Protokół nr 21/20/VIII 21. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 29 września 2020 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

RM.0002.21.2020
 
Godzina rozpoczęcia: 17:05
Godzina zakończenia: 19:26
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki otworzył 21. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitał mieszkańców, pracowników Urzędu Miejskiego i radnych oraz stwierdził quorum (obecnych 15 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
W imieniu burmistrza, skarbnik Piotr Łoździn złożył wniosek o dodanie do porządku obrad punktu 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 207).
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki złożył wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 – część B (druk nr 205).
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad - wykreślenie punktu 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 – część B (druk nr 205).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Zmiana porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad - dodanie punktu 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 207).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Zmiana porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie zatwierdzenia przedstawionego porządku obrad.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 20/20/VIII z dnia 25 sierpnia 2020 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 (druk nr 206).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 156/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym nieodpłatnego użytkowania części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, położonej przy ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie (druk nr 198).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Niepodległości (druk nr 199).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Nadwarciańskiej (druk nr 200).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu darowizny nieruchomości położonej w rejonie ulicy Poznańskiej (druk nr 201).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Puszczykowie (druk nr 202).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 oraz lokalu niemieszkalnego nr 3 przy ul. Poznańskiej 74A w Puszczykowie oraz zbycie tych lokali wraz z udziałem w gruncie na rzecz dotychczasowego najemcy - w celu zwolnienia z długu (druk nr 203).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 247/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem jest Miasto Puszczykowo (druk nr 197).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 137/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2020 (druk nr 195).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 196).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Puszczykowa do wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji (druk nr 204).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 207)
 16. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym nr 2/20/VIII Komisji Rewizyjnej z kontroli rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację wybranych zadań publicznych w 2019 roku.
 17. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 18. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 19. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 20. Wolne głosy.
 21. Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 20/20/VIII z dnia 25 sierpnia 2020 r.
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr 20/20/VIII z dnia 25 sierpnia 2020 r.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Protokół nr 20/20/VIII został przyjęty jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 (druk nr 206).
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak przedstawiła projekt uchwały w sprawie Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021.
 
W imieniu burmistrza, pani Agnieszka Zielińska-Adamiak zgłosiła następujące autopoprawki:
 1. Zmiana zakresu czasowego obowiązywania uchwały (z jednorocznego na wieloletni). Zgodnie ze stanowiskiem nadzorczym przepisy obowiązującego prawa nie zabraniają podejmowania wieloletnich uchwał w sprawie budżetu obywatelskiego. Zmiana uchwały będzie konieczna w przypadku zmiany postanowień zawartych w regulaminie Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego.
 2. Usunięcie z projektu uchwały warunku podania dwóch pierwszych i dwóch ostatnich cyfr z PESELU. Konieczność podania cyfr została usunięta we wszystkich miejscach w regulaminie Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego, a konkretnie danych składanych na liście poparcia oraz na karcie do głosowania na projekt zgłoszony do PBO. Zgodnie z rozstrzygnięciami nadzorczymi zapis mówiący o konieczności podania nr PESEL w uchwale dotyczącej Budżetu Obywatelskiego wykracza poza granice przyznanych radzie miasta przez ustawodawcę kompetencji i nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego (druk nr 206 z autopoprawkami).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 193/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 156/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym nieodpłatnego użytkowania części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, położonej przy ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie (druk nr 198).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Alina Stempniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 156/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym nieodpłatnego użytkowania części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, położonej przy ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 156/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym nieodpłatnego użytkowania części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, położonej przy ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie (druk nr 198).
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 1, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 194/20/VIII została przyjęta.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Niepodległości (druk nr 199).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Alina Stempniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Niepodległości.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Niepodległości (druk nr 199).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 195/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Nadwarciańskiej (druk nr 200).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Alina Stempniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Nadwarciańskiej.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Nadwarciańskiej (druk nr 200).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 196/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu darowizny nieruchomości położonej w rejonie ulicy Poznańskiej (druk nr 201).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Alina Stempniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu darowizny nieruchomości położonej w rejonie ulicy Poznańskiej.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu darowizny nieruchomości położonej w rejonie ulicy Poznańskiej (druk nr 201).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 197/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Puszczykowie (druk nr 202).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Alina Stempniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Puszczykowie.
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Maciej Krzyżański poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały oraz wybrała nazwę ulicy – Sielankowa.
 
Radny Jan Łagoda zaproponował nazwanie ulicy Sielska, zamiast Sielankowa.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad w sprawie wyboru nazwy ulicy – Sielska.
Wynik głosowania: „za” - 2 głosów, „przeciw” - 9, „wstrzymało się” - 4.
Nazwa została odrzucona.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad w sprawie wyboru nazwy ulicy – Sielankowa.
Wynik głosowania: „za” - 11 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 4.
Nazwa została przyjęta.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Puszczykowie – ul. Sielankowa (druk nr 202).
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 2.
Uchwała Nr 198/20/VIII została przyjęta.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 oraz lokalu niemieszkalnego nr 3 przy ul. Poznańskiej 74A w Puszczykowie oraz zbycie tych lokali wraz z udziałem w gruncie na rzecz dotychczasowego najemcy - w celu zwolnienia z długu (druk nr 203).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Alina Stempniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 oraz lokalu niemieszkalnego nr 3 przy ul. Poznańskiej 74A w Puszczykowie oraz zbycie tych lokali wraz z udziałem w gruncie na rzecz dotychczasowego najemcy - w celu zwolnienia z długu (druk nr 203).
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 oraz lokalu niemieszkalnego nr 3 przy ul. Poznańskiej 74A w Puszczykowie oraz zbycie tych lokali wraz z udziałem w gruncie na rzecz dotychczasowego najemcy - w celu zwolnienia z długu (druk nr 203).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 199/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 247/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem jest Miasto Puszczykowo (druk nr 197).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 247/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem jest Miasto Puszczykowo.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 247/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem jest Miasto Puszczykowo (druk nr 197).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 200/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 137/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2020 (druk nr 195).
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Teuschner przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 137/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2020.
 
Radna Barbara Kamińska zapytała, czy kontrola inwestycji: „Zagospodarowanie terenu zakola Warty”, z której Komisja Rewizyjna rezygnuje w tym roku, zostanie przeprowadzona w I połowie 2021 roku.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Teuschner odpowiedział, że plan pracy komisji na rok 2021 zostanie ustalony w grudniu bieżącego roku.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 137/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2020 (druk nr 195).
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 2.
Uchwała Nr 201/20/VIII została przyjęta.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 196).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Sekretarz poinformował, że on będzie pełnił funkcję członka Kapituły z ramienia Urzędu Miejskiego.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że tradycyjnie w skład Kapituły wchodzi zastępca przewodniczącego Rady Miasta oraz zapytał radnego Filipa Ryglewicza, czy wyraża zgodę na uczestniczenie w pracach Kapituły.
 
Zastępca przewodniczącego Rady Filip Ryglewicz wyraził zgodę na wskazanie go, jako członka Kapituły.
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Maciej Krzyżański poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały oraz zarekomendowała radnego Mariusza Frąckowiaka na członka Kapituły.
 
Radny Mariusz Frąckowiak wyraził zgodę na wskazanie go, jako członka Kapituły.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 196).
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1.
Uchwała Nr 202/20/VIII została przyjęta.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Puszczykowa do wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji (druk nr 204).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Puszczykowa do wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Puszczykowa do wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji (druk nr 204).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 203/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 207).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r., informując o zmianach:
 
