone, a jedynie pyta dlaczego zlecono pielęgnację drzew i krzewów, których nie ma.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki oficjalnie zamknął dyskusję wywołaną prezentacją radnego Krzysztofa Paszkowskiego.
 
Radny Maciej Krzyżański zadał następujące pytania:
 1. Czy w okresie ferii zimowych lodowisko zostanie udostępnione nieodpłatnie dzieciom i młodzieży (czy zawarto umowę w tej sprawie).
 2. Czy znalazła się odpowiedź na pismo do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie drogi wojewódzkiej 430 zawierające uwagi radnych.
 3. Czy uzyskano odpowiedź konserwatora zabytków w sprawie budynku komunalnego przy ul. Poznańskiej 4.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pierwsze pytanie, że główny specjalista ds. sportu Joanna Hejnowicz prowadzi rozmowy z właścicielem lodowiska dotyczące udostępnienia nieodpłatnie lodowiska w wymiarze 4 godzin dziennie w okresie ferii.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na drugie pytanie, że cała korespondencja z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich od 2017 roku w sprawie drogi wojewódzkiej 430 znajduje się u niego. W dniu dzisiejszym miała miejsce sytuacja, w której członek Rady Miasta dzwonił do pracowników Urzędu Miejskiego z poleceniem przekazania tej dokumentacji, przez co pracownicy zmarnowali czas na szukanie dokumentacji, która nie była w ich posiadaniu. Wiceburmistrz powiedział, że prosi aby podobne wnioski radnych były kierowane do niego, a nie bezpośrednio do pracowników. Pracownicy mają przydzielone zadania do wykonania i ich przełożeni, a nie radni, decydują o tym, czy maja zajmować się czymś innym. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przekazał radnemu Maciejowi Krzyżańskiemu segregator z powyższą korespondencją do wglądu.
 
Radna Barbara Kamińska powiedziała, że to ona dzwoniła do Urzędu Miejskiego w sprawie drogi wojewódzkiej 430 i nie widzi nic zdrożnego w tym, iż zadała pytanie, czy wysłano pismo dotyczące sprawy sprzed pół roku.
 
Radna Barbara Kamińska powiedziała, że pod koniec 2018 roku poruszyła kwestię doświetlenia skrzyżowania ul. Krańcowej z ul. Bukową. W roku 2019 miała zostać zlecona dokumentacja projektowa, w związku z czym radna zapytała o stan prac.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poprosił radną o telefon w tej sprawie w dniu jutrzejszym oraz zapewnił, że po sprawdzeniu dokumentacji udzieli odpowiedzi na zadane pytanie.
 
Radna Barbara Kamińska poinformowała, że ¾ nasadzeń na ul. Sobieskiego uschła. Radna dzwoniła w tej sprawie do pracownika referatu, który informował, że nasadzenia odrosną, a przy kolejnej rozmowie zapewniał, że uschnięte sztuki zostaną zastąpione nowymi przez firmę wykonującą nasadzenia, co nie wydarzyło się do dzisiaj.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odniósł się do drugiego z pytań zadanych przez radnego Macieja Krzyżańskiego mówiąc, że pismo w sprawie drogi wojewódzkiej 430 zostało wysłane do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w lipcu 2019 r., niezwłocznie po otrzymaniu pytań zadanych przez radnych drogą mailową. Po dwóch tygodniach została otrzymana odpowiedź, która została przekazana radnym na jednym z letnich posiedzeń komisji Rady Miasta.
 
Radna Barbara Kamińska powiedziała, że odpowiedź Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie drogi wojewódzkiej 430 ma adnotację o przekazaniu do wiadomości Rady Miasta. Radna zasugerowała, aby skany podobnych pism były przesyłane radnym drogą elektroniczną.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przypomniał, że w najbliższym czasie wdrożony zostanie Elektroniczny Obieg Dokumentów, w ramach którego radni będą mieli przekazywaną korespondencję i dokumenty.
 
Radny Ryszard Teuschner zapytał, czy planowana jest budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych. Radny zauważył, że w Puszczykowie jest już kilka samochodów tego rodzaju.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki odpowiedział, że w Puszczykowie przy budynku HOT_elarni znajduje się stacja ładowania samochodów elektrycznych.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w celu budowy stacji ładowania samochodów elektrycznych wymagane jest uzyskanie konkretnych pozwoleń i uzgodnień, a także zabezpieczenie środków na ten cel. Wiceburmistrz powiedział, że od decyzji Rady Miasta zależy rozpoczęcie ewentualnych działań, natomiast należy zastanowić się, ilu mieszkańców faktycznie skorzysta z ewentualnej inwestycji.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że w segregatorze przekazanym przez wiceburmistrza znajduje się odpowiedź Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na pytania radnych dotyczące drogi wojewódzkiej 430, przy czym nie przypomina sobie, aby była ona przedstawiona radnym. Radny zasygnalizował, że nie otrzymał odpowiedzi na trzecie z zadanych przed chwilą pytań.
 
Nawiązując do swojej wcześniejszej wypowiedzi, wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że prosi aby radni kierowali swoje prośby i pytania do niego, skarbnika lub sekretarza, a nie bezpośrednio do pracowników. Każdy pracownik ma przydzielone zadania i nie musi wiedzieć, jakie zadania przełożeni przydzielili innym osobom.
 
Radny Mariusz Frąckowiak poinformował o następujących sprawach:
 1. Podziękował wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie do pracy w komitecie organizacyjnym I Mistrzostw gwiazd estrady i telewizji oraz przypomniał, że pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się dzisiaj po zakończeniu sesji Rady Miasta.
 2. Zaproponował powołanie zespołu ds. zieleni miejskiej przy Radzie Miasta. Zdaniem radnego ułatwiłoby to komunikację radnych z Urzędem Miejskim.
 3. Zapytał, czy budowa ul. Mazurskiej przebiega zgodnie z harmonogramem oraz czy przy okazji trwających prac można usunąć zalegające drzewa przy placu zabaw „Polanka” oraz wykonać oświetlenie ulicy w taki sposób, aby doświetlić wyżej wymieniony plac zabaw. W obecnej sytuacji niemożliwe jest korzystanie z siłowni plenerowej wieczorem i po zmierzchu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie dotyczące budowy ul. Mazurskiej, że harmonogram nie jest zagrożony. Wspomniane przez radnego wiatrołomy przy placu zabaw „Polanka” zostaną usunięte, aktualnie trwa wybór wykonawcy.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odnosząc się do propozycji powołania zespołu ds. zieleni miejskiej powiedział, że w związku z powyższym wstrzymane zostaną wszelkie prace dotyczące zieleni miejskiej. Wiceburmistrz powiedział, że mimo wcześniejszych deklaracji pomocy przez radnego Krzysztofa Paszkowskiego w sprawie zieleni miejskiej, takiej pomocy nie udzielił i nie wie czy jeszcze można liczyć na tego typu wsparcie ze strony radnego.
 
Radny Krzysztof Paszkowski powiedział, że nigdy nie wykluczał współpracy w kwestii zieleni z Urzędem Miejskim. Radny powiedział, że wykonał dwa opracowania dotyczące zakola Warty oraz inwentaryzację ornitologiczną. Radny poinformował, że wykonał również projekt dotyczący drzew, który znajduje się w Urzędzie Miejskim. Radny Krzysztof Paszkowski przywołał również sytuacje, w której doradzał inspektor ds. Ochrony Środowiska Janinie Kozeńskiej, która zwróciła się do niego z pytaniem dotyczącym wyboru najwłaściwszych gatunków drzew do nasadzenia po zakończonym remoncie willi „Mimoza”.
 
Radny Piotr Płóciennik zwrócił się do wiceburmistrza mówiąc, że nie ma powodu wstrzymywania jakichkolwiek procedur dotyczących zieleni miejskiej, a głosy radnych osobiście odbiera, jako objaw zainteresowania i troski.
 
Radny Krzysztof Paszkowski oznajmił, że jego zdaniem wszystkie projekty dotyczące zieleni miejskiej powinny być kierowane do właściwej komisji Rady Miasta, np. Komisji Spraw Społecznych, aby radni mieli możliwość wypowiedzenia się na ich temat.
 
Mieszkaniec Andrzej Winkel powiedział, że 4 miesiące temu przedstawił informacje dotyczące konieczności przygotowania przystani do zbliżającej się wówczas zimy. Od tego czasu na przystani nie wydarzyło się nic. Pan Andrzej Winkel powiedział, że tylko z powodu wyjątkowo łagodnej zimy w tym roku szkody powstałe na skutek mrozów nie będą tak dotkliwe jak przypuszczał. Zdaniem mieszkańca władzom miasta zależy na tym, aby przystań upadła i przedstawił zarzuty na poparcie swoich oskarżeń oraz zaapelował o zajęcie się przystanią.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że Miasto nie ponosi żadnych opłat wynikających z funkcjonowania przystani. W związku ze zmianą przepisów każdy chcący korzystać z wód jest zobowiązany do zawarcia umowy dzierżawy lub użyczenia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, w związku z czym wystąpiono z wnioskiem w tej sprawie. Bez zawarcia umowy użytkowanie przystani jest niemożliwe. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że od radnych zależy dalsze funkcjonowanie przystani. Może ona zachować dotychczasowy charakter i funkcje lub zostać rozbudowana i zmodernizowana, ale do tego konieczne jest zabezpieczenie środków w budżecie.
 
Radny Piotr Guziałek powiedział, że w ramach akcji „Warta 2000” w obrębie rzeki zaczęły powstawać przystanie i pola biwakowe. Radny powiedział, że rzeka Warta w kontekście spływów kajakowych jest rzeką nudną i nawet po ewentualnej modernizacji przystani mało ludzi będzie przyjeżdżać, aby z niej korzystać.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Macieja Krzyżańskiego o zajęcie się tematem przystani.
 
Radna Powiatu Poznańskiego Marzena Fiedler poprosiła o poinformowanie mieszkańców o ustaleniach z firmą INEA dotyczących budowy światłowodu w Puszczykowie.
 
Ad 13. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował o terminie kolejnej sesji, która odbędzie się w dniu 25 lutego 2020 r.
 
O godzinie 19:26 przewodniczący Rady Tomasz Potocki zamknął 15. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
protokołowała
/-/ Kamila Stoińska
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki

Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań