Protokół nr 22/20/VIII 22. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 27 października 2020 r. zdalnie przy użyciu systemu wideokonferencyjnego Zoom

RM.0002.22.2020
 
Godzina rozpoczęcia: 17:05
Godzina zakończenia: 19:07
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki otworzył 22. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitał pracowników Urzędu Miejskiego i radnych oraz stwierdził quorum (obecnych 15 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Zgodnie z wnioskiem Komisji Budżetu i i Rozwoju Miasta, sekretarz Maciej Dettlaff złożył wniosek o wykreślenie z punktu 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 – część B (druk nr 205) i wprowadzenie w tym miejscu:Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 – część B oraz ponowienia procedury w niezbędnym zakresie (druk nr 218).
 
Zgodnie z wnioskiem Komisji Budżetu i i Rozwoju Miasta, sekretarz Maciej Dettlaff złożył wniosek o zmianę druku w punkcie 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulicy Mocka i Niwka Stara, obręb Niwka, arkusz 12 z druku 214 na 214a oraz zmianę druku w punkcie 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. z druku 216 na 216a.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad - wykreślenie z punktu 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 – część B (druk nr 205) i wprowadzenie w tym miejscu:Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 – część B oraz ponowienia procedury w niezbędnym zakresie (druk nr 218).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Zmiana porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad - zmiana druku w punkcie 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulicy Mocka i Niwka Stara, obręb Niwka, arkusz 12 z druku 214 na 214a oraz zmiana druku w punkcie 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. z druku 216 na 216a.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Zmiana porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie zatwierdzenia przedstawionego porządku obrad.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 21/20/VIII z dnia 29 września 2020 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 – część B oraz ponowienia procedury w niezbędnym zakresie (druk nr 218).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11 – w dwóch etapach I i II – ETAP II (druk nr 211).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulicy Mocka i Niwka Stara, obręb Niwka, arkusz 12 (druk nr 214a).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 18/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495 P z ul. 3 Maja (druk nr 208).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu (druk nr 209).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Puszczykowo na rok szkolny 2020/2021 (druk nr 210).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 (druk nr 212).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 213).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 149/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta (druk nr 215).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 216a).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 134/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028 (druk nr 217).
 15. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 16. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 17. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 18. Wolne głosy.
 19.  Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 21/20/VIII z dnia 29 września 2020 r.
Radny Krzysztof Paszkowski złożył wniosek o uzupełnienie w projekcie protokołu z poprzedniej sesji jego wypowiedzi w punkcie 20. Wolne głosy dotyczącej utrzymania zieleni na terenie miasta.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przypomniał, że radni otrzymują projekt protokół dwa tygodnie po sesji i do czasu kolejnej sesji mają możliwość zgłaszania wniosków o jego uzupełnienie.
 
Radny Krzysztof Paszkowski poinformował, że wysłał w tej sprawie wiadomość e-mail do Biura Rady Miasta.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki odpowiedział, że nie widział wiadomości radnego.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że przewodniczący może przeprowadzić głosowanie za przyjęciem protokołu i zgodnie z wnioskiem radnego Krzysztofa Paszkowskiego zostanie on uzupełniony we wskazanym zakresie. Sekretarz dodał, że do Biura Rady Miasta nie wpłynęła wiadomość radnego Krzysztofa Paszkowskiego w sprawie uzupełnienia projektu protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr 21/20/VIII z dnia 29 września 2020 r.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Protokół nr 21/20/VIII został przyjęty jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 – część B oraz ponowienia procedury w niezbędnym zakresie (druk nr 218).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 – część B oraz ponowienia procedury w niezbędnym zakresie.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawiedokonania zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 – część B oraz ponowienia procedury w niezbędnym zakresie (druk nr 218).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 205/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11 – w dwóch etapach I i II – ETAP II (druk nr 211).
Projektant Agnieszka Podgórska przedstawiła projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11 – w dwóch etapach I i II – ETAP II.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11 – w dwóch etapach I i II – ETAP II (druk nr 211).
Wynik głosowania: „za” - 11 głosów, „przeciw” - 3, „wstrzymało się” - 1.
Uchwała Nr 206/20/VIII została przyjęta.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulicy Mocka i Niwka Stara, obręb Niwka, arkusz 12 (druk nr 214a).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulicy Mocka i Niwka Stara, obręb Niwka, arkusz 12.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulicy Mocka i Niwka Stara, obręb Niwka, arkusz 12 (druk nr 214a).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 207/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 18/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495P z ul. 3 Maja (druk nr 208).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawiezmiany uchwały Nr 18/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495P z ul. 3 Maja.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawiezmiany uchwały Nr 18/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495P z ul. 3 Maja (druk nr 208).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 208/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu (druk nr 209).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu (druk nr 209).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 209/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Puszczykowo na rok szkolny 2020/2021 (druk nr 210).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały wsprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Puszczykowo na rok szkolny 2020/2021.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, jaka liczba dzieci, młodzieży i uczniów jest dowożona w tym roku szkolnym przez rodziców samodzielnie do placówek szkolno-wychowawczych.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że aktualnie dowozy indywidualne są realizowane prze dwie rodziny, pozostałe dzieci są dowożone do Mosiny oraz Poznania przez transport zorganizowany przez Miasto Puszczykowo.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał, czy w przyszłym roku szkolnym 2020/2021 będzie istniała możliwość porównania średnich cen paliwa z tymi na stacji paliw BP w Łęczycy. Radny zauważył, że stawki mogą być korzystniejsze niż średnia cen paliw w gminie Mosina.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że istnieje taka możliwość oraz dodał, że stacja paliw BP w Łęczycy powstała niedawno.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Puszczykowo na rok szkolny 2020/2021 (druk nr 210).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 210/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 (druk nr 212).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
 
W imieniu burmistrza, sekretarz Maciej Dettlaff zgłosił autopoprawkę polegającą na zmianie w§ 12. załącznika do projektu uchwały minimalnej kwoty na realizację zadań objętych Programem w roku 2021 r. z 500.000 zł na 400.000 zł.
 
Radna Maria Michałowska zapytała, czy organizacje pozarządowe zgłaszały uwagi do projektu Programu.
 
Sekretarz Maciej Dettlaffodpowiedział, że organizacje nie wniosły uwag do projektu Programu.
 
Radna Barbara Kamińska zapytała o formę konsultacji z organizacjami pozarządowymi.
 
Sekretarz Maciej Dettlaffodpowiedział, że zgodnie z dotychczasową praktyką dokument został przesłany organizacjom pozarządowym za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 (druk nr 212 z autopoprawkami).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 211/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 213).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
 
Przewodniczący Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych Filip Ryglewicz poinformował, że posiedzenie Kapituły odbyło się 16.10.2020 r. i w jego wyniku podjęto decyzję o przyznaniu Nagród oraz podziale puli 20.000 zł. W bieżącym roku wpłynęło 57 wniosków. W wyniku obrad Kapituły postanowiono o przyznaniu nagród pieniężnych wszystkim wnioskodawcom w trzech kategoriach finansowych:
 1. 800 zł (brutto) – 10 nagrodzonych,
 2. 350 zł (brutto) – 24 nagrodzonych,
 3. 150 zł (brutto) – 23 nagrodzonych.
 
Członek Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych Mariusz Frąckowiak wymienił niektóre z osiągnięć uczniów nagrodzonych najwyższą nagrodą:
 1. Sebastian Ratajczyk – nagrodzony za osiągnięcia sportowe, m.in. w październiku 2019 r. zdobył srebrny medal na Mistrzostwach Świata w Irlandii w Muay Thai (boks tajski), srebrny medal Mistrzostw Polski „IFMA” 2019 oraz srebrny medal Mistrzostw Europy. Został powołany do kadry Polski ISKA na Mistrzostwa Świata 2020 USA, Floryda.
 2. Jakub Standar – nagrodzony za osiągnięcia sportowe, m.in. odnosi sukcesy wojewódzkie i krajowe w badmintonie (indywidualnie i w deblu). Mistrz Wielkopolski w kategorii junior młodszy. Zajął 1. miejsce w Krajowym Turnieju Juniorów Młodszych w Lubniewicach.
 3. Julia Dziamska – nagrodzona za osiągnięcia sportowe, m.in. zdobycie tytułu halowej mistrzyni Polski w biegu na 200 m w kategorii juniorek młodszych.
 4. Igor Ptak – nagrodzony za osiągnięcia naukowe, m.in. zdobycie tytułu Laureata Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego oraz Laureata Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego. Jest także Finalistą Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego oraz Finalistą Ogólnopolskiej Olimpiady Informatycznej Juniorów.
 5. Antonina Łęcka – nagrodzona za osiągnięcia sportowe, m.in. jest członkinią kadry narodowej w golfie, mistrzynią woj. lubuskiego oraz zajęła 5. miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorek. Jest także Klubową wicemistrzynią Polski oraz zajmuje 3. miejsce w rankingu Polskiego Związku Golfa w kategorii juniorek.
 6. Bartosz Karasiński – nagrodzony za osiągnięcia sportowe, m.in. zajął 2. miejsce w skoku w dal podczas Mistrzostw Polski U20 oraz 3. miejsce w skoku w dal i 7. miejsce w trójskoku podczas Halowych Mistrzostw Polski.
 7. Wiktoria Rutkowska – nagrodzona za osiągnięcia sportowe, m.in. została deblową mistrzynią Polski podczas Młodzieżowych Mistrzostw Polski U23 oraz zajęła 2. miejsce w grze mieszanej. Uczestniczka cyklu turniejów LOTOS PZT Polish Tour, gdzie zdobyła 3 brązowe medale w grze deblowej.
 8. Kuba Zagórski – nagrodzony za osiągnięcia naukowe, m.in. zdobycie tytułu Laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego oraz zwycięstwo Ogólnopolskiego Konkursu języka niemieckiego Weltsprachen Kinder.
 9. Gracjana Jankowska – nagrodzona za osiągnięcia sportowe, m.in. zajęcie 3. miejsca w biegu na 400 m przez płotki i 2. miejsca w sztafecie 4x400 m na Mistrzostwach Wielkopolski. W Ogólnopolskim Finale Ligi Lekkoatletycznej zajęła 3. miejsce w biegu na 400 m i 1. miejsce w sztafecie 4x100 m (oraz 1. miejsce drużynowo).
 10. Anna Maik – nagrodzona za osiągnięcia naukowe, m.in. uzyskanie średniej ocen 6,0 oraz zdobycie tytułu Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego.
 
Przewodniczący Tomasz Potocki podziękował pracownikom Biura Rady Miasta za posegregowanie i przygotowanie na potrzeby obrad Kapituły opisów dotyczących osiągnięć wnioskodawców oraz dodał, że jeszcze nie ustalono, czy i w jakiej formie zostanie w tym roku przeprowadzona uroczystość wręczenia Nagród.
 
Radna Alfreda Brączkowska zaproponowała wysłanie nagród pocztą, jeśli zorganizowanie gali wręczenia nagród nie będzie możliwe ze względu na pandemię koronawirusa.
 
Przewodniczący Tomasz Potocki poinformował, że rodziny nagrodzonych uczniów w poprzednich latach doceniały formę wręczenia Nagród. Jeśli przepisy związane z pandemią umożliwią zorganizowanie uroczystości, to przewodniczący Tomasz Potocki wolałby, aby zachowano dotychczasową formę wręczania Nagród.
 
Radny Krzysztof Paszkowski zgłosił uwagę, że nazwa „Nagroda Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych” powinna zostać zmieniona, ponieważ nagradzani są uczniowie, którzy wyróżniają się w nauce, sporcie i działalności społecznej. Radny dodał, że uczniowie uzdolnieni nie zawsze odnoszą sukcesy.
 
Przewodniczący Tomasz Potocki odpowiedział, że Kapituła weryfikuje, czy i w jakiej wysokości przyznać nagrodę wnioskodawcy. Odbywa się to na podstawie analizy wykazanych przez wnioskodawców osiągnięć. Przewodniczący poprosił przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu o zajęcie się wnioskiem radnego Paszkowskiego w sprawie zmiany nazwy Nagrody.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 213).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 212/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 149/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta (druk nr 215).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 149/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawiezmiany uchwały Nr 149/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta (druk nr 215).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 213/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 216a).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r., informując o zmianach:
 
w dochodach:
1. Dział 756:
1) zmniejszono o kwotę 60.000 zł dochody z tytułu podatku od nieruchomości,
2) zmniejszono o kwotę 40.000 zł dochody z tytułu CIT,
3) zwiększono o kwotę 50.000 zł dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn,
4) zmniejszono dochody z tyt. odsetek o kwotę 10.924,25 zł.
2. Dział 600:
1) zmniejszono dochody z Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 30.502,97 zł,
2) zwiększono dochody z tytułu dotacji z Powiatu Poznańskiego na realizację zadań na drogach powiatowych o kwotę 84.851 zł,
3) zwiększono dotację ze środków europejskich na realizację projektu pn.: Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą o kwotę 212.642,88 zł.
3. Dział 900: Dokonano zmian w zakresie dochodów związanych z realizację projektu pn.: Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las:
1) przesunięto kwotę dochodów w wysokości 70.365 zł z dochodów majątkowych do dochodów bieżących,
2) zmniejszono kwotę dotacji ze środków europejskich o kwotę 26.066,66 zł (w związku z mniejszymi kosztami realizacji zadania).
 
w wydatkach:
 1. Rozdział 60004: zwiększono o kwotę 110.000 zł dotację dla Miasta Poznania na realizację zadania w zakresie transportu publicznego (ZTM).
 2. Rozdział 60014: zmniejszono o kwotę 50.000 zł wydatki na pomoc finansową na budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495 P z ul. 3 Maja (przesunięcie zakończenia realizacji zadania na 2021 r.).
 3. Rozdział 60018: zmniejszono o kwotę 50.000 zł wydatki na program budowy dróg.
 4. Rozdział 70005: Wprowadzono wydatki w kwocie 16.000 zł na wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Poznańskiej 1.
 5. Rozdział 80104-80149 zwiększono o kwotę 200.000 zł wydatki na dotacje w zakresie opieki przedszkolnej.
 6. Rozdział 90095: zmniejszono o kwotę 46.870 zł wydatki na realizację projektu: Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las.
 
W imieniu burmistrza, skarbnik Piotr Łoździn zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały polegającą na wprowadzeniu zmiany po stronie dochodowej i wydatkowej w rozdziale 85504 w kwocie 3.400,00 zł po stronie dochodowej są to środki z Funduszu Pracy i po stronie wydatkowej są to środki w tej samej kwocie, jako wynagrodzenie asystenta rodziny. Zmiana nie wpłynie na ogólną sumę dochodów i wydatków.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potockipoprosił, aby projekty uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej zostały omówione jednocześnie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawiezmiany uchwały Nr 134/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zgłosił, że, w uzasadnieniu projektu uchwały budżetowej wskazano zmniejszenie o kwotę 46.870 zł wydatków na realizację projektu pn.: Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las, natomiast w załączniku nr 3 do uchwały wskazano zmniejszenie wydatków o kwotę 46.235 zł. Radny zapytał skąd wynika różnica 635 zł.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że kwota 46.870 zł dotyczy środków finansowania zewnętrznego, natomiast kwota 46.235 zł dotyczy środków własnych. Uzasadnienie zostanie doprecyzowane.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projektów uchwał.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 216a z autopoprawkami).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 214/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 134/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028 (druk nr 217).
Ww. projekt uchwały został omówiony w poprzednim punkcie porządku obrad.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 134/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028 (druk nr 217).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 215/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 15. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek, wiceburmistrz Władysław Ślisiński, sekretarz Maciej Dettlaff, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska oraz komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Ad 16. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że od ostatniej sesji Rady Miasta nie wpłynęły żadne wnioski oraz pisma.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że w związku ze złożoną w ubiegłym miesiącu skargą na bezczynność w sprawie dokonania wycinki 3 drzew przy ul. Jackowskiego (w związku z zakończonym remontem chodnika i trwającym remontem jezdni):
- zostało wysłane pismo przekazujące ww. skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu,
- skarżący został poinformowany, że skarga została przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
 
Ad 17. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że od ostatniej sesji Rady Miasta nie wpłynęły żadne interpelacje oraz zapytania radnych.
 
Ad 18. Wolne głosy.
Radny Filip Ryglewicz zapytał, kiedy nastąpi zakończenie remontu grobli (wraz z zamontowaniem oświetlenia).
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, kiedy zostanie zamontowany fotoradar przy drodze wojewódzkiej nr 430 (w okolicy przejścia dla pieszych przy ul. Podgórnej).
 
Radny Filip Ryglewicz zgłosił, że słupek żeliwny przy kiosku na ul. Poznańskiej jest przekrzywiony. Radny zaproponował jego demontaż lub ponowne przytwierdzenie do gruntu.
 
Radny Filip Ryglewicz poinformował, że bardzo go cieszy, iż w ostatni weekend miało miejsce sprzątanie liści na terenie miasta (również na bocznych ulicach).
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał, czy udało się ustalić termin wizyty radnych na placu budowy na grobli.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska odpowiedziała, że ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu jest przeciwny zorganizowaniu spotkania z radnymi na placu budowy. Pani Jagoda Andrzejewska poinformowała, że radni mają możliwość zadawania pytań ZDP w Poznaniu za pośrednictwem Urzędu Miejskiego. Termin realizacji zadania upływa 23.11.2020 r.
 
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski odpowiedział na pytanie, że Inspekcja Transportu Drogowego zamiast instalowania fotoradaru planuje objąć ul. Wysoką (droga wojewódzka nr 430) pomiarem średnim. Prędkość pojazdów byłaby mierzona na odcinku od wjazdu do wyjazdu z miasta (nie podano daty rozpoczęcia działania urządzeń).
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że kwestia słupków żeliwnych zgłoszona przez radnego Filipa Ryglewicza została odnotowana.
 
Radny Jan Łagoda zaproponował wyznaczenie miejsc parkingowych na odcinku od wjazdu do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w kierunku ul. Dąbrowskiego lub alternatywnie wprowadzenie zakazu parkowania na tym obszarze. Obecnie wyjazd z ul. Brewińskiego utrudniają nieprawidłowo parkujące samochody.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że aby zrealizować wniosek radnego konieczne jest uzyskanie zgody Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu. Propozycja radnego zostanie zgłoszona do właściwego wydziału Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
 
Radny Jan Łagoda uzupełnił swoją wypowiedź, tłumacząc dlaczego wyznaczenie miejsc parkingowych jest według niego alternatywą wobec całkowitego zakazu parkowania. Ostatnie miejsce parkingowe przed skrzyżowaniem może być wyznaczone w taki sposób, aby parkujące pojazdy nie utrudniały widoczności wyjeżdżającym z ul. Brewińskiego. Radny podkreślił, że kwestia parkowania w rejonie szpitala powinna zostać uregulowana. Jako kolejną kwestię wymagającą uregulowania podał samochody parkujące wzdłuż ul. Kraszewskiego, które utrudniają przejazd ulicą. Aby dwa pojazdy mogły się minąć jeden z nich musi zjechać w bramę i przepuścić nadjeżdżający z naprzeciwka (ul. Kraszewskiego jest drogą dwukierunkową).
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przypomniał, że minimalną odległość parkowania od skrzyżowania określają przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zakazane jest zatrzymywanie się pojazdów w odległości mniejszej niż 10 m od skrzyżowania.
 
W związku z mijającym okresem gwarancji wykonanych na zakolu Warty nasadzeń radny Krzysztof Paszkowski, zapytał czy radni, szczególnie członkowie Komisji Spraw Społecznych, będą mogli wziąć udział w odbiorze pogwarancyjnym nasadzeń.
 
Radny Krzysztof Paszkowski przypomniał, że mija rocznica złożenia przez niego pisma do Urzędu Miejskiego w sprawie ustalenia kompetencji autora projektu oraz wykonawcy inwestycji na zakolu Warty. Radny poinformował, że wysłał do Urzędu Miejskiego wiadomość e-mail, w której przedstawił ustalone przez siebie informacje z prośbą o ich potwierdzenie. Zgodnie z ustaleniami radnego pani Agnieszka Niedośpiał będąca autorem projektu jest absolwentką technikum ekonomicznego oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości, natomiast pani Justyna Krupa-Gust jest absolwentką Politechniki Poznańskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych.
 
Radny Krzysztof Paszkowski zauważył, że do dzisiaj nie otrzymał odpowiedzi, na inne zadane przez niego pytania, m.in. jakie kompetencje miał ornitolog konsultujący skrzynki lęgowe dla ptaków zamontowane na zakolu Warty, a także nie przekazano mu informacji o planie rozmieszczenia skrzynek. Zdaniem radnego skrzynki powinny być wyczyszczone po sezonie lęgowym, a trudno zlecać ich czyszczenie nie znając ich dokładnej lokalizacji.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że okres gwarancyjny wykonanych prac kończy się z początkiem listopada i pierwsze spotkania w tej sprawie już się odbyły. Zostały wyznaczone rośliny do nasadzeń dodatkowych w miejscach, gdzie pierwotnie posadzone rośliny się nie przyjęły. Końcowy odbiór jest planowany na początek listopada.
 
Radny Krzysztof Paszkowski powiedział, że interesuje go skład komisji dokonującej odbioru pogwarancyjnego. W dotychczas otrzymanych przez radnego protokołach wskazano enigmatycznie, że część posadzonych drzew wyschła. Nie podano powodu takiego stanu. Radny poinformował, że jeżeli po posadzeniu drzewo nie wypuściło liści, to sadzonka była uszkodzona już w momencie sadzenia. Nie przyjęły się różne gatunki drzew, nie tylko takie jak olsza czarna, która wymaga terenów zalewowych, ale także jarząb, który jest odporny na warunki glebowe. Radny zapytał, kto będzie brał udział w odbiorze.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał, czy radny Krzysztof Paszkowski mógłby być jednym z członków takiej komisji.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że to w zasadzie nie jest odbiór prac, a jedynie uzupełnienie roślin, które zostały usunięte przez wykonawcę. Do tej sprawy nie będzie powołana komisja, natomiast radny zostanie poinformowany o terminie ostatecznego zakończenia prac. Sekretarz poinformował, że większość wśród gatunków roślin, które się nie przyjęły stanowiła olsza czarna, w jej miejscu posadzone zostaną gatunki, które przyjęły się na terenie zakola Warty.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że od 29.10.2020 r. rusza program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie organizowany przez Powiat Poznański. Z bezpłatnych szczepień mogą skorzystać mieszkańcy powiatu poznańskiego, którzy ukończyli 65 lat. W Puszczykowie na szczepienia można się zapisać w przychodni Medicor, ul. Kraszewskiego 11.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał, jaką kwotę na dzień dzisiejszy Miasto przeznaczyło na rzecz waliki z pandemią koronawirusa (w maju br. była to kwota 96.000 zł) oraz czy jesteśmy przygotowaniu, aby ponosić kolejne wydatki na ten cel.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że Miasto otrzymuje wsparcie w zakresie środków dezynfekcyjnych oraz ochrony indywidualnej od Wojewody Wielkopolskiego. Natomiast sytuacja związana z pandemią koronawirusa jest dynamiczna. Na skutek wykrycia przypadków zachorowań wśród nauczycieli, Szkoła Podstawowa nr 2 będzie zamknięta do 2.11.2020 r. Zadecydowała o tym dyrekcja placówki w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że kwota przeznaczona na przeciwdziałanie koronawirusowi nie jest tak wysoka, jak ubytek dochodów. Większym problemem dla miasta jest zmniejszenie wpływów podatkowych, które w bieżącym roku wyniesie ok. 1.500.000 zł. Skarbnik dodał, że na zakup środków ochrony indywidualnej kwoty są przeznaczane na bieżąco, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem. Zabezpieczano środki w budżecie na zatrudnienie dodatkowych służb porządkowych w szkołach podstawowych.
 
Radny Piotr Guziałek zapytał, czy w związku z pandemią koronawirusa Komisja Rewizyjna będzie obradować w Urzędzie Miejskim.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Teuschner odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie widzi przeszkód, aby najbliższe posiedzenie komisji odbyło się zgodnie z planem. Jeżeli liczba zachorowań gwałtownie wzrośnie, to posiedzenie zostanie przełożone o kolejne 7 dni.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał, kiedy zostanie wybudowana ul. Kosińskiego. Ulica na odcinku od ul. Żupańskiego do ul. Piaskowej jest w bardzo złym stanie, który pogorszył się po ostatnich gwałtownych deszczach.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska odpowiedziała, że budowa ul. Kosińskiego musi być połączona z uzyskaniem decyzji ZRID na budowę zbiornika retencyjnego, do którego planowane jest podłączenie części miasta. Na wydłużenie czasu budowy ulicy ma również wpływ dokonanie podziałów, a następnie wykup nieruchomości pod drogę. Pani Jagoda Andrzejewska poinformowała, że inwestycja zostanie zrealizowana najwcześniej w przyszłym roku.
 
Ad 19. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował o terminie kolejnej sesji, która odbędzie się w dniu 24 listopada 2020 r.
 
O godzinie 19:07 przewodniczący Rady Tomasz Potocki zamknął 22. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
 
protokołowała
/-/ Kamila Stoińska
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki