Protokół nr 20/20/VIII 20. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 25 sierpnia 2020 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0002.20.2020
 
Godzina rozpoczęcia: 17:06
Godzina zakończenia: 19:25
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki otworzył 20. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitał mieszkańców, pracowników Urzędu Miejskiego i radnych oraz stwierdził quorum (obecnych 15 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił o powstanie i uczczenie chwilą ciszy pamięć zmarłego Zbigniewa Gorzelanego.
 
Radny Mariusz Frąckowiak przypomniał sylwetkę zmarłego, mówiąc, że Zbigniew Gorzelanny (ur. 8 czerwca 1951 r., zm. 11 sierpnia 2020 r.) pochodził z Nowego Tomyśla, w którym pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego. Był honorowym Prezesem Wielkopolskiego Okręgowego Związku Badmintona, wybitnym trenerem i zasłużonym działaczem sportowym. Zbigniew Gorzelanny był wielkim miłośnikiem sportu, w szczególności badmintona, którego był prekursorem na terenie Wielkopolski. Jako trener i wychowawca wielu pokoleń zawodników, a potem działacz sportowy i honorowy Prezes Wielkopolskiego Okręgowego Związku Badmintona działał z sukcesami na rzecz tej dyscypliny. To on spopularyzował badminton w Puszczykowie i był pierwszym trenerem Jakuba Janaszka i Wojciecha Szkudlarczyka, późniejszych mistrzów Polski w tej dyscyplinie sportu. Zbigniew Gorzelanny był wieloletnim miejskim organizatorem sportu z ramienia Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, organizował m.in. rozgrywki puszczykowskiej ligi piłki siatkowej.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie zatwierdzenia przedstawionego porządku obrad.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 19/20/VIII z dnia 23 czerwca 2020 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Puszczykowo na lata 2020 – 2035” (druk nr 187).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2020 (druk nr 188).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Puszczykowa (druk nr 192).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości w rejonie ulicy Karola Marcinkowskiego w Puszczykowie (druk nr 189).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 1026/4 w obrębie Niwka (druk nr 191).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wysokiej 1 z przeznaczeniem na prowadzenie stołówki szkolnej na okres do 3 lat (druk nr 190).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 193).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 134/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028 (druk nr 194).
 12. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 13. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 14. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 15. Wolne głosy.
 16. Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 19/20/VIII z dnia 23 czerwca 2020 r.
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr 19/20/VIII z dnia 23 czerwca 2020 r.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Protokół nr 19/20/VIII został przyjęty jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Puszczykowo na lata 2020 – 2035” (druk nr 187).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Puszczykowo na lata 2020 – 2035”.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Puszczykowo na lata 2020 – 2035” (druk nr 187).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 185/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2020 (druk nr 188).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2020 (załącznik do uchwały zawiera autopoprawki uwzględniające zmiany naniesione po uzgodnieniach z Fundacją Zwierzęce Marzenia).
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2020 (druk nr 188 z autopoprawkami).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 186/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Puszczykowa (druk nr 192).
Pani Katarzyna Nowak-Śronek z Referatu Promocji, Kultury i Turystyki przedstawiła projekt uchwały w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Puszczykowa.
 
W imieniu burmistrza, pani Katarzyna Nowak-Śronek, zgłosiła autopoprawkę polegającą na zmianie w § 3 projektu regulaminu „błękitnej infrastruktury” na „niebieską infrastrukturę”. Zmiana ma na celu ujednolicenie nazw stosowanych w dokumentach miejskich.
 
W imieniu burmistrza, pani Katarzyna Nowak-Śronek, zgłosiła autopoprawkę polegającą na zmianie w § 7 projektu regulaminu, aby brzmiał „Środki Budżetu Obywatelskiego wynoszą w każdym roku 250 tys. zł. Z całej puli środków zostaje wyodrębniony Zielony Budżet na kwotę 70 tys. zł. co za tym idzie 180 tys. zł stanowi wysokość środków w Budżecie Obywatelskim”.
 
Radny Jan Łagoda zgłosił wątpliwość dotyczącą § 7 projektu regulaminu. Wymieniony w nim Budżet Obywatelski odnosi się do całej puli środków wynoszącej 250 tys. zł, z której wydzielono Zielony Budżet wynoszący 70 tys. zł oraz(ponownie) Budżet Obywatelski wynoszący 180 tys. zł. Radny zasugerował wprowadzenie wyraźnego podziału pomiędzy obiema pulami wchodzącymi w skład Budżetu Obywatelskiego lub inny rodzaj oznaczenia, ponieważ aktualny zapis § 7 może wprowadzać w błąd.
 
Radny Jan Łagoda zapytał, czy zgodnie z projektem regulaminu możliwe byłoby złożenie wniosku o realizację projektu, który konsumowałby całą pulę 250 tys. zł, przy czym składałby się z „zielonych” i „ogólnych” działań.
 
Skarbnik Piotr Łoździn zaproponował przeredagowanie § 7 projektu regulaminu, aby brzmiał „Środki Budżetu Obywatelskiego wynoszą w każdym roku 250 tys. zł. Z całej puli środków zostaje wyodrębniony Zielony Budżet na kwotę 70 tys. zł”.
 
Pani Katarzyna Nowak-Śronek poinformowała, że zamiarem władz miasta było, aby w ramach kwoty 250 tys. zł zrealizować przynajmniej dwa projekty.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał, co stanie się w sytuacji braku wniosków o realizację projektów w ramach Zielonego Budżetu.
 
Pani Katarzyna Nowak-Śronek odpowiedziała, że komisja oceniająca projekty będzie oceniała je w dwóch kategoriach Zielonego Budżetu i Budżetu Obywatelskiego. Aplikujący o środki będą znali maksymalną kwotę zabezpieczoną dla danej kategorii i nie powinni aplikować o wyższe kwoty.
 
Radny Jan Łagoda zapytał, czy w momencie składania wniosku o realizację projektu należy wskazać kategorię, w ramach której składa wniosek, czy w zależności od zakresu projektu możliwe jest aplikowanie o środki z obu kategorii.
 
Pani Katarzyna Nowak-Śronek odpowiedziała, że jeżeli zdarzy się taki wniosek, a nie będzie wniosków konkurencyjnych, to komisja może rozważyć jego realizację. Założeniem było określenie typu projektu w momencie zgłaszania wniosku o jego realizację w ramach Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego.
 
Radna Alfreda Brączkowska powiedziała, że w § 11 projektu regulaminu zapisano, iż „Koszt realizacji propozycji zadania w Budżecie Obywatelskim nie może być wyższy niż 180 tys. zł, niższy niż 25 tys. zł. Natomiast koszt realizacji Zielonego Budżetu nie może być wyższy niż 70 tys. zł, a niższy niż 5 tys. zł”. Radna zapytała, w jaki sposób można uniknąć przekroczenia kwot przy realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego. Przekroczenia pierwotnie zabezpieczonych kwot miały miejsce w latach ubiegłych.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że w sytuacji niedoszacowania kosztorysu zgłaszanych zadań komisja ma możliwość przeprowadzenia ich weryfikacji. W przypadku, gdy konieczne jest ogłaszanie przetargu na realizację zadania, to do momentu jego rozstrzygnięcia nie ma pewności, jaka będzie wartość najkorzystniejszej oferty. W ostatnich latach zwiększenia kwot wynikały z decyzji podejmowanych przez Burmistrza oraz Radę Miasta i dotyczyły zwiększenie zakresu zadań oraz poprawę standardu. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku projektów pn. „Zielony Targ w Puszczykowie” oraz „Harcówka - nasza miejscówka”.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, czy w przypadku projektu pn. „Ratuj życie z Automatycznym Defibrylatorem Zewnętrznym (AED)”, który wygrał w zeszłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego, kwota 250 tys. zł nie zostanie przekroczona.
 
Skarbnik Piotr Łoździn potwierdził, że kwota nie zostanie przekroczona.
 
Radny Piotr Płóciennik zapytał, czy w ramach części „ogólnej” Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać też „zielone” projekty.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że w jego ocenie taka sytuacja jest możliwa.
 
Radny Władysław Hetman zapytał, czy dobrze rozumie, że projekt w ramach części „ogólnej” Budżetu Obywatelskiego może wykorzystać kwotę do 250 tys. zł oraz analogicznie „zielony” projekt może wykorzystać kwotę do 250 tys. zł.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że w pytaniu zadanym przez radnego Piotra Płóciennika chodziło o to, czy można złożyć wniosek w ramach Zielonego Budżetu na kwotę większą niż 70 tys. zł oraz czy ten wniosek będzie rozpatrywany na równi z innymi wnioskami, które nie dotyczą Zielonego Budżetu.
 
Radny Władysław Hetman zapytał, czy jeśli nie wpłynie żaden wniosek w ramach Zielonego Budżetu, to czy kwota do wykorzystania w ramach Budżetu Obywatelskiego wyniesie pełne 250 tys. zł.
 
Pani Katarzyna Nowak-Śronek odpowiedziała, że komisja oceniająca projekty będzie decydowała w konkretnych przypadkach, czy jest to możliwe.
 
Radny Piotr Płóciennik odczytał § 12 ust. 3, który brzmi „(…) Natomiast koszt realizacji Zielonego Budżetu nie może być wyższy niż 70 tys. zł, a niższy niż 5 tys. zł”. Radny zauważył, że taki zapis może wprowadzić mylne przeświadczenie wśród mieszkańców, iż Zielony Budżet ma być ograniczony do kwoty 70 tys. zł, a pozostała kwota ma być wydana na działania niebędące „zielonymi”. Radny zaproponował zapisać, że w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 250 tys. zł ma zostać ujęty Zielony Budżet w kwocie nie mniejszej niż 70 tys. zł.
 
Pani Katarzyna Nowak-Śronek odpowiedziała, że na realizację Budżetu Obywatelskiego przewidziano kwotę 250 tys. zł, jeżeli zdarzy się tak, iż projekty wybrane do realizacji w ramach części „ogólnej” nie wyczerpią kwoty 180 tys. zł, a projekty wybrane w ramach Zielonego Budżetu będą miały wartość większą niż 70 tys. zł, to przy zachowaniu nieprzekraczalnej kwoty 250 tys. zł komisja może podjąć decyzję o takim wykorzystaniu środków.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że projekt zawiera niekonsekwencję polegającą na tym, iż ustalane zostały kwoty maksymalne dla obu części Budżetu Obywatelskiego (zielonej i ogólnej), następnie dowiadujemy się, że jeśli komisja oceniająca projekty tak zadecyduje, to środki mogą zostać przesunięte. Radny zgłosił obawę, że przy takim podejściu do tematu kwota 250 tys. zł zostanie przekroczona. Radny Filip Ryglewicz powiedział, że jego zdaniem w ramach Budżetu Obywatelskiego powinna być ustalona kwota, w ramach której mieszkańcy mogą zgłaszać różne inicjatywy, bez wydzielania Zielonego Budżetu, tak jak miało to miejsce dotychczas.
 
Pani Katarzyna Nowak-Śronek odpowiedziała, że zaproponowana zmiana ma na celu umożliwienie zrealizowania większej liczby projektów w danej edycji Budżetu Obywatelskiego. W zeszłorocznej edycji zwycięski projekt pn. „Ratuj życie z Automatycznym Defibrylatorem Zewnętrznym (AED)” wykorzystał całą pulę, a zgłoszone zostały również inne, bardzo ciekawe projekty niewymagające tak wysokich nakładów finansowych. Pani Katarzyna Nowak-Śronek dodała, że podział środków Budżetu Obywatelskiego umożliwi zrealizowanie mniejszych inwestycji oraz da szansę młodzieży na realizację zgłaszanych przez nią inicjatyw, np. ustawienie smart ławki (ławka z panelem fotowoltaicznym, dzięki któremu możliwe jest np. zasilanie telefonów komórkowych, tabletów i laptopów oraz korzystanie z Wi-Fi). Taki podział środków wpłynie pozytywnie na zaangażowanie mieszkańców w decydowanie o podziale środków w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz budowanie pozytywnych postaw wśród młodzieży.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że w sytuacji, kiedy wybrany do realizacji zostanie duży projekt, przykładowo za kwotę 230 tys. zł, to na realizację mniejszych pozostanie kwota 20 tys. zł. Zdaniem radnego wydzielenie dwóch kategorii spowoduje dezorientację, o czym świadczą zadane przed chwilą pytania.
 
Radny Jan Łagoda poinformował, że jego zdaniem pomysł rozdzielenia puli Budżetu Obywatelskiego na dwie kategorie jest dobry. W sytuacji, gdy głosowanie mieszkańców wygrywa duży projekt, to automatycznie cała kwota zostaje przeznaczona na niego. Umożliwienie realizacji mniejszych zadań, szczególnie tych proekologicznych, zdaniem radnego jest zasadne. 
 
Radny Jan Łagoda zauważył, że możliwość zwiększania puli środków na każdą z kategorii kłoci się z zapisami projektu regulaminu, szczególnie z zapisami § 13 ust. 3.
 
Skarbnik Piotr Łoździn zaproponował przeredagowanie zapisów regulaminu, na które radni zwrócili uwagę.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zaproponował, żeby to sami wnioskodawcy decydowali, w ramach której puli zamierzają składać projekt. Jeżeli złożony wniosek przekracza kwotę 70 tys. zł i dotyczy realizacji „zielonej” inwestycji, to wnioskodawca ma możliwość zgłoszenia go do części „ogólnej” Budżetu Obywatelskiego.
 
Radny Maciej Krzyżański poinformował, że jego zdaniem podział na dwie pule jest dobry.  Do części „ogólnej” Budżetu Obywatelskiego można złożyć wnioski dotyczące „zielonych” inwestycji, natomiast pula 70 tys. zł jest przeznaczona wyłącznie na realizację „zielonych” zadań.
 
Radny Piotr Płóciennik zaproponował zapisanie bezpośrednio w regulaminie, że składane „zielone” projekty mogą obejmować cały Budżet Obywatelski. Wtedy mieszkańcy zrozumieją, że celem jest promowanie „zielonych” inicjatyw, a nie ograniczanie budżetu na nie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn zaproponował przerwę w obradach, w celu naniesienia stosownych uwag do projektu uchwały.
 
O godzinie 17:38 przewodniczący Rady Tomasz Potocki ogłosił przerwę, która trwała do godziny 17:55.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił o wyświetlenie zmian wprowadzonych w omawianym projekcie uchwały.
 
Treść przedstawionych autopoprawek jest następująca:
 1. zmieniono § 7 projektu regulaminu, aby brzmiał „Środki Budżetu Obywatelskiego wynoszą w każdym roku 250 tys. zł. Z całej puli środków zostaje wyodrębniony Zielony Budżet w kwocie nie mniejszej niż 70 tys. zł”,
 2. zmieniono § 10 ust. 3 projektu regulaminu, aby brzmiał „Koszt realizacji propozycji zadania w Budżecie Obywatelskim nie może niższy niż 25 tys. zł, a w przypadku części środków wyodrębnionych na Zielony Budżet – nie niższy niż 5 tys. zł”,
 3. dodano do projektu regulaminu § 24 ust. 2 w następującym brzmieniu „W przypadku niewykorzystania środków wyodrębnionych w ramach Zielonego Budżetu Burmistrz może przesunąć niewykorzystane środki na realizację pozostałych zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Puszczykowa”.
 
Radna Barbara Kamińska zaproponowała dodanie w § 24 ust. 2 regulaminu analogicznego zapisu dotyczącego niewykorzystania środków wyodrębnionych w ramach części ogólnej Budżetu Obywatelskiego.
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ Zielony Budżet nie ma górnej granicy, co zapisano w § 7 projektu regulaminu.
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Maciej Krzyżański poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Puszczykowa (druk nr 192 z autopoprawkami).
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 0, „obecni niegłosujący” - 1.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przerwał głosowanie i zarządził jego reasumpcję.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Puszczykowa (druk nr 192 z autopoprawkami) - reasumpcja.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 187/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości w rejonie ulicy Karola Marcinkowskiego w Puszczykowie (druk nr 189).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości w rejonie ulicy Karola Marcinkowskiego w Puszczykowie.
 
Radny Piotr Płóciennik zapytał, jaki jest powód niewyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości pod planowaną budowę drogi przez jednego z właścicieli.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że korespondowano z właścicielem części nieruchomości, o którą pyta radny. Natomiast nie otrzymano odpowiedzi dotyczącej zgody na jej zbycie. Pani Alina Stempniak dodała, że po podjęciu przez radnych uchwały możliwe będzie rozpoczęcie procedury wykupu trzech nieruchomości, gdzie władze miasta posiadają wszystkie uzgodnienia oraz prowadzenie dalszej korespondencji z właścicielem, od którego nie otrzymano jeszcze zgody.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał, jaki będzie szacunkowy koszt nabycia części nieruchomości w rejonie ul. Karola Marcinkowskiego.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że powierzchnia nieruchomości wynosi ok. 402 m2, natomiast przed podjęciem uchwały nie negocjowano cen z aktualnymi właścicielami.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przypomniał, że mieszkańcy ul. Karola Marcinkowskiego wielokrotnie zwracali się do władz miasta z prośbą o budowę drogi. Wówczas, jedną z przeszkód stanowił brak własności części terenu pod planowaną inwestycję.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości w rejonie ulicy Karola Marcinkowskiego w Puszczykowie (druk nr 189).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 188/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 1026/4 w obrębie Niwka (druk nr 191).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 1026/4 w obrębie Niwka.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 1026/4 w obrębie Niwka (druk nr 191).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 189/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wysokiej 1 z przeznaczeniem na prowadzenie stołówki szkolnej na okres do 3 lat (druk nr 190).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wysokiej 1 z przeznaczeniem na prowadzenie stołówki szkolnej na okres do 3 lat.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wysokiej 1 z przeznaczeniem na prowadzenie stołówki szkolnej na okres do 3 lat (druk nr 190).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 190/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 193).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r., informując o zmianach:
 
w dochodach:
 1. Dział 758 wprowadzono dochody w kwocie 18.493,17 zł, w tym 10.578 zł z tytułu otrzymanego spadku.
 2. Dział 853 zwiększono dotacje na zadanie „Poprawa dostępu do usług społecznych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” o kwotę 5.965,17 zł.
 3. Dział 854: zmniejszono dochody z tytułu opłat za półkolonie i kolonie o kwotę 37.790 zł.
 4. Dział 855: wprowadzono dotacje na zadanie „Poprawa dostępu do usług społecznych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - II EDYCJA” w kwocie 43.331,66 zł.
 
w wydatkach:
 1. Rozdział 75023: zwiększono wydatki na zadania bieżące o kwotę 33.483,19 zł.
 2. Rozdział 75412 i 75416: zwiększono wydatki bieżące na Straż Miejską o kwotę 54.000 zł, w tym dokonano przesunięcia kwoty 4.000 zł z rozdziału 75412 do rozdziału 75416.
 3. Rozdział 85395: zmniejszono wydatki na zadanie „Poprawa dostępu do usług społecznych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania" o kwotę 2.786 zł.
 4. Rozdział 85412: zmniejszono wydatki na organizację półkolonii i kolonii o kwotę 133.100 zł.
 5. Rozdział 85504 w związku z otrzymaną dotacją wprowadzono wydatki na zadanie „Poprawa dostępu do usług społecznych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” w kwocie 45.902,81 zł.
 6. Rozdział 90001: zwiększono wydatki na dotacje na dofinansowanie kosztów utworzenia systemów deszczowych do gromadzenia i gospodarczego wykorzystania wód opadowych w gospodarstwach domowych o kwotę 75.000 zł.
 7. Rozdział 92120: zmniejszono wydatki na dotacje na dofinansowanie kosztów prac konserwacyjnych i remontowych przy zabytkach o kwotę 38.500 zł (w związku z rezygnacją jednego beneficjenta z podpisania umowy).
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 193).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 191/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 134/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028 (druk nr 194).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 134/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028.
 
W imieniu burmistrza, skarbnik Piotr Łoździn zgłosił autopoprawkę polegającą na wprowadzeniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcia pn. „E-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Puszczykowa” o wartości 275 tys. zł. W celu realizacji przedsięwzięcia zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych). Całkowita wartość projektu wynosi 1.834.000 zł, wnioskowa kwota dofinansowania 1.559.000 zł, a wymagany wkład własny 275 tys. zł. Aktualnie trwa przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej i zabezpieczenie kwoty wkładu własnego jest na tym etapie konieczne, mimo iż nie mamy pewności, czy Miasto Puszczykowo otrzyma dofinansowanie. W ramach projektu planowana jest informatyzacja Urzędu Miejskiego, zwiększenie dostępności e-usług dla mieszkańców, obsługi interesantów, systemu płatności elektronicznych, integracji systemów wewnętrznych, a także udostępnianie systemu do planowania przestrzennego oraz zakup niezbędnych urządzeń, przede wszystkim serwerów, koniecznych do obsługi oprogramowania. Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że autopoprawka zostanie wprowadzona w załączniku nr 2, pkt 1.3.2.18 oraz odpowiednio w załączniku nr 1 w kolumnie 10.1.2.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 134/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028 (druk nr 194 z autopoprawkami).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 192/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 12. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek, wiceburmistrz Władysław Ślisiński, skarbnik Piotr Łoździn, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska, komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Na wniosek radnego Macieja Krzyżańskiego z dnia 11.09.2020 r. uzupełniono protokół o następującą treść:
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, na jakim etapie jest budowa instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Poznańskiej 4 (11 mieszkań), wymieniona w pkt. 5 lit. m sprawozdania Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że prace na ul. Poznańskiej 4 trwają, a czas na ich wykonanie mija w październiku bieżącego roku. Z racji na wiek obiektu pojawiają się problemy podobne do tych napotkanych podczas rewitalizacji willi „Mimoza”. Rozpoczęcie prac w mieszkaniach pociąga za sobą konieczność wykonania kolejnych robót. Zdaniem wiceburmistrza budynek powinien zostać przeznaczony do rozbiórki, a nie być remontowany. Podczas zakładania ogrzewania gazowego odkryto grzyb na ścianach i podłogach. Co skutkowało wykonaniem izolacji podłóg w ramach prac dodatkowych. Mając na uwadze mieszkańców budynek będzie w dalszym ciągu remontowany.
 
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że jego zdaniem należy odstąpić od prowadzonej modernizacji i wybudować nową nieruchomość z mieszkaniami komunalnymi. Koszty remontu budynku przy ul. Poznańskiej 4 wyniosą kilka milionów, natomiast bardziej opłaca się wybudować nowy obiekt. Pieniądze zaoszczędzone na wstrzymaniu prowadzonej inwestycji można przeznaczyć na budowę nowego obiektu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że aktualne warunki mieszkaniowe w nieruchomości przy ul. Poznańskiej 4 nie są należyte, co uzasadnia konieczność prowadzenia remontów. Budowa nowego domu komunalnego zajmie ok. 2-3 lat, natomiast aktualną potrzebą mieszkańców jest to, aby mieć ciepło w mieszkaniach.
 
Ad 13. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że od ostatniej sesji Rady Miasta wpłynęły następujące pisma:
 1. W dniu 7 sierpnia 2020 r. wpłynęło pismo mieszkanki w sprawie zorganizowania dla młodzieży z Puszczykowa dojazdu do Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie.
 2. W dniu 10 sierpnia 2020 r. wpłynął wniosek Stowarzyszenia Ekologiczne Puszczykowo w sprawie prowadzonej inwestycji na grobli.
 3. Drogą mailową wpłynęły pisma od mieszkańców, które zostaną przekazane do właściwych komisji.
 4. W dniu 21 sierpnia 2020 r. wpłynęło zaproszenie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Murowanej Goślinie na II Mistrzostwa Samorządów w Strzelectwie Sportowym, które odbędą się 26 września 2020 r.
 
Radna Barbara Kamińska poinformowała, że otrzymała wiadomość e-mail od mieszkańców ul. Makowej.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki odpowiedział, że wszystkie pisma, które nie zostały złożone w Biurze Rady Miasta, a wpłynęły drogą mailową zostaną przekazane do właściwych komisji.
 
Ad 14. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że od ostatniej sesji Rady Miasta wpłynęła interpelacja radnego Macieja Krzyżańskiego z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie utwardzenia ulicy bocznej od ul. Gwarnej (odpowiedzi udzielono w dniu 25 sierpnia 2020 r.).
 
Ad 15. Wolne głosy.
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, czy wpłynęły pieniądze na zakup komputerów oraz na podwyżki dla nauczycieli.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że środki na podwyżki dla nauczycieli są zabezpieczane w subwencji oświatowej. Subwencja jest wypłacana w dwunastu częściach w trakcie roku. Zwiększenie subwencji przy podwyżkach dla nauczycieli za każdym razem jest niewystarczające, w związku z czym można powiedzieć, że miasto otrzymało je przed podwyżką, jednak w niewystarczającej wysokości. Natomiast, w przypadku zakupu komputerów w ramach projektów „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła +” środki zostały zwrócone do budżetu po zakupie urządzeń oraz oprogramowania.
 
Radny Krzysztof Paszkowski zgłosił propozycję nazwania jednokierunkowej ulicy, która łączy ul. Nadwarciańską z ul. Niezłomnych i ul. Niepodległości. Aktualnie nie posiada ona nazwy oraz nie znajdują się przy niej żadne nieruchomości.
 
Radny Krzysztof Paszkowski zgłosił, że w piśmie przewodnim dołączonym do ankiety dotycząca zieleni w Puszczykowie brak informacji o miejscu składania ankiet oraz o terminie, w jakim należy to zrobić. Załączona do ankiety mapa w formacie A4 jest nieczytelna i nie zaznaczono na niej wszystkich terenów zielonych w mieście.
 
Radny Krzysztof Paszkowski podziękował mieszkańcom, którzy uporządkowali prywatny las przy ul. Wspólnej. Właściciele tego terenu utworzyli tam wybieg dla psów oraz ustawili pojemniki na odpady, które nie są opróżniane regularnie. Radny przypomniał, że poruszał ten temat podczas styczniowej sesji Rady Miasta, prosząc o skontaktowanie go z właścicielem tego terenu, ponieważ samodzielnie chciałby pokrywać koszty wywozu odpadów raz na kwartał lub pół roku. Radny Krzysztof Paszkowski podkreślił, że teren należy do prywatnego właściciela, natomiast jest użytkowany przez mieszkańców Puszczykowa.
 
Radny Filip Ryglewicz zgłosił problem miejskich koszy na śmieci, które w weekendy są przepełnione, w związku z czym zaproponował zwiększenie częstotliwości wywozu odpadów, tak aby były one odbierane również w weekend. Radny powiedział, że dzisiaj na Facebooku mieszkaniec wrzucił zdjęcie jednego z przepełnionych koszy. Radny Filip Ryglewicz zaapelował, aby odpowiadać na tego rodzaju posty z oficjalnego profilu Miasta Puszczykowa.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że władze miasta są świadome problemu przepełnionych miejskich koszy na śmieci. Firma odpowiedzialna za odbiór odpadów była wzywana do należytego wywiązywania się z zapisów umowy, pod rygorem rozwiązania umowy. Zgodnie z umową odpady z terenu miasta są odbierane 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty. Odpady w soboty odbierane są wcześnie rano, natomiast władzom miasta zależy, aby odpady były odbierane przynajmniej w południe, kiedy kosze zdążą się zapełnić. W związku z licznymi zastrzeżeniami wobec firmy, sprawa została przekazana do kancelarii prawnej obsługującej Urząd Miejski.
 
Radny Krzysztof Paszkowski przeprosił, za wcześniejszą wypowiedź i sprostował, że w piśmie przewodnim dołączonym do ankiety dotycząca zieleni w Puszczykowie wskazano termin, do którego należy wypełnić ankiety.
 
Radny Krzysztof Paszkowski poinformował, że według jego wiedzy miasto dysponuje dokumentami, które nie są przez niewykorzystywane. W 2016 roku została wykonana inwentaryzacja botaniczna zakola Warty, a dwa lata później wykonano inwentaryzację ornitologiczną. Radny zapytał, czy możliwe jest opublikowanie wyżej wymienionych dokumentów na stronie internetowej miasta.
 
Radna Barbara Kamińska zapytała, czy wobec firmy odbierającej odpady z terenu miasta wystosowano wezwanie do należytego wypełniania zapisów umowy.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że korespondencja z firmą trwa od dłuższego czasu i była ona wzywana do należytego wypełniania zapisów umowy. Aktualnie rozważane jest rozwiązanie umowy z wykonawcą i tak jak mówił wcześniej sprawa została przekazana do kancelarii prawnej obsługującej Urząd Miejski.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał, czy w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu podatku PIT, istnieje możliwość rozpoczęcia remontu ul. Prusa w bieżącym roku.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że zadania inwestycyjne na ten rok będą realizowane zgodnie z przyjętą dzisiaj zmianą uchwały budżetowej. Budowa ul. Prusa jest zaplanowana na przyszły rok. Aktualnie trwa oczekiwanie na wydanie pozwolenia na budowę.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta informował, iż w ciągu ostatnich dwóch miesięcy nie zanotowano dalszego spadku wpływów z tytułu podatku PIT, natomiast to nie oznacza, że wpływy się zwiększyły. Spadek, który nastąpił w marcu i kwietniu nie został wyrównany.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał ponownie, czy możliwe jest zwiększenie częstotliwości wywozu odpadów tak, aby kosze miejskie były opróżnianie również w weekend (w sobotę i niedzielę).
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, kto z ramienia Urzędu Miejskiego nadzoruje remont tzw. grobli.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na drugie z pytań, że inwestorem na drodze powiatowej 2490P, czyli tzw. grobli jest Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Miasto Puszczykowo złożyło wniosek o dofinansowanie inwestycji w partnerstwie z Powiatem Poznańskim i nie odpowiada za realizację tego zadania, co nie oznacza, że władze miasta nie zgłaszają swoich uwag wobec prowadzonych prac. Uwagi zgłoszone ostatnio przez władze miasta dotyczyły zastrzeżeń wobec kierowania ruchem i ustawienia świateł w czasie remontu. Niestety nie otrzymano pozwolenia na zamknięcie tego odcinka drogi powiatowej na czas prowadzenia przebudowy ze względu na konieczność przejazdu pojazdów komunikacji zbiorowej (autobusy linii 651). Wiceburmistrz poprosił o zgłaszanie wszelkich uwag dotyczących prowadzonych prac i jednocześnie zobowiązał się do ich przekazywania Zarządowi Dróg Powiatowych w Poznaniu.
 
Ad 16. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował o terminie kolejnej sesji, która odbędzie się w dniu 29 września 2020 r.
 
O godzinie 19:25 przewodniczący Rady Tomasz Potocki zamknął 20. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
 
protokołowała
/-/ Kamila Stoińska
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki