Protokół nr 23/16/VII 23. sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 4 października 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 23/16/VII
23. sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 4 października 2016 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0002.23.2016
 
Godz. rozpoczęcia:   18:00
Godz. zakończenia:   19:18
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz otworzyła 23. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitała gości i radnych oraz stwierdziła quorum (obecnych 15 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Radna Agata Wójcik zwróciła się z prośbą o zmianę regulaminu dotyczącego porządku obrad sesji, w taki sposób, aby mieszkańcy mieli możliwość wypowiedzieć się w omawianym punkcie. Radna przypomniała, że w poprzedniej kadencji punkt dotyczący „wolnych głosów" był umieszczony w innym miejscu porządku obrad, co umożliwiało mieszkańcom wypowiedzenie się.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że planowała po zaprezentowaniu porządku obrad, poinformować o sposobie prowadzenia dzisiejszego posiedzenia, który umożliwi mieszkańcom wypowiadanie się. Przewodnicząca Rady dodała również, że w tej sprawie kontaktowała się z nią jedna z mieszkanek.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 1 głos, „wstrzymało się" - 0.
Porządek obrad został przyjęty i przedstawia się następująco:
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: dokonania zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (druk nr 163).
  4. Zamknięcie sesji.
Ad 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: dokonania zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (druk nr 163).
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz wyjaśniła niespójności, które mogą wynikać z wniosku formalnego radnych oraz treści zawartych w projekcie uchwały. We wniosku formalnym (stanowiącym załącznik do projektu uchwały), radni wnioskują o zawieszenie prac nad etapem B projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do czasu sporządzenia analizy natężenia ruchu drogowego na tym obszarze. Wniosek formalny radnych został złożony 15 września, kiedy radni nie wiedzieli o tym, że taka analiza już istnieje.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz odczytała projekt uchwały w sprawie: dokonania zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przypomniała, że wniosek formalny radnych był odczytywany podczas poprzedniej sesji 27 września.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że planowała, aby dzisiejsza dyskusja przebiegała z udziałem mieszańców. Przewodnicząca Rady przytoczyła wiadomość otrzymaną od mieszkanki, w której pisze, iż żałuje, że mieszkańcy nie mieli możliwości wypowiedzenia się przed głosowaniem radnych. Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz podkreśliła, że mieszkańcy zawsze mogą zabierać głos w trakcie rozpatrywania danego punktu obrad sesji i odczytała § 14 ust. 11 Regulaminu Rady Miasta Puszczykowa (stanowiącego załącznik do Statutu Miasta Puszczykowa): „Na pisemny i uzasadniony wniosek mieszkańców Puszczykowa złożony przed rozpoczęciem obrad sesji, Przewodniczący Rady może dopuścić jednego z ich przedstawicieli do głosu w sprawie objętej porządkiem obrad, w trakcie trwania obrad nad tym punktem.".
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zaproponowała, żeby mieszkańcy korzystali z tej możliwości, podając (pisemnie) przed rozpoczęciem sesji nazwisko mieszkańca oraz punkt, w którym zamierza zabierać głos. Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała o jeszcze innej możliwości, mianowicie można zabierać głos na wniosek radnego lub w punkcie obrad „wolne głosy" (§ 14 ust. 11 Regulaminu Rady Miasta Puszczykowa).
 
Na prośbę przewodniczącej Rady, projektantka Edyta Skolimowska przestawiła główne założenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3, obejmującego części A i B:
- tereny wyznaczone pod funkcję zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN),
- tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej (U/MW),
- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW),
- na jednostce 5MN dopuszczone są orientacyjne funkcje zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej,
- tereny zabudowy usługowej,
- tereny zabudowy usługowej z parkingami.
Dodatkowo zlokalizowane są tereny (IT) infrastruktury technicznej oraz tereny obiektów i urządzeń elektroenergetycznych. Ponadto projekt planu obejmuje drogi wewnętrzne (KDW), drogi publiczne klasy lokalnej (KDL) oraz drogi publiczne klasy dojazdowej (1 i 2 KDD).
 
Projektantka Edyta Skolimowska powiedziała, że radni zgłosili propozycję podziału planu na część A, która miałaby zamknąć się w ulicach Dworcowa (łącznie), Solskiego, Kościuszki i Moniuszki (z drogą lub po osi) i część B, która obejmowałaby teren usług i parkingów, tereny zabudowy usługowej oraz teren infrastruktury technicznej.
Projektantka Edyta Skolimowska powiedziała, że proceduralnie wygląda to w ten sposób, że w celu przeprowadzenia podziału obszaru planu należy podzielić projekt planu na dwie uchwały, dwa rysunki i dwie prognozy oddziaływania na środowisko oraz finansowe. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami ze strony gminy, ponieważ wykonawcy projektu planu (w całości) zakończyli pracę nad nim w momencie przekazania projektu (wraz z wykazem nieuwzględnionych uwag) na sesję. Należy zatem zabezpieczyć środki w budżecie na wykonanie kolejnych projektów.
Projektantka Edyta Skolimowska powiedziała, że minimalny czas na wykonanie podziału dotychczasowego projektu na dwie części to dwa tygodnie oraz poinformowała o konieczności wyłożenia planu do publicznego wglądu, które może nastąpić w listopadzie. Projektantka powiedziała, że uchwalenie planu mogłoby nastąpić na przełomie roku 2016/2017 lub na początku stycznia 2017 roku. 
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła o przedstawienie mapy z propozycją rozwiązań komunikacyjnych w przypadku lokalizacji inwestycji tj. obiektu handlowego przy ul. Moniuszki.
 
Projektantka Edyta Skolimowska powiedziała, że przedmiotowy obszar jest terenem inwestycji, usług handlu z parkingami ogólnodostępnymi dla mieszkańców i funkcji usługowej. Ulica Moniuszki nie do końca spełnia parametry drogi dojazdowej. Na obecnym projekcie zagospodarowania ternu jest wyznaczony dodatkowy pas, który miałby obsługiwać (niezależnie od dwóch obecnie funkcjonujących pasów) funkcję usługową i funkcję parkingów. Jest to o tyle korzystne, że przy wjeździe i wyjeździe na teren inwestycji unika się korkowania i zredukuje się ruch na ul. Moniuszki (wjazd tirów można wykluczyć odpowiednim znakiem drogowym).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że wybudowanie dodatkowego pasa wiąże się z wykupem gruntu (fragment działki nr 252/2) na narożniku ul. Moniuszki i Dworcowej i zapytała, co stanie się w sytuacji, gdy właściciel terenu nie zgodzi się na sprzedaż działki.
 
Projektantka Edyta Skolimowska powiedziała, że plan reguluje granice i szerokość pasa drogowego, co uniemożliwi inne przeznaczenie dla tej działki. 
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że radni otrzymali analizę natężenia ruchu drogowego, której zlecenie zostało wydane dwa dni po podpisaniu aktu notarialnego, a dzisiaj Rada otrzymała dodatkową analizę z uwzględnieniem ruchu na przejeździe na ul. 3 Maja. Przewodnicząca Rady powiedziała, że radni stwierdzili, że należałoby wykonać tę analizę w bardziej obiektywnych warunkach (poprzednia analiza została wykonana latem w okresie wakacyjnym, gdy ruch drogowy jest zmniejszony).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz otworzyła dyskusję.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że omawiany projekt uchwały (a wcześniej również wniosek formalny radnych) jest w pełni uzasadniony. Radna powiedziała, że zasięgnęła opinii u burmistrz Małgorzaty Ornoch-Tabędziej (w czasie trwania jej kadencji podjęta została uchwała o prowadzeniu prac w dwóch etapach A i B), która przewidziała istniejącą sytuację tzn. problem z wypracowaniem konsensusu takiej wersji planu, która zadowoliłaby wszystkie strony. Radna powiedziała, że w tej chwili część B jest częścią sporną, wymagającą dodatkowych analiz, zasięgnięcia opinii biegłych i konsultacji z mieszkańcami. Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że zadaniem władz Miasta jest zapewnienie komfortu i poprawa jakości życia mieszkańców (zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji), a obecna sytuacja i podjęte działania spowodowały, że w Mieście panuje panika, poczucie zgrozy i strachu. Radna powiedziała, że dzwonią do niej mieszkańcy zatrwożeni informacjami, że ich sąsiad sprzedaje dużą działkę i obawiają się, że może tam powstać osiedle deweloperskie. Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że im szybciej dojdzie do podziału planu, to tym szybciej mieszkańcy całego Puszczykowa będą mogli żyć w spokoju i poczuciu stabilizacji. Ponadto należy jak najszybciej doprowadzić do uchwalenia części A oraz podjęcia szybkich prac nad częścią B (m.in. wykonania aktualnej analizy natężenia ruchu i jego symulacji w przypadku ewentualnego otwarcia obiektu handlowego z parkingiem na 75 miejsc oraz z uwzględnieniem zamknięcia przejazdu na ul. 3 Maja).
 
Radny Jan Łagoda zgodził się z przedmówczynią w kwestii konieczności podziału planu i rozpoczęcia prac nad etapem B. Radny zwrócił uwagę, że analiza, która została wykonana jako pierwsza powinna zostać powtórzona oraz zapytał, czy wiadomo, kiedy zostanie zamknięty przejazd na ul. 3 Maja.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że nie wiadomo, kiedy zostanie zamknięty przejazd na ul. 3 Maja.
 
Radny Jan Łagoda powiedział, że analiza natężenia ruchu powinna zostać wykonana w takich warunkach, jakie potencjalnie panowałyby podczas działania obiektu handlowego oraz przy jednocześnie otwartym przejeździe na ul. Mocka oraz zamkniętym przejeździe na ul. 3 Maja.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że poszerzenie ul. Moniuszki jest bezzasadne - trzy pasy na tym trakcie są niepotrzebne, zwłaszcza że nastąpiłoby odcięcie ogródka piekarni-cukierni pani Piskorskiej, z którego korzysta całe Puszczykówko. Radny podkreślił, że część B wymaga dopracowania.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz poprosiła o wyjaśnienie fragmentu wywiadu w „Naszej Okolicy", w którym burmistrz powiedział, że nie zawsze udaje się wypracować kompromis, który zadowoli wszystkich, ale zdaniem radnej nikt nie jest zadowolony z części B oprócz inwestora. Radna odniosła się również do wypowiedzi burmistrza, w której powiedział, że akt notarialny jest tylko i wyłącznie zabezpieczeniem interesu Miasta na wypadek, gdyby Rada Miasta zgodziła się z projektem planu. Radna powiedziała, że wniosek formalny radnych oraz dzisiejszy projekt uchwały wskazują, że Rada nie jest przychylna temu planowi. Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, jakie zabezpieczenie interesów Miasta miał na myśli burmistrz.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że w prasie oraz na stronie internetowej sprawa została przedstawiona przejrzyście (z harmonogramem wydarzeń i terminów). Burmistrz nie zgodził się ze stwierdzeniem radnej, iż wszyscy mieszkańcy są niezadowoleni, ponieważ wielu twierdzi, że obiekt handlowy w tym rejonie miasta powinien powstać. Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że podtrzymuje wszystko, co powiedział w wywiadzie dla „Naszej Okolicy".
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, jaki jest interes Miasta i większości mieszkańców. 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że zapisy aktu notarialnego zostały również w sposób jasny wyjaśnione w różnych mediach. Burmistrz dodał, że rzadko dochodzi do sytuacji, w której inwestor podpisuje z Miastem umowę w formie aktu notarialnego, która zabezpiecza interesy Miasta. 
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że dzisiejsze spotkanie związane jest z obsługą komunikacyjną terenu oraz analizami natężenia ruchu. Przewodnicząca Rady odczytała następujące fragmenty z przeprowadzonych opracowań:
- zamkniecie przejazdu kolejowego szczególnie w godzinach szczytu komunikacyjnego na ulicy Dworcowej powoduje duże zatrzymanie ruchu w obrębie analizowanego skrzyżowania przy którym planowana jest inwestycja,
- po otwarciu przejazdu kolejowego na ulicy Dworcowej pojazdy skręcające w ulicę Moniuszki powodują znaczne spowolnienie ruchu,
- przejazd samochodów ciężarowych (średnio 15 sztuk na dobę) pomimo zakazu wjazdu do miasta zarówno na drodze wojewódzkiej DW 430 jak i DW 431 (z załączonych tabeli wynika, że samochodów powyżej 3,5 t jest średnio: 50 na ul. Moniuszki i 141 na ul. Dworcowej).
  • Obliczenie generacji ruchu z obiektu:
Z analizy tak obecnego, jak i analizowanego natężenia ruchu wynika, że - z racji funkcji, wielkości obiektu oraz położenia w strukturze miasta - teren przewidziany pod realizację obiektu jest właściwy na podejmowanie działań intensyfikujących zagospodarowanie i związanych z rozwojem funkcji usługowych, komercyjnych. Problem może stanowić jedynie wpięcie komunikacyjne planowanej inwestycji do obsługi przez podstawowy układ drogowy.
  • Przewiduje się więc, że szacunek zwiększenia ruchu samochodowego, przy uwzględnieniu źródeł i celów ruchu do planowanego obiektu będzie w granicach 600 - 1000 samochodów w ciągu doby.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że z pomiarów natężenia ruchu wykonanych 19-20 lipca 2016 r. (w czasie szczytu wakacyjnego) wynika, że średnia dzienna ruchu drogowego w tym terenie wynosi ponad 8000 - na ul. Moniuszki 3400 i na ul. Dworcowej 4600 (przewodnicząca zaznaczyła, że niektóre samochody mogły zostać policzone dwukrotnie, ponieważ przejeżdżały przez obie ulice).
 
Z otrzymanej dzisiaj analizy, w której 29-30 września 2016 r. liczone były pomiary związane z uczestnikami ruchu drogowego na przejeździe kolejowym na ul. 3 Maja wynika, że średnia dobowa natężenia ruchu to 890. Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że jeśli przejazd zostanie zamknięty, to wtedy dodatkowe 1000 pojazdów będzie przejeżdżać przez ul. Moniuszki. Zdaniem przewodniczącej Rady, budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Dworcowej i Wiązowej oraz wprowadzenie ograniczenia tonażu do 3,5 t nie jest dobrym rozwiązaniem.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, jaki był sens wykonywania analizy natężenia ruchu drogowego po podpisaniu decyzji o przystąpieniu do inwestycji budowy dużego obiektu handlowego wiedząc, że sytuacja komunikacyjna jest bardzo zła.
 
Radna Agata Wójcik zapytała, jakie interesy zostały zabezpieczone w akcie notarialnym.
Burmistrz Andrzej Balcerek zwrócił uwagę, że to Miasto zabezpiecza swoje interesy i to Miasto zwróciło się do inwestora, a nie odwrotnie.
 
Reprezentujący inwestora pan Grzegorz Piasecki powiedział, że to nie jego firma zabiegała o zabezpieczenie interesów Miasta, ale pan burmistrz, który wymógł na nich takie warunki. Pan Grzegorz Piasecki powiedział, że firma wydała 1,2 mln zł na zakup działki oraz zamierza przeznaczyć kolejne 5 mln zł na budowę sklepu, ogólnodostępnego parkingu na 75 miejsc i przejścia między parkingiem a dworcem, ponadto uporządkować teren i zlikwidować istniejące tam śmietnisko. Pan Grzegorz Piasecki powiedział, że inwestor przeprowadzał swoje badania, z których wynika, że ok. 95-97 proc. mieszkańców nie ma nic przeciwko powstaniu sklepu, natomiast 70-75 proc. opowiada się za jego powstaniem. Inwestor zapewnił, że powstałoby miejsce ładne, schludne i czyste, choć generujące większy ruch samochodowy. 
 
Pani Ewa Łobocka powiedziała, że od 2011 roku mieszkańcy walczą z pomysłem powstania marketu w tym miejscu. Pani Ewa Łobocka powiedziała, że sklepy „Piotr i Paweł" np. w Luboniu czy Skórzewie nie są zlokalizowane wśród domów jednorodzinnych. Mieszkanka dziwi się, że w tym miejscu ma powstać sklep, ponieważ mieszkańcy nigdy o to nie wnioskowali (podczas różnych spotkań mieszkańcy Puszczykówka zawsze protestowali przeciwko budowie marketu).
 
Pani Maria Skubiszyńska powiedziała, że inwestor jako właściciel działki powinien ją uporządkować i posprzątać, a burmistrz powinien to wyegzekwować. Następnie mieszkanka powiedziała, że w Puszczykowie są dwa sklepy o podobnym asortymencie co „Piotr i Paweł" (i z sympatyczniejszą obsługą), które są wystarczające na potrzeby mieszkańców. Pani Maria Skubiszyńska powiedziała, że w Łęczycy ma powstać Lidl, dlatego uważa, że kolejny market w tym rejonie jest niepotrzebny i będzie wyłącznie utrudnieniem dla mieszkańców.
 
Pan Marek Barłóg zapytał, czy granice określające teren planu obejmowały wcześniej również ulice Solskiego, Kościuszki i Dworcową (czy granica przebiegała po wewnętrznej stronie tych ulic). 
 
Pan Leszek Pobojewski, mieszkający na narożniku ulic Moniuszki i Solskiego powiedział, że wizja inwestora, popierana poniekąd przez władze, jest przerażająca, ponieważ zakłada szerokie ulice i dodatkowy pas ruchu, podczas gdy brakuje ścieżek rowerowych. Pan Leszek Pobojewski zapytał, jak prezentowana wizja ma się do dokumentów strategicznych, kreujących zielone Puszczykowo oraz stwierdził, że sposób argumentacji inwestora, iż większość mieszkańców opowiada się za powstaniem marketu jest obrzydliwy, ponieważ większość nie może narzucać mniejszości czegoś, co jej nie dotyczy. 
 
Pan Paweł Kuleszewicz zaproponował, żeby inwestor zamiast marketu zaprojektował w tym miejscu fontannę z ławkami.
 
Pani Magdalena Solecka zapytała inwestora, na jakiej grupie przeprowadzane były badania.
Pan Grzegorz Piasecki powiedział, że były to badania wykonane na potrzeby inwestycji.
 
Pani Krystyna Marcolla powiedziała, że za powstaniem marketu przy ul. Moniuszki opowiadają się tylko ci mieszkańcy, którzy tam nie mieszkają.
 
Radna Agata Wójcik powtórzyła pytanie pana Marka Barłoga dotyczące granic planu.
Sekretarz Maciej Dettlaff zapewnił, że wymienione ulice zawsze wchodziły w granice planu.
 
Pani Grażyna Ciesielska powiedziała, że choć nie mieszka w tym rejonie, popiera mieszkańców, którzy protestują przeciwko budowie marketu.
Pani Alicja Fokkens powiedziała, że choć mieszka na górnym Puszczykowie również popiera mieszkańców protestujących przeciwko budowie marketu oraz zapytała, jaki podatek płaciłby potencjalny obiekt handlowy.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że kwota z podatku byłaby nieznaczna i nieistotna dla naszego budżetu.
Pani Ewa Łobocka powiedziała, że ciągle wspomina się o tym, że ten teren jest przeznaczony pod usługi i podkreśliła, że do usług zalicza się również usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie czy fryzjerskie a nie tylko duże obiekty handlowe.
 
Przedstawiciel inwestora pan Bartłomiej Rybarczyk poinformował, że inwestor kupił działkę, ponieważ w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miała ona przeznaczenie usługowo-handlowe. Projektowany obiekt nie ma być dużym obiektem handlowym (jak np. Lidl czy Biedronka), ponieważ tylko niewielki obiekt zmieści się na tej działce. Pan Bartłomiej Rybarczyk powiedział, że inwestor nie zamierza obecnie grodzić działki (na której stoją samochody), ale mógłby to zrobić i wówczas samochody parkowałyby bezpośrednio pod domami.  Zdaniem pana Bartłomieja Rybarczyka wykonane analizy natężenia ruchu są obiektywne. Pan Bartłomiej Rybarczyk powiedział, że rozumie emocje mieszkańców, ale studium przewiduje takie a nie inne przeznaczenie terenu oraz dodał, że kwota podatku za obiekt handlowy tej wielkości wyniosłaby ok. 30 tys. zł rocznie oraz że firma „Piotr i Paweł" jest polską firmą z puszczykowskimi korzeniami.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że radni poprzedniej i obecnej kadencji chcieli w tym miejscu wybudować parking „park&ride", ale zdaniem mieszkańców parking w tym miejscu nie jest potrzebny, ponieważ duży parking znajduje się przy kościele. Radna powiedziała, że przechodząc ul. Moniuszki liczy parkujące tam samochody, których liczba nie przekracza 20 oraz zauważyła, że w Puszczykowie prywatne tereny są udostępniane mieszkańcom (np. las przy ul. Wspólnej).
 
Skarbnik Piotr Łoździn zauważył, że tocząca się dyskusja raczej nie powinna odbywać się dzisiaj. Skarbnik powiedział, że przedłożony projekt uchwały oraz wniosek radnych wskazują na wykonanie dodatkowej analizy natężenia ruchu, która powinna być podstawą do dalszych dyskusji w tym temacie, natomiast dzisiejsza debata miała dotyczyć podziału obszaru planu na dwie części. 
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy przy planowaniu ma znaczenie fakt, że działka nr 252/5 w księgach wieczystych figuruje jako grunty orne.
Kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak odpowiedziała, że to nie ma żadnego znaczenia.
 
Pani Mariola Marecka-Chudak powiedziała, że od 2009 roku przychodzi w dużej grupie na każde spotkanie dotyczące omawianego obszaru. Mieszkanka powiedziała, że zbierała podpisy, pytając mieszkańców tego terenu, czy chcą budowy marketu w tym miejscu i tylko jedna osoba powiedziała, że nie miałaby nic przeciwko, natomiast wszyscy pozostali wypowiedzieli się, że marketu nie chcą. Jako mieszkanka ul. Dworcowej po raz kolejny zapytała, po co stawiać market, skoro od samego początku mieszkańcy dają jasny sygnał, że marketu nie chcą (składają pisma z licznymi podpisami).
Zwracając się do inwestorów, pani Mariola Marecka-Chudak powiedziała, że skoro stali się właścicielami działki w Puszczykowie to powinni zapoznać się z regulaminem utrzymania czystości i porządku, który obowiązuje wszystkich właścicieli posesji i posprzątać oraz zabezpieczyć swój teren.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz stwierdziła, że tocząca się dyskusja powinna przenieść się na późniejszy termin, ale podkreśliła, że jest ona także wyrazem konieczności podziału obszaru planu na część A, co do której nie ma już uwag oraz część B, w przypadku której należy wypracować konsensus.
 
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. dokonania zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Uchwała nr 154/16/VII została przyjęta.
 
Ad 4. Zamknięcie sesji.
O godz. 19:18 przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zamknęła 23. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Protokolant
/-/ Małgorzata Hempowicz
                                                                                                            Przewodnicząca Rady Miasta