Protokół nr 19/20/VIII 19. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 23 czerwca 2020 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0002.19.2020
 
Godzina rozpoczęcia: 17:05
Godzina zakończenia: 19:09
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki otworzył 19. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitał mieszkańców, pracowników Urzędu Miejskiego i radnych oraz stwierdził quorum (obecnych 15 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie zatwierdzenia przedstawionego porządku obrad.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 18/20/VIII z dnia 26 maja 2020 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 – w dwóch etapach A i B - ETAP A (druk nr 173a).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Marii Konopnickiej (druk nr 182).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy 3 Maja (druk nr 183).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Szklarska Poręba a Miastem Puszczykowo (druk nr 178).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 184).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Miasta Puszczykowa - osiedla Niwka Stara (druk nr 185).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 186).
 11. Debata nad raportem o stanie Miasta Puszczykowa.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Puszczykowa wotum zaufania (druk nr 179).
 13. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2019.
 14. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa na dzień 31 grudnia 2019 r.
 15. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za rok 2019.
 16. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2019.
 17. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2019 rok.
 18. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2019 rok.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2019 rok (druk nr 180).
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2019 rok (druk nr 181).
 21. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 22. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 23. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 24. Wolne głosy.
 25. Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 18/20/VIII z dnia 26 maja 2020 r.
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr 18/20/VIII z dnia 26 maja 2020 r.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Protokół nr 18/20/VIII został przyjęty jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 -w dwóch etapach A i B - ETAP A (druk nr 173a).
Projektant Agnieszka Podgórska przedstawiła projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 – w dwóch etapach A i B - ETAP A.
 
Przewodniczący Wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Spraw Społecznych Jan Łagoda poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowały ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 1, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 1.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 2, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 2.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 3, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 3.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 – w dwóch etapach A i B - ETAP A (druk nr 173a).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 175/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Marii Konopnickiej (druk nr 182).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Marii Konopnickiej.
 
Przewodniczący Wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Spraw Społecznych Jan Łagoda poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowały ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Marii Konopnickiej (druk nr 182).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 176/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy 3 Maja (druk nr 183).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy 3 Maja.
 
Przewodniczący Wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Spraw Społecznych Jan Łagoda poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowały ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy 3 Maja (druk nr 183).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 177/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Szklarska Poręba a Miastem Puszczykowo (druk nr 178).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Szklarska Poręba a Miastem Puszczykowo.
 
Przewodniczący Wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Spraw Społecznych Jan Łagoda poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowały ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury i Sportu Maciej Krzyżański poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Szklarska Poręba a Miastem Puszczykowo (druk nr 178).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 178/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 184).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest, informując że według wyliczeń Powiatu Poznańskiego na terenie Puszczykowa do zutylizowania pozostało ok. 6.000 m2 azbestu.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał, czy 6.000 m2 azbestu zostanie usunięte w roku 2020, czy jego utylizacja będzie rozłożona na kolejne lata.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że na wypełnienie zapisów Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski pozostało 10 lat. Powierzchnia 6.000 m2 azbestu stanowi własność mieszkańców. Azbest jest usuwany z prywatnych posesji na wniosek ich właścicieli. Władze miasta nie mają wpływu na liczbę złożonych wniosków, co za tym idzie ilość zutylizowanego materiału. Wiceburmistrz poinformował, że oprócz standardowego informowania o możliwości skorzystania z nieodpłatnego usunięcia azbestu możliwe jest przeprowadzenie akcji informacyjnej.
 
Przewodniczący Wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Spraw Społecznych Jan Łagoda poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowały ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 184).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 179/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Miasta Puszczykowa - osiedla Niwka Stara (druk nr 185).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Miasta Puszczykowa - osiedla Niwka Stara.
 
Przewodniczący Wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Spraw Społecznych Jan Łagoda poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowały ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Miasta Puszczykowa - osiedla Niwka Stara (druk nr 185).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 180/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 186).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r., informując o zmianie w wydatkach polegającej na zmniejszeniu wydatków na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 500.000 zł w rozdziale 60016 (w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargów na remonty ulic i chodników) oraz zwiększeniu nakładów na zadania majątkowe (na program budowy dróg) o kwotę 500.000 zł.
 
Przewodniczący Wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Spraw Społecznych Jan Łagoda poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowały ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 186).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 181/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 11. Debata nad raportem o stanie Miasta Puszczykowa.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił Raport o stanie Miasta Puszczykowa za rok 2019, który obejmuje podsumowanie działalności organu wykonawczego gminy w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
 
Radny Maciej Krzyżański poinformował, że na str. 51 w akapicie „zbiory biblioteczne i czytelnictwo” podano dane odnoszące się do roku 2018, zdaniem radnego powinny zostać podane informacje dotyczące roku 2019, którego dotyczy opracowanie.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że informacja zgłoszona przez radnego zostanie zweryfikowana i jeśli będzie tego wymagała, to zostanie poprawiona.
 
Radny Piotr Płóciennik powiedział, że bardzo docenia pracę Burmistrza i Urzędu Miejskiego. W raporcie o stanie Miasta Puszczykowa jest wiele pozytywnych informacji, natomiast radnemu brakuje wskazania wyzwań, z jakimi mierzy się miasto oraz opinii mieszkańców. Radny poinformował, że przed sesją na swoim profilu na Facebooku utworzył ankietę, którą wypełniło ok. 30 mieszkańców i jej wyniki, mimo niskiej próby badawczej, stanowią istotne dane dla władz miasta.
 
Radny Piotr Płóciennik stwierdził, że cele strategiczne wskazane w raporcie mogłyby być lepiej realizowane. Zdaniem radnego w raporcie nie uwzględniono czterech istotnych kwestii:
 1. ruchu tranzytowego przez Puszczykowo,
 2. nieprzestrzegania przepisów przez kierowców (głównie niestosowanie się do ograniczeń prędkości),
 3. problemu smogu (podjęto wiele działań dotyczących walki z tym problemem, natomiast są one nieskuteczne, zdaniem radnego skutecznym działaniem byłoby wprowadzenie całkowitego zakazu używania piecy na paliwa stałe, jak w Krakowie),
 4. dbałości o ład architektoniczny (w mieście jest coraz mniej zieleni, a zabudowa staje się intensywniejsza, problem stanowi też duża ilość reklam w przestrzeni publicznej).
 
Radny Piotr Płóciennik przedstawił zdjęcia skrzyżowania ul. Dworcowej z ul. Moniuszki, którego wygląd zmienił się na skutek przeprowadzonych inwestycji drogowych i budowy marketu (zdjęcia stanowią załącznik do protokołu). Zdaniem radnego miejsce zostało zniszczone i chciałby, aby nie dopuszczono w przyszłości do podobnych błędów w innych częściach miasta.
 
Radna Barbara Kamińska podziękowała radnemu Piotrowi Płóciennikowi za przeprowadzenie ankiety internetowej, ponieważ jej efekty są pouczające dla radnych i władz miasta. Radna powiedziała, że każdy wypełniający ankietę zaznaczył, że zieleń w mieście jest źle utrzymywana dodając, iż na ten problem od początku kadencji zwraca uwagę radny Krzysztof Paszkowski. Wyniki raportu wskazują również, że nie dba się o turystykę weekendową. Brak w tej dziedzinie rozwoju, kontynuowane są jedynie działania już trwające. Radna dodała, że strona internetowa miasta jest nieprzejrzysta i mieszkańcy nie otrzymują odpowiedzi na wiele uwag zgłaszanych na profilu miasta na Facebooku. W ankietach mieszkańcy zwrócili również uwagę na to, że konsultacje społeczne i dialog z mieszkańcami są bardzo iluzoryczne. Zamieszczanie ogłoszeń w Biuletynie Informacji Publicznej oraz lakonicznych informacji na stronie internetowej, zdaniem radnej, nie wyczerpuje wymogu prawidłowych konsultacji. Przykładem takiego działania jest ostatnio stworzony Katalog dobrych praktyk – Meble Miejskie Puszczykowa, który nie uwzględnia uwag zgłoszonych przez radnych i mimo próśb nie odbyło się kolejne spotkanie na jego temat z projektantem, a sam dokument przyjęto zarządzeniem nr 9/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 10 stycznia 2020 r. Radna Barbara Kamińska zauważyła, że mimo obowiązywania dokumentu wśród nowo postawionych ławek są wzory spoza katalogu.
 
Radny Krzysztof Paszkowski zgodził się z radną Barbarą Kamińską, że brak w mieście konsultacji społecznych i jako przykład podał projekt zagospodarowania zakola Warty. Radny powiedział, że temat nie został przedstawiony radnym i Rada Miasta dowiedziała się o wyborze wykonawcy zadania po rozstrzygnięciu przetargu. Podobna sytuacja miała miejsce z usytuowaniem nowych ławek, większość z nich została postawiona w nasłonecznionych lokalizacjach (brak ławek w cieniu). W tym przypadku również nie zapytano mieszkańców o ich zdanie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odniósł się do zdjęć przedstawionych przez radnego Piotra Płóciennika informując, że przed budową marketu teren przy ul. Mazurskiej był zaśmiecony oraz porośnięty chwastami i samosiejkami. Natomiast przebudowa skrzyżowania przy ul. Dworcowej i ul. Moniuszki była skutkiem próśb mieszkańców z tego rejonu. Wiceburmistrz odniósł się również do uwagi radnego dotyczącej tranzytu przez Puszczykowo, mówiąc że podjęto szereg działań, aby spowolnić ruch samochodowy, m.in. zamontowano sygnalizację świetlną na ul. Jaskółczej, ul. Kraszewskiego, ul. Cyryla Ratajskiego.
 
Skarbnik Piotr Łoździn uzupełnił wypowiedź wiceburmistrza informując, że w celu spowolnienia ruchu poczyniono inwestycje na drogach powiatowych z udziałem środków miejskich. W tych działaniach władze miasta współpracowały z organizacjami pozarządowymi i w uzgodnieniu z nimi te inwestycje były prowadzone. Zdaniem skarbnika informowanie na sesji absolutoryjnej, że władze miasta nie prowadzą działań w tym zakresie nie jest dobre. Skarbnik wskazał, że Miasto Puszczykowo prowadzi aktualnie dwa programy służące walce ze smogiem i w tym zakresie było pionierem w województwie. Zauważył, że radny przywołał przykład Krakowa, w którym całkowicie zakazano używania piecy na paliwa stałe, zdaniem skarbnika podjęcie takiej decyzji nie rozwiązuje problemu smogu. Kraków jest jedynym lub jednym z nielicznych miast, które taką decyzje podjęło. Większość miast w kraju skupiło się na wdrażaniu programów wspomagających mieszkańców przy wymianie źródła ogrzewania na proekologiczne, ponieważ do 2024 roku wszystkie tzw. kopciuchy i tak muszą zostać zlikwidowane. Skarbnik poinformował, że jakość powietrza w Puszczykowie uległa poprawie, co można stwierdzić zapoznając się ze wskaźnikami jakości powietrza w roku bieżącym i latach ubiegłych. Skarbnik powiedział, że temat reklam wielokrotnie był omawiany na posiedzeniach komisji, a radni byli informowani, jakie problemy (oprócz korzyści) wiążą się z podjęciem tzw. uchwały reklamowej. Informowanie, że władze miasta nie podjęły w tym temacie żadnych działań stanowi daleko idące uproszczenie. Skarbnik odniósł się do zdania radnego Piotra Płóciennika dotyczącego zniszczenia skrzyżowania ul. Dworcowej i ul. Moniuszki, że wielu mieszkańców ma na ten temat odmienne od radnego zdanie.
 
Radny Piotr Płóciennik podziękował skarbnikowi za jego wypowiedź i podkreślił, że zgłaszając uwagi do omawianego dokumentu miał na celu podzielenie się swoją opinią. Radny zaznaczył, że nie negował działań podejmowanych przez władze miasta, jedynie poinformował, że są one nieskuteczne, np. radny nie zauważa spowolnienia ruchu na ulicach oraz efektów innych działań. Zdaniem radnego na pewno istnieje wiele narzędzi, którymi można dysponować w celu poprawy skuteczności działania, natomiast stanowisko władz miasta jest takie, że wielu rzeczy nie da się zrealizować.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że nie rozumie stanowiska radnego, który uczestniczy w omawianiu inwestycji i głosowaniach dotyczących przeznaczania na te inwestycje funduszy, a teraz oznajmia, że władze miasta nie podejmują działań, które według radnego są potrzebne. Wiceburmistrz powiedział, że radny wielokrotne porusza temat tranzytu, np. mieszkańców Kórnika, czy Śremu przez Puszczykowo, ale nikt nie porusza tematu liczby zarejestrowanych w Puszczykowie samochodów, a jest ich 7500. Wiceburmistrz stwierdził, że konsekwentnie należy prowadzić działania służące zwiększeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta, ale nie wolno zapominać, że w głównej mierze w tym ruchu uczestniczą mieszkańcy.
 
Radny Krzysztof Paszkowski powiedział, że na skutek inwestycji przeprowadzonej na skrzyżowaniu ul. Dworcowej z ul. Moniuszki zostały wycięte drzewa rosnące w ciągu drogi pieszo-rowerowej. Radny poprosił, aby przy omawianiu każdej planowanej inwestycji informować ile drzew zostanie wyciętych przy ich realizacji oraz ile zostanie posadzone.
 
Radny Jan Łagoda powiedział, że cieszy go, iż pozyskano bardzo duże kwoty dofinansowań z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych. Prawdopodobnie ten rok był ostatnim, w którym było to możliwe. Radny zgodził się z przedmówcami, że w zakresie konsultacji istnieje pole do poprawy, natomiast konsultacja wniosku o dofinansowanie jest problematyczna ze względu na konieczność stosowania się do narzuconych odgórnie terminów, które są krótkie. Radny poinformował, że cieszy go również, że Puszczykowo daje dobry przykład innym gminom w zakresie udzielania mieszkańcom dotacji na wymianę źródeł ogrzewania wraz z programem osłonowym oraz realizacje systemów deszczowych.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki podkreślił, że aktualnie odbywa się montaż na obiektach mieszkalnych indywidualnie dobranych instalacji OZE: paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej czy kolektorów słonecznych służących podgrzewaniu ciepłej wody użytkowej. Uczestnicy projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las” otrzymali na ten cel dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
 
Radny Maciej Krzyżański pochwalił władze miasta za inwestycje w zabytki, szczególnie mając na myśli odrestaurowanie willi „Mimoza” oraz corocznie udzielane dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych nieruchomościach. Radny wyraził nadzieję, że podobnej rewitalizacji doczeka się zabytkowy budynek letniska „Silva”.
 
Radny Maciej Krzyżański zasygnalizował, że nie podoba mu się niedostateczny stopień konsultacji dotyczących Katalogu dobrych praktyk – Meble Miejskie Puszczykowa.
 
Radny Filip Ryglewicz poinformował, że częściowo zgadza się z wypowiedziami radnego Piotra Płóciennika oraz dodał, iż uczymy się całe życie i dopiero po czasie można ocenić, czy dana decyzja była właściwa. Radny powiedział, że dobrze byłoby, gdyby ankieta podobna do tej przeprowadzonej na Facebooku stanowiła załącznik do przyszłorocznego raportu za rok 2020.
 
Radny Piotr Płóciennik powiedział, że poinformował o sprawach, na których mu zależy i które widzi oraz, że jego intencją nie było krytykowanie działań władz miasta, a jedynie wskazanie problemów, z którymi należy się zmierzyć.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff podkreślił, że raport nie ma nacechowania pozytywnego lub negatywnego, jego celem jest przedstawienie działań Burmistrza oraz pracy Urzędu Miejskiego w ubiegłym roku. Sekretarz powiedział, że można zastanowić się nad rozszerzeniem przyszłorocznego raportu za rok 2020 o sugerowaną przez radnych ankietę dotyczącą oceny prowadzonych działań, natomiast takiego obowiązku nie nakłada na gminę ustawodawca oraz nie określa tego uchwała Rady Miasta, zobowiązująca do przygotowywania Raportu o stanie Miasta.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odnosząc się do wcześniejszych uwag radnego Krzysztofa Paszkowskiego poinformował, że projekt zagospodarowania zakola Warty był co najmniej dwukrotnie omawiany na posiedzeniach komisji Rady Miasta poprzedniej kadencji. Miało to miejsce na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn podkreślił, że od trzech lat władze miasta zwiększyły inwestycje w małą architekturę, co jest skorelowane z możliwościami budżetowymi, które w ostatnich latach uległy poprawie. W głównych ciągach komunikacyjnych wymieniono kosze na śmieci oraz ławki. Skarbnik zauważył, że podczas dyskusji padło stwierdzenie, iż wśród nowo wymienionych mebli miejskich zastosowano wzory spoza Katalogu dobrych praktyk – Meble Miejskie Puszczykowa. Jeżeli tak jest w rzeczywistości, to prosi o wskazanie, w jakich lokalizacjach tak się stało.
 
Radny Krzysztof Paszkowski powiedział, że zrealizowany projekt zagospodarowania Zakola Warty w Puszczykowie różni się od tego, który on zna z 2016 roku.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos.
Nie podjęto dyskusji.
 
Ad 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Puszczykowa wotum zaufania (druk nr 179).
Ww. projekt uchwały został omówiony w poprzednim punkcie porządku obrad.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 182/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 13. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2019.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2019 było szczegółowo omawiane podczas posiedzeń wszystkich komisji.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2019, informując, że dochody Miasta zostały wykonane prawie w 98 % w kwocie 56.253.336,33 zł, natomiast wydatki Miasta zostały wykonane ponad w 96 % w kwocie 55.339.967,84 zł. Wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 913.369,49 zł. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 12.837.910,31 zł. Przychody Miasta wyniosły 4.125.131,27 zł, w tym 2.200.000,00 zł z tytułu emisji 5-letnich obligacji komunalnych oraz 1.925.131,27 zł wolnych środków pieniężnych pochodzących z rozliczeń kredytów, pożyczek i emisji obligacji. Jednocześnie Miasto spłaciło zobowiązania w łącznej kwocie 2.202.000,00 zł z tytułu wykupu obligacji. Nadwyżką operacyjna Miasta była w ubiegłym roku na bardzo wysokim poziomie i wyniosła ok. 9.000.000,00 zł.
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że w związku z pandemią możliwości inwestycyjne Miasta w kolejnym roku spadną, natomiast w bieżącym roku zrealizowane zostaną wszystkie zadania.
 
Radny Mariusz Frąckowiak powiedział, że od wielu lat Miasto Puszczykowo znajduje się w czołówce najbardziej gospodarnych gmin w Polsce. W zeszłym roku Puszczykowo zajęło:
 • 5. miejsce w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich,
 • 2. Miejsce w II edycji Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego,
 • 5. miejsce w XVII edycji Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego w kategorii gmin miejskich,
 • Tytuł „Inwestor na medal 2019” w XX edycji Konkursu Budowniczy Polskiego Sportu.
 
Radny Mariusz Frąckowiak poinformował, że prawdopodobnie i tym roku Puszczykowo zajmie bardzo wysoką pozycję w III edycji Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego. Radny pogratulował skarbnikowi Piotrowi Łoździnowi oraz Referatowi Księgowości i Podatków Urzędu Miejskiego tak dobrych wyników ich pracy.
 
Radna Alfreda Brączkowska przytoczyła zapis działu 710 pkt. 1 sprawozdania (str. 27), które brzmią następująco „wynagrodzenie bezosobowe – 41.500,00 zł, w tym za opracowanie MPZP oraz za opracowanie Katalogu Dobrych Praktyk – katalogu Mebli Miejskich zawierających propozycje rozwiązań elementów małej architektury, reklam, szyldów, ogrodzeń o spójnym charakterze do wdrożenia i stosowania na terenie miasta”. Radna zapytała, jaki był koszt poszczególnych opracowań.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, od kiedy w Puszczykowie funkcjonuje Komisja Urbanistyczna.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na drugie pytanie, że Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna jest organem doradczym o charakterze wewnętrznym, który uczestniczy w procesie planowania przestrzennego (komisja została powołana zarządzeniem nr 31/04/IV Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie powołania gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej).
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pierwsze pytanie, że informacja o podziale kwot zostanie przekazana radnej w terminie późniejszym.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos.
Nie podjęto dyskusji.
 
Ad 14. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa na dzień 31 grudnia 2019 r.
Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa na dzień 31 grudnia 2019 r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił informację o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa na dzień 31 grudnia 2019 r.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos.
Nie podjęto dyskusji.
 
Ad 15. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za rok 2019.
Sprawozdanie finansowe Miasta Puszczykowa za rok 2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił sprawozdanie finansowe Miasta Puszczykowa za rok 2019.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał, jakie są prognozy względem budżetu Miasta na rok 2021 w kontekście pandemii koronawirusa.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że Puszczykowo jest w lepszej sytuacji niż większość samorządów ze względu na fakt, iż nadwyżka operacyjna w ubiegłym roku wyniosła aż 9.000.000,00 zł. Skarbnik podkreślił, że w 2021 roku wydatki bieżące będą realizowane w niezmienionej formie, natomiast pandemia może przełożyć się na wolniejsze tempo realizacji inwestycji. Na skutek pandemii w bieżącym roku dochody z tytułu udziału w podatku PIT były niższe o kwotę ok. 1.000.000,00 zł. Trudno przewidzieć wszystkie konsekwencje finansowe pandemii dla budżetu gminy.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos.
Nie podjęto dyskusji.
 
Ad 16. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2019.
Uchwała Nr SO-0954/51/16/2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że uchwała Nr SO-0954/51/16/2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami była pozytywna oraz została przekazana radnym.
 
Ad 17. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2019 rok.
Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2019 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Teuschner przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2019 rok oraz poinformował, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2019 rok była pozytywna.
 
Ad 18. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa za 2019 rok.
Uchwała Nr SO-0955/53/16/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki powiedział, że uchwała Nr SO-0955/53/16/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 była pozytywna.
 
Ad 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2019 rok (druk nr 180).
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2019 rok (druk nr 180).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 183/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2019 rok (druk nr 181).
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2019 rok (druk nr 181).
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1.
Uchwała Nr 184/20/VIII została przyjęta.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki złożył gratulacje Burmistrzowi Miasta Puszczykowa Andrzejowi Balcerkowi z tytułu uzyskanego absolutorium.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek podziękował za otrzymane, po raz kolejny, absolutorium oraz docenienie pracy całego Urzędu Miejskiego.
 
O godzinie 18:28 przewodniczący Rady Tomasz Potocki ogłosił przerwę, która trwała do godziny 18:42.
 
Ad 21. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Ad 22. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że od ostatniej sesji Rady Miasta wpłynęły następujące pisma:
 1. W dniu 8 czerwca 2020 r. wpłynęło zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 168/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2020.
 2. W dniu 19 czerwca wpłynęło pismo Wojewody Wielkopolskiego informujące o podjęciu uchwały nr 106 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie potrzeby współpracy i wsparcia organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ze strony jednostek samorządu terytorialnego oraz innych instytucji udzielających dotacji podczas trwania epidemii COVID-19 oraz po jej zakończeniu.
 
Ad 23. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że od ostatniej sesji Rady Miasta wpłynęły następujące interpelacje oraz zapytania radnych:
 1. Interpelacja radnego Macieja Krzyżańskiego z dnia 26.05.2020 r. w sprawie przejęcia gruntów i obiektów od spółek kolejowych (odpowiedzi udzielono w dniu 29.05.2020 r.).
 2. Interpelacja radnego Macieja Krzyżańskiego z dnia 26.05.2020 r. w sprawie budynków po zlikwidowanej firmie Eko-Rondo (odpowiedzi udzielono w dniu 9.06.2020 r.).
 3. Interpelacja radnego Macieja Krzyżańskiego z dnia 26.05.2020 r. w sprawie inwestycji w okręgu wyborczym radnego (odpowiedzi udzielono w dniu 28.05.2020 r.).
 4. Interpelacja radnego Macieja Krzyżańskiego z dnia 26.05.2020 r. w sprawie albumu fotograficznego z okazji 30. Rocznicy puszczykowskiego samorządu (odpowiedzi udzielono w dniu 23.06.2020 r.).
 5. Interpelacja radnego Piotra Płóciennika z dnia 29.05.2020 r. w sprawie odzyskiwania wody opadowej na terenach miejskich (odpowiedzi udzielono w dniu 3.06.2020 r.).
 6. Interpelacja radnego Piotra Płóciennika z dnia 29.05.2020 r. w sprawie ogławiania drzew (odpowiedzi udzielono w dniu 10.06.2020 r.).
 7. Interpelacja radnego Piotra Płóciennika z dnia 29.05.2020 r. w sprawie sposobu odbioru odpadów segregowanych, tj. kartonów papierowych (odpowiedzi udzielono w dniu 10.06.2020 r.).
 
Ad 24. Wolne głosy.
Radna Barbara Kamińska zapytała, czy istnieje możliwość uporządkowania terenu cmentarza ewangelickiego.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że teren nie należy do miasta, co stanowi przeszkodę w wydatkowaniu środków na ten cel, podejmie jednak starania, aby zająć się tą sprawą.
 
Radna Barbara Kamińska powiedziała, że w mieście brak programu dotyczącego ochrony zdrowia oraz zapytała, czy referat ochrony zdrowia zajął się już tym tematem i czy zostały podjęte działania w obliczu pandemii koronawirusa.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że w Urzędzie Miejskim nie ma referatu ochrony zdrowia, natomiast mamy jednoosobowe stanowisko zajmujące się, m.in. kwestiami z zakresu ochrony zdrowia i w ramach tego stanowiska są realizowane działania z zakresu ochrony zdrowia przypisane do realizacji gminom. Sekretarz zaproponował, że jeżeli takie jest życzenie radnych, można rozważyć zaproszenie na spotkanie komisji podmioty odpowiedzialne za realizację polityki zdrowotnej na terenie miasta, czyli właścicieli ośrodków zdrowia. Pozwoli to sprecyzować i przedstawić radnym, jakie zadania są realizowane przez gminy, powiaty oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że Miasto Puszczykowo wraz z Powiatem Poznańskim od wielu tal realizuje program dotyczący bezpłatnych szczepień dla nastoletnich dziewcząt przeciw HPV. Skarbnik zapytał radną, jaki jej zdaniem program zdrowotny cieszyłby się zainteresowaniem mieszkańców. Pozwoli to stwierdzić, czy proponowana przez radną inicjatywa mieści się w katalogu zadań gminnych.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński uzupełnił wypowiedzi przedmówców informując, że być może działania władz miasta nie są bardzo widoczne, ale zapewnił, że gmina wypełnia swoje obowiązki w tym zakresie i podkreślił, że większość zadań z zakresu ochrony zdrowia jest przydzielona do realizacji Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Przykładowo, jednym z zadań gminnych jest zapewnienie bezpłatnej opieki dentystycznej w szkołach podstawowych, a od decyzji rodziców zależy, czy dziecko będzie w szkole korzystało z tej opieki.
 
Radna Barbara Kamińska zapytała o stanowisko władz powiatu poznańskiego w sprawie spowalniaczy przy ul. Klasztornej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że ul. Klasztorna jest drogą gminną i od decyzji władz miasta należy wprowadzenie urządzeń spowalniających ruch. Aktualnie wszystkie wolne środki zostały skierowane na poprawę bezpieczeństwa ruchu w głównych ciągach komunikacyjnych miasta. Natomiast prace na bocznych ulicach zostały w tym zakresie przesunięte na późniejszy okres.
 
Radny Mariusz Frąckowiak powiedział, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Edukacji Kultury i Sportu poruszono temat komunikacji władz miasta z mieszkańcami. Podczas tej dyskusji radny zwrócił uwagę na rolę kontaktu z mieszkańcami poprzez serwis SMS. Na stronie internetowej oraz Facebooku Urzędu Miejskiego pojawił się dzisiaj komunikat dotyczący możliwości otrzymywania bezpłatnych informacji z Miasta Puszczykowa (poprzez system przekazywane są informacje o aktualnych sprawach dotyczących mieszkańców, zagrożeniach i niebezpieczeństwach, utrudnieniach i awariach, a także imprezach kulturalnych i sportowych). Radny zauważył, że dotychczas tylko on udostępnił tę informację na swoim profilu na Facebooku i zaapelował do pozostałych radnych o to samo.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, na jakim etapie znajduje się przebudowa tzw. grobli.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że inwestycja otrzymała pozwolenie na budowę, obecnie jest ono podane do publicznej wiadomości i jeżeli nie wpłynie sprzeciw wobec prowadzenia inwestycji, to prace zostaną przeprowadzone w tym roku.
 
Radny Krzysztof Paszkowski zapytał o oznakowanie ul. Wspólnej wzdłuż torów PKP. Brak informacji o niebezpiecznym zakręcie oraz ograniczeniu prędkości.
 
Radny Krzysztof Paszkowski zapytał o uporządkowanie zieleni na ul. Narcyzowej. Ulica prowadzi do lasu i aktualnie zieleń uniemożliwia korzystanie ze ścieżki w lesie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na drugie pytanie zadane przez radnego, że sprawa zostanie przekazana do właściwego referatu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pierwsze pytanie zadane przez radnego, że oznakowanie ulic na terenie miasta jest narzucone odgórnie przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Wiceburmistrz zapewnił, że przekaże pytania radnego właściwej jednostce.
 
Radny Jan Łagoda odniósł się do wypowiedzi wiceburmistrza dotyczącej tego, że po uprawomocnieniu pozwolenia na budowę Powiat Poznański przystąpi do prac związanych z przebudową tzw. grobli. Radny poprosił o informację, czy wykonawca zadania został wybrany.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że inwestycja jest prowadzona w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, w związku z powyższym wykonawca jest wybrany. Termin realizacji zadania został przesunięty do końca roku.
 
Radny Piotr Płóciennik przedstawił propozycję przeprowadzenia kampanii społecznej propagującą noszenie maseczek w miejscach publicznych. Radny zaproponował przygotowanie plakatów, na których znaleźliby się mieszkańcy apelujący do swoich sąsiadów o noszenie maseczek. Plakaty mogłyby zostać dostarczone przez Urząd Miejski do lokalnych sklepów, piekarni, czy kwiaciarniach (projekt plakatów stanowi załącznik do protokołu).
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki powiedział, że popiera inicjatywę przedstawioną przez radnego Piotra Potockiego.
 
Radny Mariusz Frąckowiak poparł inicjatywę, natomiast podkreślił, że należy zadbać o kwestie formalne, takie jak udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku chętnych mieszkańców oraz ustalić treść plakatów.
 
Radny Jan Łagoda powiedział, że projekt jest wart realizacji.
 
Radny Filip Ryglewicz również poparł inicjatywę radnego Piotra Płóciennika.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że temat został przekazany Referatowi Promocji, Kultury i Sportu oraz zaprosił radnego Piotra Płóciennika do dalszych działań związanych z realizacją przedstawionego przez niego projektu.
 
Ad 25. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował o terminie kolejnej sesji, która odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2020 r.
 
O godzinie 19:09 przewodniczący Rady Tomasz Potocki zamknął 19. sesję Rady Miasta Puszczykowa.

 

 

protokołowała

/-/ Kamila Stoińska

Przewodniczący Rady Miasta

/-/ Tomasz Potocki

Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań