Protokół nr 23/20/VIII 23. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 24 listopada 2020 r. zdalnie przy użyciu systemu wideokonferencyjnego Zoom

RM.0002.23.2020
 
Godzina rozpoczęcia: 17:05
Godzina zakończenia: 19:40
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki otworzył 23. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitał pracowników Urzędu Miejskiego i radnych oraz stwierdził quorum (obecnych 15 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
W imieniu burmistrza, sekretarz Maciej Dettlaff złożył wniosek o dodanie do porządku obrad następujących punktów:
 • punkt 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 137/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2020 (druk nr 222).
 • punkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 144/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych (druk nr 224).
 • punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 223).
 • punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 134/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028 (druk nr 225).
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie zatwierdzenia przedstawionego porządku obrad (z dodanymi punktami).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 22/20/VIII z dnia 27 października 2020 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET S.A. na lata 2020-2029 (druk nr 219).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 150/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2490P – ul. Nadwarciańska w m. Puszczykowo (druk nr 220). 
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 85/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie: przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej w postaci „Lokalnego Programu Osłonowego dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania węglowego i zastąpieniem go proekologicznymi systemami grzewczymi” (druk nr 221).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 137/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2020 (druk nr 222).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 144/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych (druk nr 224).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 223).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 134/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028 (druk nr 225).
 11. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 12. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 13. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 14. Wolne głosy.
 15. Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 22/20/VIII z dnia 24 października r.
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr 22/20/VIII z dnia 24 października 2020 r.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Protokół nr 22/20/VIII został przyjęty jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET S.A. na lata 2020-2029 (druk nr 219).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET S.A. na lata 2020-2029. Wiceburmistrz poinformował, że wszystkie uwagi zgłoszone przez miasto Puszczykowo do powyższego planu zostały uwzględnione przez Aquanet S.A.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET S.A. na lata 2020-2029 (druk nr 219).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 216/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 150/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2490P – ul. Nadwarciańska w m. Puszczykowo (druk nr 220). 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 150/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2490P – ul. Nadwarciańska w m. Puszczykowo.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr 150/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2490P – ul. Nadwarciańska w m. Puszczykowo (druk nr 220). 
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 217/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 85/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie: przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej w postaci „Lokalnego Programu Osłonowego dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania węglowego i zastąpieniem go proekologicznymi systemami grzewczymi” (druk nr 221).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 85/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie: przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej w postaci „Lokalnego Programu Osłonowego dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania węglowego i zastąpieniem go proekologicznymi systemami grzewczymi”.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 85/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie: przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej w postaci „Lokalnego Programu Osłonowego dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania węglowego i zastąpieniem go proekologicznymi systemami grzewczymi” (druk nr 221).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 218/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 137/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2020 (druk nr 222).
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Teuschner przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 137/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2020.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 137/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2020 (druk nr 222).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 219/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 144/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych (druk nr 224).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 144/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr 144/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych (druk nr 224).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 220/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 223).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r., informując o zmianach:
 
w dochodach:
 1. Dokonano zmian do wysokości przewidywanego wykonania dochodów w tym:
1)      w dziale 600 zmniejszono o kwotę 70.000 zł dotację z Powiatu Poznańskiego na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2490P - ul. Nadwarciańska w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. J.I. Kraszewskiego.” – przesunięcie realizacji zadania na 2021 r.
2)      wykreślono dochody ze środków europejskich na zadania pn.: „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 1.743.392,50 zł oraz pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las” w kwocie 1.541.078,34 zł.
 1. W dziale 852 wprowadzono dotację na zadanie pn.: „STOP COVID-19” współfinansowane ze środków europejskich w kwocie  99.900 zł.
w wydatkach:
 1. Zmniejszono wydatki do przewidywanego wykonania, w tym:
1)      na zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
2)      na odszkodowania o kwotę 200.000 zł.
 1. W Działach 801 i 854 dokonano przesunięć wydatków oświatowych i zmniejszenia wydatków o kwotę 4.000 zł.
 2. W dziale 852 wprowadzono wydatki w kwocie 111.000 zł na realizację programu „STOP COVID-19” współfinansowanego ze środków europejskich.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja nie zaopiniowała ww. projektu uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 223).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 221/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 134/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028 (druk nr 225).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 134/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr 134/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 1 głos.
Uchwała Nr 222/20/VIII została przyjęta.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 15. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odczytał sprawozdanie z działalności w okresie od 28.10.2020 r. do 23.11.2020 r.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek, wiceburmistrz Władysław Ślisiński, sekretarz Maciej Dettlaff, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska oraz komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Ad 16. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki pogratulował władzom miasta, pracownikom Urzędu Miejskiego oraz mieszkańcom miasta Puszczykowa uzyskania III miejsca w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2020, w kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował o Dniu Pracownika Socjalnego, który obchodzony jest 21 listopada oraz podziękował wszystkim pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie za pracę na rzecz mieszkańców miasta.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że od ostatniej sesji Rady Miasta wpłynęły następujące pisma:
 1. W dniu 10.11.2020 r. do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wpłynęło pismo ze skargą na działalność Straży Miejskiej w Puszczykowie, które zostało przekazane według właściwości Burmistrzowi Miasta Puszczykowa do rozpatrzenia. 
 2. W dniu 2.11.2020 r. wpłynął do Rady Miasta Puszczykowa wniosek o dokonanie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Pismo zostało przekazane do Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zaproponował, aby poinformować mieszkańców miasta o możliwości uczestniczenia w sesjach oraz komisjach Rady Miasta odbywających się zdalnie.
 
Ad 17. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że od ostatniej sesji Rady Miasta nie wpłynęły żadne interpelacje oraz zapytania radnych.
 
Ad 18. Wolne głosy.
Radna Maria Michałowska powiedziała, że w ostatnich dwóch numerach Echa Puszczykowa pojawiła się informacja, że sesje Rady Miasta Puszczykowa odbywają się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie. Radna Maria Michałowska poprosiła o sprostowanie powyższych informacji.
 
Radna Maria Michałowska zapytała, czy nauczyciele puszczykowskich szkół uczestniczą w szkoleniach dotyczących prowadzenia zająć w formie zdalnej (np. Lekcja:Enter), aby lekcje prowadzone były w urozmaicony i kreatywny sposób.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że planowane jest spotkanie on-line z dyrektorami puszczykowskich szkół, na którym poruszony zostanie temat szkoleń dla nauczycieli w omawianym przedmiocie.
 
Radna Maria Michałowska zapytała o możliwość zorganizowania 6 grudnia br. wspólnego, uroczystego zapalenia lampek na choince na Rynku. Radna poprosiła również o informacje na temat organizacji planowanych wydarzeń dla mieszkańców w celu uczczenia rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że szczegółowe informacje dotyczące zaplanowanych na 27 grudnia wydarzeń zostaną wysłane do wszystkich radnych.
 
Radny Maciej Krzyżański zwrócił uwagę, że z organizacją większych wydarzeń dla mieszkańców należy poczekać do momentu, aż sami będą mogli licznie wziąć w nich udział. Radny zasugerował przesunięcie uroczystych wydarzeń na luty następnego roku, kiedy można będzie uczcić zakończenie Powstania Wielkopolskiego. 
 
Radny Maciej Krzyżański wyraził zadowolenie z efektów remontu przeprowadzonego na grobli i zapytał, kiedy oczyszczona zostanie nawierzchnia jezdni a także, czy istnieje możliwość wykonania podświetlenia pomnika upamiętniającego zakończenie II wojny światowej, który znajduje się przy dworcu w Puszczykowie.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, czy do Urzędu Miejskiego wpłynęła odpowiedź na uwagi radnych miasta złożone do projektu modernizacji drogi wojewódzkiej nr 430 (Poznań-Mosina). Radna zwróciła uwagę na konieczność wykonania lewoskrętu, co ułatwi skręt w ul. Zieloną i ul. Podgórną z drogi nr 430.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że uwagi radnych do projektu zostały wysłane do Zarządu Dróg Wojewódzkich, sugestia dotycząca lewoskrętu w ul. Podgórną nie została uwzględniona.
 
Rady Jan Łagoda wrócił do tematów własnościowych, które omawiane były na poniedziałkowym (23.11.2020 r.) posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, podczas którego dyskutowano na temat ul. Wiosennej. Radny Jan Łagoda powiedział, że zgodnie z sugestią wiceburmistrza Władysława Ślisińskiego zapoznał się z informacjami zawartymi w Systemie Informacji Przestrzennej Miasta Puszczykowa z których wynika, że ul. Wiosenna w większości nie stanowi własności miasta. Podobna sytuacja ma miejsce z ul. Cienistą, która została wybudowana oraz ul. Wiązową na której przeprowadzono inwestycję polegającą na wykonaniu nowatorskiej nakładki. W związku z powyższym radny Jan Łagoda zapytał, jaka procedura została zastosowana w obu przypadkach.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że nie udzieli odpowiedzi na pytanie radnego, gdyż w styczniu 2011 roku, kiedy rozpoczynał pracę w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie pozwolenie na budowę ul. Cienistej już było i nikt nie potrafił mu udzielić odpowiedzi w jaki sposób zostało uzyskane. Ulica została wybudowana na podstawie dokumentacji wykonanej w 2007 lub 2008 roku, nie odpowie jednak na pytanie, w jaki sposób pozwolenie na budowę zostało uzyskane, gdyż Starostwo Powiatowe w Poznaniu odmawiało wydawania pozwoleń na budowę w sytuacji, kiedy kwestia własności gruntu nie była uregulowana.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak wyjaśniła, że od ok. 2000 roku Starostwo Powiatowe w Poznaniu przyjmowało oświadczenie gminy dotyczące potwierdzenia własności gruntu zajętego pod drogę publiczną od 1998 r. Pani Alina Stempniak powiedziała, że obecnie nie stosuje się już jednak takiej interpretacji przepisów i miasto musi wykazać faktyczne prawo do dysponowania gruntem, na którym realizowana będzie inwestycja.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, w jaki sposób zagospodarowana zostanie kostka brukowa, która pozostała po demontażu dawnej ścieżki rowerowej na grobli.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że kostka brukowa, pozyskana z rozbiórki ścieżki rowerowej, ze względu na długi okres eksploatacji nie może zostać wykorzystana do budowy nowego chodnika. Wiceburmistrz dodał, że materiał ten planowano wykorzystać do utwardzenia terenu wokół budynku komunalnego.
 
Radny Maciej Krzyżański poprosił o odpowiedź na pytania odnośnie terminu uprzątnięcia nawierzchni drogi na grobli, możliwości podświetlenia pomnika upamiętniającego zakończenie II wojny światowej oraz uruchomienia podświetlenia muralu na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że:
- nawierzchnia drogi na grobli zostanie uprzątnięta jak tylko zakończą się prowadzone na niej prace,
- kwestia podświetlenia muralu na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 wyjaśniona zostanie z jego wykonawcą,
- sprawę podświetlenia pomnika upamiętniającego zakończenie II wojny światowej należy uzgodnić z Referatem Promocji, Kultury i Turystyki.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał o wysokość kosztów poniesionych przez miasto na walkę z pandemią COVID-19 oraz ile środków zaplanowano przeznaczyć na ten cel w 2021 roku i w jakim dziale projektu budżetu zostały one uwzględnione.
Radny Mariusz Frąckowiak poprosił również o informację dotyczącą tzw. akcji zima, zabezpieczenia odpowiedniego sprzętu oraz lokalizacji na terenie miasta pojemników z piaskiem.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że podpisana została umowa z firmą, która dysponuje odpowiednim sprzętem i odpowiada za utrzymanie dróg na terenie miasta w okresie zimowym. Lokalizacja pojemników na piasek pozostanie taka sama, jak w poprzednich latach.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że w tym roku środki przeznaczone na walkę z epidemią pochodziły z rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że do czerwca br. na środki ochrony osobistej, między innymi dla mieszkańców z budżetu miasta wydatkowano 100 tys. zł. W projektach budżetu na 2021 rok wszystkie instytucje musiały już uwzględnić środki na walkę z pandemią COVID-19. 
 
Radny Filip Ryglewicz zasugerował, aby na oficjalnym Facebooku miasta pojawiały się relacje on-line z takich wydarzeń jak np. zapalenie światełek na choince na Rynku.
Ponadto radny poruszył następujące kwestie:
- czy władze miasta przewidują montaż oświetlenia przy przejściu dla pieszych na ul. Zalesie,
- brak informacji na stronie Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt” dotyczącej możliwości wynajmu przez mieszkańców kubłów na odpady BIO.
Radny Filip Ryglewicz wyraził również zdziwienie z faktu nieuwzględnienia w projekcie modernizacji drogi wojewódzkiej 430 uwag zgłoszonych przez mieszkańców i radnych miasta.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że oświetlenie na przejściu dla pieszych na ul. Zalesie zostanie wykonane. W kwestii modernizacji drogi wojewódzkiej 430 władze miasta będą się kontaktować z wykonawcą, którym jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w celu prowadzenia dalszych rozmów. Wiceburmistrz oznajmił, że sprawę możliwości wynajmu kubłów na odpady BIO wyjaśni z prezes Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt”.
 
Radny Krzysztof Paszkowski poprosił o udzielenie odpowiedzi na następujące wiadomości:
- e-mail z dnia 7 września 2019 r. dotyczący podania kompetencji osób biorących udział w realizacji projektu pn. „Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”,
- e-mail z dnia 16 września dotyczący wykoszenia traw na ul. Nadwarciańskiej.
 
Ponadto radny Krzysztof Paszkowski poprosił o wyjaśnienie informacji zawartej w numerze 9 „Echa Puszczykowa”, dotyczącej obowiązku przycinania przez mieszkańców gałęzi wchodzących z posesji na teren chodnika. Radny poruszył również kwestię rankingu dróg, którego kolejność, jego zdaniem, nie jest zachowywana podczas realizacji projektów. Przykładem takich działań jest budowa ul. Tenisowej.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że do radnego zostały wysłane wszystkie posiadane przez Urząd Miejski informacje z danymi dotyczącymi kompetencji osób realizujących projekt pn. „Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zaproponował, aby temat ten poruszony został podczas posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, aby wyjaśnić wszystkie związane z nim wątpliwości.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że zapisy rankingu dróg są przestrzegane, wszelkie zmiany mogą zostać do niego wprowadzone jedynie za zgodą Rady Miasta.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał, ilu mieszkańców Puszczykowa skorzystało z programu „Małej Retencji”. Ponadto radny Mariusz Frąckowiak zwrócił się z prośbą do radnej Powiatu Poznańskiego Marzeny Fiedler o udzielenie informacji na temat sytuacji panującej w szpitalu w Puszczykowie i ewentualnej pomocy, jakiej można mu udzielić.
 
Radna Powiatu Poznańskiego Marzena Fiedler odpowiedziała, że z inicjatywy radnych powiatu powstała akcja zbierania środków finansowych dla szpitala w Puszczykowie.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział na pytanie radnego Mariusza Frąckowiaka, informując, że podpisanych zostało 71 umów o udzielenie dotacji na zagospodarowanie deszczówki.  
 
Burmistrz Andrzej Balcerek zachęcił do zapoznania się z informacją zamieszczoną na Facebooku Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie, dotyczącą akcji wsparcia dla szpitala w Puszczykowie, podczas której mieszkańcy Puszczykowa dostarczyli między innymi 8000 butelek wody.
 
Ad 19. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował o terminie kolejnej sesji, która odbędzie się w dniu 22 grudnia 2020 r.
 
O godzinie 19:40 przewodniczący Rady Tomasz Potocki zamknął 23. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
protokołowała
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki