Protokół nr 19/16/VII 19. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 24 maja 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 
OB.0002.19.2016
 
Godz. rozpoczęcia:    17:00
Godz. zakończenia:    18:55
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz otworzyła 19. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitała gości i radnych oraz stwierdziła quorum (obecnych 11 radnych: usprawiedliwiona nieobecność radnej Doroty Łuczak-Dydowicz; chwilowy brak radnych: Łukasza Grzonki, Jana Łagody i Macieja Krzyżańskiego).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Sekretarz Maciej Dettlaff wniósł o wycofanie pkt 8 porządku obrad, tj. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Miasta Puszczykowa (druk nr 137), informując o konieczności uzupełnienia projektu o bardziej szczegółowe zapisy dotyczące m.in. środków finansowych (projekt uchwały zostanie przedłożony na kolejnej sesji).
 
O godz. 17:04 do obradujących dołączył radny Maciej Krzyżański (obecnych 12 radnych).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad wykreśleniem pkt 8 porządku obrad.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Zmiana porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.
 
Następnie przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem porządku obrad, z uwzględnieniem przyjętej zmiany.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 18/16/VII z 26 kwietnia 2016 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Poznańskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2183/9, obręb Puszczykowo (druk nr 133).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Puszczykowie, przy ulicy Poznańskiej 74b, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 571/3 (druk nr 134).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulic Stroma/Gliniana (druk nr 135).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 (druk nr 136).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 96/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo" (druk nr 140).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 92/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2016-2023 (druk nr 138).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r. (druk nr 139).
 11. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 12. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Wolne głosy.
 15. Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 18/16/VII z 26 kwietnia 2016 r.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 18/16/VII z 26 kwietnia 2016 r.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Protokół nr 18/16/VII został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Poznańskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2183/9, obręb Puszczykowo (druk nr 133).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła ww. projekt uchwały informując, że jest on związany z realizacją mpzp dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska, obręb Puszczykowo, ark. 5 oraz planami budowy hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1. Zgodnie z mpzp fragment drogi przebiega przez teren WPN, z czego wynika konieczność wykupu część nieruchomości (działki nr 2183/9). Pani Alina Stempniak powiedziała, że dokonano uzgodnień z WPN, dotyczących projektu podziału. Podjęcie projektu uchwały jest niezbędne w celu realizacji drogi.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Poznańskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2183/9, obręb Puszczykowo.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 128 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Puszczykowie, przy ulicy Poznańskiej 74b, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 571/3 (druk nr 134).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła ww. projekt uchwały dotyczący wykupu fragmentu terenu, na którym zlokalizowany jest budynek sklepu Arturo (dla tego terenu nie obowiązuje żaden mpzp). Wcześniej teren należał do Skarbu Państwa (w latach 80. był tam Pewex). Na skutek jakichś dawnych, hipotecznych podziałów doszło do sytuacji, że obecnie na fragmencie gruntu zlokalizowane jest wejście do sklepu. Podjęcie projektu uchwały pozwoli uregulować stan prawny nieruchomości.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Puszczykowie, przy ulicy Poznańskiej 74b, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 571/3.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 129 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulic Stroma/Gliniana (druk nr 135).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła ww. projekt uchwały, który jest realizacją mpzp z 1999 roku. Do tej pory nie było woli właścicieli do uruchomienia i zainwestowania terenu. Obecnie właściciele obu sąsiadujących ze sobą działek mają zamiar sprzedać lub zabudować posesje i wystąpili o uregulowanie dojazdu. Podjęcie projektu uchwały jest niezbędne w celu przeprowadzenia dalszej procedury (została wydana decyzja podziałowa; grunt do wykupu ma pow. 722 m2). Powstała droga będzie drogą publiczną, dlatego wykup gruntu jest konieczny.
 
O godz. 17:15 do obradujących dołączył radny Jan Łagoda (obecnych 13 radnych).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy właściciel działki nr 287 wystąpił o jej podział.
Pani Alina Stempniak powiedziała, że właściciel wystąpi z wnioskiem o podział, dopiero po wyznaczeniu drogi.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulic Stroma/Gliniana.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 2 głosy, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 130 została przyjęta.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 (druk nr 136).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła ww. projekt uchwały informując, że ostatnia zmiana planu dla starego Puszczykowa miała miejsce w 2001 roku. Pani Alina Stempniak powiedziała, że plan był podjęty na podstawie starych, nieobowiązujących już przepisów, a każda zmiana powoduje problemy interpretacyjne (zapisy planu są inaczej interpretowane przez Starostwo Powiatowe, Urząd Wojewódzki oraz Samorządowe Kolegium Odwoławcze). Dla terenu starego Puszczykowa, oprócz wspomnianego planu, obowiązują jeszcze 23 inne mpzp uchwalone po 1995 roku, które mają różne konstrukcje i różne zapisy, ponieważ zostały opracowane na podstawie innej ustawy. Pani Alina Stempniak powiedziała, że przyjęto, iż rok 2009 będzie stanowić graniczną datę, tzn. plany uchwalone wcześniej mają takie braki w zapisach, które uniemożliwiają skuteczne działanie (zwłaszcza w sprawie podziału gruntów). W związku z powyższym, wytypowanych zostało 15 mpzp do zmiany (radni otrzymali mapę, na której zostały zaznaczone tereny objęte mpzp, przewidzianymi do zmiany oraz tereny objęte planami uchwalonymi po 2009 roku, czyli opracowanymi na aktualnych przepisach). Pani Alina Stempniak przypomniała, że w ubiegłym roku w „Planie ochrony dla Wielkopolskiego Parku Narodowego" wskazano na konieczność opracowania jednolitego planu dla starego Puszczykowa. Ponadto w minionych latach pojawiły się nowe odrębne przepisy (dotyczące m.in. terenów osuwiskowych, sieci obszarów Natura 2000, ochrony zabytków), które wymagają uwzględnienia w mpzp. Np. w obecnie obowiązującym studium są tereny rolne (przy ul. Sobieskiego), które będą wymagały dostosowania do zapisów nowego studium.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy objęcie całego terenu starego Puszczykowa jednym planem, będzie wymagało dostosowania zapisów do tych czterech (aktualnych) planów uchwalonych po 2009 roku.
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że te cztery plany mogą funkcjonować niezależnie, natomiast plan dla pozostałych terenów powinien być opracowany w podobny sposób (o podobnej konstrukcji). 
 
Radna Agata Wójcik zapytała, co było powodem tak licznych zmian w aż 15 planach i czy te zmiany miały charakter jedynie doraźny.
Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że wymienione w projekcie uchwały mpzp są osobnymi planami dla niewielkich terenów, z których część, w planie z 1994 roku, została wskazana do uszczegółowienia.
Radna Agata Wójcik zapytała, czy obecnie wywoływany plan pozwoli uniknąć tworzenia planów dla małych terenów, na co pani Alina Stempniak odpowiedziała twierdząco.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały, przy 5 głosach „za" i 1 głosie „wstrzymującym".
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 131 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 96/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo" (druk nr 140).
Sekretarz Maciej Dettlaff przeprosił, że wcześniej do załącznika do projektu uchwały została załączona niewłaściwa ankieta oraz zapewnił, że ta pomyłka została już skorygowana (właściwa ankieta była publikowana na stronie internetowej Urzędu i wypełniania przez mieszkańców, a jej wyniki zostały opisane w Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej). Następnie sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej jest wymagany przy ubieganiu się o środki unijne z  zakresu mobilności miejskiej (dot. m.in. budowy parkingów park&ride, zakupu autobusów, promocji transportu publicznego). Miasto zamierza złożyć taki wniosek, dlatego zaszła konieczność opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej zgodnie z wytycznymi z Urzędu Marszałkowskiego.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że PZMM mógłby funkcjonować jako osobny dokument albo jako załącznik do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz poinformował, że PZMM dla Puszczykowa został załączony do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
 
Radna Małgorzata Szczotka zapytała, kto jest autorem dokumentu.
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że autorem jest dr Hubert Igliński z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ale prawa autorskie do dokumentu przeszły na Miasto.
 
Radna Małgorzata Szczotka stwierdziła, że w dokumencie znajduje się dużo terminów specjalistycznych i złożyła wniosek, aby w przyszłości dokumenty pisane były polszczyzną bardziej komunikatywną.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały nr 96/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puszczykowo".
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 132 została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz wyraziła nadzieję, że założenia przyjęte w Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej zostaną zrealizowane i wdrożone w Puszczykowie.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 92/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2016-2023 (druk nr 138).
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła, aby projekty uchwały ws. zmian w budżecie oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej zostały omówione jednocześnie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały ws. zmian w uchwale budżetowej informując, że zmiany dotyczą wyłącznie przesunięć między wydatkami bieżącymi i majątkowymi:  
-  w programie budowy dróg dodano budowę ul. Zacisze,
- w rozdziale 60095 wprowadzono wydatki w kwocie 40.000 na wykonanie: studium wykonalności dla projektu Utworzenie zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz planu zrównoważonej mobilności miejskiej,
- w rozdziale 70005 zmniejszono o kwotę 60.000 zł wydatki na odszkodowania za drogi,
- w rozdziale 75405 wprowadzono wydatki w kwocie 20.000 zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji (dot. remontu puszczykowskiego komisariatu),
- w rozdziale 75412 wprowadzono wydatki w kwocie 50.000 zł na zadanie pn.: Budowa remizy strażackiej,
- w rozdziale 90004 zmniejszono nakłady na przedsięwzięcie pn.: Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania o kwotę 50.000 zł.
 
O godz. 17:33 do obradujących dołączył radny Łukasz Grzonka (obecnych 14 radnych).
 
 
Następnie skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały ws. zmian w wieloletniej prognozie finansowej informując, że jej zapisy zostały dostosowane do zmian w uchwale budżetowej:
- wprowadzono w 2017 r. dotację z tytułu pomocy finansowej z powiatu poznańskiego na wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000 zł,
- zwiększono w 2017 r. dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 150.000 zł,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. Utworzenie zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz z infrastrukturą towarzyszącą - nakłady 200.000 zł,
- zwiększono nakłady na przedsięwzięcie pn. Budowa remizy strażackiej o kwotę 100.000 zł, w tym w latach 2016-2017 po 50.000 zł.
 
Skarbnik Piotr Łoździn zgłosił autopoprawkę, polegającą na wprowadzeniu do wieloletniej prognozy finansowej przedsięwzięcia pn. Wykonanie usług w zakresie audytu wewnętrznego (nakłady w 2016 r. 7700 zł, w 2017 r. 13.200 zł). Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że Miasto jest zobowiązane wprowadzić w bieżącym roku audyt wewnętrzny.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała oba projekty uchwał, tj. dotyczące zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz zmian w budżecie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały Nr 92/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2016-2023.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała Nr 133 została przyjęta.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r. (druk nr 139).
Ww. projekt uchwały został omówiony w poprzednim punkcie porządku obrad.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2 głosy.
Uchwała Nr 134 została przyjęta.
 
Ad 11. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek i wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
W tym punkcie obrad, przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz udzieliła głosu komendantowi Komisariatu Policji w Puszczykowie Robertowi Itkowiakowi, który podziękował za przyjęcie uchwały ws. zmian w budżecie, na podstawie której zostaną przyznane środki na remont komisariatu (w czerwcu przeprowadzona zostanie termomodernizacja budynku).
 
Ad 12.  Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przekazała informację o zaproszeniach na:
- „Zmagania siłaczy - Malta Strong", które odbędzie się 9 czerwca w godz. 10-14 przy kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Puszczykówku,
- Dni Gminy Komorniki - 3-5 czerwca,
- obchody 25-lecie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski - 10 czerwca.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że radni otrzymali odpowiedzi na pytania zadane podczas poprzedniej sesji, w tym również wyjaśnienia dotyczące zagadnień, poruszanych przez pana Krzysztofa Paszkowskiego.  
 
Następnie przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała o:
- otrzymanej od pani Elizy Bałazy z OSP propozycji organizacji szkolenie z udzielania pierwszej pomocy z użyciem defibrylatora,
- korespondencji e-mailowej od radnego Macieja Krzyżańskiego nt. współpracy z WPN, w której radny zaproponował sformułowanie wspólnego wniosku dot. zalegalizowania ścieżek rowerowych, wymiany map WPN-u (stojących przy dworcach PKP), ustawienia tzw. miejsca piknikowego w pobliżu ul. Wczasowej i Wodziczki oraz wymiany ławek (przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zaproponowała, aby taki wniosek został sformułowany podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu).
 
Radny Filip Ryglewicz przypomniał, że dyrektor WPN powiedział, że taka inicjatywa wymaga współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Mikroregionu WPN.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz oraz przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka powiedziały, że sprawa zostanie przedyskutowana na posiedzeniu Komisji.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przedstawiła następujące pisma:
- pisma od mieszkańców okolic ul. Klasztornej dot. projektu mpzp dla tego terenu, uwag ws. lokalizacji muzeum motoryzacji oraz uwagi dot. ogrodzenia jednej z posesji (powyższe sprawy były omawiane na posiedzeniach komisji). Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że właściciel zobowiązał się do zmiany ogrodzenia, a dzisiaj radni otrzymali informację od burmistrza, że 8 czerwca odbędzie się spotkanie z mieszkańcami ul. Klasztornej dotyczące budowy nawierzchni ulicy (zgodnie z obowiązującym rankingiem kolejności budowy dróg na terenie miasta) oraz planów inwestycyjnych właściciela nieruchomości związanych z muzeum motoryzacji;
- pismo p. Piotra Szymańskiego oraz mieszkańców do burmistrza (do wiadomości Rady Miasta) z uwagami ws. projektu mpzp dla terenu położonego w rejonie ulic Cyryla Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego, Mickiewicza, obręb Puszczykowo (pismo odczytane w całości).
 
Ad 13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że przy wyjeździe z ul. Zielonej na ul. Wysoką, po lewej stronie rośnie wysoka trawa, która utrudnia widoczność.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że trawa zostanie przycięta (choć leży to w gestii zarządu dróg wojewódzkich).
 
Radny Łukasz Grzonka przedstawił uwagę dotyczącą przebudowy dworca PKP w Puszczykówku informując, że wejście do kasy biletowej znajduje się od strony ul. Dworcowej (nie ma wejścia z peronu). Przejazd jest zamykany na minimum 5 minut przed przyjazdem pociągu, co powoduje, że pasażer po zakupie biletu może albo poczekać na kolejny pociąg albo popełnić wykroczenie i przejść pod zamkniętym szlabanem. Radny dodał, że obecnie nie są prowadzone żadne prace ziemne na peronie przed kasą biletową, a pomimo to wejście tam jest niemożliwe.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że uwaga radnego zostanie przekazana służbom Kolei.
 
Radna Agata Wójcik powiedziała, że już po raz trzeci ponawia apel o wstawienie szyby do wiaty autobusowej przy ul. Studziennej oraz zapytała, czy wiaty autobusowe są myte. Ponadto radna zapytała, dlaczego busy bezpłatnej komunikacji parkują na terenie Orlika na ul. Nowe Osiedle.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że postara się o jak najszybszą naprawę wiaty. Odpowiadając na pytanie dotyczące parkujących busów, wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że właściciel busów szukał miejsca na terenie Puszczykowa, w którym mogłyby one parkować (w taki sposób, aby nikomu nie przeszkadzały). Wiceburmistrz dodał, że to miejsce postoju jest tymczasowe.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że otrzymał informację o możliwości parkowania  busów również przy komisariacie policji. 
 
Odpowiadając na pytanie radnego Filipa Ryglewicza, wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że koszty organizacji strefy kibica na Euro 2016 są zbyt wysokie.
 
Radna Alfreda Brączkowska powiedziała, że nadal nie została naprawiona karuzela na placu zabaw przy ul. Nowe Osiedle oraz zwróciła się z prośbą o ustawienie na terenie tego placu ławek i stołów dla rodziców.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że przeanalizuje koszty i sprawdzi, jakie są możliwości wprowadzenie takiego zakupu do budżetu.  
 
Radna Elżbieta Bijaczewska poprosiła o przywrócenie przy ul. Poznańskiej (przy aptece) znaku pionowego, informującego o miejscu parkingowym dla osób niepełnosprawnych.
 
Ad 14. Wolne głosy.
Prezes OSP Puszczykowo Gniewko Niedbała poinformował, że wczoraj organizacje pozarządowe z Puszczykowa zostały poproszone przez burmistrza o opinie w sprawie projektu Utworzenie zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz z infrastrukturą towarzyszącą (opnie mają zostać załączone do wniosku). Pan Gniewko Niedbała, w imieniu OSP, przekazał burmistrzowi deklarację poparcia dla tego projektu.
 
Głos zabrała pani Elżbieta Grześkowiak, która poinformowała, że występuje w imieniu 9 mieszkańców podpisanych pod pismem z 11.05.2016 r., dotyczącym uchwały nr 119/16/VII z dnia 22.03.2016 r. ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Klasztornej, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6. Pani Elżbieta Grześkowiak powiedziała, że mieszkańcy uważają, że zmiana zagospodarowania będzie skutkowała poszerzeniem ul. Klasztornej i zmianą jej wizerunku. Pani Elżbieta Grześkowiak poinformowała, że w zeszłym roku została zaproszona do urzędu na rozmowę dot. poszerzenia ul. Klasztornej. Planowano wykupić 2,5 m jej działki na całej długości ul. Klasztornej, co spowodowałoby, że działka uzyskałaby nieforemny kształt. Ponadto wzrósłby ruch drogowy. Pani Elżbieta Grześkowiak powiedziała, że inwestor, planujący budowę muzeum motoryzacji może zorganizować wjazd od strony ul. Sobieskiego oraz dodała, że nikt z mieszkańcami nie konsultował budowy muzeum (jego wizualizację otrzymali od radnego Macieja Krzyżańskiego). Pani Elżbieta Grześkowiak proponuje, aby nie robić z tego terenu kolejnego zmotoryzowanego szlaku.
 
Pani Joanna Nazir odczytała kilka pytań mieszkańców dot. mpzp dla terenu ul. Klasztornej oraz terenu ośrodka Wielspin (dot. m.in. wycinki drzew, planów inwestycyjnych, układu komunikacyjnego).
Burmistrz Andrzej Balcerek poprosił o przekazanie pytań na piśmie (lub e-mailem), co ułatwi i przyspieszy przygotowanie odpowiedzi.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przypomniała również o zaplanowanym na 8 czerwca br. spotkaniu z mieszkańcami ul. Klasztornej.
 
Pani Joanna Nazir poinformowała, że 4 lata temu, przeprowadzając się z Poznania, kupiła działkę przy ul. Klasztornej ze względu na panującą tu ciszę, spokój i okoliczny las, dlatego zależy jej, żeby nadal tak zostało. 
Burmistrz Andrzej Balcerek zapewnił, że nadal w tym miejscu będzie cicho i spokojnie oraz dodał, że w spotkaniu 8 czerwca będzie uczestniczył także inwestor muzeum motoryzacji.
 
Pani Mirosława Szymaniak z ul. Wiązowej poinformowała, że przez kilka lat prowadziła korespondencję z urzędem ws. parkowania na tej ulicy przez klientów lodziarni. Obecnie doszedł jeszcze problem nawierzchni ulicy, która została utwardzona tłuczniem zebranym z torowisk kolejowych, a następnie usypana miałem z kruszarni, co powoduje ogromny kurz. Pani Mirosława Szymaniak powiedziała, że w tej sprawie zostały ponoć podjęte już jakieś rozwiązania, jednak w kontekście tego, co dzieje się w sąsiedztwie stacji kolejowej Puszczykówko (modernizacja węzła kolejowego, lodziarnia, mieszkańcy), zaproponowała modernizację ul. Wiązowej (tj. utwardzenie, wyznaczenie miejsc parkingowych, ustawienie ławek), aby zadowoleni byli zarówno mieszkańcy, jak i turyści (pani Mirosława Szymaniak poinformowała, że dzisiaj złożyła pismo w tej sprawie).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że sprawa ul. Wiązowej jest znana Radzie Miasta, a Urząd próbował znaleźć rozwiązanie sytuacji (żeby zapobiec powstawaniu kurzu).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że odbyło się spotkanie z mieszkańcami ul. Wiązowej, po którym okazało się, że zasypanie ulicy odsiewem było niepotrzebne. Wiceburmistrz dodał, że według rankingu budowy dróg, budowa ulicy Wiązowej jest planowana na 2019 rok, dlatego sprawa wymaga przedyskutowania.
 
Ad 15. Zamknięcie sesji.
O godz. 18:55 przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zamknęła 19. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
           Protokolant
/-/ Małgorzata Hempowicz
                                                                                                     Przewodnicząca Rady Miasta