Protokół nr 21/16/VII 21. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 23 sierpnia 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 21/16/VII
21. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 23 sierpnia 2016 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0002.21.2016
 
Godz. rozpoczęcia:    17:00
Godz. zakończenia:    20:17
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz otworzyła 21. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitała gości i radnych oraz stwierdziła quorum (obecnych 12 radnych; usprawiedliwiona nieobecność radnej Elżbiety Czarneckiej; chwilowy brak radnych Łukasza Grzonki i Jana Łagody).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Radna Agata Wójcik zgłosiła wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt, w którym radni wypowiedzą się na temat zainicjowania prac nad przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Szpitalnej.
 
Radny Władysław Hetman powiedział, że nie wie o czym byłaby mowa.
 
Radna Agata Wójcik powiedziała, że podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Rozwoju, kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak poinformowała o możliwości czasowego wydłużenia albo czasowego wstrzymania wydania decyzji o warunkach zabudowy dla dwóch 6-kondygnacyjnych budynków, mających powstać naprzeciwko bloku przyszpitalnego, poprzez przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu. Radna Agata Wójcik powiedziała, że sprawa jest precedensowa, stanowi o ważnym interesie publicznym oraz budzi duże zainteresowanie mieszkańców. W związku z tym, że kolejna sesja odbędzie się za ponad miesiąc, radna postanowiła wystąpić z wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad.
 
O godz. 17:05 do obradujących dołączył radny Łukasz Grzonka (obecnych 13 radnych).
 
Radna Małgorzata Szczotka zgodziła się ze stwierdzeniem, że temat jest ważny i należy się nim zająć jak najszybciej, ale żeby rozmawiać merytorycznie i odpowiedzialnie podjąć decyzję, należy wyznaczyć inny termin spotkania.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że polecił wysłać radnym informację na ten temat oraz że 11 sierpnia polecił kierownik Alinie Stempniak rozpoczęcie procedury od warunków środowiskowych dla inwestycji.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że dla terenu ul. Szpitalnej nie ma mpzp, dlatego decyzja o warunkach zabudowy należy do burmistrza. Na wczorajszym posiedzeniu Komisji Rozwoju burmistrz poprosił, aby radni wyrazili „silną opinię" na temat złożonego wniosku o wydanie warunków zabudowy. Przewodnicząca poinformowała, że materiały w sprawie zostały przesłane w piątek. Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że od radnych zależy, czy zechcą wprowadzić dodatkowy punkt podczas dzisiejszej sesji, czy przełożyć omawianie tematu na inny termin (żeby solidniej się przygotować).
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że nie miał obowiązku informowania Rady o złożonym wniosku, ale zdecydował się na to, ponieważ w sprawach ważnych planów inwestycyjnych w mieście, głos Rady i mieszkańców powinien mieć swoje odzwierciedlenie. 
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem wniosku radnej Agaty Wójcik o zajęcie się tematem wniosku spółki Real Estate Investment o wydanie warunków zabudowy.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 7 głosów, „wstrzymało się" - 1 głos.
Wniosek o rozszerzenie porządku obrad nie został przyjęty.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zaproponowała przesunięcie dyskusji na ten temat na sesję we wrześniu albo inny wcześniejszy termin.
 
Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że nie była obecna na wczorajszym posiedzeniu Komisji, ale jeśli sprawa jest pilna, to należy zająć się nią szybciej. 
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy do terminu sesji wrześniowej, będą  podjęte jakiekolwiek decyzje wobec tego wniosku.  
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że to od Rady Miasta będzie zależeć, czy Urząd wyda decyzję o warunkach zabudowy na tę inwestycję. Burmistrz podkreślił, że wniosek wpłynął do Urzędu, który z kolei przekazał go radnym jako informację o zamierzonych inwestycjach przy obiektach szpitalnych.
 
Radny Władysław Hetman zapytał, czy wydanie warunków zabudowy należy do kompetencji Rady Miasta czy burmistrza.     
 
O godz. 17:12 do obradujących dołączył radny Jan Łagoda (obecnych 14 radnych).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że w przypadku, gdy nie ma mpzp, wydanie decyzji o warunkach zabudowy leży w kompetencjach burmistrza, ale burmistrz chciałby poznać opinię radnych w tym temacie.
 
Radna Małgorzata Szczotka zapytała, na ile pilna jest sprawa i czy istnieje zagrożenie jakiegokolwiek zaniedbania, jeśli rozpatrzenie sprawy nastąpi we wrześniu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że poinformował Radę Miasta o złożonym wniosku (ponieważ takie inwestycje powinny być przedstawiane Radzie), pomimo że nie miał takiego obowiązku. Burmistrz dodał, że pewne procedury trzeba będzie rozpocząć.
 
Radna Agata Wójcik poprosiła panią Alinę Stempniak o powtórzenie swojej wypowiedzi z wczorajszego posiedzenia Komisji Rozwoju, że podjęcie przez Radę uchwały o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dałoby burmistrzowi więcej czasu na decyzje.
 
Radny Jakub Musiał przypomniał, że Rada przegłosowała, że dzisiaj się tym tematem zajmować nie będzie.
 
Radny Władysław Hetman zapytał, do kiedy burmistrz musi wydać decyzję o warunkach zabudowy.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mówi, że decyzja o warunkach zabudowy powinna zostać wydana w ciągu 30 dni, ale w praktyce trwa to ok. 3-4 miesięcy z powodu procedur, które trzeba przeprowadzić.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz podsumowała, że sprawa będzie omawiana na kolejnej sesji i wrześniowych posiedzeniach komisji.
Następnie przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2 głosy.
Porządek obrad został przyjęty i przedstawia się następująco:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 20/16/VII z 22 czerwca 2016 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia zasad nabywania, obciążania i wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa na okres dłuższy niż trzy lata (druk nr 143a).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (druk nr 151).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (druk nr 152).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (druk nr 149a).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Puszczykowa (druk nr 150).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 92/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2016-2023 (druk nr 148).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r. (druk nr 147).
 11. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z kontroli rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację wybranych zadań publicznych w 2015 roku.
 12. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 13. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 15. Wolne głosy.
 16. Zamknięcie sesji.
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 20/16/VII z 22 czerwca 2016 r.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 20/16/VII z 22 czerwca 2016 r.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2 głosy.
Protokół nr 20/16/VII został przyjęty.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia zasad nabywania, obciążania i wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa na okres dłuższy niż trzy lata (druk nr 143a).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznych kompetencji rady należy określenie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania. Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że dotychczas nie było uchwały w tym zakresie, dlatego burmistrz przygotował stosowny projekt uchwały, aby wypełnić tę lukę prawną.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że przedłożony projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach Komisji Rozwoju (dwukrotnie), Komisji Budżetu oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, podczas których zgłaszano wnioski o dokonanie zmian. Wnioski z pierwszego posiedzenia Komisji Rozwoju zostały wprowadzone w omawianym projekcie. Kolejne wnioski pojawiły się podczas wczorajszego posiedzenia, dlatego skarbnik Piotr Łoździn zaproponował trzy autopoprawki (z czego dwie wynikają ze złożonych wniosków):
- w § 8 dodać ust. 4 o treści:  „wykorzystywania nieruchomości, będącej przedmiotem dzierżawy lub najmu, przez dzierżawcę lub najemcę niezgodnie z przeznaczeniem.",
- w § 15 określić, że sprawozdania burmistrza będą składane w okresie półrocznym (a nie rocznym),
- w § 6 ust. 1 wykreślić ostatnie wyrażenie o treści: „na cele określone w planach zagospodarowania przestrzennego." oraz wykreślić zapis ust. 2 (o treści: „Wydzierżawianie i najem nieruchomości gruntowej na cele inne niż funkcja obowiązująca w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego może nastąpić wyłącznie do czasu przystąpienia do zagospodarowania tej nieruchomości zgodnie z planem miejscowym."), zastępując go zapisem: „Udostępniając nieruchomości, Burmistrz obowiązany jest przestrzegać przeznaczenia nieruchomości określonego w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w przypadku ich braku w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa lub w decyzji o warunkach zabudowy.".
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że autopoprawka w § 6 ma na celu doprecyzowanie i większą przejrzystość zapisów i jeszcze bardziej ogranicza burmistrza w wynajmowaniu i wydzierżawianiu nieruchomości. Skarbnik powiedział, że innych uwag do treści projektu uchwały nie było oraz że przedłożenie tego projektu wynika z przepisów ustawy.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że Komisja negatywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał poinformował, że Komisja negatywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Komisji, Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały wynikiem głosów: „za" - 1 głos, „przeciw" - 1 głos, „wstrzymało się" - 4 głosy.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. określenia zasad nabywania, obciążania i wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa na okres dłuższy niż trzy lata.
Wynik głosowania: „za" - 1 głosów, „przeciw" - 13 głosów, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały nie został przyjęty.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (druk nr 151).
Pan Waldemar Luther z referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały, dotyczący działki o pow. 13 m2 przy ul. Gołębiej, której nabycie umożliwi dostęp do miejskiej działki drogowej. Wykup działki pozwoli na regulację stanu faktycznego jakim jest korzystanie przez mieszkańców z przejazdu przez działkę 447/3. Cena za nieruchomość zostanie ustalona przez burmistrza w ramach negocjacji z jej właścicielami (wstępnie cena wyniesie niewiele ponad 100 zł za 1 m2).
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała nr 140/16/VII została przyjęta.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (druk nr 152).
Pan Waldemar Luther z referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały, dotyczący działki o pow. 24 m2 położonej przy zbiegu ul. Piaskowej i Świerkowej. Działka powstała w wyniku negocjacji z właścicielem przyległej nieruchomości, który wystąpił z zapytaniem, czy Miasto zamierza wykupić działkę w celu poszerzenia wyjazdu z ul. Świerkowej. Pan Waldemar Luther powiedział, że mieszkańcy zgłaszali, iż wyjazd z ul. Świerkowej na ul. Piaskową jest utrudniony ze względu na rosnące tam krzewy. Poszerzenie wyjazdu z ul. Świerkowej umożliwi również remont istniejącego tam chodnika.
 
Radny Jakub Musiał zapytał, czy Urząd rozważał również wykup fragmentu nieruchomości z drugiej strony ul. Świerkowej, tj. w kierunku ul. Libelta.
Pan Waldemar Luther odpowiedział, że zwracano się z propozycją nabycia kawałka gruntu, ale właściciel terenu odmówił sprzedaży.
 
Radny Łukasz Grzonka wniósł o wykreślenie w uzasadnieniu projektu uchwały wyrazu „bezpiecznego" (w zwrocie „bezpiecznego chodnika"), ponieważ może on sugerować, że inne chodniki budowane w Puszczykowie nie są bezpieczne.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyraził zgodę na zaproponowaną zmianę, uznając, że wykreślenie wyrazu nie wpłynie na treść projektu uchwały.
 
Z treści uzasadnienia projektu uchwały wykreślono wyraz „bezpiecznego".
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 1 głos, „wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała nr 141/16/VII została przyjęta.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (druk nr 149a).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały, który dotyczy określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Taką formę współpracy z mieszkańcami przewiduje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że każdy mieszkaniec może złożyć wniosek, który następnie będzie oceniany przez burmistrza z uwzględnieniem trybu i kryteriów określonych w uchwale. Projekt uchwały był szczegółowo omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.
W imieniu burmistrza, skarbnik Piotr Łoździn zgłosił autopoprawkę, polegającą na wykreśleniu z § 5 ust. 2 w brzmieniu: „Burmistrz rozpatruje wnioski złożone w terminach określonych w ust. 1 w terminie 60 dni." (usunięcie ust. 2 spowoduje zmianę numeracji w § 5). Skarbnik wyjaśnił, że podanie 60-dniowego terminu rozpatrzenia wniosku może budzić wątpliwości wojewody, ponieważ ustawa przewiduje, że wnioski rozpatruje się w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego. Względem wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej będą stosowane zapisy k.p.a. 
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że KEKiS nie zajmowała się omawianym projektem uchwały. Odnosząc się do zapisu § 3 ust. 5 projektu uchwały, w którym mowa o kryteriach i ocenie, radna zapytała, na jakiej podstawie będą przyznawane punkty (od 0 do 10 pkt).
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że powyższa kwestia była już zgłaszana przez radną Elżbietę Bijaczewską, która proponowała wprowadzenie szczegółowej punktacji. Skarbnik powiedział, że sprawa była szeroko analizowana, ale uznano, że rodzaje składanych wniosków mogą być bardzo różne (np. zadanie inwestycyjne, organizacja koncertu, utrzymanie porządku albo zadanie z zakresu edukacji), w związku z czym określanie kryterium np. liczby odbiorców byłoby dużym problemem (np. 10 osób korzystających z budowy ulicy a 200 osób uczestniczących w koncercie). Skarbnik Piotr Łoździn zaznaczył, że planuje się, iż kwota na ten cel zapisana w projekcie budżetu będzie niewielka, a realizację ewentualnych zadań inwestycyjnych będzie poprzedzała zmiana w uchwale budżetowej.  
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zauważyła, że zapis § 8 mówi, że: „Traci moc uchwała Nr 308/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 15 września 2010 r. w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej...", która to została już uchylona uchwałą Nr 147/12/VI z dnia 29 maja 2012 r. 
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że zostanie to sprawdzone.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz ogłosiła kilkuminutową przerwę.
 
O godz. 17:50 przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz wznowiła obrady.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że nastąpił błąd w przygotowaniu projektu uchwały, w którym omyłkowo przepisana została treść poprzedniego paragrafu. Sekretarz poinformował, że zapisy uchwały z 2012 roku są nie do utrzymania w aktualnym orzecznictwie (np. wzór wniosku).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, które z zapisów poprzedniej uchwały mogłyby zostać zakwestionowane przez wojewodę.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że obecnie wojewoda kwestionuje zapisy uchwał, w których określa się wzór wniosku o realizację przedsięwzięcia oraz konieczność sprawozdania z wykonania (tę kwestię reguluje osobna ustawa). Ponadto przedłożony projekt uchwały ma bardziej szczegółowe zapisy.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (druk nr 149a).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 142/16/VII została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Puszczykowa (druk nr 150).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że coraz więcej samorządów podejmuje uchwały o budżecie obywatelskim, dzięki którym mieszkańcy, poprzez głosowanie, decydują o przeznaczeniu części środków budżetowych.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że proponuje się podjęcie uchwały z wydzieleniem kwoty 100 tys. zł z budżetu Miasta, o której przeznaczeniu będą decydować mieszkańcy. Projekt uchwały reguluje tryb głosowania, tryb składania propozycji zadań, wskazuje, kto może proponować zadania oraz kto może głosować (zameldowani mieszkańcy, którzy ukończyli 16. rok życia). Wniosek z propozycją zadania musi uzyskać poparcie 15 osób. Wartość minimalna zadania to 25 tys. zł a maksymalna 100 tys. zł. Skarbnik podkreślił, że podstawową zasadą budżetu obywatelskiego jest to, że zaproponowanego zadania nie ocenie się pod względem merytorycznym, a jedynie formalnym. Jeśli zadanie spełnia warunki formalne określone w uchwale, zostaje poddane pod głosowanie.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że podczas posiedzenia Komisji Rozwoju pojawił się wniosek o doprecyzowanie lub zmianę zapisu dotyczącego ustalania zadań do realizacji, a konkretnie sytuacji, gdy wygrane zadanie nie wykorzysta całej puli i można zrealizować kolejne. W projekcie zapisano, że jeśli drugi projekt przekroczyłby budżet, wówczas można zrealizować kolejny, o ile jego koszt nie przekroczy budżetu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że jeśli radni chcieliby w tej sprawie dokonać zmian, to proponuje na końcu ust. 7 w § 21 dopisać: „z zastrzeżeniem ust. 10", a następnie dopisać ust. 10 o treści: „10. W przypadku, gdy do realizacji kolejnego zadania z listy zabraknie nie więcej niż 10 proc. wartości zadania, środki budżetu obywatelskiego ulegają zwiększeniu o tę kwotę".
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że powyższy zapis nie został wprowadzony do projektu, ponieważ w ocenie Urzędu powinien pozostać w takiej formie jak wcześniej. 
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przypomniała, że pojawiła się też propozycja zmniejszenia minimalnej wartości zadania.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że za kwotę 25 tys. zł można zrealizować już konkretne i widoczne zadanie, a zmniejszanie tej kwoty byłoby jej „rozdrabnianiem". 
 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał, czy budżet obywatelski mógłby ruszyć od 2017 roku.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział twierdząco, mówiąc że potencjalnie październik będzie miesiącem składania propozycji zadań, w listopadzie dokonana zostanie weryfikacja wniosków i ich ewentualne uzupełnianie, a w grudniu przeprowadzone zostanie głosowanie (jeszcze przed uchwalaniem przyszłorocznego budżetu). Skarbnik zapewnił, że nawet jeśli terminy ulegną wydłużeniu to będzie można dokonać zmiany budżetu w styczniu (a środki zabezpieczyć w rezerwie celowej).
 
Przewodnicząca Komisji, Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka powiedziała, że pytała o kampanię informacyjną i edukacyjną oraz zasugerowała, żeby zwrócić się do nauczycieli WOS-u z prośbą, aby lekcje dotyczące budżetu obywatelskiego odbyły się na początku roku szkolnego (temat budżetu obywatelskiego znajduje się w podstawie programowej WOS-u), ponieważ propozycje zadań mogą składać osoby 16-letnie. 
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz stwierdziła, że kampania informacyjna dot. budżetu obywatelskiego powinna rozpocząć się jak najszybciej.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że jeśli projekt uchwały zostanie uchwalony, to w najbliższym wydaniu „Echa Puszczykowa" ukaże się artykuł nt. budżetu obywatelskiego. Ponadto przygotowane już zostały projekty plakatów i ulotek, niebawem odbędzie się piknik, podczas którego będę pojawiać się informacje dot. budżetu. Skarbnik zapewnił, że będą wykorzystywane wszystkie możliwe kanały informowania, aby spłynęło jak najwięcej ciekawych propozycji zdań.
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz odniosła się do § 21 ust. 3 o treści: „Wypełnienie kilku kart do głosowania przez tę samą osobę powoduje, iż wszystkie złożone przez nią karty uznaje się za nieważne" i zapytała, czy nie można zapisać, żeby w takim przypadku uznać jedną z tych kart. 
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że zgodnie z treścią projektu uchwały jedna osoba może głosować tylko na jedno zadanie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz udzieliła głosu panu Cezaremu Wichniewiczowi, który zasugerował zmniejszenie minimalnej kwoty zadania. 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że wcześniej przyjęta została uchwała dotycząca inicjatywy lokalnej, która umożliwia zgłaszanie projektów o niższej wartości.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Komisji, Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały, przy 5 głosach „za" i 1 głosie „wstrzymującym".
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" -  14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 143/16/VII została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 92/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2016-2023 (druk nr 148).
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła, aby projekty uchwały ws. zmian w budżecie oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej zostały omówione jednocześnie.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że przed sesją radni otrzymali wykaz autopoprawek, które zostaną zgłoszone do obu projektów uchwał (ww. wykaz autopoprawek stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, od momentu jego przygotowania wpłynęły pisma od wojewody oraz z ministerstwa finansów o zwiększeniu dochodów zewnętrznych, dlatego chciałby je wprowadzić do omawianego projektu uchwały. W związku z otrzymanymi dotacjami zwiększa się plan dochodów o kwoty:
a) 11.000 zł w rozdziale 85216 § 2030 (na dofinansowanie wypłaty zasiłków),
b) 1.000 zł w rozdziale 85213 § 2030 (na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne),
c) 43.781,85 zł w rozdziale 80101 § 2010 (na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych).
W związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.661 zł.
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że równowartość ww. kwot wprowadza się także po stronie wydatków. Ponadto na wniosek kierowników jednostek dokonano trzech drobnych przesunięć w zakresie grup wynagrodzeń lub rozdziałów. Powyższe zmiany spowodowały konieczność dodania załącznika nr 4 do projektu uchwały zmian w budżecie, tj. Zestawienie planowanych dotacji (treść ww. załącznik została wyświetlona na rzutniku). Skarbnik powiedział, że załącznik nr 4 jest jedynie konsekwencją zmiany planu wydatków
 
Następnie skarbnik Piotr Łoździn przedstawił wszystkie zmiany w uchwale budżetowej (te omawiane podczas posiedzenia Komisji Budżetu oraz zgłoszone autopoprawki).
W dochodach:
- dostosowano plan dochodów do przewidywanego wykonania,
- wprowadzono: zwiększenie dotacji na pomoc społeczną o kwotę 22.000 zł, zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 25.661 zł. Zmniejszono dochody ze sprzedaży mienia o kwotę 200.000 zł (dot. planowanej sprzedaży gruntu Spółce Aquanet).
 
W wydatkach:
- w rozdziale 71004 - zwiększono plan wydatków na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego o kwotę 20.000 zł,
- w rozdziale 75416 zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne Straży Miejskiej o kwotę 12.000 zł,
- w rozdziale 80101, 80146, 85446 zwiększono, w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej, wydatki o kwotę 5.000 zł na wyposażenie gabinetu lekarskiego w SP nr 1; zwiększono wydatki o kwotę 43.781,85 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych; dokonano przesunięć między rozdziałami,
- w rozdziałach 85213-85216 prowadzono, w związku z otrzymaną dotacją, wydatki w kwocie 22.000 zł na świadczenia społeczne,
- w rozdziale 90001 wykreślono zadanie pn. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - kwota 20.000 zł. Zadanie realizowane jest przez Spółkę Aquanet,
- w rozdziale 90004 wykreślono, w związku z nieotrzymaniem dofinansowania, zadanie pn.: Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania - kwota 200.000 zł,
- w rozdziale 90015 zwiększono wydatki na oświetlenie uliczne (zakup energii) o kwotę 25.489 zł.
 
Dochody ogółem, po zgłoszonej autopoprawce, ulegają zmniejszeniu o 71.068,15 zł i o tę samą kwotę zmniejsza się wydatki ogółem.
 
Radna Agata Wójcik powiedziała, że w wpf na rok 2016 z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje przeznacza się 700 tys. zł na budowę hali. Radna zapytała, czy te środki są już w zasobach Miasta.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że na razie wniosek o środki został pozytywnie zaopiniowany przez Urząd Marszałkowski, a obecnie oczekuje się na umowę z ministerstwa sportu. Sejmik Wojewódzkiego Wielkopolskiego uchwalił przyznanie środków w wys. 2 mln zł.
 
Radna Małgorzata Szczotka poprosiła o wyjaśnienie następujących zapisów:
- w wpf w pkt 3 prognozy wydatków, zwiększa się wydatki bieżące od 2018 roku o kwotę 220 tys. zł w związku z planowaną budową hali widowiskowo-sportowej i remizy strażackiej (podczas gdy, budowa hali zakończy się w 2017 roku),
- dlaczego w projekcie uchwały ws. zmian w budżecie zwiększa się wydatki na wynagrodzenia w Straży Miejskiej o kwotę 12 tys. zł, skoro niedawno został zwolniony pracownik Straży Miejskiej. 
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że zapis dotyczący hali widowiskowo-sportowej znajduje się od początku w wpf i dotyczy kosztów utrzymania hali. Podobnie jest w przypadku remizy strażackiej. Odpowiadając na drugie pytanie, skarbnik powiedział, że w zeszłym roku zostały zmniejszone dwa etaty w Straży Miejskiej. W bieżącym roku nie planowano podwyżek w Urzędzie Miejskim, jednak po przeprowadzonej analizie uznano, że wynagrodzenia strażników miejskich należy minimalnie zwiększyć. 
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz poprosiła o podanie szczegółów dot. wprowadzenie do wpf przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa infrastruktury oświatowej szkół: SP nr 1, SP nr 2, Gimnazjum nr 2 polegająca na budowie boiska wielofunkcyjnego oraz wyposażeniu pracowni przedmiotowych, nakłady w 2017 r. 100.000 (wkład własny do projektu)".
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że w lipcu i sierpniu składane były trzy projekty oświatowe w zakresie dofinansowanie - dwa dot. działalności bieżącej, a jeden inwestycyjnej. Przedmiotem projektu inwestycyjnego jest budowa boiska wielofunkcyjnego oraz wyposażenie pracowni. Obecnie oczekuje się na rozstrzygnięcie konkursów, które nastąpi pod koniec 2016 roku lub na początku 2017. Jeśli uda się uzyskać dofinansowanie (o łącznej wartości ok. 1 mln zł), wówczas należy wyłożyć wkład własny, natomiast w przypadku nieotrzymania dofinansowania, przedsięwzięcie zostanie wykreślone.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały Nr 92/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2016-2023.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2 głosy.
Uchwała nr 144/16/VII została przyjęta.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r. (druk nr 147).
Projekt uchwały został przedstawiony i omówiony w poprzednim punkcie obrad.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 3 głosy.
Uchwała nr 145/16/VII została przyjęta.
 
Ad 11. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z kontroli rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację wybranych zadań publicznych w 2015 roku.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że radni otrzymali drogą elektroniczną protokół pokontrolny oraz uwagi burmistrza do tego protokołu.
 
Zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Małgorzata Szczotka odczytała protokół pokontrolny nr 2/16/VII z kontroli rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację wybranych zadań publicznych w 2015 roku (protokół pokontrolny stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz odczytała uwagi burmistrza do protokołu pokontrolnego (ww. uwagi stanowią załącznik do niniejszego protokołu).
 
Radna Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy Komisja Rewizyjna przyjmuje wyjaśnienia burmistrza.
 
Radna Małgorzata Szczotka wyjaśniła, że każdy z członków Komisji Rewizyjnej analizuje rozliczenie jednej organizacji pozarządowej, a następnie wspólnie wymieniają się uwagami, uzgadniają i konstruują protokół. Radna poinformowała, że w wyniku losowania przypadała jej w udziale analiza rozliczenia dotacji z zadania „Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla mieszkańców Puszczykowa" (Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie). Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że nie satysfakcjonuje jej odpowiedź Urzędu, iż nie można ingerować w sprawozdanie złożone przez organizację. Sprawozdanie z tego zadania jest kopią oferty na realizację zadania (nawet zostało napisane w czasie przyszłym). Radna postuluje, żeby wymagać od organizacji rzetelnie napisanych sprawozdań końcowych, które dawałyby podstawy do uznania, że zadanie zostało zrealizowane a środki publiczne wydane sensownie. 
 
Radna Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy parafia zwróciła 1000 zł dotacji, na co radna Małgorzata Szczotka odpowiedziała, że tak.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła pozostałych członków Komisji Rewizyjnej o ustosunkowanie się do wyjaśnień burmistrza.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że analizowała zadanie LAS PUSZCZYKOWO 2015 (KP LAS Puszczykowo). W kontrolowanej dokumentacji pojawiały się błędy formalne, np. dot. dat (puste rubryki). Radna stwierdziła, że jeśli jakaś informacja nie jest konieczna, to nie powinno się robić rubryk, żeby niewypełnione miejsca nie budziły wątpliwości. Radna powiedziała, że cel zadania został zrealizowany, ale w sprawozdaniu nie podano konkretnej liczby meczów i treningów.
 
Radny Ryszard Teuschner powiedział, że analizował zadanie „Zajęcia z piłki siatkowej dla chłopców z gimnazjum" (Międzyszkolny Klub Sportowy Puszczykowo), w którym pojawiały się błędy merytoryczne, np. brak wpisu do ewidencji, używanie skrótów na fakturach. Radny poinformował, że wpisy w sprawozdaniu dotyczącym tego zadania były uzupełniane. Radny Ryszard Teuschner powiedział, że przyjmuje wyjaśnienia burmistrza.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że analizował zadanie „Aktywni seniorzy w Sarbinowie" (Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów). Radny poinformował, że część jego zastrzeżeń została rozwiana w następstwie udzielanych wyjaśnień. Radny Łukasz Grzonka powiedział, że dwa głównie zastrzeżenia dotyczyły:
- liczby uczestników (z listy wynikała inna liczba niż z opisu),
- zrealizowania drugiego wyjazdu (do Dąbek), pomimo że w ofercie zadania był przewidziany jeden wyjazd do Sarbinowa. Radny powiedział, że w ocenie Komisji Rewizyjnej drugi wyjazd mógł być zrealizowany, ale po zawarciu aneksu do umowy. 
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że Urząd odniósł się do najważniejszych uwag z protokołu pokontrolnego oraz zaznaczył, że wszystkie uwagi są przekazywane organizacjom pozarządowym. Sekretarz powiedział, że ponownie została przeliczona liczba uczestników wyjazdu i według Urzędu było ich 75 osób. Odnosząc się do zorganizowania drugiego wyjazdu seniorów do Dąbek, sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że Urząd nie może się zgodzić ze stwierdzeniem Komisji Rewizyjnej, iż „Dotacja została w części, tj. w kwocie 4.003 zł przeznaczona, wykorzystana i rozliczona niezgodnie z zawartą umową.", zadanie bowiem dotyczyło wyjazdu 75 osób na turnus rehabilitacyjny, co zostało zrealizowane. PZERiI powiadomił, że na pierwszy wyjazd zgłosiła się mała liczba chętnych, dlatego burmistrz wyraził zgodę, aby to zadanie i jego cele zostały zrealizowane w pełni poprzez organizację drugiego wyjazdu. Sekretarz powiedział, że do dyskusji pozostaje kwestia, czy powinien być zawarty aneks, ale dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i wnioskiem (ponieważ zadanie dotyczyło konkretnej liczby osób na wyjazd rehabilitacyjny).
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że wszystkie cenne uwagi są wykorzystywane i przekazywane organizacjom pozarządowym. Skarbnik podkreślił jednak, że organizacje pozarządowe składając wnioski i sprawozdania (które są bardzo sformalizowane) mają pretensje, że wymaga się od nich dużej szczegółowości w wypełnianiu dokumentów, podczas gdy oni poświęcają swój wolny czas na rzecz społeczeństwa. Skarbnik zwrócił uwagę, że spotkania z organizacjami pozarządowymi są zazwyczaj bardzo trudne, ponieważ nie mogą zrozumieć, że wymóg sformalizowanych dokumentów jest wymogiem odgórnym. 
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że zgadza się z wyjaśnieniami, ale zaznaczyła, że co roku dotacje otrzymują niemal zawsze te same organizacje i może należałoby pomóc organizacjom popełniającym błędy, edukując je i instruując, jak właściwie wypełniać dokumenty. Radna podkreśliła, że wówczas praca Komisji Rewizyjnej byłaby płynniejsza oraz że jej działalność nie polega na wytykaniu błędów, ale na wsparciu Urzędu w celu ułatwienia pracy.
  
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz potwierdziła, że zazwyczaj te same organizacje otrzymują dotacje, więc wielokrotnie wypełniają sprawozdania, dlatego powinny robić to w miarę bezbłędnie. 
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że często zdarza się, że ta sama organizacja popełnia te same błędy. Skarbnik podkreślił, że organizacje są nieustannie edukowane oraz zaznaczył, że przy rozliczeniu Urząd zwraca szczególną uwagę na celowość zadania, podliczenie liczby uczestników, realizację założeń i podliczenie wydatków (co roku zdarzają się organizacje, które muszą zwrócić część dotacji). Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że wszystkie samorządy zwracają się o uproszczenie formularzy (na razie udało się to w przypadku małych grantów).
 
Radny Łukasz Grzonka odnosząc się do wypowiedzi sekretarza Macieja Dettlaffa, powiedział, że wyjazd do Dąbek mógł zostać zrealizowany, ale po podpisaniu aneksu (wyjazd był zgodny z celem zadania). Radny zaznaczył, iż wszystkie działania podejmowane przez organizację dotyczyły wyjazdu do Sarbinowa, natomiast działania dotyczące wyjazdu do Dąbek nie znalazły się ani w ofercie ani w umowie. 
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz ogłosiła 10-minutową przerwę.
 
Ad 12. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek, wiceburmistrz Władysław Ślisiński, sekretarz Maciej Dettlaff oraz pracownicy Urzędu Miejskiego odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań. 
 
Ad 13. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała o następujących pismach:
- wniosek burmistrza o nadanie tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa" pani Angelique Kerber (skierowany do Komisji weryfikującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych),
- odpowiedź Wielkopolskiego Parku Narodowego na apel Rady Miasta,
- wniosek Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z prośbą o zwolnienie z podatku od nieruchomości w 2017 roku (wniosek omówiony przez Komisję Budżetu),
- oferta firmy Videoradar,
- zaproszenie do udziału w konferencji w Ciechanowie (9.09.2016) dot. ustawy o rewitalizacji (udział weźmie radna Agata Wójcik),
- zaproszenie na konferencję w Wałbrzychu (19-20.09.2016) organizowaną przez Związek Miast Polskich,
- zaproszenie Mosińsko-Puszczykowskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego na memoriał Tadeusza Jakubiaka,
- zaproszenie na koncert „Argentyńska noc",
- zaproszenie na dożynki do Komornik,
- e-mail od mieszkańca ul. Słonecznej ws. interwencji o odszkodowanie za straty, które spowodowała wichura (z informacji uzyskanych od burmistrza - sprawa jest w trakcie załatwiania).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że zakończyły się Letnie Koncerty Organowe, które - zdaniem przewodniczącej - były fantastycznym wydarzeniem, dlatego warto je kontynuować. Przewodnicząca Rady powiedziała, że specjalne podziękowania, w imieniu Rady Miasta oraz mieszkańców, należą się organiście i organizatorowi koncertów panu Wojciechowi Mazurkowi.
 
Ad 14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że dzisiaj mieszkańcy pytali o sprawę masztu, który miał stanąć w pobliżu torów.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że na ul. Śląskiej maszt nie powstanie, ponieważ wojewoda nie wyraził na to zgody. Maszt prawdopodobnie zostanie postawiony w lesie na granicy Puszczykowa i Mosiny.
Radny Filip Ryglewicz pokazał zdjęcia, na których widać przepełniony kosz na śmieci przy banku przy ul. Poznańskiej i zwrócił się do służb mundurowych o reagowanie w podobnych przypadkach, ponieważ pojawiają się one notorycznie (zwłaszcza latem). Ponadto zasugerował patrolowanie okolic tzw. grzybka.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że uczestniczył w trzech spotkaniach z kom. Tomaszem Maćkowiakiem, podczas których wskazano miejsca, które będą szczególnie kontrolowane. Burmistrz zapewnił, że puszczykowska policja jest bardzo zaangażowana oraz że współpraca z nowym komendantem układa się dobrze. 
 
Wypowiadając się w sprawie modernizacji linii kolejowej, radny Maciej Krzyżański powiedział, że kilka miesięcy temu rozmawiał z projektantem, który zapewniał, że na dworcu w Puszczykówku powstaną schody prowadzące do zabytkowej wiaty. Radny zwrócił się z prośbą o interwencję Miasta w sprawie stawianego wzdłuż dworca płotu.
Radny Maciej Krzyżański zauważył również, że kolorystyka peronów jest szara, a kolor megafonów i lamp nie został zmieniony i jest niebieski.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że od 1 września zacznie kursować nocny autobus (z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę). Informacje w tej sprawie znajdują się na stronie Miasta oraz na stronie ZTM. Wiceburmistrz powiedział, że uruchomienie nocnej linii wymagało zgody i współfinansowania 5 gmin. Później z projektu uruchomienia linii wycofał się Poznań i Komorniki. Koszty, które miałby ponieść Poznań zostały pokryte przez Luboń, natomiast koszty Komornik zostały podzielony między Puszczykowo i Mosinę.  
 
Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że dzisiaj na Facebooku pojawiła się informacja o kurowaniu nocnego autobusu, na temat której bardzo szybko pojawiły się pozytywne komentarze.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz podziękowała za uporządkowanie terenu obok tablicy na skwerze Władysława Tomaszewskiego.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zapowiedział, że planuje się tam również zrobić łańcuch dookoła kamienia z tablicą. 
 
Radny Łukasz Grzonka podziękował za załatanie dziury na boisku Orlik przy ul. Nowe Osiedle, ale dodał, że w miejscu gdzie była dziura, znajduje się zagłębienie kilkucentymetrowe, nadal jest tam nierówno. Usunięcie dziury, nie przywróciło stanu sprzed powstania dziury.
 
Ad 15. Wolne głosy.
Brak.
 
Ad 16. Zamknięcie sesji.
O godz. 20:17 przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zamknęła 21. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
protokolant
/-/ Małgorzata Hempowicz
Przewodnicząca Rady Miasta