Protokół nr 22/16/VII 22. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 27 września 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 22/16/VII
22. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 27 września 2016 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0002.22.2016
 
Godz. rozpoczęcia:    17:00
Godz. zakończenia:    21:12
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapowiedziała, że przed rozpoczęciem sesji nastąpi przekazanie sprzętu dla OSP.
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że 12 września br. w Bolechowie podczas pikniku pn. „Bezpieczni w powiecie poznańskim" wicestarosta poznański Tomasz Łubiński przekazał dla puszczykowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej piłę do cięcia drewna.
Prezes OSP Puszczykowo Gniewko Niedbała podziękował burmistrzowi i Starostwie Powiatowemu oraz powiedział, że sprzęt będzie bardzo przydatny.    
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz otworzyła 22. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitała licznie przybyłych mieszkańców, pracowników Urzędu Miejskiego i radnych oraz stwierdziła quorum (obecnych 13 radnych; chwilowa nieobecność radnego Jana Łagody i Macieja Krzyżańskiego).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zgłosiła wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu 4, tj. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - w dwóch etapach: A i B (druk nr 156). Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że wykreślenie powyższego punktu jest niezbędne, ponieważ podczas posiedzenia Komisji Rozwoju w dniu 15 września został złożony wniosek formalny poparty przez wszystkich radnych o treści (odczytany w całości):
 
My, niżej podpisani radni Rady Miasta Puszczykowa, zwracamy się z wnioskiem formalnym o dokonanie podziału na dwa etapy A i B projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (projekt z 07.07.2016 r.) dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3, zgodnie z Uchwałą Nr 179/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dn. 1 kwietnia 2009 r.
 
Wnioskujemy o sporządzenie projektu uchwały w sprawie mpzp dla terenu objętego etapem A (Dworcowa, Kościuszki, Solskiego, Moniuszki - zachodnia krawędź pasa drogowego), z wersji projektu 3, który został publicznie wyłożony 11.07.2016 r. (wersja z 07.07.2016 r.).
Projekt uchwały o zatwierdzenie tego planu prosimy przygotować pod głosowanie na sesji Rady Miasta Puszczykowa na dzień 27 września 2016 r.
 
Wnioskujemy o zawieszenie prac dla etapu B (Dworcowa, Moniuszki, teren PKP, południowa granica działek 252/7 i 252/8) do czasu uzyskania dokładnej analizy obciążenia ruchem komunikacyjnym (samochodowym i kolejowym) skrzyżowania Dworcowa/Moniuszki.
Analiza taka winna brać pod uwagę przede wszystkim bezpieczeństwo pieszych o kierowców pojazdów samochodowych, płynność ruchu w kontekście przejazdu kolejowego, dojazd do szpitala, uciążliwość dla mieszkańców okolicznych posesji, bliskość szkół i kościoła, nieuchronne zamknięcie przejazdu przez tory kolejowe na ul. 3 Maja.
Wnioskujemy o sporządzenie takiej analizy. 
Podpisano:
1.       Elżbieta BIJACZEWSKA
2.       Elżbieta CZARNECKA                                                                                
3.       Władysław HETMAN
4.       Małgorzata HEMPOWICZ              
5.       Jan ŁAGODA                  
6.       Tomasz POTOCKI                             
7.       Filip RYGLEWICZ
8.       Małgorzata SZCZOTKA
9.       Ryszard TEUSCHNER
10.     Agata WÓJCIK
11.     Alfreda BRĄCZKOWSKA                
12.     Dorota ŁUCZAK-DYDOWICZ
13.     Jakub MUSIAŁ
14.     Maciej KRZYŻAŃSKI
15.     Łukasz GRZONKA         
 
O godz. 17:08 do obradujących dołączył radny Jan Łagoda (obecnych 14 radnych).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że przygotuje projekt uchwały związany z wnioskiem formalnym radnych. Przewodnicząca Rady poinformowała, że właściwie taki projekt został już przygotowany na dzisiejszą sesję, ale w związku z tym, że radni wnioskowali o przeprowadzanie analizy ruchu drogowego (istniejąca analiza natężenia ruchu nie jest kompletna, nie obejmuje wszystkich aspektów ani perspektywicznego spojrzenia na całość obszaru) i koniecznym wydaje się spotkanie z projektantem analizy ruchu oraz projektantką planu i uzgodnienie szczegółów na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji, które proponuje przeprowadzić 4 października o godz. 17.00.
 
O godz. 17:11 do obradujących dołączył radny Maciej Krzyżański (obecnych 15 radnych).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła radcę prawnego Szymona Muszyńskiego o wyjaśnienie spraw związanych z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i złożonym przez radnych wnioskiem.
 
Radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że po zakończeniu prac nad mpzp burmistrz przedkłada projekt planu pod obrady Rady. W trakcie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu pojawiły się uwagi mieszkańców, które nie zostały uwzględnione przez organ wykonawczy. W związku z tym, dzisiejsza sesja musiałaby wyglądać w ten sposób, że - zgodnie z orzeczeniem NSA (wyrok z 23.03.2011 r.) - każda zgłoszona i nieuwzględniona uwaga musiałaby być rozpatrywana i głosowana indywidualnie (w indywidualnej uchwale). Radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że aby zaoszczędzić tej pracy i przygotować tylko jedną uchwałę, na którą pozwala art. 19 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w sprawie konieczności dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu miejscowego, pani przewodnicząca Rady Miasta zaproponowała takie rozwiązanie, iż 4 października odbędzie się wspólne posiedzenie komisji, podczas którego radni jeszcze raz przyjrzą się uwagom zgłoszonym przez mieszkańców i podjęta zostanie decyzja w jakim zakresie zostaną wprowadzone zmiany w projekcie mpzp. Po uwzględnieniu (lub nieuwzględnieniu) tych uwag, stosowny projekt uchwały powróci na sesję w kształcie uzgodnionym między organem wykonawczym a organem stanowiącym, czyli Radą Miasta Puszczykowa.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że tytuł proponowanej uchwały brzmiałby: „w sprawie dokonania zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego", ale w związku z tym, że jest zbyt dużo tematów do omówienia, propozycja wycofania z porządku obrad punktu 4 wydaje się jak najbardziej zasadna.
 
Radna Agata Wójcik powiedziała, że pełna jest sprzecznych uczuć dodając, że nie zwykła składać podpisu i swojej akceptacji pod czymś, do czego nie jest przekonana oraz że sygnowanie przez nią i pozostałych radnych wniosku formalnego w dniu 15 września nakłada zobowiązanie, aby sprawa rozstrzygnęła się jak najszybciej, ponieważ każda zwłoka sprzyja inwestorom a dodatkowe spotkania (komisje) generują dodatkowe koszty. Radna Agata Wójcik uważa, że Rada jest zobowiązana do procedowania, ponieważ swoim podpisem zobowiązała się do jak najszybszego nadania biegu sprawie. Radna dodała, że nie jest pewna, czy obecne rozwiązanie satysfakcjonuje mieszkańców oraz czy każdy rozumie niuans tej sprawy.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że właśnie z tego powodu poprosiła radcę prawnego o wyjaśnienia dotyczące procedury uchwalania planu. Przewodnicząca Rady powiedziała, że w związku z tym, iż we wniosku radni zwracają się o dokonanie analizy ruchu i zawieszenie prac nad etapem B, to wydaje się, że zasadnym jest rozpatrzenie wszystkich problemów na wspólnym posiedzeniu komisji za tydzień.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że każdy spośród radnych został wybrany przez mieszkańców w demokratycznych wyborach i każdy podpisał się pod wnioskiem z 15 września, ażeby przygotować dwa projekty uchwał - jeden dotyczący części A (która jest uzgodniona) i drugi dotyczący części B (co do której nie ma uzgodnienia). Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że przewodnicząca Rady poinformowała wcześniej, że gotowy jest już projekt uchwały, będący proceduralnie potwierdzonym wnioskiem formalnym wszystkich radnych i zapytała, dlaczego nie może on być w tej chwili rozpatrywany. 
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że wniosek radnych jest aktualny i będzie procedowany. Przewodnicząca Rady dodała, że wniosek upoważnia burmistrza do przygotowania projektu planu dotyczącego części A do wyłożenia. Natomiast szczegóły etapu B (związane również z wnioskiem o wykonanie analizy natężenia ruchu) zostaną omówione i ustalone za tydzień.
 
Radna Agata Wójcik powiedziała, że w porządku obrad dzisiejszej sesji znajduje się wielostronicowy projekt uchwały ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP. Radna powiedziała, że jest to jeden z najważniejszych punktów dzisiejszych obrad, który zgromadził tak licznie przybyłych mieszkańców.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że radca prawny wyjaśnił, dlaczego ten projekt uchwały nie może być dzisiaj rozpatrywany (zgodnie z wnioskiem radnych).
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że jeśli wniosek zostanie przegłosowany, to zwraca się z prośbą, aby wspólne posiedzenie komisji odbyło się o godz. 18.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad wnioskiem o wykreślenie punktu 4 porządku obrad, tj. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - w dwóch etapach: A i B (druk nr 156).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Punkt 4 został wykreślony z porządku obrad.
 
Skarbnik Piotr Łoździn złożył wniosek o zmianę porządku obrad, polegającą na zmianie projektu uchwały ws. zmian w uchwale budżetowej z druku nr 160 na druk nr 160a. Nowy projekt uchwały został omówiony na wczorajszym posiedzeniu Komisji Budżetu, a zmiany wynikają z konieczności wprowadzenia środków z kilku dotacji. Skarbnik dodał, że czytelniej będzie wprowadzić nowy projekt uchwały zamiast zgłaszać liczne autopoprawki.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r. (druk nr 160a).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie druku nr 160a w miejsce druku nr 160. 
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Wniosek o zmianę porządku obrad został przyjęty.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z uwzględnieniem przyjętych zmian.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 21/16/VII z 23 sierpnia 2016 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12 (druk nr 161).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa (druk nr 155a).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puszczykowo na lata 2016-2020 (druk nr 159).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (druk nr 158).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 153).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 101/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 157).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 75/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku (druk nr 154).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r. (druk nr 160a).
 12. Sprawozdanie radnej Agaty Wójcik z uczestnictwa w konferencji Związku Miast Polskich w Ciechanowie nt. ustawy krajobrazowej. 
 13. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 14. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 15. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 16. Wolne głosy.
 17. Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 21/16/VII z 23 sierpnia 2016 r.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że dzisiaj o godz. 16:02 wpłynęła uwaga do protokołu radnego Łuksza Grzonka.
Sekretarz Maciej Dettlaff odczytał zgłoszoną uwagę (rozszerzony fragment protokołu).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 21/16/VII z 23 sierpnia 2016 r. z uwzględnieniem zgłoszonej zmiany.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Protokół nr 21/16/VII został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12 (druk nr 161).
Kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła ww. projekt uchwały informując, że jest on bezpośrednio związany z wnioskiem właściciela działki nr 878/4, położonej przy ul. Kraszewskiego i Szpitalnej w sąsiedztwie hotelu przy szpitalu. Wniosek dotyczy budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze i parkingiem podziemnym. W pierwszej wersji wniosek dotyczył trzech budynków 6-kondygnacyjnych, a w kolejnej dwóch budynków 7-kondygnacyjnych (z usługami w parterze i parkingiem podziemnym na ok. 115 miejsc). Kierownik Alina Stempniak powiedziała, że już wstępna analiza wskazała na przekroczone parametry dopuszczalnej zabudowy, nieodpowiadające sąsiedniej zabudowie jednorodzinnej, 2-kondygnacyjnej i wolno stojącej o całkowicie odmiennej funkcji i gabarytach. Ponadto nieprawidłowy byłby sposób zapewnienia miejsc parkingowych. Po dokonaniu tej wstępnej analizy, Urząd zlecił przygotowanie analizy urbanistycznej, która wykazała co najmniej dwa niespełnione warunki z pięciu koniecznych, które potrzebne są do uzyskania zgody na wydanie warunków zabudowy. W związku z tym, przygotowany został projekt decyzji o odmowie wydania warunków, który został wysłany do stron. Jednocześnie burmistrz poinformował Radę Miasta o złożonym wniosku oraz propozycji przystąpienia do sporządzenia planu dla działki, będącej przedmiotem wniosku. Biorąc pod uwagę liczne wnioski mieszkańców o sporządzenie planu dla większego terenu oraz wniosek Komisji Rozwoju o objęcie planem również jak największego terenu w południowej części, przygotowany został projekt uchwały obejmujący ok. 110 ha (dotąd nieobjęte planem), które będą graniczyły z terenami posiadającymi mpzp.  
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że projekt uchwały był szczegółowo omawiany na posiedzeniu Komisji Rozwoju, ale poprosiła o wyjaśnienie, dlaczego teren, który ma zostać objęty planem, ma sięgać aż do ul. Mocka w Mosinie i zapytała, czy są to jeszcze tereny Puszczykowa. Przewodnicząca Rady zapytała również o historię terenu, który sięga do granicy lasu przy ul. Mocka.
 
Kierownik Alina Stempniak powiedziała, że proponuje się sporządzić plan dla wskazanego terenu, ponieważ pozostały obszar jest już objęty planem. Południowe tereny leżały kiedyś w obrębie WPN-u, ale po zmianie ustawy o granicach parku, w 1997 r. zostały wyłączone z Parku. Wówczas WPN nie był zainteresowany tymi terenami, które pozostały we władaniu Skarbu Państwa. Nie tylko Puszczykowo było zainteresowane przejęciem tych terenów, choć nie udało się to ani naszej gminie ani gminom sąsiednim. Obecnie nadal należą do Skarbu Państwa, choć WPN stara się je odzyskać i ciągle toczy się postępowanie w tej sprawie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, jaki status mają działki zlokalizowane na południu wskazanego terenu.
Pan Waldemar Luther z referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami powiedział, że są to działki, które zostały uwidocznione w ewidencji gruntów dopiero po próbach przejęcia terenu przez Miasto (geodezyjnie zostały wydzielone w 1948 r. przez ówczesny powiat śremski). Odszukano kilkadziesiąt ksiąg wieczystych i Urząd stara się odszukać właścicieli działek, ale jest to bardzo skomplikowane i trudne do zweryfikowania (właściciele najprawdopodobniej już nie żyją). Na razie udało się przejąć cześć drogi (biegnącej w poprzek tego terenu) i ustalić trzech spadkobierców. Urząd próbuje wnioskować do wojewody o przejęcie działek na rzecz Miasta Puszczykowa. Z powodu braku mpzp trudno jest udowodnić wojewodzie, że teren jest Miastu do czegoś faktycznie potrzebny. 
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, czy fakt, że część terenu (którego właścicieli nie udało się jeszcze ustalić) został włączony do obszaru, który będzie objęty planem, nie będzie przeszkodą w jego uchwaleniu.
 
Pan Waldemar Luther odpowiedział, że nie, ponieważ uchwalenie planu nie dotyczy konkretnej osoby tylko terenu. W 1948 roku omawiany teren był terenem rolnym. Określenie przeznaczenia terenu w planie na jakikolwiek cel (w ok. 90 proc. jest to las) nie spowoduje żadnych trudności własnościowych. 
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że to sugestią Urzędu było, aby teren mający zostać objęty planem nie był zbyt duży.
 
Radny Jan Łagoda poinformował, że to jego sugestią (a nie Urzędu) było poszerzenie obszaru, który miałby zostać objęty planem.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że podczas posiedzenia Komisji Rozwoju, poprosił radnych o ustalenie zakresu planu.
 
Radna Agata Wójcik poprosiła o przedstawienie granic planu, tj. o ile obszar został rozszerzony w stosunku do tego, o co wnioskowała Rada.
 
Radny Jan Łagoda pokazał na rysunku, że zaproponował poszerzenie obszaru o ul. Niwka Stara do terenów łąk nad kanałem mosińskim (które są objęte planem), tereny przy torach wzdłuż ul. Dąbrowskiego do ul. Kosynierów Miłosławskich oraz teren parku przyszpitalnego, dla którego wcześniej wywołana została osobna uchwała. 
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że w analizie zasadności sporządzenia planu napisano: „Ponadto na podstawie Uchwały Nr 230/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z 17.09.2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla terenów przy Szpitalu - prowadzone były prace projektowe nad przygotowaniem projektu planu. Żadna z wersji projektu planu nie uzyskała akceptacji ze strony Urzędu Miasta, Rady Miasta ani mieszkańców. W związku z tym prace nad planem zostały zawieszone. Obecnie - teren proponowany do objęcia planem będzie miał szerszy zakres - w tym również będzie obejmował tereny przy Szpitalu.". Przewodnicząca Rady zapytała, w jakim zakresie dotychczasowe prace i dyskusje nad przygotowywanym wcześniej projektem planu dla terenów przy szpitalu, będą miały wpływ na obecnie omawiany projekt uchwały.
 
Kierownik Alina Stempniak poinformowała, że omawiany projekt uchwały uchyli poprzednią uchwałę (tj. Uchwałę Nr 230/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z 17.09.2013 r. ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Marii Konopnickiej, gen. Józefa Bema i Narcyzowej) i w większym zakresie prace nad planem zostaną powtórzone - część aspektów została już przedyskutowana i w związku z tym, część wersji można wykluczyć. 
 
Radny Łukasz Grzonka opowiedział się za ukształtowaniem określonych zasad ładu przestrzennego dla omawianego terenu, ale nie uważa, iż ekonomicznie celowym jest obejmowanie projektem uchwały również obszaru, objętego uchwałą z 2013 roku, ponieważ tamte prace zostały rozpoczęte wcześniej, pewne nakłady ekonomiczne zostały poczynione, a pewne etapy w procedurze zostały dokonane, więc jeśli prace uległy zawieszeniu to należałoby je wznowić.
 
Kierownik Alina Stempniak wyjaśniła, że tamta umowa została zakończona, ponieważ starosta i jego projektanci wycofali się z umowy z Urzędem, a prace zostały zawieszone jeszcze przed opiniowaniem. Kierownik Alina Stempniak powiedziała, że zasadniej jest objąć planem większy obszar, ale dodała, że wszystko zależy od decyzji Rady oraz że obie wersje są poprawne.
 
Radny Jakub Musiał zauważył, że tamten projekt planu miał być opracowywany z założeniem podziału terenu (parku przyszpitalnego) na działki jednorodzinne, co nie spodobało się Urzędowi, Radzie Miasta ani mieszkańcom. Obecnie stanowisko radnych jest całkowicie odmienne od wniosku inwestora. Prace wykonane przy opracowywaniu poprzedniego projektu planu, były na początkowym etapie i w żaden sposób nie przydałyby się obecnie. Radny Jakub Musiał powiedział, że korzystniej dla spójności kształtowania ładu przestrzennego dla tego terenu będzie opracowanie jednego wspólnego planu zamiast dwóch.
 
Radna Agata Wójcik powiedziała, że istotą projektu uchwały jest niedopuszczenie do koncepcji budowy 7-kondygnacyjnych bloków. Obszar terenu zaproponowany w projekcie uchwały, choć wydaje się zasadny, jest dość atrakcyjny inwestycyjnie. Radna wyraziła obawę, że pomysł budowy  bloków może przenieść się na inne, rozległe tereny inwestycyjne.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przypomniała, że praca nad mpzp ma określony tryb procedowania, który zakłada, że każdy może brać udział w pracach oraz składać uwagi. Natomiast brak planu dla danego terenu powoduje, że inwestorzy mogą składać wnioski o warunki zabudowy. Przewodnicząca Rady powiedziała, że rozsądniej będzie, jeśli wszyscy będą pracować nad planem i opracują go w takiej wersji, która będzie satysfakcjonowała mieszkańców Puszczykowa. 
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że na poprzedniej Komisji Rozwoju, burmistrz zaproponował ograniczenie mpzp tylko do terenu, na którym wnioskodawca chciał zbudować bloki. Radna zapytała, dlaczego burmistrz wskazał tylko ten teren oraz czy inwestor będzie mógł ponownie wystąpić o warunki zabudowy, jeśli w ciągu 9 miesięcy nie uda się uchwalić planu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek przypomniał, że w momencie składania wniosku przez spółkę szpitalną, dla tego terenu nie obowiązywał żaden plan oraz dodał, że podczas posiedzenia Komisji Rozwoju zwrócił się o ustalenie obszaru opracowania planu. Burmistrz powiedział, że na 9 miesięcy można zawiesić wniosek o wydanie warunków zabudowy i w tym czasie uchwalić plan. 
 
Radny Jakub Musiał wyjaśnił, że z tego co było mówione na Komisji Rozwoju, burmistrz zamierza odmówić wydania warunków zabudowy, jednakże procedura nie została zawieszona, dlatego czas prac nad planem nie został ograniczony do 9 miesięcy. Radny Jakub Musiał powiedział, że zgodnie z oświadczeniem prezesa, spółka nie będzie się odwoływała od decyzji o odmowie wydania warunków zabudowy
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały w przedłożonym kształcie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała nr 146/16/VII została przyjęta.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa (druk nr 155a).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że 1 września br. do Urzędu Miejskiego wpłynęła skarga, która została mylnie skierowana przez mieszkankę Puszczykowa do wojewody, który według właściwości przekazał ją Radzie Miasta celem rozpatrzenia (zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego skargę na działalność burmistrza rozpatruje Rada Miasta). Skarga dotyczyła planów inwestycyjnych związanych z poszerzeniem ulic Reymonta i Słowackiego oraz zawierała stanowczy protest przeciwko takim planom i działaniom. Jak zostało ustalone na posiedzeniu Komisji Rozwoju, rozpatrywanie skargi w tym zakresie odnosi się do samej procedury i formalnych właściwości. Po rozpoznaniu sprawy przygotowany został projekt uchwały o uznaniu skargi za bezzasadną, co jednak nie rozstrzyga co do merytorycznych wskazań wymienionych w skardze. Jak zostało zapisane w uzasadnieniu, właściwą procedurą w tym zakresie jest procedura wskazana w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (przede wszystkim wnoszenie uwag do projektu planu). Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że procedura planistyczna nadal trwa (część uwag została uwzględniona przez burmistrza a część nie), a kolejnym etapem będzie ponowne wyłożenie projektu planu i ponowne zbieranie uwag. Co do zasady Rada wypowiada się na temat formalnoprawnego działania burmistrza a nie co do przyszłego zagospodarowania terenów w Puszczykówku.  
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że chciała właśnie takiej treści uzasadniania projektu uchwały (skarga musi zostać rozpatrzona w formie uchwały) oraz dodała, że rozmawiała z wnioskodawczynią skargi i uważa, że sprawa została wyjaśniona (uznanie skargi za bezzasadną dotyczy tylko trybu załatwienia sprawy a nie jej sensu merytorycznego).
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że na posiedzeniu Komisji Rozwoju omawiana była inna wersja uzasadnienia niż w przedłożonym obecnie projekcie i zapytała, z czego wynika jego zmiana.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz wyjaśniła, że pierwsza wersja uzasadnienia była nieodpowiednia i niewłaściwa, dlatego poprosiła o jego zmianę.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 2 głosy, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 147/16/VII została przyjęta.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puszczykowo na lata 2016-2020 (druk nr 159).
Autor opracowania projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Ryszard Necel przedstawił i omówił dokument informując, że jego uchwalenie jest obowiązkiem ustawowym, a ponadto Strategia wyznacza kierunki działania dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz jest przydatna przy aplikowaniu o środki UE. Pan Ryszard Necel poinformował, że dokument został szczegółowo omówiony podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, gdzie wprowadzono kilka drobnych, ale nie merytorycznych zmian.
 
Na strukturę dokumentu składają się:
 • analiza dokumentów strategicznych,
 • diagnoza społeczno-demograficzna gminy,
 • analiza SWOT,
 • misja i wizja Strategii,
 • cele i zadania Strategii,
 • monitoring Strategii.
 
Strategiczne otoczenie projektu to:
 • Unia Europejska - „Europa 2020 - strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu",
 • kraj:
- Strategia Rozwoju Kraju 2020,
- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie,
 • województwo:
- Wielkopolska 2020. Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku,
- Strategia Polityki Społecznej dla Województwa wielkopolskiego do 2020 roku,
- Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020,
 • powiat:
- Strategia rozwiązywania problemów społecznych powiatu poznańskiego 2014-2020,
- Strategia rozwoju aglomeracji poznańskiej. Metropolia Poznań 2020 (aglomeracja poznańska),
 • gmina:
- Strategia Rozwoju Miasta Puszczykowo na lata 2010-2020
- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puszczykowo na lata 2009-2015,
 • gminne programy:
- Program osłonowy w zakresie dożywiania: „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020",
- Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2020",
- Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016,
- Miejski Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016,
- Miejski Program Wspierania Rodziny dla Miasta Puszczykowa na lata 2014-2016.
 
Diagnoza społeczno-demograficzna gminy:
- wzrastająca liczba mieszkańców spowodowana pozytywnym bilansem migracji (więcej ludzi wprowadza się do Puszczykowa niż wyprowadza),
- relatywnie niski, ujemny przyrost naturalny (więcej mieszkańców umiera niż się rodzi),
- niepokojąca struktura demograficzna (w latach 2009-2015 o 25 proc. nastąpił wzrost osób w wieku poprodukcyjnym).
 
Pan Ryszard Necel powiedział, że jednym z większych wyzwań, jakie stoi przed Puszczykowem jest rozwój demograficzny.
Zagrożeniem dla Puszczykowa są też:
- ceny działek budowlanych,
- ograniczenia prawne uniemożliwiające prowadzenie efektywnej polityki mieszkaniowej,
- dezaktywacja rodzin wielodzietnych czy brak narzędzi systemowej współpracy z ośrodkami pomocy społecznej a Powiatowym Urzędem Pracy.
 
Pan Ryszard Necel zaznaczył, że jednocześnie istnieje dużo potencjałów rozwojowych np. duża liczba organizacji pozarządowych (szansa na współpracę z Urzędem Miejskim lub MOPS-em).
Słabą stroną zasobów gminy jest brak usług środowiskowych wspierających przede wszystkich osoby starsze oraz osoby z niepełnosprawnościami (brak dziennych domów pomocy, usług opiekuńczych).
 
Wizją Strategii jest zapewnienie usług społecznych dla wszystkich (niezależnie od miejsca pobytu, sytuacji materialnej, płci, wykształcenia, wieku, stanu zdrowia, stanu cywilnego) oraz kształtowanie systemu usług społecznych, będących odpowiedzią na potrzeby mieszkańców (omawiana Strategia jest de faco odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, ponieważ przy jej tworzeniu zapytano o opinię mieszkańców).
 
Pan Ryszard Necel wymienił cztery główne cele strategiczne:
- Poprawa jakości życia oraz poczucia bezpieczeństwa socjalnego osób starszych;
- Tworzenie systemu opieki nad rodziną i dzieckiem oraz poprawa warunków funkcjonowania rodzin zagrożonych ryzkami socjalnymi;
- Rozwój aktywności społecznej i ekonomicznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- Prowadzenie działań profilaktycznych przeciwdziałających ryzykom uzależnień.
 
Dla każdego z celów strategicznych wynikają cele szczegółowe (operacyjne):
 • Poprawa jakości życia oraz poczucia bezpieczeństwa socjalnego osób starszych:
- przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez zwiększenie ich aktywności społecznej,
- tworzenie środowiska przyjaznego osobom starszym,
- poprawa poziomu zaspokojenia potrzeb opiekuńczych i pielęgnacyjnych osób starszych;
 • Tworzenie systemu opieki nad rodziną i dzieckiem oraz poprawa warunków funkcjonowania rodzin zagrożonych ryzkami socjalnymi:
- poprawa jakości funkcjonowania rodzin w zakresie prawidłowego pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
- rozwój form opieki nad dziećmi celem godzenia przez opiekunów ról rodzinno-opiekuńczych z zawodowymi,
- stworzenie warunków dla rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych;
 • Rozwój aktywności społecznej i ekonomicznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
- wzrost motywacji osób pozostających długotrwale bez pracy do zmiany swojej sytuacji i przyjęcia postawy aktywnej w pokonywaniu trudności życiowych,
- podnoszenie świadomości społecznej w obszarze praw i uprawnień osób z niepełnosprawnościami;
 • Prowadzenie działań profilaktycznych przeciwdziałających ryzykom uzależnień:
- podnoszenie świadomości młodzieży na temat konsekwencji spożywania alkoholu i środków odurzających,
- ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych wynikających z uzależnień.
 
Mocną stroną Strategii jest to, że każdy cel i każde zadanie ma swój wskaźnik, w związku z czym już po roku jej funkcjonowania można sprawdzić, czy zadania są realizowane i w jakim stopniu (po czterech latach można dokonać ewaluacji). 
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że dokument był szeroko omawiany podczas posiedzenia Komisji Spraw Społecznych.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, kto został wskazany do monitorowania realizacji Strategii oraz ile przeprowadzono ankiet. Radna stwierdziła również, że więcej ludzi się wyprowadza z Puszczykowa niż wprowadza.
 
Pan Ryszard Necel odpowiedział, że to burmistrz w porozumieniu z radnymi wyznaczy jakiej jednostce powierzy monitoring, zazwyczaj jest to MOPS, natomiast ewaluację powinien przeprowadzać jakiś podmiot zewnętrzny. Pan Ryszard Necel powiedział, że ankieta została opublikowana w „Echu Puszczykowa" (oraz na stronie internetowej), więc każdy mieszkaniec miał do niej dostęp. Zwrot był na poziomie ok. 60 ankiet, ale wypełniać je mogły tylko osoby pełnoletnie. Pan Ryszard Necel powiedział, że oprócz ankiet, przeprowadzane były też wywiady pogłębione i eksperckie z przedstawicielami edukacji, MOPS-u, Urzędu Miejskiego oraz z radnymi.
Co do liczebności mieszkańców, pan Ryszard Necel powiedział, że odnotowany był wzrost liczby mieszkańców, ale nie był on duży. Problemem jest to, że w horyzoncie średnio- i długookresowym demografia w Puszczykowie będzie spadać (wzrośnie liczba osób w wieku poprodukcyjnym, a zmaleje w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym), a ponadto występuje ujemny bilans demograficzny, co oznacza, że więcej ludzi umiera niż się rodzi.
Pan Ryszard Necel zasugerował, że jedynym wyjściem z impasu jest zainwestowanie w mieszkalnictwo, żeby młodzi ludzie chcieli przeprowadzać się do Puszczykowa
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska zachęciła mieszkańców do zapoznania się ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz dodała, że dokument ten może ulegać ciągłym zmianom, ewoluować. Przewodnicząca Elżbieta Bijaczewska dodała, że na 17 gmin powiatu poznańskiego Puszczykowo jest najbardziej starzejącym się społeczeństwem (wysokie ceny gruntów uniemożliwiają ich zakup przez młodych ludzi). 
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puszczykowo na lata 2016-2020 (druk nr 159).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0 (radny Maciej Krzyżański był nieobecny podczas głosowania).
Uchwała Nr 148/16/VII została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (druk nr 158).
Inspektor ds. ochrony środowiska Janina Kozeńska przedstawiła ww. projekt uchwały informując, że konieczność jego podjęcia wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Poprzednia uchwała obowiązywała od 2006 roku i stawki w niej zawarte już się zdezaktualizowały. W przedłożonym projekcie uchwały proponuje się górną stawkę w wys. 45 zł  za 1 m2, co będzie uaktualnieniem obowiązujących cen.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0 (radna Dorota Łuczak-Dydowicz była nieobecna podczas głosowania).
Uchwała Nr 149/16/VII została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 153).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że co roku Rada Miasta jest zobowiązana podjąć uchwałę dotyczącą składu osobowego kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Zgodnie z zapisami regulaminu w skład kapituły wchodzą: przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady Miasta, który pełni jednocześnie funkcję przewodniczącego kapituły (zaproponowano przewodniczącą Rady Małgorzatę Hempowicz), członek Komisji Edukacji, Kultury i Sportu (wybrano radną Dorotę Łuczak-Dydowicz), przedstawiciel burmistrza (zaproponowano sekretarza Macieja Dettlaffa).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zrzekła się członkostwa w kapitule na rzecz wiceprzewodniczącego Rady Tomasza Potockiego, który wyraził na to zgodę.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz również wyraziła zgodę na członkostwo w kapitule.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy spośród Komisji Edukacji, Kultury i Sportu zostały zgłoszone inne kandydatury.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka odpowiedziała, że innych kandydatur nie było oraz dodała, że w zeszłym roku radna Dorota Łuczak-Dydowicz również była członkiem kapituły, a obecnie została wybrana w jej skład jednogłośnie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała Nr 150/16/VII została przyjęta.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz ogłosiła 15-minutową przerwę. Obrady zostały wznowione o godz. 18:48.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 101/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 157).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że w styczniu 2016 r. podjęta została uchwała o przyznaniu dwóm podmiotom dotacji na prace remontowe zabytków. Przedłożony projekt uchwały ma na celu korektę załącznika, w którym wcześniej wpisano nieprawidłowy zakres planowanych prac, które mają zostać wykonane przez Wspólnotę Mieszkaniową Rusałka. Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że kwota dotacji nie ulega zmianie.
Skarbnik wskazał również, żeby poprawić w uzasadnieniu błąd w numeracji uchwały (było: Nr 101/15/VII a powinno być: Nr 101/16/VII).
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, jak powstał błąd w załączniku i czy był powielany.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że w załączniku do poprzedniej uchwały podano zakres już wykonanych prac (wykonawca wyszczególnił w punktach wykonane i planowane prace), a błąd został ujawniony dopiero przy podpisywaniu umowy.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały Nr 101/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 151/16/VII została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 75/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku (druk nr 154).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że konieczność zmiany uchwały wynika z określenia maksymalnych stawek podatku od nieruchomości na rok 2017, które są minimalnie niższe niż obowiązujące w roku 2016. Stawki podatku określone w uchwale w czterech punktach były określone w wysokości maksymalnej, zatem konieczne jest ich obniżenie do nowej wysokości (stawki zostały obniżone o 0,9 proc.). Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że wprowadzone zostało także zwolnienie w podatku od nieruchomości w zakresie bezpieczeństwa publicznego.
 
Radna Agata Wójcik zapytała, jakiego rodzaju działalnością jest działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że policja złożyła wniosek do Rady Miasta o zwolnienie z podatku, a w związku z tym, że podatek nie jest wysoki, postanowiono przychylić się do tej prośby. Wniosek był omawiany na posiedzeniach Komisji Budżetu. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały nr 75/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 152/16/VII została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r. (druk nr 160a).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że zakłada on zwiększenie po stronie dochodów i wydatków o kwotę 118.224,98 zł.
 
W dochodach:
- w dziale 756 zwiększono dochody z tytułu podatków od środków transportowych o kwotę 25.099 zł oraz z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach lokalnych o kwotę 1 zł,
- w dziale 630 wprowadzono dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w kwocie 10.000 zł na przedsięwzięcie pn. Doposażenie ośrodka edukacji ekologicznej Centrum EkoInfo w Puszczykowie w celu poszerzenia jego działalności,
- w dziale 754 wprowadzono dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 30.000 zł na przedsięwzięcie pn. Wzmocnienie potencjału ratowniczego OSP w Puszczykowie i likwidacji poważnych awarii środowiskowych,
- w dziale 852 wprowadzono dotacje z budżetu państwa w kwocie 53.000 zł, w tym na dożywianie 35.000 zł oraz refundację poniesionych wydatków na zatrudnienie asystentów rodziny w kwocie 18.000 zł,
- w dziale 801 wprowadzono dotacje z budżetu państwa w kwocie 124,98 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych. 
 
W wydatkach:
- w rozdziale 63001 wprowadzono wydatki w kwocie 10.000 zł (w związku z otrzymaną dotacją),
- w rozdziale 70004 zwiększono wydatki na remonty obiektów komunalnych o kwotę 25.000 zł,
- w rozdziale 75412 wprowadzono wydatki w kwocie 30.000 zł (w związku z otrzymaną dotacją),
- w rozdziale 75495 wprowadzono wydatki w kwocie 18.100 zł na dostawę i montaż kamery szybkoobrotowej (dodatkowa na Rynku) oraz rejestratora cyfrowego,
- w rozdziale 80150 wprowadzono wydatki w kwocie 124,98 zł (w związku z otrzymaną dotacją),
- w rozdziałach 85153-85154 dokonano przesunięć między podziałkami klasyfikacji budżetowej,
- w rozdziale 85295 wprowadzono wydatki w kwocie 35.000 zł (w związku z otrzymaną dotacją).
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że już w 2014 roku zwracał uwagę na wiele niedoróbek przy adaptacji budynku na bibliotekę i zapytał, dlaczego dwa lata temu nie przeprowadzono tych napraw.
Wiceburmistrz Władysław Ślisińki powiedział, że w 2014 r. zakres prac objętych przetargiem dotyczył tylko prac wewnątrz budynku i według oceny osób, które przygotowywały projekt, elewacje nie wymagały dodatkowych prac, jednak anomalie pogodowe spowodowały, że listwy zaczęły się wyginać. Dokonana została analiza (ocena), która wykazała, że w celu uniknięcia zalewania, należy wykonać naprawę izolacji i odnowienie elementów drewnianych elewacji.
 
Radny Maciej Krzyżański stwierdził, że ewidentnie było widać, że okna budynku nie zostały wykończone oraz zapytał o wysokość start, spowodowanych zalewaniem.
Wiceburmistrz Władysław Ślisińki powiedział, że podstawowe elementy okien były wykonane, a okna zamknięte na stałe nie posiadały zewnętrznych obramowań. Wszystkie okna zostały uszczelnione silikonem. Aktualnie zdecydowano, że zewnętrzne opierzenia zostaną wykonane. 
Dyrektor Biblioteki Miejskiej Danuta Mankiewicz powiedziała, że koniecznym było odmalowanie kafejki w bibliotece, która była zalewana oraz dodała, że prace te zostały wykonane w ramach gwarancji.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 153/16/VII została przyjęta jednogłośnie.
                              
Ad 12. Sprawozdanie radnej Agaty Wójcik z uczestnictwa w konferencji Związku Miast Polskich w Ciechanowie nt. ustawy krajobrazowej. 
Radna Agata Wójcik przedstawiła informacje z konferencji Związku Miast Polskich w Ciechanowie nt. ustawy krajobrazowej i opłaty reklamowej, do których wprowadzenia gminy są zobligowane w terminie trzech lat. Zapisy wprowadzanych uchwał mają respektować postanowienia nadrzędnego audytu.
Podczas konferencji zaprezentowali się m.in.:
- przedstawiciele Stowarzyszenia Urbanistów Polskich, którzy wskazywali na walor urbanistyczny, architektoniczny wprowadzenia ustawy,
- architekci krajobrazu,
- prawnicy, którzy komentowali uwarunkowania prawne dotyczące ustawy i lokalnych uchwał krajobrazowych.
 
Radna Agata Wójcik poinformowała, że wszystkie przedstawione prezentacje można znaleźć na stronie internetowej Związku Miast Polskich.
 
Radna Agata Wójcik powiedziała, że uchwała krajobrazowa ma być kompatybilna z audytem. Podczas konferencji podkreślano, aby warunki szczegółowe do uchwały były zgodne z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i sugerowano, żeby jak najwięcej warunków zapisywać w planach oraz by traktować krajobraz jako całość danego miasta (nie tylko odnosić się do terenów zielonych), a jako dominanty uznawać największe gabarytowo obiekty na terenie miasta. Zapisy uchwały krajobrazowej powinny być dalekowzroczne, ponieważ dotyczyć będą trwałych elementów krajobrazu. Na radach gmin ciąży odpowiedzialność za precyzyjne i szczegółowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz wieloletnie dokumenty regulujące  krajobraz urbanistyczny, architektoniczny, przestrzenny i naturalny miasta.  
 
Radna Agata Wójcik odpowiedziała na pytania radnych.
 
Ad 13. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek, wiceburmistrz Władysław Ślisiński, sekretarz Maciej Dettlaff oraz pracownicy Urzędu Miejskiego odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań. 
 
Ad 14. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że wszystkie wpływające pisma przekazuje Radzie na bieżąco:
- pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z pozytywną opinią o Informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za pierwsze półrocze 2016 roku,
- pismo od rodziny z ul. Solskiego dotyczące propozycji przejęcia części nieruchomości za długi (sprawa była rozpatrywana na wczorajszym posiedzeniu Komisji Budżetu, podczas którego wnioskodawcy zostali poinformowani o najkorzystniejszym dla nich rozwiązaniu oraz zapewnieni o wszelkiej możliwej pomocy, również prawnej, ze strony Urzędu i Rady. Większość radnych uznała, że niezasadnym byłoby przejęcie części nieruchomości za długi i stwarzanie precedensu),
- pismo z Wielspinu przedstawiające wizję rozwoju przedsiębiorstwa (odczytane w całości),
- pismo dot. zmiany nawierzchni ul. Hotelowej oraz inne pisma rozpatrywane przez Komisję Rozwoju,
- pismo dot. zalewania ul. Sokoła (Urząd uaktualnił ranking ulic, biorąc pod uwagę często zalewane ulice),
- zaproszenie na inaugurację semestru Akademii Seniora.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że dzisiaj wpłynęło pismo od pp. Ewy i Henryka Łobockich ws. wykonania ponownej analizy natężenia ruchu na skrzyżowaniu ulic Dworcowa, Moniuszki, Wiązowa (pismo zostało odczytane w całości).
 
Ad 15. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
W imieniu mieszkańców oraz w związku z wnioskiem formalnym radnych, jako iż etap A projektu mpzp dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 jest już uzgodniony (zgodny z oczekiwaniami mieszkańców, Rady Miasta i Urzędu), przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zwróciła się z prośbą do burmistrza o rozpoczęcia procedowania i przygotowanie projektu planu (etap A) do wyłożenia do publicznego wglądu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że etap A projektu planu jest w zasadzie gotowy i zapytał kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alinę Stempniak, czy można wyłożyć projekt w obecnej postaci, czy też rozpoczynać procedurę od początku.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak powiedziała, że konieczne jest ponowne wyłożenie projektu planu a do tego potrzebne jest wskazanie Rady.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że wskazanie radnych zostało zawarte w ich wniosku formalnym.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek wyraził nadzieję, że podczas wspólnego posiedzenia komisji przy współudziale mieszkańców uda się wypracować stanowisko w tej sprawie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przypomniała, że stanowisko Rady Miasta co do podziału projektu planu na etapy A i B jest jednoznaczne oraz że do przygotowania etapu A do wyłożenia nie potrzeba szczególnych wymogów prawnych.
 
Radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że wyłożenia projektu miejscowego planu dokonuje się w zasadzie tylko raz. Ponowne wyłożenie możliwe jest w przypadku uwzględnienia złożonych uwag (mających charakter ogólny), które powoduje, że zmienia się projekt planu. Radca prawny powiedział, że takie sytuacje w Puszczykowie miały miejsce wielokrotnie.
Radca prawny Szymon Muszyński wyjaśnił, że obecnie znajdujemy się w takiej sytuacji, że nastąpiło już trzecie wyłożenie, minął czas składania uwag i teraz należy zrobić coś, co pozwoli cofnąć się do ostatniego wyłożenia. Taką możliwość daje tylko art. 19 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Rada może podjąć uchwałę o konieczności dokonania zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Radca prawny podkreślił, że może to nastąpić wyłącznie na sesji (nie na posiedzeniu komisji i nie wystarczy do tego wniosek radnych).
Radca prawny Szymon Muszyński zaznaczył, że została podjęta uchwała o podziale na części A i B, ale procedowano nad projektem łącznie i obecnie (po trzecim wyłożeniu) nie ma już możliwości składania uwag. Aby doprowadzić do ponownego wyłożenia z podziałem na etapy A i B konieczne jest podjęcie uchwały na sesji.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że w 2009 roku podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzeniu planu w dwóch etapach A i B, ale przez cały czas projekt był przygotowywany łącznie i zapytała, czy do tego, żeby procedować projekt łącznie potrzebna była uchwała.
 
Radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że nie przygotowywał projektu uchwały z 2009 roku i nie wie, dlaczego nie procedowano osobno nad częścią A i B.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że w 2009 roku był radnym, nie pracował w Urzędzie i trudno mu odpowiedzieć, dlaczego wystąpiła wtedy taka sytuacja.
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że problem jest wtedy, gdy podejmuje się uchwałę o przystąpieniu do planu i nie przewiduje się możliwości jego podziału. Natomiast jeśli po kilku latach dochodzi do sytuacji, że Rada zgadza się na uchwalenie części planu, a drugiej nie, to trzeba podjąć osobną uchwałę i cofnąć się do początku prac. Żeby nie dopuści do takiej właśnie sytuacji, w 2009 roku ówczesna burmistrz zdecydowała, aby była możliwość opracowywania planu w dwóch etapach. Jednak jest to możliwość a nie obowiązek. Pani Alina Stempniak powiedziała, że urbanistycznie obie części się przenikają i oddziałują na siebie.
Pani Alina Stempniak podkreśliła, że gdyby radni złożyli swój wniosek do trzeciego wyłożenia (do 29 sierpnia) to zapewne już doszłoby do podziału planu. Obecnie jedyną możliwością prawną jest podjęcie uchwały, o której wspominał radca prawny.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że radnym został przesłany druk nr 162, tj. projekt uchwały ws. dokonania zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zapytał, dlaczego nie został podejmowany.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że wyjaśniała tę kwestię na początku sesji.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że każdy dzień zwłoki w tej sprawie działa na niekorzyść mieszkańców i zapytała, kiedy można się spodziewać wyłożenia części A.
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że prace będzie można podjąć po wspólnym posiedzeniu komisji, kiedy to radni wskażą kierunek zmian (oprócz podziału), po wysłuchaniu projektanta planu i autora analizy natężenia ruchu oraz po podjęciu uchwały.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że analiza ruchu jest potrzebna do opracowania części B, natomiast cześć A jest gotowa i zaakceptowana.
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że radni nie dostosowali się do obowiązującej procedury i za późno złożyli wniosek, co spowodowało, że zamknięta została droga prawna i w związku z tym należy się teraz cofnąć do poprzedniego etapu poprzez podjęcie stosownej uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że w tych wszystkich wyjaśnieniach brakuje jej momentu podpisaniu aktu notarialnego Urzędu z inwestorem.
 
Radna Agata Wójcik zapytała, jak długo potrwa przygotowanie projektu uchwały dotyczącego części A i czy jest szansa, że stanie się to na sesji w październiku.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że na sesji w styczniu.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, dlaczego eksperci powiedzieli, że wystarczy wniosek formalny radnych, który powinien być uznany do dalszej procedury.
 
Radca prawny Szymon Muszyński zapytał, jacy eksperci tak powiedzieli, a następnie powiedział, że należy sobie zdawać sprawę, że z treści uchwały dot. planu ktoś nie będzie zadowolony, dlatego należy dochować szczególnej staranności, żeby działać zgodnie z prawem.
Radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że w jego ocenie, sprawa sprowadza się do tego, by radni konsultowali z urbanistą nomenklaturę urbanistyczną i co konkretnie zamierzają zmienić w przygotowanym przez burmistrza projekcie uchwały (oprócz rozdzielenia na części A i B).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że było to ustalane podczas dyskusji nad projektem uchwały z panią Aliną Stempniak i radcą prawnym, że są to zapisy powiązane ze sobą, czyli obsługa komunikacyjna jest związana z powierzchnią i intensywnością zabudowy. Przewodnicząca Rady powiedziała, że te określenia zaakceptowała zarówno pani Stempniak, jak i pan mecenas. 
 
Radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że zwracał uwagę, że projekt uchwały pod względem formalnoprawnym jest prawidłowy, natomiast merytorycznie użyte tu są sformułowania z dziedziny urbanistyki, co do których powinien odnieść się urbanista.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że pani Alina Stempniak potwierdziła, że takie określenia są prawidłowe.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że wniosek radnych dotyczył w pierwszej części rozdziału na dwa etapy A i B. Etap A jest ustalony i można rozpocząć prace związane z wyłożeniem - do etapu A radni nie zakładają żadnych zmian. Natomiast ewentualne zmiany etapu B będą rozpatrywane na wspólnym posiedzeniu komisji za tydzień. Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła o ustosunkowanie się do tej części wniosku radnych, gdzie mowa o podziale na dwa etapy (radni bowiem akceptują ustalenia dotyczące części A prezentowane przy trzecim wyłożeniu) i zapytała, czy można rozpocząć prace nad wyłożeniem projektu planu dot. części A.
Radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że przy założeniu, iż podjęta zostanie uchwała o rozdzieleniu, można pewne prace zacząć wykonywać. Przypominał, że gdy był czas na składanie uwag, nikt nie wniósł o rozdzielenie, dlatego teraz zachodzi konieczność podjęcia uchwały o dokonaniu zmian. Ponadto radni zwracają uwagę, że powinny nastąpić zmiany w zakresie dotyczącym terenu oznaczonego symbolem U/KD.
 
Radny Jan Łagoda podsumował dotychczasową dyskusję.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy radni mają sami przygotować projekt uchwały.
 
Radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że taki projekt uchwały (w sensie formalnoprawnym) już został przygotowany, tyle że zawiera zapisy merytoryczne w postaci konkretnych sformułowań urbanistycznych, które należy skonsultować z urbanistą. Ponadto ws. projektu uchwały powinien wypowiedzieć się również specjalista ds. natężenia ruchu drogowego, chodzi bowiem o to, żeby projekt uchwały w pełni odpowiadał woli radnych.
 
Radna Agata Wójcik zapytała, czy tylko z powodu rzekomego braku analizy urbanistycznej Rada ma zaniechać rozpatrywania przygotowanego już projektu uchwały.
Radca prawny Szymon Muszyński odpowiedział twierdząco oraz dodał, że także z powodu braku konsultacji z autorem analizy natężenia ruchu.
 
Radny Jan Łagoda złożył wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej, zamiast wspólnego posiedzenia komisji. 
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad wnioskiem radnego Jana Łagody o zwołanie sesji nadzwyczajnej.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zwołała sesję nadzwyczajną na dzień 4 października o godz. 18:00.
 
 
Radna Dorota Łuczak Dydowicz powiedziała, że w mieście krążą informacje o likwidacji CAS-u i w imieniu mieszkańców poprosiła o szczegóły w tej w sprawie. Następnie radna powiedziała, że wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie programu rewitalizacyjnego nie został pozytywnie rozpatrzony i zapytała, czy zostanie złożony wniosek w drugim naborze.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że na dzisiaj nie ma żadnej decyzji o likwidacji CAS-u. Na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu podjęty został temat restrukturyzacji zajęć sportowych na obiektach miejskich, ale dopiero na kolejnym posiedzeniu rozważane będę wszystkie za i przeciw.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że wniosek na program rewitalizacji zostanie złożony w drugim naborze oraz dodał, że w przyszłym roku planuje się uchwalić taki program.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy udało się pozyskać fundusze na modernizację grobli (przy ul. Poznańskiej).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że całą dokumentację przebudowy grobli przejęło Starostwo, deklarując wykonanie modernizacji, jednak na dzisiaj nie ma żadnej informacji jakoby Starostwo miało rozpocząć przebudowę. Starostwo poinformowało jedynie, że stara się uzyskać środki (w ramach ZIT) na przebudowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poznańskiej do dworca.
 
W imieniu mieszkańców starego Puszczykowa, radny Władysław Hetman zwrócił się z prośbą o rozpatrzenie zwiększenia liczby kursów bezpłatnych busów do szpitala. Radny zasugerował, żeby chociaż co drugi kurs dojeżdżał do szpitala.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że temat kursowania bezpłatnych busów powinien być podjęty na jakiejś komisji, ponieważ mieszkańcy mają coraz większe oczekiwania wobec tej linii. Wiceburmistrz podkreślił, że każda zmiana dotycząca zwiększenia liczby wozokilometrów pociąga za sobą wzrost kosztów, ale zaznaczył, że jeśli uda się wygospodarować środki to można zmienić rozkład jazdy.
 
Radna Małgorzata Szczotka zapytała, czy ktoś prowadzi monitoring, w jakich godzinach jeździ więcej, a w jakich mniej pasażerów. 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że właściciel firmy składa sprawozdania. W okresie letnim frekwencja na niektórych kursach była niska. Wiceburmistrz uważa, że należy jeszcze przez kolejny miesiąc monitorować frekwencję (rozpoczął się rok szkolny), a następnie dokonać analizy i ewentualnie zmienić kursy.
 
Radny Władysław Hetman zapytał, czy można przeprowadzić analizę, o ile wzrosłyby koszty, gdyby co drugi bus jeździł do szpitala zamiast do ul. Jastrzębiej.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że Urząd musi rozpatrywać także wnioski mieszkańców z okolic ul. Jastrzębiej oraz przypomniał, że pierwotnie busy miały kursować wyłącznie do dworców kolejowych i przystanków MPK.
 
Ad 16. Wolne głosy.
Pani Maria Popławska zapytała, czy w związku z postępowaniami odwoławczymi jakie toczą się w WSA w sprawie decyzji SKO o wniosek inwestora o zabudowę deweloperską na terenie byłego Boltexu, pan burmistrz skorzysta z możliwości zawieszenia dalszych prac nad wydaniem warunków zabudowy do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że w wyłożonym projekcie planu proponowano zapisy dot. czterech budynków, do których nie wniesiono żadnych uwag. Burmistrz powiedział, że wniosek o który pyta mieszkanka, jest wnioskiem o warunki zabudowy, który został złożony przez właściciela posesji.
Pani Maria Popławska zapytała, czy burmistrz jest zobligowany do udzielenia odpowiedzi SKO.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że podtrzymuje swoją wcześniejszą decyzję.
 
Zakładając, że wniosek formalny radnych zostanie uchwalony, pani Maria Popławska zapytała, ile czasu potrzeba na przygotowanie projektu planu etapu A do wyłożenia.
Kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak powiedziała, że projektant potrzebuje około dwóch tygodni na opracowanie projektu.
 
Pani Maria Popławska zapytała, który zapis mówi o tym, że wniosek formalny podpisany przez całą Radę, a w którym jest mowa o prowadzeniu dalszych procedur w etapie A i B, nie jest wystarczający i że wymagana jest uchwała w tej sprawie.
Radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że z żadnego przepisu nie wynika, że wniosek radnych może uruchomić możliwość kolejnego wyłożenia. Jedynie art. 19 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym daje możliwość cofnięcia się do etapu wyłożenia.
 
Pan Bereżański z ul. Kochanowskiego zapytał, dlaczego bezpłatny bus zamiast na ul. 3 Maja, stoi na ul. Grochowej, gdzie nikt go nie widzi.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że w przyszłym tygodniu ostatni przystanek zostanie przeniesiony na ul. 3 Maja.
 
Pan Bereżański zauważył, że na ul. 3 Maja odbywają się wyścigi samochodowe (auta wyprzedzają na podwójnej linii) i stwierdził, że powinna tam interweniować policja albo strażnicy miejscy. 
Pani Ewa Łobocka dodała, że podobne rzeczy dzieją się również na ul. Dworcowej i Moniuszki.
 
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski powiedział, że jedynym organem, który może reagować w takich sprawach jest policja. Komendant poinformował o możliwości zgłaszania miejsc niebezpiecznych na internetowej mapie zagrożeń na terenie miasta Puszczykowa.
 
Pan Ochocki powiedział, że często korzysta z usług przychodni w szpitalu i jako osoba, która porusza się używając laski, rzadko ma możliwość zaparkowania samochodu na jednym z dwóch miejsc dla niepełnosprawnych. Mieszkaniec zwrócił się z prośbą o wykonanie dodatkowych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
Pan Ochocki powiedział, że na narożniku ulic Szpitalnej i Kraszewskiego leżą kamienie, które należałoby usunąć, ponieważ szpecą krajobraz.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz wyraziła przekonanie, że Urząd podejmie działania w poruszonych sprawach.
 
Pani Zofia Skibińska poinformowała, że na płatnym parkingu tuż przed wejściem do szpitala są również dwa miejsca dla niepełnosprawnych, za które jednak inwalida musi zapłacić. Pani Zofia Skibińska poprosiła Urząd o podjęcie działań w tej sprawie.
 
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski poinformował, że naprzeciwko dawnego przystanku autobusowego są cztery miejsca dla niepełnosprawnych oraz zapewnił, że kamienie o których wspominał pan Ochocki zostaną usunięte.
 
Pan Paweł Kuleszewicz z ul. Jastrzębiej wyraził niezadowolenie z powodu zamknięcia przejazdu na ul. 3 Maja oraz ustawienia wysokich ekranów dźwiękoszczelnych. Mieszkaniec zasugerował usunięcie progów zwalniających na ul. Bema, ponieważ tą ulicą przejeżdżają karetki.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że podjęte zostaną działania mające na celu usunięcie progów zwalniających na ul. 3 Maja.
 
Pani Szuman wyraziła niezadowolenie z powodu zamknięcia przejazdu na ul. 3 Maja. Mieszkanka powiedziała, że aby dostać się na drugą stronę torów będzie musiała nadrabiać ok. 4 km.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w związku z planowanym zamknięciem przejazdu na ul. 3 Maja, należy się zastanowić nad zwiększeniem kursów bezpłatnej komunikacji w kierunku ul. Jastrzębiej i szpitala.
 
Pan Bereżański powiedział, że na wysokości ul. Mickiewicza buduje się przejście podziemne i zapytał, czy na ul. 3 Maja nie można wykonać podobnego przejścia.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że Urząd był gotowy sfinansować budowę przejścia podziemnego na ul. 3 Maja, ale wykonawcy przebudowy linii kolejowej nie wyrazili na to zgody, obawiając się utraty dofinansowania. Wiceburmistrz powiedział, że Miasto korzystało również z wiedzy prof. inż. Zolla, który zaproponował nawet zmianę sposobu budowy przejścia na ul. Kopernika/Mickiewicza, z których jednak kolej nie skorzystała. Obecnie rozważa się jeszcze jedną możliwość, polegającą na zgłoszeniu projektu budowy przejścia, ale dopiero po zakończeniu prac modernizacji torów.
 
Jeden z mieszkańców odniósł się do aktu notarialnego podpisanego ze spółką Area Perfecta i zapytał, czy Miasto zabezpieczyło środki (w jakiej kwocie) na wykup działki nr 252/8.
 
Skarbnik Piotr Łoździn, jako autor porozumienia, powiedział, że w akcie notarialnym nie ma zapisu o zobowiązaniu wykupu działu. 
Mieszkaniec odczytał fragment aktu notarialnego. 
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że z zapisów aktu notarialnego wynika tylko tyle, że jeśli Miasto nie uzyska prawa do dysponowania tym gruntem, to w tym zakresie ten pas nie będzie wybudowany. Nie ma tam takiego zobowiązania, ponieważ zakup gruntów leży w kompetencjach Rady, więc burmistrz nie mógłby poczynić takiego zobowiązania. Ponadto akt nie wymagał kontrasygnaty skarbnika, a wszystkie dokumenty powodujące jakiekolwiek zobowiązania takiej kontrasygnaty wymagają.  
 
W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym, pan Edmund Cieślisński zaproponował zbadanie stopnia zanieczyszczenia w rejonie ul. Nadwarciańskiej, 3 Maja, Moniuszki oraz zwrócił się z prośbą o wypracowanie programu edukacyjnego w tym zakresie. Mieszkaniec wskazał również na bardzo niebezpieczny odcinek chodnika przy przejściu dla pieszych na Szosie Mosińskiej w pobliżu ul. Ogrodowej.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zapewnił, że zajmie się sprawą bezpieczeństwa na ul. Wysokiej, gdzie powstaną nowe sygnalizatory świetlne.
 
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski powiedział, że dobrym rozwiązaniem byłaby pomoc finansowa w wymianie zniszczonych pieców oraz zapewnił, że Straż Miejska reaguje na każde zgłoszenie dotyczące spalania szkodliwych materiałów (przepisy jednak nie zezwalają na wejście do domów właścicieli, którzy nie wyrażają na to zgody).
 
Pani Joanna Nazir powiedziała, że w czerwcu zgłosiła, że jej posesja jest zalewana i poprosiła wtedy o zabezpieczenie posesji przed zalewaniem (do czasu budowy ulic), ale nie otrzymała odpowiedzi. Dodała również, że w zeszłym roku otrzymała odszkodowanie z powodu zalania, a w tym roku nie.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że sprawdzi dlaczego mieszkanka nie otrzymała odpowiedzi.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że na spotkaniu Związku Międzygminnego CZO „Selekt" poinformowano, że spośród gmin Związku, Puszczykowo jest miastem najlepiej segregującym odpady. Burmistrz poinformował również, że CZO „Selekt" zapowiedział przeprowadzanie wybiórczych kontroli segregacji odpadów.  
 
Pan Kuhnert powiedział, że w przypadku rozbudowy domów Urząd powinien wymagać wymiany pieców oraz zasugerował wprowadzenie zakazu rozpalania ognisk.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła o zgłaszanie podobnych uwag na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, które zostanie poświęcone sprawom porządku w Mieście.
 
Ad 17. Zamknięcie sesji.
O godz. 21:12 przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zamknęła 22. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Protokolant
/-/ Małgorzata Hempowicz
                                                                                                            Przewodnicząca Rady Miasta