Protokół nr 24/20/VIII 24. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2020 r. zdalnie przy użyciu systemu wideokonferencyjnego Zoom

 
RM.0002.24.2020
 
Godzina rozpoczęcia: 17:05
Godzina zakończenia: 19:29
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki otworzył 24. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitał pracowników Urzędu Miejskiego i radnych oraz stwierdził quorum (obecnych 14 radnych), usprawiedliwiona nieobecność radnego Krzysztofa Paszkowskiego.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłego wójta Dopiewa Adriana Napierały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że Puszczykowo zajęło 4. miejsce w tegorocznej edycji Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego. Z tego powodu Przewodniczący Rady złożył gratulacje Burmistrzowi Miasta Andrzejowi Balcerkowi, pracownikom Urzędu Miejskiego, radnym Rady Miasta oraz mieszkańcom.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek podziękował za gratulacje oraz podkreślił, że zdobyta nagroda stanowi kolektywny sukces władz samorządowych i wszystkich mieszkańców.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki pogratulował Burmistrzowi Andrzejowi Balcerekowi uhonorowany medalem okolicznościowym z okazji 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek zaprezentował medal oraz poinformował, że nagroda została mu wręczona przez prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzeja Kraśnickiego oraz czterokrotną olimpijkę Elżbietę Urbańczyk.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie zatwierdzenia przedstawionego porządku obrad.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 23/20/VIII z dnia 24 listopada 2020 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026 (druk nr 226).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 (druk nr 227).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 230).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2021-2028 (druk nr 229).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 (druk nr 228).
 9. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 10. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 11. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 12. Wolne głosy.
 13. Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 23/20/VIII z dnia 24 listopada 2020 r.
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr 23/20/VIII z dnia 24 listopada 2020 r.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Protokół nr 23/20/VIII został przyjęty jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026 (druk nr 226).
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026 (druk nr 226).
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 223/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 (druk nr 227).
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawił projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
 
Radny Mariusz Frąckowiak powiedział, że w ramach ochrony zdrowia z budżetu miasta corocznie przekazywana jest pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na wykonywanie zadań izby wytrzeźwień w kwocie 17.019 zł. Radny poprosił o podanie informacji na temat tego ilu mieszkańców w ostatnim roku został przewiezionych do izby wytrzeźwień.
 
Pan Karol Majewski odpowiedział, że może przedstawić takie dane na kolejnym posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. Statystyki dotyczące liczby mieszkańców, którzy w danym roku trafili do izby wytrzeźwień prowadzi Policja.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że w tym roku było to 47 osób.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 (druk nr 227).
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 224/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 230).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r., informując o zmianach:
 
w dochodach:
 1. Wprowadzono dochody w kwocie 1.680.923 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 2. Zwiększono subwencję w części oświatowej o kwotę 58.000 zł,
 3. Wprowadzono dochody z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 51.533 zł.
 
w wydatkach:
 1. W dziale 600 zwiększono wydatki na program budowy dróg o kwotę 1.680.923 zł.
 2. W dziale 801 wprowadzono wydatki bieżące w kwocie 109.533 zł.
 
Radny Jan Łagoda zapytał, na jaką inwestycję udało się pozyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że są to środki przeznaczone na dowolne inwestycje w ramach pierwszej transzy przyznawanej wszystkim samorządom. Miasto Puszczykowo otrzymane środki przeznaczy na budowę dróg.
 
Radny Mariusz Frąckowiak powiedział, że w zarządzeniu nr 99/20/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 16.12.2020 r. oraz w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok na str. 13 i 14 w wykazie planowanych na 2021 rok inwestycji wskazano następujące kwoty:
 1. 5.000.000 zł - Program budowy i modernizacji dróg, chodników i parkingów na terenie Miasta (w tym budowa kanalizacji deszczowej i wykup gruntów),
 2. 64.368 zł - Publiczny Internet w mieście Puszczykowo,
 3. 300.000 zł - Budowa oświetlenia ulic, placów i dróg.
Radny zauważył, że w dniu 17.11.2020 r. radnym dostarczono autopoprawki do projektu budżetu na przyszły rok, w których określono następujące kwoty:
 1. 4.100.000 zł - Program budowy i modernizacji dróg, chodników i parkingów na terenie Miasta (w tym budowa kanalizacji deszczowej i wykup gruntów),
 2. 74.000 zł - Publiczny Internet w mieście Puszczykowo,
 3. 400.000 zł - Budowa oświetlenia ulic, placów i dróg.
W związku z powyższym radny Mariusz Frąckowiak zapytał, dlaczego w materiałach na sesję nie uwzględniono danych wynikających z przekazanych autopoprawek.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że projekt budżetu na rok 2021, który radni otrzymali w dniu 16.11.2020 r. został przyjęty zarządzeniem i nie można dokonywać w nim zmian. Dokumenty zostały wysłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Radni otrzymali pismo informujące o oczywistych omyłkach w projekcie uchwały. Kwoty w projekcie uchwały są prawidłowe, natomiast w części opisowej kwoty były błędne.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 230).
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 225/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2021-2028 (druk nr 229).
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił o wspólne omówienie projektu uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2021-2028.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 informując, że projekt zakłada:
1. Dochody budżetu Miasta w wysokości 54.600.000 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 409.368 zł.
2. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 56.300.000 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 5.810.000 zł.
3. Deficyt budżetu Miasta w wysokości 1.700.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.
4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 200.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomani w wysokości 200.000 zł.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami w wysokości 10.305.843 zł.
6. W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.293.000 zł.
7. Przychody budżetu Miasta w wysokości 5.458.000 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.680.923 zł, wolne środki pieniężne z lat ubiegłych w wysokości 27.077 zł oraz 3.750.000 zł z emisji obligacji.
8. Łączna kwota rozchodów budżetu Miasta w wysokości 3.758.000 zł.
9. Rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł.
10. Rezerwy celowe w wysokości 870.000 zł, w tym na:
1) wydatki bieżące w wysokości 480.000 zł, w tym na:
a) realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 160.000 zł,
b) wydatki oświatowe w wysokości 310.000 zł,
c) zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 10.000 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 390.000 zł, w tym na:
a) zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 10.000 zł,
b) wydatki związane z budżetem obywatelskim w wysokości 250.000 zł,
c) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 130.000 zł.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2021-2028.
 
W imieniu burmistrza, skarbnik Piotr Łoździn zgłosił następujące autopoprawki do projektu uchwały budżetowej:

 

1. W paragrafie 1 (i odpowiednio w załączniku nr 1) zwiększenie dochodów o kwotę 3.300.000 zł, w tym:

 

1) zwiększenie o kwotę 1.743.392 zł dochodów majątkowych z tytułu dotacji ze środków UE (dział 600 § 6257);
2) zwiększenie o kwotę 15.530 zł dochodów bieżących z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (dział 756 § 0500);
3) zwiększono o kwotę 1.541.078 zł dochodów majątkowych z tytułu dotacji ze środków UE (dział 900 § 6257).
2. W paragrafie 2 (i odpowiednio w załącznikach 2-3) zwiększenie wydatków o kwotę 3.300.000 zł, w tym:
1) wprowadzenie wydatków w kwocie 60.000 zł na zadanie pn.: „Budowa monitoringu na skrzyżowaniu ulic: Nadwarciańskiej, Kosynierów Miłosławskich, Niwka Stara” (rozdział 75495);
2) wprowadzenie wydatków w kwocie 18.450 zł na zadanie pn.: „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (rozdział 60095);
3) wprowadzenie wydatków w kwocie 60.000 zł na zadanie pn.: „Zakup i montaż nośników reklamowych typu Rollposter” (rozdział 75095);
4) zwiększenie wydatków majątkowych na Program budowy i modernizacji dróg o kwotę 2.900.000 zł (rozdział 60016), w tym na budowę ul.: Prusa, Wspólnej, Tulipanowej, wykonanie dokumentacji budowy ul. Pszenicznej;
5) zwiększenie wydatków bieżących na remonty dróg o kwotę 60.000 zł (rozdział 60016), w tym na remont chodnika przy ul.: Odskok;
6) wprowadzenie wydatków bieżących w kwocie 70.000 zł na opracowanie i wdrożenie wieloletniego programu polityki zdrowotnej (rozdział 85195);
7) zwiększenie wydatków majątkowych na Program budowy i modernizacji oświetlenia ulic o kwotę 66.550 zł (Rozdział 90015), w tym wprowadzenie wydatków na wykonanie oświetlenia ul. Wysoka (Zalesie - Studzienna), wykonanie dokumentacji ul. Gwarnej (boczna), doświetlenia przejść dla pieszych (ul. Dworcowa - Kasprowicza i Wysoka - Posadzego), wykreślenie dokumentacji na ul. Janaszka;
8) zwiększenie wydatków o kwotę 25.000 zł na zadanie majątkowe pn.:  „Dokumentacja projektowa szatni przy ul. Kościelnej” (Rozdział 92601);
9) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł na obsługę długu (rozdział 75702);
10) przesunięto wydatki bieżących w rozdziale 85502 w kwocie 1.199.911 zł z wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek do wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych.
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że zmiany, które nie zostały uwzględnione, a wynikały z wniosków do projektu budżetu Miasta na rok 2021, zostały omówione na ostatnim posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, m.in.:
 1. nie wprowadzono remontu ul. Wiosennej ze względów formalnych,
 2. nie wprowadzono projektu remontu ulicy bocznej od ul. Gwarnej ze względów formalnych,
 3. nie wykreślono części zadań, o co wnioskowała część radnych ze względu na wprowadzenie dodatkowych środków z emisji obligacji, co pozwoliło na pozostawienie budowy ul. Tenisowej i projektów na część oświetleń ulicznych.
 
Skarbnik Piotr Łoździn zauważył, że wśród radnych rozgorzała dyskusja dotycząca kosztu budowy ul. Tenisowej oraz jej pozycji w rankingu ulic, w związku z czym porównano koszt budowy ul. Tenisowej do innych planowanych inwestycji drogowych. Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, że koszt budowy ul. Tenisowej nie odbiega od innych zadań, których realizacja jest planowana w przyszłym roku budżetowym. Wykonanie projektu budowy ul. Tenisowej zostało zlecone w trakcie trwania kadencji poprzedniej Radny Miasta, która wyraziła na to zgodę, a obecna Rada Miasta zaakceptowała to na początku bieżącego roku.
 
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak poinformowała, że Centrum Tenisowe „Angie” jest niewątpliwie wizytówką Miasta Puszczykowa i jeżeli Puszczykowo słynie z czegoś na arenie międzynawowej, to z tego obiektu sportowego za sprawą trenującej tam słynnej tenisistki Angelique Kerber. Budowa ul. Tenisowej ma istotne znaczenie w obszarze promocji, ponieważ jest ona traktowana, jako dobrze rozumiany publiczny interes. W interesie miasta jest rozwijanie infrastruktury sportowej, z czego nasze miasto słynie, co potwierdza, m.in. zaprezentowany przez burmistrza Andrzeja Balcerka na początku dzisiejszej sesji medal okolicznościowy z okazji 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ul. Tenisowa jest drogą lokalną, natomiast od innych ulic w mieście różni ją ilość i jakość ruchu, który się nią odbywa. W obiekcie organizowane są liczne zawody na poziomie krajowym, a także międzynarodowym, takie jak turnieje ITF kobiet Angie Cup. Ze względu na renomę obiektu, z całego kraju oraz zagranicy przyjeżdżają do niego osoby, które chcą trenować wśród najlepszych. Z punktu widzenia promocji istotnym jest, aby odwiedzający nas turyści oraz sportowcy zachowali w pamięci pozytywny wizerunek miasta, a więc także jego infrastruktury.
 
W imieniu burmistrza, skarbnik Piotr Łoździn zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2021-2028 polegającą na dokonaniu zmian wynikających z autopoprawki do projektu uchwały budżetowej oraz ze zwiększenia zadłużenia o kwotę 3.000.000 zł dokonanego w 2020 r., w tym:
 1. zwiększono dochody o kwotę 3.300.000 zł, w tym o kwotę 15.530 zł pozostałe dochody bieżące i o kwotę 3.284.470 zł dochody majątkowe z dotacji i środków na inwestycje
 2. zwiększono wydatki o kwotę 3.300.000 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 3.130.000 zł i wydatki bieżące o kwotę 170.000 zł,
 3. zmniejszono wydatki majątkowe w roku 2024 o kwotę 1.000.000 zł oraz w roku 2027 o kwotę 2.000.000 zł;
 4. dokonano zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia w 2021 r. (zgodnie z autopoprawką do projektu uchwały budżetowej),
 5. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych w zakresie zadań finansowanych z budżetu UE (zgodnie z autopoprawką do projektu uchwały budżetowej).
 6. zwiększono wydatki na obsługę długu: w latach 2021-2024 o kwotę 40.000 zł rocznie, w latach 2025-2027 o kwotę 25.000 zł rocznie;
 7. zwiększono rozchody budżetu: w roku 2024 o kwotę 1.000.000 zł oraz w roku 2027 o kwotę 2.000.000 zł;
 8. zwiększono kwotę długu: w latach 2021-2023 o kwotę 3.000.000 zł, w latach 2024-2026 o kwotę 2.000.000 zł;
 9. dokonano korekty wynagrodzeń do wysokości wynikającej projektu uchwały budżetowej.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odczytał uchwałę SO.-0952/55/16/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Puszczykowo na 2021 rok - opinia pozytywna.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odczytał uchwałę SO.-0957/55/16/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Puszczykowo - opinia pozytywna.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odczytał uchwałę SO-0951/93/16/D/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na 2021 rok - opinia pozytywna.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała oba ww. projekty uchwał.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił o zgłoszenie się radnych, których wnioski do budżetu Miasta na rok 2021 nie zostały uwzględnione, a nadal je podtrzymują.
 
Radna Alfreda Brączkowska poinformowała, że nie otrzymała jeszcze odpowiedzi na pismo z dnia 12.12.2020 r., w którym poruszyła problem konieczności przesunięcia ogrodzenia parkingu przy CT „Angie”, tak aby znajdowało się w granicy nieruchomości, a nie w pasie drogowym. Do czego właściciele obiektu zobowiązali się w korespondencji z władzami miasta, deklarując termin wykonania tych prac do dnia 30.04.2019 r. Radna zauważyła, że w kosztorysie planowanej budowy ul. Tenisowej uwzględniono koszty rozbiórki betonowego cokołu po zdemontowanym ogrodzeniu, wywiezienia gruzu oraz elementów porozbiórkowych. Radna Alfreda Brączkowska poinformowała, że nie zgadza się na to, aby miasto pokrywało koszty wyżej wymienionych prac.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że zgadza się z radną oraz dodał, że udostępniony radnym kosztorys budowy ul. Tenisowej został wykonany 3 lata temu, w celu ustalenia kosztów inwestycji. Jeżeli budowa wyżej wymienionej ulicy zostanie uwzględniona w przyszłorocznym budżecie, to istotne warunki zamówienia zostaną tak ustalone, aby miasto nie ponosiło kosztów prac, do których wykonania zobowiązany jest właściciel nieruchomości. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że dwa tygodnie temu rozmawiał z właścicielem nieruchomości, który deklaruje rozbiórkę ogrodzenia w momencie rozpoczęcia budowy ulicy.
 
Radna Barbara Kamińska poinformowała, że nie otrzymała jeszcze odpowiedzi na e-mail z dnia 8.12.2020 r. Radna zadeklarowała, że jest przeciwna budowie ul. Tenisowej poza rankingiem. Dotychczas władze miasta uzasadniały jej budowę ważnym interesem podatnika, a dzisiaj uzasadniano ją promocją miasta. Nie jest prawdą, że osoby przyjeżdzające do CT „Angie” chodzą w błocie, ponieważ wyjeżdżając z ul. Sobieskiego skręcają na parking przy obiekcie. Bardzo rzadko zdarza się, aby samochody parkowały na ulicy przed obiektem. Według radnej przesłanka ważnego interesu podatnika jest zbyt ogólnikowa, aby miała zagłosować za przeznaczeniem tak wysokiej kwoty na budowę podjazdu pod kort tenisowy.
 
Radna Barbara Kamińska odczytała odpowiedź wiceburmistrz Władysława Ślisińskiego na pytanie dotyczące tego, jakie są realne wpływy z podatku mieszkanki ul. Tenisowej, która brzmiała, „Jeżeli ktoś śledził karierę Pani Kerber to na pewno ma pojęcie, jakie uzyskiwała dochody z wygranych turniejów. Od tego należy policzyć 30% podatku i z tego podatku miastu należy się 27%”. Radna powiedział, że nie wie, czy to było liczone na podstawie wysokości nagród w turniejach, które wygrywała mieszkanka Puszczykowa, czy może przedstawiono władzom miasta potwierdzenie poniesionych na rzecz miasta podatków lub władze miasta posiadają potwierdzenie od organów podatkowych wysokości tychże wpływów, czy może są to jedynie domysły. Zdaniem radnej odpowiedź, że te dane są objęte tajemnicą skarbową także nie stanowi odpowiedzi. Radna chciałaby, aby bazować na konkretach, a nie na domysłach i zapewnieniach podatnika, że płaci wysokie podatki, wobec czego zachodzi ważny interes podatnika, który uzasadnia wykonanie mu drogi za tak wysoką kwotę. W związku z powyższym radna zapytała, czy władze miasta domyślają się, że właściciele CT „Angie” płacą wysokie podatki i jego beneficjentem na poziomie 40% jest Miasto Puszczykowo i na tym bazują, czy znana jest konkretna kwota odprowadzanych podatków. Radna poinformowała, że obliczanie na podstawie rankingu WTA, ile tych wpływów jest, nie stanowi dla radnej odpowiedzi. Jeżeli faktycznie znana jest kwota wpływów, to w porządku, ale jeżeli to jedynie domysły, to również prosi o odpowiedź.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zapytał, czy radca prawny, którym jest radna Barbara Kamińska pisząc, że wie, czym jest tajemnica skarbowa może żądać podania szczegółowych danych od Urzędu Miejskiego dotyczących wysokości wpłat podatku przez konkretne przedsiębiorstwo lub osobę.
 
Radca prawny Szymon Muszyński odpowiedział, że informacje dotyczące przychodów konkretnej osoby i tego, w jakiej wysokości płaci podatki są objęte tajemnicą skarbową. Pan Szymon Muszyński zauważył, że pytanie wiceburmistrza miało charakter retoryczny.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że radna Barbara Kamińska, będąca radcą prawnym zarzuca mu nieudzielenie informacji dotyczącej wysokość podatków odprowadzanych przez firmę CT „Angie” oraz tenisistkę Angelique Kerber. Wiceburmistrz dodał, że według radnej, otrzymana od niego odpowiedź, iż są to dane objęte tajemnicą skarbową nie jest żadną odpowiedzią.
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że podczas trwającej sesji Rady Miasta omawiana jest sytuacja podatkowa mieszkańca, a taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Skarbnik pokreślił, że władze miasta argumentują budowę ul. Tenisowej opierając się na czynniku promocji miasta.
 
Radny Piotr Płóciennik zauważył, że dyskusja na temat budowy ul. Tenisowej pojawiała się na ostatnich komisjach i była jedną z bardziej burzliwych. W trakcie tej dyskusji podnoszono argument, że mieszkańcy tej ulicy odprowadzają bardzo wysokie podatki. Radny zauważył, że rozważając tę inwestycję warto wziąć pod uwagę, jak mieszkańcy ją odbiorą. Koszt budowy wynosi ok. 1.000.000 zł, a ulica znajduje się poza rankingiem. Wjeżdżając do CT „Angie” samochody parkują na parkingu, a właściciele obiektu są majętni. Mieszkańcy mogą dojść do wniosku, że jeśli ktoś płaci wysokie podatki, ale nie wiadomo jak wysokie, to miasto mu buduje ulicę, a jeśli ktoś jest biedniejszy, to jego ulica nie zostanie wybudowana. Odbiór społeczny tej decyzji może być bardzo różny, w związku z czym radny poinformował, że waha się jak głosować w tej sprawie.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zauważył, że praca Rady Miasta jest kadencyjna i sam był radnym poprzedniej kadencji Rady Miasta, w której pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Przewodniczący poinformował, iż radni poprzedniej kadencji, z którymi rozmawiał z przykrością spoglądają na to, że radni kolejnej kadencji podważają podjęte przez nich decyzje. Oczywiście radni mają takie prawo, jednak to Rada Miasta poprzedniej kadencji podjęła decyzję o budowie ul. Tenisowej, nawet poza rankingiem. Miało to miejsce w rozkwicie kariery tenisowej Angelique Kerber. Przewodniczący Rady Tomasz Potocki podkreślił, że dla dobra kontynuacji prac Rady Miasta radni powinni zaakceptować budowę wyżej wymienionej ulicy. Przewodniczący Rady wyraził zdziwienie wobec faktu, że radna Barbara Kamińska nie promuje budowy ulicy w swoim okręgu wyborczym.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał, czy radni, który złożyli wnioski do budżetu miasta na rok 2021 nadal je podtrzymują. Jeśli tak, to poprosił o wskazanie, w jakim zakresie.
 
Radna Barbara Kamińska poinformowała, że podtrzymuje złożony przez siebie wniosek i widziała, że podobnie zrobił w wiadomości e-mail nieobecny dzisiaj radny Krzysztof Paszkowski. Radna poinformowała, że gdyby odpowiedziano jej na wiadomość e-mail wysyłaną dwukrotnie od dnia 8.12.2020 r., to dzisiaj nie byłoby potrzeby przeprowadzania dyskusji podczas sesji. Zdaniem radnej trwająca dyskusja nie stanowi faux pas, ponieważ Rada Miasta powinna działać transparentnie, a nie w oparciu o domysły lub na podstawie danych rankingu WTA. Radna podkreśliła, że zadała proste pytanie i rozumie, czym jest tajemnica skarbowa.
 
Wobec powyższego, wiceburmistrz Władysław Ślisiński zapytał, czego radna Barbara Kamińska oczekuje. Wiceburmistrz zaznaczył, że nagranie sesji może zostać przekazane do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, jako dowód, że radna namawia burmistrza do łamania ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Wiceburmistrz zasugerował, aby radna zastanowiła się nad tym, co mówi, ponieważ działa przeciwko samej sobie. Wiceburmistrz zauważył, że z racji wykonywanego zawodu radna powinna przykładać szczególną uwagę do przestrzegania prawa, a nie żądać jego łamania. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przypomniał, że decyzję o budowie ul. Tenisowej podjęła Rada Miasta poprzedniej kadencji, władze miasta poczyniły przygotowania do przeprowadzenia inwestycji, a obecna Rada Miasta chce z tego zrezygnować i ma do tego prawo. Jeżeli tak się stanie, to osoby oczekujące na budowę tej ulicy będą mogły zapoznać się z nagraniem dzisiejszej sesji Rady Miasta i poznać powody, dla których zrezygnowano z budowy ulicy.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił skarbnika o pomoc przy sformułowaniu głosowania dotyczącego wniosku do budżetu miasta na rok 2021, który podtrzymuje radna Barbara Kamińska.
 
Radna Barbara Kamińska odpowiedziała, że nie powiedziała jeszcze, iż podtrzymuje swój wniosek. Radna poinformowała, że utrzymanie swojego wniosku uzależnia od przebiegu dzisiejszej dyskusji na temat budowy ul. Tenisowej.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że dyskusja dotycząca budowy ul. Tenisowej się zakończyła i prosi radną o zajęcie stanowiska na temat złożonego przez siebie wniosku do budżetu miasta na przyszły rok.
 
Radna Barbara Kamińska odpowiedziała, że w związku z przebiegiem dyskusji dotyczącej budowy ul. Tenisowej oraz nieotrzymaniem odpowiedzi na zadane przez siebie pytanie, (jaka jest wysokość podatków odprowadzanych do miasta przez CT „Angie” oraz tenisistkę Angelique Kerber), rezygnuje ze swojego wniosku do budżetu miasta na przyszły rok. Radna zauważyła natomiast, że radny Krzysztof Paszkowski w wiadomości e-mail poinformował, iż podtrzymuj swój wniosek do przyszłorocznego budżetu miasta.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał, do kogo radny Krzysztof Paszkowski wysłał wiadomość e-mail, o której wspomina radna, ponieważ sam nie otrzymał takiej wiadomości.
 
Radna Barbara Kamińska odpowiedziała, że wiadomość radnego została wysłana do wszystkich o godzinie 13:57.
 
Radny Maciej Krzyżański poinformował, że główną przeszkodą utwardzenia ulicy bocznej od ul. Gwarnej jest jej status, jako drogi publicznej. Radny zapytał, ile czasu będzie trwało przekształcenie ulicy na drogę wewnętrzną.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak odpowiedziała, że wskazana przez radnego ulica znajduje się na obszarze, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w związku z czym nie posiada ona żadnej kategorii. Problemem nie jest kwestia zmiany kategorii drogi. Radni podczas opracowania planu muszą podjąć decyzję, jakie ma być przeznaczenia omawianej drogi, z uwzględnieniem jej parametrów. Zapewne będzie to droga wewnętrzna, ale aktualnie nie obejmuje jej plan zagospodarowania.
 
Radny Maciej Krzyżański odpowiedział, że w takiej sytuacji nie rozumie, dlaczego jego wniosek został odrzucony z przyczyn formalnych, skoro można utwardzić drogę, traktując ją jako drogę wewnętrzną.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w sytuacji, gdzie droga ma 2,5 m szerokości, to należy wydać decyzję o warunkach zabudowy w uzgodnieniu z właściwymi instytucjami. Parametry tej drogi na dzień dzisiejszy nie spełniają wymogów ustawowych. Do realizacji inwestycji konieczne jest uzyskanie stosownych odstępstw. W zaistniałej sytuacji postanowiono o wstrzymaniu inwestycji do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na tym obszarze, natomiast w przyszłym roku planowane jest wykonanie na niej oświetlenia.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił o zajęcie się tematem utwardzenia ulicy bocznej od ul. Gwarnej na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz rozważenie, czy istnieje możliwość utwardzenia jej podobnie, jak to miało miejsce w przypadku ul. Makowej.
 
Radny Maciej Krzyżański poprosił o odnotowanie, że zainicjował prace nad utwardzeniem ulicy bocznej od ul. Gwarnej.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki po raz kolejny zapytał, czy radni, którzy złożyli wnioski do budżetu miasta na rok 2021 nadal je podtrzymują. Jeśli tak, to poprosił o wskazanie, w jakim zakresie. Przewodniczący Rady poprosił radna Kamińską o ostateczne zajęcie stanowiska.
 
Radna Barbara Kamińska odpowiedziała, że wycofuje złożony przez siebie wniosek do budżetu miasta na rok 2021, z zastrzeżeniem, że nie otrzymała odpowiedzi na zadane przez siebie pytanie, (jaka jest wysokość podatków odprowadzanych do miasta przez CT „Angie” oraz tenisistkę Angelique Kerber).
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że radny Krzysztof Paszkowski złożył wniosek do budżetu miasta na rok 2021 z zachowaniem terminu. Po przekazaniu radnym autopoprawek do projektu budżetu miasta radni zostali poproszeni o ocenienie, czy zaproponowane autopoprawki wyczerpują ich oczekiwania względem budżetu na przyszły rok i w takim przypadku wycofanie wniosków. Wniosek radnego Krzysztofa Paszkowskiego nie został uwzględniony w części i radny nie poinformował dotychczas o wycofaniu jego nieuwzględnionego zakresu.
 
Radca Prawny Szymon Muszyński poinformował, że wobec powyższego, wniosek radnego Krzysztofa Paszkowskiego powinien zostać poddany głosowaniu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że wniosek radnego Krzysztofa Paszkowskiego został nieuwzględniony wyłącznie w zakresie wykreślenia zadania dotyczącego budowy ul. Tenisowej z przyszłorocznego budżetu.
 
O godzinie 18:10 przewodniczący Rady Tomasz Potocki ogłosił przerwę, która trwała do 18:20.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że w trakcie przerwy odbył rozmowę telefoniczną z radnym Krzysztofem Paszkowskim, który podtrzymuje swój wniosek do budżetu miasta na rok 2021, w zakresie który nie został uwzględniony.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem wniosku radnego Krzysztofa Paszkowskiego w sprawie wykreślenia budowy ul. Tenisowej w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2021 Plan wydatków majątkowych.
Wynik głosowania: „za” - 0 głosów, „przeciw” - 12, „wstrzymało się” - 2.
Wniosek został odrzucony.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2021-2028 (druk nr 229 z autopoprawkami).
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 226/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 (druk nr 228).
Ww. projekt uchwały został omówiony w poprzednim punkcie porządku obrad.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 (druk nr 228 z autopoprawkami).
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 227/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 9. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff oraz kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Ad 10. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że od ostatniej sesji Rady Miasta  wpłynęły następujące wnioski oraz pisma:
 1. Wniosek mieszkanki o wykreślenie nieruchomości z Gminnej Ewidencji Zabytków.
 2. E-mail mieszkańców dotyczący spraw związanych z podziałem ich nieruchomości i nawiązujący do wcześniejszej korespondencji z urzędem.
 3. Pismo mieszkańca dotyczące nałożenia mandatu przez straż miejską.
 4. Petycja mieszkańca dotycząca wprowadzenia szczepionek na COVID-19.
 5. Petycja mieszkańca dotycząca wprowadzenia szczepionek na COVID-19 (obie petycje są identyczne).
 6. Petycja mieszkanki dotycząca zniesienia na terenie gminy obostrzeń związanych z pandemią.
 
Radna Barbara Kamińska zapytała, czy wniosek mieszkanki o wykreślenie nieruchomości z Gminnej Ewidencji Zabytków był zaadresowany do Rady Miasta, czy Burmistrza.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak odpowiedziała, że wniosek mieszkanki o wykreślenie nieruchomości z Gminnej Ewidencji Zabytków był zaadresowany zarówno do Rady Miasta oraz do Burmistrza. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku jest Burmistrz, ponieważ wykreślenie nieruchomości z Gminnej Ewidencji Zabytków odbywa się za zgodą Burmistrza, w formie zarządzenia. Wniosek mieszkanki został uwzględniony, a procedura wykreślenia z rejestru powinna zakończyć się pod koniec stycznia 2021 roku.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił o przedstawienie informacji w sprawie dotyczącej podziału nieruchomości znajdującej się przy ul. Piaskowej.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że wniosek mieszkanki dotyczący podziału nieruchomości przy ul. Piaskowej. będzie trudny do zrealizowania ze względu na fakt, iż stanowi on wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który jest w trakcie opracowywania. Teren jest potrzebny pod utworzenie nowego układu komunikacyjnego. Obecny układ komunikacyjny na tym obszarze jest kolizyjny.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił o zajęcie się tym tematem na kolejnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
 
Radna Alfreda Brączkowska poprosiła o przesłanie radnym przedstawionych przez przewodniczącego pism.
 
Ad 11. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że od ostatniej sesji Rady Miasta wpłynęły następujące interpelacje oraz zapytania radnych:
 1. Interpelacja radnych Alfredy Brączkowskiej i Marii Michałowskiej z dnia 23.11. 2020 r. w sprawie koncepcji ścieżek rowerowych (odpowiedzi udzielono 2.12.2020 r.).
 2. Interpelacja radnego Macieja Krzyżańskiego z dnia 30.11.2020 r. w sprawie podświetlenia muralu namalowanego na Szkole Podstawowej nr 2 z okazji 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego (odpowiedzi udzielono 7.12.2020 r.).
 3. Interpelacja radnego Macieja Krzyżańskiego z dnia 30.11.2020 r. w sprawie lokali zajętych pod kwaterunek.
 4. Interpelacja radnego Macieja Krzyżańskiego z dnia 30.11.2020 r. w sprawie zabytków wykreślonych z Gminnego programu opieki nad zabytkami.
 5. Interpelacja radnego Macieja Krzyżańskiego z dnia 30.11.2020 r. w sprawie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.
 6. Interpelacja radnego Macieja Krzyżańskiego z dnia 30.11.2020 r. w sprawie nowych obejm na flagi (odpowiedzi udzielono 9.12.2020 r.).
 7. Interpelacja radnej Marii Michałowskiej z dnia 8.12.2020 r. w sprawie pojemnika na plastikowe nakrętki.
 8. Interpelacja radnej Marii Michałowskiej z dnia 8.12.2020 r. w sprawie przeprowadzenia licytacji online podczas 29. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (odpowiedzi udzielono 21.12.2020 r.).
 9. Interpelacja radnej Marii Michałowskiej z dnia 8.12.2020 r. w sprawie. iluminacji świetlnych (odpowiedzi udzielono 15.12.2020 r.).
 
Radna Maria Michałowska zawnioskowała o umożliwienie radnym składania pism oraz interpelacji bezpośrednio do Biura Rady Miasta, z pominięciem kancelarii. Prośbę motywuje faktem, iż złożone przez nią interpelacje trafiły do Biura Rady Miasta po tygodniu od złożenia (mimo poprawnego ich zaadresowania).
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zobowiązał zająć się tym tematem przy współpracy z sekretarzem Maciejem Dettlaffem.
 
Ad 12. Wolne głosy.
Radny Piotr Płóciennik poinformował, że podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Spraw Społecznych poruszono temat smogu. Podczas posiedzenia sprawdzono stężenie szkodliwych pyłów PM10 oraz PM2,5 i dla Puszczykowa było ono najwyższe w ramach powiatu poznańskiego. Radny zauważył, że mimo prowadzenia od 3 lat dwóch programów, w ramach których mieszkańcy mogą otrzymać dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła na proekologiczne oraz skorzystać z pomocy społecznej w związku ze zwiększonymi kosztami ogrzewania spowodowanymi wymianą systemu ogrzewania z węglowego na proekologiczny, problem smogu w Puszczykowie nie maleje. Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Urząd Miejski rocznie w ramach dofinansowania wymienianych jest ok. 60 pieców węglowych. Radny oszacował liczbę pieców węglowych w Puszczykowie na ok. 600/800 sztuk i stwierdził, że zachowując dotychczasowe tempo ich wymiany, całkowita likwidacja pieców węglowych zajmie ok. 12 lat.Radny Piotr Płóciennik przypomniał, że od 1.01.2024 r na terenie powiatu poznańskiego będzie obowiązywał zakaz używania pieców węglowych niskich klas, a więc mieszkańcom Puszczykowa na ich wymianę pozostały tylko 3 lata. Radny poinformował, że Rada Miasta podejmuje bardzo mało nieskutecznych działań, aby pomóc mieszkańcom wymienić piece i zlikwidować problem smogu. Radny Piotr Płóciennik wyraził osobistą dezaprobatę wobec działań przewodniczącej Komisji Spraw Społecznych Elżbiety Bijaczewskiej, ponieważ 2 lata temu w marcu 2018 roku razem z panem Markiem Matkowskim przeprowadził prezentację w której przedstawiono, jak wiele Rada Miasta może zrobić w temacie wali ze smogiem, wówczas radny sugerował powołanie tymczasowej komisji Rady Miasta do spraw walki ze smogiem. Komisja nie powstała do dnia dzisiejszego. Wczorajszy poziom zanieczyszczenia powietrza potwierdza, że od dwóch lat Radzie Miasta oraz przewodniczącej Komisji Spraw Społecznych Elżbiecie Bijaczewskiej nie udało się nic zrobić. Radny Piotr Płóciennik po raz ostatni poprosił o powołanie proponowanej przez niego komisji tymczasowej komisji Rady Miasta do spraw walki ze smogiem. Zdaniem radnego Rada Miasta ośmieszanie się, ponieważ nie działa skutecznie. Wymiana 60 pieców rocznie jest tak nieznaczna, że nie ma żadnego wpływu na zanieczyszczenie powietrza w Puszczykowie.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przerwał wypowiedź radnego Piotra Płóciennika i poprosił go o wyświetlenie aktualnego stężenia szkodliwych pyłów PM10 oraz PM2,5.
 
Radny Piotr Płóciennik wyświetlił poziom pyłów PM10 oraz PM2,5 z dnia wczorajszego oraz zaznaczył, że te wartości są różne w zależności od aktualnej pogody.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki podkreślił, że problem walik ze smogiem należy do kompetencji Komisji Spraw Społecznych. Przewodniczący zasugerował radnemu Piotrowi Płóciennikowi nawiązanie kontaktu z radnym Krzysztofem Paszkowskim, który zabiega o utworzenie nowej komisji do spraw ochrony środowiska.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że nie podoba jej się obarczanie jej winną przez radnego Piotra Płóciennika za cały smog w Puszczykowie oraz zachęciła radnego do realizacji swoich pomysłów walki ze smogiem. Radna Elżbieta Bijaczewska podkreśliła, że Komisja Spraw Społecznych w zakresie walki ze smogiem prowadzi ciągłe działania informacyjne oraz jest w kontakcie ze Strażą Miejską, która dokonuje kontroli w nieruchomościach, gdzie podejrzewane jest spalanie śmieci. Straż Miejska w razie wykrycia nieprawidłowości poucza mieszkańców oraz informuje o możliwości pozyskania dofinansowań. Radna powiedziała, że pamięta spotkanie z panem Markiem Matkowskim i uważa, żeby było bardzo wartościowe. Radna Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że w kontekście prowadzenia przez miasto licznych działań dotyczących waliki ze smogiem (dofinansowania, liczne publikacje, kampanie informacyjne, itd.) nie widzi jakie dodatkowe działania mogłyby zostać wdrożone przez Radę Miasta Puszczykowa. Jednocześnie radna zachęciła radnego Piotra Płóciennika do powołania wspomnianej przez niego komisji i zaproszenia do udziału w jej pracach specjalistów w dziedzinie walki ze smogiem.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że jest zaskoczony wypowiedzią radnego Piotra Płóciennika. Burmistrz przypomniał, że Miasto Puszczykowo, jako pierwsze w Powiecie Poznańskim utworzyło dwa programy, w ramach których mieszkańcy mogą otrzymać dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła na proekologiczne oraz skorzystać z pomocy społecznej w związku ze zwiększonymi kosztami ogrzewania spowodowanymi wymianą systemu ogrzewania z węglowego na proekologiczny. Zdaniem burmistrza stwierdzenie przez radnego Piotr Płóciennika, że Rada Miasta się ośmiesza jest nie na miejscu. Burmistrz Andrzej Balcerek podkreślił, że nie przystoi, aby radny wypowiadał się w podobny sposób o Radzie Miasta. Szczególnie uwzględniając liczne działania realizowane przez władze miasta w kierunku walki ze smogiem.
 
Radny Piotr Płóciennik poinformował, że jego uwaga wobec radnej Elżbiety Bijaczewskiej dotyczyła tego, iż radna dwa lata temu była przeciwna utworzeniu tymczasowej komisji Rady Miasta do spraw walki ze smogiem. Również na wczorajszym posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych radna Elżbieta Bijaczewska odniosła się do tej inicjatywy negatywnie, pomimo faktu, że radny Piotr Płóciennik prosił o to po raz trzeci. Życzeniem radnego Piotra Płóciennika jest, aby utworzona grupa do spraw walki ze smogiem miała rangę komisji Rady Miasta, ponieważ daje to możliwość zaproszenia do udziału w jej obradach ekspertów.
 
Radny Piotr Płóciennik powiedział, że wydaje mu się, że nie użył stwierdzenia, że Rada Miasta się ośmiesza. Chciał jedynie podkreślić, że Rada Miasta jest nieskuteczna. Dla radnego skuteczność polega na poprawie jakości powietrza w mieście, a nie na posiadaniu programów i materiałów. Zdaniem radnego z oferowanych dofinansowań korzysta zbyt mała liczba mieszkańców, przez co stężenie niebezpiecznych substancji w powietrzu nie ulega zmniejszeniu.
 
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak podkreśliła, że problem smogu jest zjawiskiem ogólnopolskim, a Puszczykowo nie jest jedynym miastem, które się z nim boryka. Mimo prowadzenia działań promujących wymianę pieców na proekologiczne należy podkreślić, że problem jest bardziej złożony. O podjęciu decyzji o wymianie pieca nie zaważy to, czy do mieszkańca trafiła ulotka. Wymiana źródła ogrzewania często wiąże się z koniecznością poniesienia wysokich nakładów finansowych, a nierzadko przeprowadzenie remontu może przerastać np. osoby starsze. Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak zapewniła, że jest otwarta na każdą współpracę w zakresie promocji, która miałaby pomóc rozwiązać problem smogu, natomiast ponownie podkreśliła, że problem ten jest szerszy i bardziej złożony. Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak dodała, że podawana przez Urząd Miejski liczba wymienionych pieców jest określana wyłącznie na podstawie liczby udzielonych z budżetu Miasta dofinansowań. Trudno oszacować realną liczbę wymienionych pieców, ponieważ mieszkańcy mogą korzystać z innych dofinansowań, np. z Powiatu Poznańskiego lub wymieniać piec bez aplikowania o wsparcie.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że przed chwilą sprawdził jakość powietrza w Puszczykowie i jest ona dzisiaj bardzo dobra. Przewodniczący zaznaczył, że na stężenie szkodliwych pyłów PM10 oraz PM2,5 ma wpływ również pogoda i warunki atmosferyczne w danym dniu. Przewodniczący dodał, że nie neguje faktu iż jakość powietrza w Puszczykowie bywa bardzo zła, ale należy zauważyć, że są również dni takie jak dzisiejszy, kiedy jakość powietrza jest bardzo dobra.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że retoryka radnego Piotr Płóciennika wprowadza polaryzację na radnych oraz przedstawicieli Urzędu Miejskiego, którzy są zadowoleni z prowadzonych działań i osiągniętych rezultatów oraz radnego Piotra Płócienika reprezentującego niezadowolonych mieszkańców. Sekretarz zaznaczył, że władze miasta nie chwalą się korzystnymi odczytami jakości powietrza, ponieważ jednodniowe odczyty jakości powietrza, nie są danymi, które można ze sobą porównywać. W Raporcie o stanie miasta Puszczykowa za rok 2019 uwzględniono dane zagregowanie na poziomie średniodobowym, średniotygodniowym, średniomiesięcznym i średniorocznym, które stanowią rzetelne źródło informacji. Na ich podstawie można zauważyć powolną poprawę jakości powietrza. Mimo wizerunkowego sukcesu Krakowa, należy podkreślić, że ich program był realizowany przez 25 lat. W Krakowie wymieniono 90% pieców, a pozostałe 10% w dalszym ciągu stanowią piece starego typu. Metodą radnego Piotra Płóciennika można sprawdzić dzisiejszy pomiar jakości powietrza w Krakowie i stwierdzić, że dzisiaj jakość powietrza w Krakowie jest gorsza niż w Puszczykowie. Sekretarz Maciej Dettlaff podkreślił, że porównywanie się do Krakowa, czy Mosiny również jest błędnym działaniem. W pierwszej kolejności powinniśmy zacząć od siebie, zwrócić uwagę, czy sąsiad na naszej ulicy posiada piec starego typu, pójść do niego zapytać, dlaczego go nie wymienia. Sekretarz powiedział, że sceptycznie podchodzi do pomysłu, że powołanie tymczasowej komisji Rady Miasta do spraw walki ze smogiem rozwiąże problem zanieczyszczeń powietrza, ale życzy aby tak się stało. Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że Miasto Puszczykowo prowadzi wiele działań z zakresu waliki ze smogiem i planuje wdrożenie kolejnych już w styczniu 2021 roku. W Urzędzie Miejskim zatrudnione są dwie osoby zajmujące się tymi działaniami, są to pani Aleksandra Woińska, która zajmuje się programem wymiany pieców oraz pani Anna Polaszczyk, która zajmuje się programem czyste powietrze.
 
Radny Filip Ryglewicz zgodził się z przedmówcami, że problem smogu nie jest wyłącznie problemem miasta Puszczykowa, a działania powinny być prowadzone systematycznie i konsekwentnie.
 
Radny Piotr Płóciennik powiedział, że jego celem jest utworzenie komisji, która zajmie się problemem smogu. Radny również zgodził się z przewódcami, ale zauważył, że można zrobić w tym temacie więcej, niż dotychczas.
 
Radna Barbara Kamińska powiedziała, że z inicjatywy Komisji Spraw Społecznej, której przewodniczącą jest radna Elżbieta Bijaczewska, powstał program pomocy społecznej w związku ze zwiększonymi kosztami ogrzewania spowodowanymi wymianą systemu ogrzewania z węglowego na proekologiczny. Wobec powyższego, zarzucanie braku działań Komisji Spraw Społecznych przez radnego Piotra Płóciennika jest niezasadne.
 
Radna Powiatu Poznańskiego Marzenia Fiedler zadeklarowała chęć udziału w pracach zespołu zajmującego się walką ze smogiem.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, kiedy wpłyną na konto Miasta środki przekazane w dniu 15.07.2020 r. na wielkoformatowym czeku przez posła na sejm RP Bartłomieja Wróblewskigo.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Terytorialnych w kwocie 1.680.923 zł wpłynęło już na konto Miasta. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na program budowy dróg.
 
Pani Marzena Fiedler zapytała, czy w Puszczykowie zostanie uruchomiony punkt szczepień przeciwko covid-19.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że placówki ochrony zdrowia samodzielnie zgłaszają się do udziału w programie szczepień. W Puszczykowie szczepienia będą się odbywały w szpitalu i prawdopodobnie w przyszpitalnej przychodni.
 
Radny Mariusz Frackowiak poinformował, że na ul. Dworcowej przy sklepie Społem uruchomiony został bankomat, o którego postawienie radny zabiegał przez ostatnie 2 lata. Jest to odpowiedź na prośby wielu mieszkańców z tego rejonu miasta.
 
Radny Mariusz Frackowiak poprosił o przedstawienie programu obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak poinformowała, że w miejscach pamięci zostaną złożone kwiaty i zapalone znicze. Z uwagi na pandemię i zakaz zgromadzeń kwiaty złoży reprezentacja składająca się z Burmistrza Andrzeja Balcereka, przewodniczącego Rady Tomasza Potockiego, radnej Marii Michałowskiej oraz Radnego Macieja Krzyżańskiego.
 
Radna Barbara Kamińska zaapelowała, aby w dyskusjach podczas komisji i sesji ich uczestnicy nie używali argumentów ad personam, tylko rozmawiali na temat. Radna zaznaczyła, że nie do przyjęcia jest sposób przeprowadzenia dzisiejszej dyskusji dotyczącej budowy ul. Tenisowej. Zdaniem radnej niczego złego nie robi radny, który zadaje pytania związane z tematem, który uważa za ważny.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że jego zdaniem każdy powinien wymagać od siebie i cieszy go stanowisko wyrażone przez radną Barbarę Kamińską.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki, poprosił radnych o promowanie głosowania w ramach Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 oraz poprosił radnych o zachęcenie znajomych i sąsiadów do wywieszenia flag w dniu rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki, Burmistrz Andrzej Balcerek oraz radna Powiatu Poznańskiego Marzenia Fiedler złożyli życzenia świąteczne i noworoczne.
 
Ad 13 Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował o terminie kolejnej sesji, która odbędzie się w dniu 26 stycznia 2021 r.
 
O godzinie 19:29 przewodniczący Rady Tomasz Potocki zamknął 24. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 

 
 
protokołowała
/-/ Kamila Stoińska
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki

 

 

Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań