Protokół nr 2/14/VII nadzwyczajnej 2. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 4 grudnia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

 

Protokół nr 2/14/VII
nadzwyczajnej 2. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 4 grudnia 2014 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
OB.0002.2.14
 
Godz. rozpoczęcia:  17.05
Godz. zakończenia: 17:45
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz otworzyła 2. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitała gości i radnych oraz stwierdziła quorum (obecnych 11 radnych; usprawiedliwiona nieobecność Radnej Elżbiety Czarneckiej oraz Radnego Władysława Hetmana; chwilowa nieobecność Radnych Jana Łagody i Jakuba Musiała).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz odczytała porządek obrad.
 
Do obradujących dołączył Radny Jan Łagoda (obecnych 12 radnych).
 
Wobec braku wniosków o zmianę porządku obrad, przedstawia się on następująco:
 
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
  3. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego przez Przewodniczącego Terytorialnej Komisji Wyborczej.
  4. Złożenie ślubowania przez radnego.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.  (druk nr 3).
  6. Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego przez Przewodniczącego Terytorialnej Komisji Wyborczej.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła zastępcę przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej - panią Janinę Kozeńską o wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego panu Filipowi Ryglewiczowi.
 
Ad 4. Złożenie ślubowania przez radnego.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że odczyta rotę ślubowania, a następnie Radny Filip Ryglewicz wstanie i wypowie, według swojego wyboru, słowo „ślubuję" lub zwrot „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg".
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz odczytała rotę ślubowania:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".
 
Filip Ryglewicz          - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. (druk nr 3).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, po wpłynięciu wniosku o zatwierdzenie taryf, wójt jest zobowiązany przeprowadzić analizę czy taryfy zostały opracowane zgodnie z przepisami tej ustawy oraz rozporządzeniem Ministra Budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że po przeprowadzeniu konsultacji z przedstawicielami Politechniki Poznańskiej, zostało stwierdzone, że wniosek o zatwierdzenie taryf został złożony zgodnie z ww. rozporządzeniem. W związku z powyższym, skoro wójt nie stwierdził błędów w złożonym wniosku, jest zobowiązany do przedłożenia go Radzie do zatwierdzenia.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że konieczność zwołania sesji nadzwyczajnej w celu rozpatrzenia omawianego projektu uchwały, wynika z konieczności zachowania 45-dniowego terminu od dnia złożenia wniosku. Na prośbę Burmistrza, zaproszono przedstawicieli Aquanetu.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła przedstawicieli Aquanetu o uzasadnienie podwyżek.
 
Wiceprezes Zarządu Spółki Aquanet Michał Fornal poinformował, że przedłożona do zatwierdzenia taryfa jest taryfą dwuczłonową, na którą składa się: cena za 1 m3 wody lub ścieków, odebranych za pośrednictwem kanalizacji oraz opłata abonamentowa. W 2015 roku podwyżka za wodę w gospodarstwach domowych wyniesie 4 proc., a za ścieki 8 proc. Zgodnie z wcześniejszymi kalkulacjami, przyszły rok jest ostatnim, w którym wystąpi 6-procentowa podwyżka. W kolejnych latach podwyżki nie powinny przekraczać 4 proc.
 
Do obradujących dołączył Radny Jakub Musiał (obecnych 13 radnych).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, co miałaby odpowiedzieć mieszkańcowi, który zapytałby o przyczynę tak wysokich cen za wodę i ścieki.
 
Wiceprezes Zarządu Spółki Aquanet Michał Fornal powiedział, że woda butelkowana, kupowana w sklepie kosztuje 1,5 - 2 zł, natomiast litr wody z kranu kosztuje 1,5 gr. Przyznał jednak, że woda z każdym rokiem jest droższa, ale jest także coraz lepszej jakości. Pan Michał Fornal powiedział, że aby świadczyć usługi na wysokim poziomie, konieczne są inwestycje w infrastrukturę oraz dodał, że na tle największych miast w Polsce, pod względem ceny za wodę, Poznań plasuje się w środku stawki (realizacja planu inwestycyjnego Aquanetu powoli dobiega końca, natomiast inni operatorzy dopiero rozpoczynają inwestycje). 
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała dlaczego mieszkańcy Puszczykowa muszą tak dużo płacić za ścieki, pomimo iż w pobliżu znajduje się zlewnia.
 
Wiceprezes Zarządu Spółki Aquanet Michał Fornal powiedział, że w przypadku Puszczykowa lokalizacja zlewni nie daje możliwości korzystania z tzw. „efektu skali", ponieważ do tej niedużej oczyszczalni wpływa stosunkowo niewiele ścieków, co powoduje wyższe koszty ich odbioru.
 
Radna Alfreda Brączkowska stwierdziła, że cena wody i ścieków na terenach w pobliżu Mosiny jest najwyższa w okolicy i np. 5-osobowa rodzina musi zapłacić ok. 600 zł za wodę i ścieki.
 
Wiceprezes Zarządu Spółki Aquanet Michał Fornal powiedział, że taka kwota powstaje zapewne w dłuższym niż 1 miesiąc okresie rozliczeniowym oraz dodał, że 500-600 zł jest bardzo dużą kwotą, wynikającą z bardzo dużego zużycia wody. Pan Michał Fornal powiedział, że dla najuboższych rodzin Spółka Aquanet założyła fundusz wodociągowy, który zapewnia dofinansowanie do rachunku.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał dlaczego stawki dla udziałowców Aquanetu są różne, a Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała jak kształtują się stawki dla wszystkich 10 akcjonariuszy Spółki.
 
Wiceprezes Zarządu Spółki Aquanet Michał Fornal powiedział, że cena za wodę dla wszystkich jest równa. W zakresie ścieków funkcjonują różne zlewnie dla konkretnych obszarów, które generują określone koszty. Na podstawie funkcjonowania tych zlewni tworzone są wnioski taryfowe
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała czy rozważano wprowadzenie jednakowych stawek dla wszystkich akcjonariuszy.
 
Wiceprezes Zarządu Spółki Aquanet Michał Fornal powiedział, że dopiero od 2-3 lat ceny za odbiór ścieków są zróżnicowane, o czym zdecydowali sami akcjonariusze.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że Rada Miasta Puszczykowa będzie naciskać, aby powrócić do rozmów nt. równej stawki dla wszystkich akcjonariuszy.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał ile globalnie mieszkańcy Puszczykowa płacą za wodę i ścieki.
Wiceprezes Zarządu Spółki Aquanet Michał Fornal odpowiedział, że w granicach 5 mln zł.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że we wniosku jest zapis, iż zużycie wody się zmniejsza i następnie zapytała o to, jak zmienia się zużycie wody w Puszczykowie i dlaczego mieszkańcy, którzy dbając o środowisko zużywają mniej wody, muszą za nią więcej płacić.
 
Wiceprezes Zarządu Spółki Aquanet Michał Fornal powiedział, że Spółka Aquanet prowadzi kampanie, w których informuje o cenach wody i jednocześnie zachęca do jej oszczędzania. Pan Michał Fornal dodał, że spadek zużycia wody nie jest duży. Nie jest jednak w stanie powiedzieć jak konkretnie wygląda to w Puszczykowie, ale zaznaczył, że generalnie zużycie wody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi ok. 100 l na dobę.
 
Odpowiadając na pytanie Radnego Łukasza Grzonki, Wiceprezes Zarządu Spółki Aquanet Michał Fornal powiedział, że poza zużyciem wynikającym z wodomierza, wysokość opłaty abonamentowej wynosi 4,44 zł netto (na odbiorcę, czyli na 1 przyłącze) miesięcznie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że bardzo wysoką opłatą dla miasta jest utrzymywanie w gotowości urządzeń przeciwpożarowych (opłata wzrosła o 20 proc.).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński podkreślił, że należy kontynuować temat utworzenia związku międzygminnego i przywrócenia jednolitej stawki opłat za odbiór ścieków.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
Wynik głosowania: „za" - 0, „przeciw" - 13 głosów, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały nie został przyjęty.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że nieprzyjęcie projektu uchwały nie oznacza, że taryfy nie wejdą w życie. Ustawa bowiem mówi, że jeśli w ciągu 45 dni po złożeniu wniosku taryfy nie zostaną zatwierdzone to wchodzą w życie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że wynik głosowania jest sygnałem, iż mając na względzie dobro wszystkich mieszkańców Puszczykowa, Rada Miasta nie godzi się na podwyżki opłat.
 
Ad 6. Zamknięcie sesji.
O godz. 17:45 Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zamknęła 2. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
           Protokolant
/-/ Małgorzata Hempowicz
Przewodnicząca Rady Miasta