w wydatkach:
 1. Rozdział 60014: zwiększono o kwotę 130 tys. zł wydatki na zadanie „Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa: a) przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą poprawiającej bezpieczeństwo na drodze powiatowej nr 2490P – ul. Cyryla Ratajskiego w rejonie ul. Spokojnej, b) przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą poprawiającą bezpieczeństwo na drodze powiatowej nr 2490P – ul. Nadwarciańska w rejonie ul. Nowe Osiedle, będącego zadaniem Powiatu Poznańskiego”.
 2. Rozdział 70004: zmniejszono o kwotę 130 tys. zł wydatki na zadanie „Modernizacja budynków komunalnych”.
 3. Rozdział 75702: zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 71 tys. zł.
 4. Rozdział 90095: wprowadzono wydatki bieżące w kwocie 71 tys. zł związane z realizacją Projektu: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las”.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 207).
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0, „obecni niegłosujący” - 1.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przerwał głosowanie i zarządził jego reasumpcję.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 207) - reasumpcja.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 204/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 16. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym nr 2/20/VIII Komisji Rewizyjnej z kontroli rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację wybranych zadań publicznych w 2019 roku.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Teuschner odczytał protokół pokontrolny nr 2/20/VIII Komisji Rewizyjnej z kontroli rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację wybranych zadań publicznych w 2019 roku (dokument stanowi załącznik do protokołu).
 
Radny Jan Łagoda poprosił o korektę omyłki pisarskiej w protokole pokontrolnym. Pomyłka polega na zapisaniu nazwiska pana Tomasza Skorackiego - „Skoradzki”.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska poprosiła o podanie liczby uczestników Cyklu Ogólnopolskich Turniejów „TENIS 10” dla dzieci o puchar Agnieszki Radwańskiej.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że odpowiedź na zadane przez radną Elżbietą Bijaczewską pytanie zostanie przekazana radnym poprzez wiadomość e-mail.
 
O godzinie 18:05 przewodniczący Rady Tomasz Potocki ogłosił przerwę, która trwała do godziny 18:22.
 
Ad 17. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek i wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki złożył gratulacje za zdobycie głównej nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku za Rewitalizację Willi „Mimoza”.
 
Ad 18. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że od ostatniej sesji Rady Miasta wpłynęły następujące pisma:
 1. W dniu 26.08.2020 r. wpłynęła petycja mieszkańców ul. Makowej w sprawie modernizacji ulicy - pismo zostało omówione na Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 2. W dniu 28.08.2020 r. wpłynęła petycja w sprawie budowy monitoringu na rondzie Heigelmanna i parkingu przy cmentarzu oraz wydłużenia godzin pracy straży miejskiej - pismo przedstawione na Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz przekazane i omówione na Komisji Spraw Społecznych.
 3. W dniu 9.09.2020 r. wpłynęła skarga na działalność przedszkola publicznego Czarodziejski Zamek - pismo przekazano do kancelarii prawnej. Przygotowany został projekt odpowiedzi z informacją, że Rada Miasta Puszczykowa nie jest organem właściwym do rozpoznania skargi złożonej na działalność Przedszkola Publicznego Czarodziejski Zamek w Puszczykowie z uwagi na fakt, iż ww. przedszkole nie jest jednostką organizacyjną Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił sekretarza Macieja Dettlaffa o zabranie głosu w sprawie skargi na działalność przedszkola publicznego Czarodziejski Zamek.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff potwierdził, że Rada Miasta Puszczykowa nie jest organem właściwym do rozpoznania skargi złożonej na działalność Przedszkola Publicznego Czarodziejski Zamek w Puszczykowie z uwagi na fakt, iż ww. przedszkole nie jest jednostką organizacyjną Miasta Puszczykowa. Przedszkole jest publiczne, natomiast jego organem prowadzącym jest spółka, a nie Miasto Puszczykowo. O sprawie zostało powiadomione Kuratorium Oświaty w Poznaniu, jako jednostka sprawująca nadzór nad przedszkolem. Sekretarz poinformował, że skarga zawiera dane wrażliwe i nie stwierdzono nieprawidłowości w placówce.
 
Radna Barbara Kamińska zwróciła uwagę, że jeżeli pismo zostało zaadresowane do Rady Miasta, to powinno zostać ono przekazane radnym, nawet w sytuacji, gdy konieczne jest jego przekazanie do kancelarii prawnej.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki ponownie podkreślił, że skarga zawiera dane wrażliwe w związku, z czym podjęto decyzję o nierozsyłaniu go do radnych. W dniu dzisiejszym radni zostali powiadomieniu o otrzymaniu skargi i mają możliwość zapoznać się z jej treścią w Biurze Rady Miasta.
 
Radna Barbara Kamińska powiedziała, że dotychczas, kiedy mieszkańcy składali pisma do Rady Miasta w indywidualnych sprawach, to radni je otrzymywali po uprzedniej anonimizacji danych.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki ponownie powtórzył, że radna ma możliwość zapoznać się z treścią pisma w Biurze Rady Miasta.
 
Radna Barbara Kamińska zapytała, dlaczego w przypadku tego pisma uczyniono wyjątek i nie przekazano go radnym.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że większość danych zawartych w przedmiotowym piśmie podlega ochronie oraz dotyczy kwestii cywilnych. Zgodnie z informacją przekazaną przez przewodniczącego Rady z pismem można zapoznać się w Biurze Rady Miasta. W przypadku tej sprawy najistotniejsze jest to, aby przedstawione w nim dane wrażliwe nie były rozpowszechniane elektronicznie, a jedynie przedstawione radnym do wglądu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki kontynuował przekazywanie informacji o pismach, które wpłynęły od ostatniej sesji Rady Miasta:
 1. W dniu 15.09.2020 r. wpłynęła skarga na bezczynność w sprawie dokonania wycinki 3 drzew przy ul. Jackowskiego w związku z zakończonym remontem chodnika i trwającym remontem jezdni - pismo przekazane do kancelarii prawnej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odniósł się do treści skargi informując, że Miasto Puszczykowo nie jest organem właściwym do wydania pozwolenia na wycinkę 3 drzew przy ul. Jackowskiego. Zgodnie z przepisami, złożono wnioski do właściwych jednostek. Pierwszą z nich jest Starostwo Powiatowe w Poznaniu, które wydaje decyzje o wycince drzew na terenach należących do Miasta, drugą jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu, które wskazuje organ mający wydać decyzję o wycince drzew na terenach należących do Skarbu Państwa. Starostwo wydało decyzję w przedmiotowej sprawie, natomiast SKO nadal nie wskazało organu mającego wydać decyzję. Do zakończenia inwestycji pozostało wykonanie 13 m chodnika, co będzie możliwe dopiero po usunięciu przedmiotowych drzew. W tej sytuacji posądzanie władz miasta o bezczynność jest bezzasadne.
 
Radna Barbara Kamińska powiedziała, że mieszkaniec otrzymał w lipcu bieżącego roku pismo z Urzędu Miejskiego, iż będzie informowany na bieżąco o postępie procesu wycinki drzew. Od tego czasu mieszkaniec nie otrzymał żadnych informacji i zdaniem radnej mógł się poczuć zignorowany. W celu uniknięcia podobnych sytuacji w przyszłości należy wypełniać składane deklaracje.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że pismo do mieszkańca zawierało informację o wszczęciu procedury przez władze miasta oraz deklarację, że mieszkaniec będzie informowany o postępie prac. Mieszkaniec nie otrzymał od tego czasu żadnej informacji, ponieważ nie było o czym go informować. Do mieszkańca zostanie wysłane pismo z informacją o wydaniu decyzji przez Starostwo oraz o dalszym oczekiwaniu na informację SKO.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki kontynuował przekazywanie informacji o pismach, które wpłynęły od ostatniej sesji Rady Miasta:
 1. W dniu 17.09.2020 r. wpłynęło pismo p. Sławomira Szewczuka Multiwash Puszczykowo o umorzenie zadłużenia dot. korzystania z magazynu - rozpatrywanie spraw podatkowych należy do kompetencji Burmistrza Miasta.
 2. W dniu 22.09.2020 r. wpłynęła rezygnacja radnego Piotra Płóciennika z członkostwa w Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 3. W dniu 23.09.2020 r. wpłynął wniosek radnych o pośmiertne nadanie tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” dla Zbigniewa Gorzelannego.
 4. W dniach 28-29.09.2020 r. wpłynęły pisma dotyczące prywatnej szkoły Collegium Artes.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że z nowo powstałej prywatnej szkoły Collegium Artes znajdującej się przy ul. Poznańskiej w dniu 26.08.2020 r. wpłynęło zgłoszenie o wpisie do ewidencji szkół niepublicznych. Dopiero po dokonaniu wpisu do ewidencji szkoła ma prawo działać. Niestety wniosek nie był kompletny, w związku z czym placówka została wezwana do jego uzupełnienia. Niestety opinia służb sanitarnych wpłynęła do Urzędu Miejskiego 16.09.2020 r., a opinia służb pożarniczych nie wpłynęła do dzisiaj. Na skutek niezłożenia kompletnego wniosku w terminie i nieuzyskania wpisu do rejestru do dnia 31.08.2020 r. placówka nie uzyska wpisu do rejestru szkół niepublicznych, co stanowi duży problem dla dzieci uczęszczających do szkoły oraz ich rodziców. W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie z rodzicami. Sekretarz podkreślił, że władze miasta nie miały możliwości innego rozpatrzenia sprawy i trwa przygotowanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji szkół niepublicznych. Szkoła nie może prowadzić zajęć w trwającym roku szkolnym, będzie to możliwe dopiero od przyszłego roku szkolnego. W Polsce, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, rok szkolny we wszystkich szkołach i innych placówkach oświatowych rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia następnego roku.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał, jak będzie wyglądał obowiązek szkolny dzieci, które rozpoczęły naukę w placówce od 1.09.2020 r.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że aktualnie obowiązek szkolny nie jest wypełniany przez dzieci uczęszczające do prywatnej szkoły Collegium Artes. Jest to sprawą indywidualną rodziców dzieci uczęszczających do ww. placówki.
 
Ad 19. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że od ostatniej sesji Rady Miasta wpłynęły następujące interpelacje oraz zapytania radnych:
 1. Interpelacja radnego Macieja Krzyżańskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie plamy oleju na ul. Piotra Wawrzyniaka (odpowiedzi udzielono w dniu 11 września 2020 r.).
 2. Interpelacja radnego Macieja Krzyżańskiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie utwardzenia ul. Helskiej oraz przycięcia zieleni (odpowiedzi udzielono w dniu 11 września 2020 r.).
 
Radny Maciej Krzyżański zgłosił, że mieszkaniec ul. Helskiej nie jest w pełni zadowolony z przycięcia zieleni, ponieważ w dalszym ciągu dostęp do skrzynki energetycznej jest utrudniony.
 
Ad 20. Wolne głosy.
Radna Powiatu Poznańskiego Marzena Fiedler podziękowała za umożliwienie jej udziału w dzisiejszej sesji oraz złożyła gratulacje za zdobycie głównej nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku za Rewitalizację Willi „Mimoza”.
 
Radny Krzysztof Paszkowski przedstawił zdjęcia pokazujące zieleń, która utrudnia poruszanie się po chodnikach w rejonie ul. Śląskiej, ul. Nadwarciańskiej, ul. Kosynierów Miłosławskich, ul. Kościuszki oraz ul. Wspólnej
(zdjęcia stanowią załącznik do protokołu).
 
Na wniosek radnego Krzysztofa Paszkowskiego z dnia 27.10..2020 r. protokół uzupełniono o następującą treść:
 
Podczas wyświetlania zdjęć radny Krzysztof Paszkowski poinformował, że we wrześniowym numerze informatora miejskiego „Echo Puszczykowa” na str. 9 znajduje się artykuł „Pozwólmy wszystkim korzystać z chodników”, w którym Burmistrz Puszczykowa prosi wszystkich właścicieli oraz dzierżawców gruntów przylegających do chodników na terenie miasta o przycięcie wystających poza granice prywatnych gruntów gałęzi drzew i krzewów, które mogą stanowić przeszkodę dla ruchu pieszych i pojazdów lub ograniczają widoczność wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Radny Krzysztof Paszkowski zauważył, że w tekście brakuje wskazania podstawy prawnej, z której wynikałby taki obowiązek (na wypadek ewentualnej interwencji Straży Miejskiej proszącej o uprzątnięcie terenu prywatnej nieruchomości). Radny pokazał zdjęcia:
 1. ul. Śląskiej, gdzie na terenie miejskim rośnie zaniedbana irga (nieujęta w wykazie zielni miejskiej),
 2. ul. Śląskiej, gdzie chodnik jest zarośnięty, m.in. nawłocią,
 3. ul. Śląskiej, gdzie z chodnika wyrastają samosiejki sosny i brzozy,
 4. ul. Śląskiej (24.09.2020 r.), gdzie z chodnika wyrasta ok. 5-letni klon jesionolistny,
 5. skrzyżowania ul. Nadwarciańskiej z ul. Kosynierów (15.07.2020 r.), gdzie gałęzie lipy utrudniają poruszanie się chodnikiem,
 6. ul. Kościuszki (22.07.2020 r.), gdzie zieleń zarasta prawie całe światło chodnika (aktualnie zieleń została skoszona, ale zaczęła już odrastać), zdaniem radnego takie miejsca powinny być wykaszane kilkakrotnie w roku,
 7. ul. Wspólnej (4.06.2016 r.), gdzie w pasie między chodnikiem, a ogrodzeniem prywatnej posesji rosną krzewy oraz zdjęcie tego samego miejsca (22.07.2020 r.), pokazujące, jak rozrosła się zieleń w ciągu ostatnich 4 lat.
Radny Krzysztof Paszkowski podkreślił, że publikując tekst skierowany do mieszkańców pt. „Pozwólmy wszystkim korzystać z chodników” władze miasta powinny w pierwszej kolejności dać dobry przykład dbając o utrzymanie terenów miejskich.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, dlaczego Starostwo Powiatowe w Poznaniu nie poinformowało Urzędu Miejskiego oraz radnych o spotkaniu, które odbyło się w sprawie remontu grobli.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odniósł się do przedstawionych fotografii informując, że chodniki powinny być w takim stanie, aby można było swobodnie się nimi poruszać. Z uwagi na ograniczone środki na utrzymanie zieleni miejskiej nie wszystkie ciągi piesze podlegały wykaszaniu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnej Alfredy Brączkowskiej, że w dniu 26.08.2020 r. odbyło się spotkanie zorganizowane na wniosek Stowarzyszenia Ekologiczne Puszczykowo z kierownikiem projektu z ramienia Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu w sprawie budowy ścieżki rowerowej (przebudowa drogi powiatowej nr 2490P w Puszczykowie). Zarząd Dróg Powiatowych nie spodziewał się, że po spotkaniu radnym zostanie postawiony zarzut braku zainteresowania prowadzoną inwestycją. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu Marek Borowczak zadeklarował, że jeżeli radni będą chcieli, to zostanie dla nich zorganizowane spotkanie oraz udostępniony plac budowy.
 
Radny Filip Ryglewicz zaproponował zorganizowanie spotkania z przedstawicielami ZTM w ramach wspólnego posiedzenia komisji, w którym będą uczestniczyć wszyscy radni.
 
Radna Barbara Kamińska zaproponowała radnemu Krzysztofowi Paszkowskiemu, aby przesłał zaprezentowane dzisiaj zdjęcia Referatowi Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury.
 
Radna Barbara Kamińska zapytała o możliwość zainstalowania dodatkowego źródła światła w ostatniej lampie przy ul. Krańcowej (przy skrzyżowaniu z ul. Bukową).
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że kwestia, o którą pyta radna dotyczy sprawy indywidualnej wynikającej z pisma mieszkańca. Lampa przy ul. Krańcowej stanowi własność firmy Enea i to od decyzji firmy zależy doświetlenie zgłoszonego obszaru.
 
Radna Barbara Kamińska uściśliła, że jej zapytanie jest szersze niż wniosek mieszkańca, w związku, z czym prosi o doświetlenie całego nieoświetlonego odcinka w rejonie ul. Krańcowej.
 
Radna Barbara Kamińska poruszyła sprawę wniosku mieszkańca w sprawie utworzenia na końcu ul. Krańcowej miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych i otrzymania przez niego lakonicznej odpowiedzi stanowiącej, że podtrzymane zostaje stanowisko wyrażone w poprzednim piśmie z dnia 28.08.2020 r. Radna poprosiła o ponowne rozważenie sprawy.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w przedmiotowej sprawie podtrzymano stanowisko wyrażone w pierwszym piśmie do mieszkańca. W związku z tym, że stanowisko nie zostało zmienione, uzasadnienie zostaje również niezmienione.
 
Radna Barbara Kamińska powiedziała, że nie podano uzasadnienia, dlaczego utrzymano stanowisko z pierwszego pisma.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że w pierwszym piśmie do mieszkańca wskazano, że wskazane przez niego miejsce parkingowe nie spełnia parametrów ustawowych dotyczących miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych. Aby utworzyć takie miejsce parkingowe we wskazanym terenie należałoby przebudować istniejącą infrastrukturę. Szacunkowa wycena przebudowy to ok. 8-10 tys. zł. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zgodnie z aktualną polityką władz miasta miejsca parkingowe są wyodrębniane wyłącznie w pobliżu obiektów użyteczności publicznej. Budowa miejsca parkingowego dla jednej osoby, która ma możliwość parkowania samochodu na własnej posesji, nie jest zasadna. Wiceburmistrz zaznaczył, że jeżeli zdaniem Rady Miasta jest inaczej i radni uważają, że inwestycja powinna zostać wykonana, to może zabezpieczyć takie środki w przyszłorocznym budżecie.
 
Radna Barbara Kamińska powiedziała, że nie rozumie, co ma zostać przebudowane na omawianej ulicy, ponieważ jest tam ciąg pieszo-jezdny.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że zgodnie z przepisami miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej musi być wybudowane w taki sposób, aby osoba niepełnosprawna wysiadająca z pojazdu miała możliwość, bez żadnych barier i progów, dostać się na chodnik, którym bezpiecznie może się poruszać. W omawianej sytuacji oprócz miejsca postojowego dostosowanego do potrzeb osoby niepełnosprawnej konieczne byłoby wybudowanie chodnika, którym mieszkaniec mógłby dostać się do domu.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, jaki zakres obowiązków ma firma zajmująca się koszeniem trawy w Puszczykowie. Po ostatnim koszeniu przy ul. Nadwarciańskiej pozostawiono butelki (które wcześniej były ukryte w wysokiej trawie).
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że za likwidację śmieci na poboczach odpowiada firma, która zajmuje się opróżnianiem koszy miejskich.
 
Radny Piotr Guziałek zapytał, czy firma odpowiadająca za koszenie trawy ma obowiązek zbierać odpady zielone po koszeniu. Takie odpady nie zostały zebrane, m.in. na ul. Matejki. Jeśli tak, to radny poprosił o zwrócenie uwagi firmie, że powinna je sprzątnąć.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, czy można zwrócić uwagę firmie Enea, aby przycięła gałęzie drzew, które wchodzą w kolizję z linią energetyczną, m.in. na ul. Słonecznej.
 
Radny Filip Ryglewicz poprosił o wystosowanie oficjalnego pisma do właściciela Sportoteki z prośbą o uprzątnięcie terenu od strony boiska i kortów. Tłumaczenie właściciela, że trwa budowa, a teren stanowi plac budowy nie przekonuje radnego.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, czy istnieje możliwość zwrócenia się do gminy Komorniki z prośbą o utrzymanie porządku na ścieżce rowerowej na odcinku od grobli do oczyszczalni ścieków (usunięcie opadających liści).
 
Radny Filip Ryglewicz zwrócił uwagę na konieczność odnowienia ławek i stoisk na Zielonym Targu. Niewykonanie tych prac grozi niszczeniem stoisk.
 
Radny Filip Ryglewicz ponownie zwrócił uwagę, że słupki żeliwne w ciągu ul. Poznańskiej są w bardzo złym stanie i należy podjąć decyzję o ich likwidacji lub wymianie.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, czy miał już miejsce odbiór chodników, które zostały wykonane na ul. Podgórnej oraz ul. Sobieskiego. Na nowo wybudowanych chodnikach są plamy, które nie wyglądają estetycznie.
 
Nawiązując do pytania radnego Filipa Ryglewicza radna Barbara Kamińska zapytała, czy ewentualne odbiory nastąpiły bez zastrzeżeń oraz zgłosiła, że na ul. Sobieskiego ukruszone zostały kolejne fragmenty krawężnika.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w przypadku każdego zaobserwowanego uchybienia wykonawca jest zobowiązany do jego naprawy. Jednak zanim do tego dojdzie zdarza się, że wymiana korespondencji trwa miesiącami. Wiceburmistrz przedstawił przykłady problemów podczas ostatnio prowadzonych inwestycji.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że nikt nie szuka winnych, celem jest uniknięcie kolejnych wadliwych inwestycji realizowanych przez konkretną firmę.
 
Radny Ryszard Teuschner zapytał, czy wykonawcom zapłacono pełną kwotę za wykonane roboty oraz czy wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest na czas trwania gwarancji. W okresie gwarancji wykonawca ma obowiązek naprawić wady i usterki, w przypadku odmowy miasto może skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 
Radny Ryszard Teuschner zwrócił uwagę, że wymiana zabrudzonej kostki może zakończyć się różnicą w kolorach wykorzystanych materiałów, co również nie będzie wyglądać korzystnie.
 
Radna Maria Michałowska poinformowała, że w dniach 25-27.09.2020 r. w czeskim mieście Zruč nad Sázavou odbyły się Mistrzostwa Europy EUROMÖLKKY 2020, w których udział wzięli radni: Elżbieta Bijaczewska, Maria Michałowska oraz Piotr Guziałek. Dzięki wsparciu finansowemu (Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych Kości otrzymało mały grant Miasta Puszczykowo) oraz materiałom promocyjnym przekazanym rzez Urząd Miejski 4 zespoły zawodników mogły promować nasze miasto.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki podziękował radnym uczestniczącym w Mistrzostwach Europy EUROMÖLKKY 2020 oraz poinformował, że w dniu 26.09.2020 r. wraz z radną Alfredą Brączkowską uczestniczył w II Mistrzostwach Samorządów w Strzelectwie Sportowym zorganizowanych przez Kurkowe Bractwo Strzeleckiego w Murowanej Goślinie, podczas których radni zajęli 8. miejsce.
 
Radny Mariusz Frąckowiak poinformował, że zostaje wznowiony cykl spotkań z radnymi „Porozmawiaj z radnymi”. Pierwsze spotkanie odbędzie się 14.10.2020 r. Mieszkańcy będą mieli możliwość spotkania się z radnymi: Ryszardem Teuschnerem, Władysławem Hetmanem oraz Mariuszem Frąckowiakiem.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zaznaczył, że spotkania w ramach cyklu „Porozmawiaj z radnymi” będą odbywały się w willi „Mimoza” przy ul. Poznańskiej 26.
 
Ad 21. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował o terminie kolejnej sesji, która odbędzie się w dniu 27 października 2020 r.
 
O godzinie 19:26 przewodniczący Rady Tomasz Potocki zamknął 21. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
 
protokołowała
/-/ Kamila Stoińska
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki

Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań