Protokół nr 26/21/VIII 26. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 23 lutego 2021 r. zdalnie przy użyciu systemu wideokonferencyjnego Zoom

 

RM.0002.26.2021

 
Godzina rozpoczęcia: 17:02
Godzina zakończenia: 18:55
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki otworzył 26. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitał pracowników Urzędu Miejskiego i radnych oraz stwierdził quorum (obecnych 15 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
W imieniu burmistrza, sekretarz Maciej Dettlaff złożył następujące wnioski:
 1. o wykreślenie punktu 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Puszczykowo (druk nr 242),
 2. o przesunięcie punktu Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 244) do punktu 4,
 3. o dodanie do porządku obrad punktu 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 15 grudnia 2020 r., wniesionej przez Piotra Sterkowskiego, dotyczącej szczepień na chorobę COVID-19 (druk nr 245),
 4. o dodanie do porządku obrad punktu 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 21 grudnia 2020 r., wniesionej przez Arkadiusza Rakoczego, dotyczącej szczepień na chorobę COVID-19 (druk nr 246),
 5. o dodanie do porządku obrad punktu 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 21 grudnia 2020 r., wniesionej przez Teresę Garland, dotyczącej szczepień na chorobę COVID-19, zniesienia na terenie Miasta Puszczykowa wszelkich wprowadzonych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa oraz zakazania realizowania dalszych obostrzeń (druk nr 247).
 
Radna Alfreda Braczkowska zapytała, czy w wyniku zgłoszonego wniosku o zmianę porządku obrad, zmianie ulegną zapisy projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 244).
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że złożony przez niego wniosek dotyczy wyłącznie zmiany kolejności projektu uchwały budżetowej.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił możliwość zwiększenia dotacji na zabytki o kwotę 50.000 zł. Aby tego dokonać, w pierwszej kolejności należy zabezpieczyć właściwa kwotę w uchwale budżetowej, następnie przyjąć podział środków ustalony przez Komisję Edukacji Kultury i Sportu w uchwale dotyczącej udzielenia dotacji celowych.
 
Radny Jan Łagoda zauważył, że do proponowanego zwiększenia dotacji na zabytki o kwotę 50.000 zł nie przygotowano żadnego projektu uchwały.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że w pierwszej kolejności winna zostać zmieniona uchwała budżetowa, dopiero później możliwe będzie rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa. Zmiana dotycząca zwiększenia kwoty dofinansowania zostanie zgłoszona w formie autopoprawki.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie zatwierdzenia przedstawionego porządku obrad ze zmianami.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 25/21/VIII z dnia 26 stycznia 2021 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 244).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puszczykowo 2021-2026 (druk nr 243).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 236).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Poznańskiej (druk nr 237).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie części nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa (druk nr 238).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 239).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali w budynku położonym przy ulicy Poznańskiej 36 w Puszczykowie na okres do 3 lat (druk nr 240).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w rejonie ulic: Libelta, Dworcowej i Wspólnej, obręb Puszczykowo, arkusze: 13, 15, 16, 17 oraz obręb Niwka, arkusze: 1, 2, 3 (druk nr 241).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 15 grudnia 2020 r., wniesionej przez Piotra Sterkowskiego, dotyczącej szczepień na chorobę COVID-19 (druk nr 245).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 21 grudnia 2020 r., wniesionej przez Arkadiusza Rakoczego, dotyczącej szczepień na chorobę COVID-19 (druk nr 246).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 21 grudnia 2020 r., wniesionej przez Teresę Garland, dotyczącej szczepień na chorobę COVID-19, zniesienia na terenie Miasta Puszczykowa wszelkich wprowadzonych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa oraz zakazania realizowania dalszych obostrzeń (druk nr 247).
 15. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 16. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 17. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 18. Wolne głosy.
 19. Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 25/21/VIII z dnia 26 stycznia 2021 r.
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr 25/21/VIII z dnia 26 stycznia 2021 r.
Wynik głosowania: „za” - 15  głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Protokół nr 25/21/VIII został przyjęty jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 244).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r., informując o zmianach:
 
w dochodach:
 1. Wprowadzono dochody z tytułu zwrotu dotacji z Powiatu Poznańskiego w kwocie 55.351 zł.
 2. Wprowadzono dochody w kwocie 13.111 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację NSP 2021.
 3. Zmniejszono subwencję w części oświatowej o kwotę 48.661 zł.
 4. Zwiększono dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 55.848 zł.
 
w wydatkach:
 1. W dziale 600 wprowadzono pomoc finansową dla Miasta Poznania w kwocie 22.538 zł.
 2. Zlikwidowano rezerwę na wydatki związane z budżetem obywatelskim w kwocie 250.000 zł; wprowadzono wydatki na zadania wybrane w budżecie obywatelskim w łącznej kwocie 250.000 zł. 
 3. Wprowadzono wydatki w kwocie 13.111 zł, finansowane z dotacji z budżetu państwa, na realizację NSP 2021.
 4. Wprowadzono wydatki w kwocie 20.000 zł na zadanie majątkowe pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej zaplecza szatniowego na orliku przy ulicy Nowe Osiedle”.
 5. Zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 80101 o kwotę 20.000 zł.
 6. W dziale 900 dokonano przesunięcia kwoty 10.000 zł pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej.
 
W imieniu burmistrza, skarbnik Piotr Łoździn zgłosił następujące autopoprawki:
 1. Wykreślenie zapisu dotyczącego wprowadzenia pomocy finansowej dla Miasta Poznania w kwocie 22.538 zł.
 2. Zwiększenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa o kwotę 50.000 zł.
 3. Zwiększenie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 83.310 zł.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, co się stanie, jeśli Rada Miasta nie zgodzi się na zwiększenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa o kwotę 50.000 zł. Radna Alfreda Brączkowska poinformowała, że jest przeciwna zwiększaniu kwoty dotacji. Radna odsłuchała nagrania z ostatniego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, podczas którego poruszony został ten temat. Radny Maciej Krzyżański informował, że wnioskował o takowe zwiększenie środków, jednak radna nie odnalazła wspomnianego wniosku radnego do projektu budżetu na rok 2021. Zdaniem radnej właściwsze byłoby przeznaczenie tych środków, np. na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kolejnych ulic. Radna Alfreda Brączkowska powiedziała, że omówienie tematu zwiększenia kwoty dotacji na posiedzeniu jednej z komisji Rady Miasta jest jej zdaniem niewystarczające.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki odpowiedział, że pierwotnie planowana kwota dotacji wynosiła 150.000 zł, natomiast w obliczu pandemii środki te zostały zmniejszone do kwoty 100.000 zł. W aktualnej sytuacji możliwe było zwiększenie kwoty o 50.000 zł (przywrócenie pierwotnie planowanej wartości dotacji). Podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu radni byli zgodni, że takiego zwiększenia należy dokonać.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że aktualnie zabezpieczone środki umożliwiają udzielenie dofinansowań każdemu z wnioskodawców w ok. 20% wartości inwestycji, natomiast zgodnie z obowiązującą uchwałą, dofinansowanie mogłoby pokryć do 50% wartości inwestycji. Zabezpieczona w bieżącym roku kwota nie jest adekwatna do potrzeb zgłoszonych przez wnioskodawców. Wiceburmistrz powiedział, że wnioskodawcy informowali telefonicznie, iż uzyskanie przez nich dofinansowania w niższej niż wnioskowana kwota może dla nich oznaczać trudności ze zrealizowaniem zgłoszonych inwestycji. Zwiększenie kwoty dofinansowania stanowiłoby realną pomoc dla wnioskodawców.
 
Radna Alfreda Brączkowska poinformowała, że propozycja władz miasta dotycząca przesunięcia środków, bez wcześniejszego uprzedzenia radnych, jest niewłaściwa. Zdaniem radnej sprawa powinna zostać przedstawiona Radzie Miasta, np. poprzez wysłanie wiadomości do radnych z pytaniem co sądzą o takiej propozycji.
 
Radna Barbara Kamińska powiedziała, że zgadza się z radną Alfredą Brączkowską. Podczas posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu początkowo omawiany był podział kwoty 100.000 zł, a w jej trakcie znalazło się dodatkowe 50.000 zł. Radna uważa, że należy zastanowić się nad przeznaczeniem tej kwoty, np. na realizację wniosków innych radnych. Należy ocenić, czy zwiększenie wydatków na zabytki jest palącą potrzebą, zwłaszcza, że  większość  wnioskodawców to podmioty otrzymujące dofinansowanie od lat.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że obiekt Wspólnoty Mieszkaniowej „Rusałka” znajdujący się przy ul. Wodziczki otrzymuje wsparcie z miasta od około 10 lat i jego zdaniem wart jest udzielanej corocznie dotacji. Wiceburmistrz zapytał, czy zdaniem radnej inny projekt, np. oświetlenie pomnika strażaka jest ważniejszy od pomocy mieszkańcom w renowacji omawianego obiektu.
 
Radna Barbara Kamińska poinformowała, że nie powiedziała, iż oświetlenie pomnika strażaka jest ważniejsze od renowacji wspomnianego przez wiceburmistrza obiektu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zgodził się z wiceburmistrzem, zaznaczając że obiekty zabytkowe stanowią dumę naszego miasta i powinnością władz miasta jest udzielanie wparcia finansowego na ich renowację. Przewodniczący zaznaczył, że w normalnej sytuacji kwota przeznaczona na ten cel w budżecie miasta wynosiłaby 150.000 zł, w związku z pandemią została ona zmniejszona do 100.000 zł. Obecnie, na skutek przesunięć budżetowych przedstawionych przez skarbnika możliwe jest przywrócenie jej dotychczasowego poziomu. Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zaznaczył, że kwota 50.000 zł nie wystarczy na wybudowanie drogi, a dla wnioskodawców zwiększenie dofinansowania ma bardzo duże znaczenie.
 
Radna Barbara Kamińska podkreśliła, że radna Alfreda Brączkowska nie powiedziała, iż za kwotę 50.000 zł można by wybudować drogę. Radna stwierdziła, że można przeznaczyć te środki na prace projektowe. Oprócz Wspólnoty Mieszkaniowej „Rusałka” są inni wnioskodawcy, a zwiększona pula dofinansowania miałaby zostać podzielona  proporcjonalnie dla każdego z nich. Radna Barbara Kamińska zaznaczyła, że należy zastanowić się nad interesem społecznym zwiększenia środków na dofinansowanie zabytków oraz ocenieniem ile osób z tego skorzysta. Według radnej na pewno więcej osób skorzysta z remontu drogi, niż z dotacji. Wnioskodawcy zaakceptowali podział puli 100.000 zł, jaki zaproponowali radni. Warto podkreślić, że miejska dotacja nie jest dla nich jedynym źródłem finansowania, ponieważ ubiegają się oni o dofinansowania z różnych funduszy. Zdaniem radnej Barbary Kamińskiej należy pamiętać o konieczności realizacji zadań własnych gminy, na które nie uzyskamy środków zewnętrznych, np. na opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zapytał, czy radna Barbara Kamińska uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 
Radna Barbara Kamińska odpowiedziała, że uczestniczyła w posiedzeniu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zapytał, dlaczego radna nie przedstawiła swojego stanowiska podczas komisji w obecności wnioskodawców. Radna głosowała wówczas za podziałem kwoty 150.000 zł i nie zgłaszała podobnych obiekcji.
 
Radna Barbara Kamińska odpowiedziała, że głosowała za podziałem kwoty 100.000 zł.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że radna głosowała zarówno za podziałem kwoty 100.000 zł oraz kwoty po zwiększeniu do 150.000 zł. Wiceburmistrz powiedział, że szkoda, iż radna nie przedstawiła swojego stanowiska podczas komisji, w obecności wnioskodawców. W dniu dzisiejszym wnioskodawcy są nieobecni i nie mają możliwości przedstawić swojego stanowiska w sprawie.
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Maciej Krzyżański poinformował, że podczas posiedzenia komisja zaopiniowała propozycję władz miasta dotyczącą zwiększenia kwoty dofinansowania do 150.000 zł, jak i podział kwoty 150.000 zł. Przewodniczący zauważył, że podczas posiedzenia radna często się wyłączała i możliwe, iż nie zauważyła czego dotyczy głosowanie. Komisja jednogłośnie zaopiniowała podział kwoty 150.000 zł. Podczas posiedzenia komisji wnioskodawcy sygnalizowali, że wysokość dofinansowania zaproponowana przez władze miasta (wynikająca z podziału puli 100.000 zł) jest niewystarczająca w kontekście zaplanowanych prac. Zdaniem przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Macieja Krzyżańskiego taką dyskusję należało przeprowadzić podczas posiedzenia, kiedy wnioskodawcy byli obecni.
 
Radna Alfreda Brączkowska poinformowała, że odsłuchała nagranie posiedzenia komisji i nie do końca sprawa wygląda tak, jak przedstawia ją radny Maciej Krzyżański. Nieprawdą jest, że radny wnioskował o zwiększenie kwoty dofinansowania o 50.000 zł. Radna powiedziała, że jest daleka od stwierdzenia, iż nie należy finansować remontu zabytków. Zdaniem radnej propozycja zwiększenia środków podczas posiedzenia komisji była niewłaściwa. Jej zdaniem bardziej efektywnym sposobem spożytkowania tej kwoty byłoby przygotowanie dwóch dokumentacji projektowych budowy dróg.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że idąc tokiem rozumowania radnej, należałoby całkowicie zrezygnować z dotowania prac przy zabytkach i w całości wykorzystać tę kwotę na budowę, np. drogi gruntowej.
 
Radna Alfreda Brączkowska po raz kolejny podkreśliła, że jej zdaniem omawiane środki można przeznaczyć na opracowanie dokumentacji projektowej (bo na to są wystarczające), a nie na budowę drogi (której koszty są znacznie wyższe).
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że w budżecie miasta na rok 2021 rok zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy wybranych dróg.
 
Radny Maciej Krzyżański poinformował, że zgłaszał podczas grudniowej dyskusji nad projektem budżetu na rok 2021, iż warto utrzymać kwotę 150.000 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach (taka kwota była przeznaczona na ten cel w roku 2020). Stanowisko władz miasta dotyczące zmniejszenia kwoty do 100.000 zł wynikało z niepewnej sytuacji pandemicznej. Obecna sytuacja pozwala na dokonanie przesunięć w budżecie i przywrócenie pierwotnej kwoty planowanej na ten cel.
 
Radny Jan Łagoda zwrócił uwagę, że dotychczas zasadą było, iż za podział środków dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, w ramach określonej w budżecie puli dofinansowania, zajmowała się Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, a Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta nie ingerowała w te kompetencje. Dzień przed posiedzeniem wyżej wymienionej komisji odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, na którym nawet nie wspomniano o zamiarze zwiększenia kwoty przeznaczonej na dotacje.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki powiedział, że podczas Komisji Edukacji, Kultury i Sportu wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że dopiero 2 godziny przed posiedzeniem odbył rozmowę ze skarbnikiem, podczas której ustalono, iż zwiększenie kwoty dotacji jest możliwe. Podczas posiedzenia przeprowadzono dyskusję na ten temat, natomiast ostateczna decyzja dotycząca zwiększenia puli dofinansowania oraz jego podziału ma zostać podjęta podczas dzisiejszej sesji.
 
Radny Jan Łagoda powiedział, że zabrakło dyskusji dotyczącej przeznaczenia puli wolnych środków, która powinna odbyć się podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta. Zdaniem radnego bezrefleksyjnie zadecydowano, że kwota ta ma zwiększyć pulę dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach. Niefortunne było podanie tej informacji w obecności wnioskodawców. Informację o zwiększeniu puli dotacji podano z zastrzeżeniem, że ostateczna decyzja zostanie podjęta podczas sesji, jednak trudno nie odnieść wrażenia, iż wnioskodawcy oczekują tego zwiększenia. Radny Jan Łagoda poprosił, aby w przyszłość podobne propozycje zmian budżetu były omawiane podczas posiedzeń Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, ponieważ Komisja Edukacji, Kultury i Sportu nie posiada kompetencji w powyższym zakresie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że w zgłoszonej autopoprawce zaproponowano wprowadzenie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (finansujących zwiększenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach). W kolejnych miesiącach pojawi się możliwość wprowadzenia wolnych środków z roku ubiegłego. Dotychczas nie zostało to dokonane, z uwagi na niezakończenie prac sprawozdawczych w zakresie bilansu z wykonania zeszłorocznego budżetu. Po wprowadzeniu tych środków, radnym zostanie przedstawiona propozycja wykupu dwóch dróg od Wielkopolskiego Parku Narodowego. W bieżącym roku nie zaplanowano wykupu dróg w projekcie budżetu, choć w poprzednich latach starano się pozyskiwać jedną drogę na rok. Wynik finansowy z zeszłego roku i dobra realizacja dochodów w pierwszych dwóch miesiącach tego roku, m.in. z podatku PIT, umożliwiają wprowadzenie znacznych środków. Na jednej z kolejnych sesji planowane jest zaproponowanie radnym wprowadzenia do budżetu zadania polegającego na wykupie ul. Podleśnej i ul. Przecznica od Wielkopolskiego Parku Narodowego (o szacowanej wartości ok. 1.000.000 zł). Skarbnik podkreślił, że omawiana kwota 50.000 zł nie jest jedyną, która zostanie wprowadzona do budżetu w bieżącym roku. Wraz z pojawieniem się wolnych środków radni podejmą decyzję na co zostaną przeznaczone.
 
O godzinie 17:32 posiedzenie opuścił radny Władysław Hetman (obecnych 14 radnych).
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, jaki jest koszt wykonania dokumentacji projektowej na budowę ulicy.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że jest to koszt od ok. 20.000 zł do ok. 40.000 zł w zależności od rodzaju drogi.
 
W związku z informacją udzieloną przez wiceburmistrza, radny Filip Ryglewicz stwierdził, że kwota 50.000 zł mogła zostać przeznaczona na inny cel. Radny podkreślił, że opieka nad miejskimi zabytkami i przeznaczanie na ten cel środków z budżetu miasta zawsze było dla niego ważne. Zabytki stanowią element tożsamości historycznej Puszczykowa. Natomiast zgadza się z radnym Janem Łagodą, iż informacja o zwiększeniu kwoty dotacji została podana dość chaotycznie podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska oświadczyła, że również jest przeciwna zwiększenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach. Zdaniem radnej tematem można zająć się na kolejnej sesji.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska zgłosiła wniosek formalny o nieuwzględnienie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 244) dotyczącej zwiększenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa o kwotę 50.000 zł.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy w sytuacji odrzucenia autopoprawki dotacja na zabytki pozostanie na poziomie 100.000 zł, mimo iż na ostatnim posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w obecności wnioskodawców było omawiane zwiększenie kwoty dotacji.
 
Radny Jan Łagoda powiedział, że w swojej wcześniejszej wypowiedzi sygnalizował, iż podanie informacji o zwiększeniu kwoty dotacji w obecności wnioskodawców było niefortunne.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki odpowiedział radnemu Krzyżańskiemu, że w przypadku odrzucenia autopoprawki kwota dotacji na zabytki pozostanie na poziomie 100.000 zł, a decyzja dotycząca wolnych środków zostanie podjęta podczas kolejnej sesji.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie rozpatrzenia wniosku formalnego radnej Elżbiety Bijaczewskiej o nieuwzględnienie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 244) dotyczącej zwiększenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa o kwotę 50.000 zł.
Wynik głosowania: „za” - 7 głosów, „przeciw” - 5, „wstrzymało się” - 2.
Autopoprawka została odrzucona.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
O godzinie 17:38 do obradujących dołączył radny Władysław Hetman (obecnych 15 radnych).
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 244 z autopoprawkami).
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 1, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 233/21/VIII została przyjęta.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puszczykowo 2021-2026 (druk nr 243).
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puszczykowo 2021-2026.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puszczykowo 2021-2026 (druk nr 243).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 234/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 236).
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Radny Maciej Krzyzański zapytał, czy przyjęcie przez Radę Miasta przedstawionego projektu uchwały, w którym łączna kwota dotacji wynosi 100.000 zł, uniemożliwi jej zwiększenie podczas kolejnej sesji o kwotę 50.000 zł. Radny zaproponował, aby rozpatrzenie projektu uchwały zostało przeniesiona na kolejną sesję, po omówieniu podczas Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał, czy radny zgłasza w tym zakresie wniosek formalny.
 
Radny Maciej Krzyzański złożył wniosek formalny o przeniesienie rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 236) na kolejną sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że każdą umowę można aneksować, również umowę dotacji. Natomiast, łatwiejszą w realizacji procedurą byłoby zawarcie umów dofinansowania na podstawie uchwały uwzględniającej ostateczny podział kwoty dotacji.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem wniosku formalnego radnego Macieja Krzyżańskiego o przeniesienie rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 236) na kolejną sesję Rady Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Wniosek formalny został przyjęty jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Poznańskiej (druk nr 237).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Poznańskiej.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Poznańskiej (druk nr 237).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 235/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie części nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa (druk nr 238).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie części nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie części nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa (druk nr 238).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 236/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 239).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 239).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 237/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali w budynku położonym przy ulicy Poznańskiej 36 w Puszczykowie na okres do 3 lat (druk nr 240).
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali w budynku położonym przy ulicy Poznańskiej 36 w Puszczykowie na okres do 3 lat.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali w budynku położonym przy ulicy Poznańskiej 36 w Puszczykowie na okres do 3 lat (druk nr 240).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 238/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w rejonie ulic: Libelta, Dworcowej i Wspólnej, obręb Puszczykowo, arkusze: 13, 15, 16, 17 oraz obręb Niwka, arkusze: 1, 2, 3 (druk nr 241).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w rejonie ulic: Libelta, Dworcowej i Wspólnej, obręb Puszczykowo, arkusze: 13, 15, 16, 17 oraz obręb Niwka, arkusze: 1, 2, 3.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, jakie będą zapisy dla terenu obejmującego lasek w rejonie ulic: Mazurskiej oraz Pomorskiej oraz czy będą one tożsame z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa, które określa przeznaczenie tego terenu jako: teren usług, sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku. Wątpliwości radnej budzi zapis dotyczący ustalenia zasad zagospodarowania terenu.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie będą identyczne z zapisami Studium, ponieważ określa ono jedynie kierunek rozwoju.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, czy podczas ustalenia zasad zagospodarowania omawianego terenu możliwa jest taka zmiana, która umożliwi zabudowę tego obszaru.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że kierunek rozwoju zostanie utrzymany, nic nowego i różnego od dotychczasowych zapisów nie zostanie wprowadzone. Ustalenie zasad zagospodarowania terenu wynika z konieczności zaktualizowania poprzedniego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do aktualnych przepisów, ponieważ dokument ma już 20 lat.
 
Radny Krzysztof Paszkowski zapytał o planowane przeznaczenie niezabudowanego terenu znajdującego się między ul. Czarną i Wspólną.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że temat został omówiony podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta. Omawiany teren obejmuje pięć działek budowlanych, przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną, co określa stary plan zagospodarowania przestrzennego. Aktualnie żadna z omawianych działek nie jest zagospodarowana. Właściciele są w trakcie rozwiązywania problemów spadkowych, obecnie stan prawny nieruchomości uniemożliwia ich sprzedaż. Podczas posiedzenia komisji pojawiły się wnioski o ustalenie na omawianym obszarze terenu rekreacyjnego oraz zachowanie w części dotychczasowych zapisów. Pani Alina Stempniak podkreśliła, że należy pamiętać, iż zmiana zapisów planu na funkcję obniżającą wartość terenu niesie ze sobą skutki finansowe dla gminy. Zapewne w trakcie prac nad planem sytuacja się wyklaruje.
 
Radny Krzysztof Paszkowski stwierdził, że aktualnie teren pełni funkcje rekreacyjną, m.in. mieszkańcy spacerują tam z psami. Radny zauważył, że teren, o którym mówi znajduje się poza opracowaniem graficznym. Granica opracowania biegnie ul. Czarną i Wspólną.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że teren pomiędzy ul. Czarną, ul. Wspólną i granicą lasu jest niezagospodarowany. Obszar poza granicą opracowania, o którym wspomniał radny stanowi teren leśny, celowo wyłączony z planu.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w rejonie ulic: Libelta, Dworcowej i Wspólnej, obręb Puszczykowo, arkusze: 13, 15, 16, 17 oraz obręb Niwka, arkusze: 1, 2, 3 (druk nr 241).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 239/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 15 grudnia 2020 r., wniesionej przez Piotra Sterkowskiego, dotyczącej szczepień na chorobę COVID-19 (druk nr 245).
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Barbara Kamińska poinformowała, że w dniu 22.02.2021 r. odbyło się posiedzenie komisji w trakcie którego przygotowane zostały trzy tożsame projekty uchwał dotyczące nieuwzględnienia trzech petycji. Petycje pod względem formalnym zostały sporządzone prawidłowo, natomiast zostały skierowane do rady gminy, do której zakresu zadań i kompetencji nie należy ich przedmiot.
 
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Barbara Kamińska przedstawiła projekty uchwał:
 1. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 15 grudnia 2020 r., wniesionej przez Piotra Sterkowskiego, dotyczącej szczepień na chorobę COVID-19.
 2. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 21 grudnia 2020 r., wniesionej przez Arkadiusza Rakoczego, dotyczącej szczepień na chorobę COVID-19.
 3. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 21 grudnia 2020 r., wniesionej przez Teresę Garland, dotyczącej szczepień na chorobę COVID-19, zniesienia na terenie Miasta Puszczykowa wszelkich wprowadzonych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa oraz zakazania realizowania dalszych obostrzeń.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 15 grudnia 2020 r., wniesionej przez Piotra Sterkowskiego, dotyczącej szczepień na chorobę COVID-19 (druk nr 245).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 240/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 21 grudnia 2020 r., wniesionej przez Arkadiusza Rakoczego, dotyczącej szczepień na chorobę COVID-19 (druk nr 246).
Ww. projekt uchwały został omówiony w poprzednim punkcie porządku obrad.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 21 grudnia 2020 r., wniesionej przez Arkadiusza Rakoczego, dotyczącej szczepień na chorobę COVID-19 (druk nr 246).
Wynik głosowania: „za” -  15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 241/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 21 grudnia 2020 r., wniesionej przez Teresę Garland, dotyczącej szczepień na chorobę COVID-19, zniesienia na terenie Miasta Puszczykowa wszelkich wprowadzonych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa oraz zakazania realizowania dalszych obostrzeń (druk nr 247).
Ww. projekt uchwały został omówiony w poprzednim punkcie porządku obrad.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 21 grudnia 2020 r., wniesionej przez Teresę Garland, dotyczącej szczepień na chorobę COVID-19, zniesienia na terenie Miasta Puszczykowa wszelkich wprowadzonych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa oraz zakazania realizowania dalszych obostrzeń (druk nr 247).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 242/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 15. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek, wiceburmistrz Władysław Ślisiński, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska, Kierownik Referat Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Ad 16. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że od ostatniej sesji Rady Miasta wpłynęły następujące wnioski oraz pisma:
 1. E-mail z 28.01.2021 r. mieszkańca w sprawie spowalniaczy na ul. Studziennej (e-mail mieszkańca oraz odpowiedź, jakiej udzielił mu urząd zostały przekazane radnym).
 2. Wniosek radnych: Piotra Płóciennika, Krzysztofa Paszkowskiego i Filipa Ryglewicza z dnia 4.02.2021 r. w sprawie utworzenia komisji ochrony środowiska.
 3. Sprawozdanie za rok 2020 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo (przekazane radnym).
 4. Pismo radnego Krzysztofa Paszkowskiego z 10.02.2021 r. z rezygnacją z funkcji członka Komisji Rewizyjnej.
 5. Petycja Teresy Garland o opinię w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że na kolejną sesję zostanie przygotowany projekt uchwały w sprawie utworzenia komisji ochrony środowiska. W związku z powyższym, przewodniczący poprosił, aby radni rozważyli członkostwo w nowej komisji. Na kolejnej sesji możliwa będzie również rezygnacja z członkostwa w dotychczasowych komisjach. Przewodniczący poprosił o składanie deklaracji najpóźniej tydzień przed sesją.
 
Radny Władysław Hetman odniósł się do przedstawionej możliwości rezygnacji z członkostwa w dotychczasowych komisjach, stwierdzając, że każdy z radnych powinien być członkiem minimum dwóch komisji. Jego zdaniem niewłaściwe jest, aby radny uczestniczył w obradach wyłącznie jednej komisji.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki odpowiedział, że zwyczajowo zawsze tak było.
 
Radny Piotr Płóciennik poinformował, że razem z pozostałymi wnioskodawcami, czyli radnym Krzysztofem Paszkowskim oraz radnym Filipem Ryglewiczem odbyli spotkanie robocze, podczas którego zastanawiali się nad przyszłą tematyką posiedzeń komisji ochrony środowiska. Według radnych komisja mogłaby zająć się takimi tematami jak: zieleń miejska, smog, hałas w mieście oraz szybko poruszające się samochody. Radny Piotr Płóciennik zachęcił radnych do zgłaszania chęci uczestnictwa w pracach komisji. Utworzenie takiej komisji pokaże dbałość Rady Miasta o środowisko oraz unikalny charakter Puszczykowa.
 
Ad 17. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że od ostatniej sesji Rady Miasta nie wpłynęły żadne interpelacje oraz zapytania radnych.
 
Ad 18. Wolne głosy.
Radny Krzysztof Paszkowski zgłosił następujące sprawy:
 1. W trakcie pozimowego równania dróg odcinek południowy ul. Wspólnej jest pogłębiany, co powoduje, że na tym obszarze woda opadowa i roztopowa gromadzi się w postaci wielkiej kałuży. Radny zauważył, że kiedy ulica była równana przez inną firmę, takiego problemu nie było. Wówczas nie pogłębiano ulicy z żadnej strony, a tworzono rowki odprowadzające wodę przy krawędziach drogi. W związku z powyższym radny poprosił o zwrócenie szczególnej uwagi podczas tegorocznego odbioru prac na ulicy.
 2. W dniu 27.11.2021 r. radny zwrócił się z prośbą do Biura Rady Miasta o przesłanie protokołu Komisji Spraw Społecznych, która odbyła się w dniu 20.08.2020 r. Podczas posiedzenia przeprowadzono wizję lokalną na terenie Zakola Warty. Radny otrzymał protokół, który jego zdaniem jest ubogi i stanowi jedynie listę obecności, w związku z czym w dniu 8.12.2020 r. radny ponownie poprosił o informację co działo się podczas posiedzenia. Prośba została po raz kolejny ponowiona w dniu 18.01.2021 r. i do dzisiaj radny nie otrzymał odpowiedzi.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział w zakresie drugiej ze zgłoszonych przez radnego spraw, że Komisji Spraw Społecznych, która odbyła się w dniu 20.08.2020 r. miała formę wizji lokalnej. Podczas posiedzenia radni oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego spacerowali po Zakolu Warty. Równolegle toczonych było wiele rozmów, których nie protokołowano. Po komisji do Biura Rady nie wpłynęły wnioski radnych, w związku z czym nie zostały one uwzględnione w protokole. Protokół zawiera informację o przeprowadzeniu wizji lokalnej Zakola Warty oraz o wizycie w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie. Załącznik do protokołu stanowi lista obecności.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał, czy po zakończeniu wizji lokalnej komisja przeniosła się do sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, w celu kontynuacji obrad i omówienia wizji lokalnej.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że komisja miała wyłącznie formę wizji lokalnej i zakończyła się w budynku remizy. Zdaniem sekretarza komisja miała na celu zapoznanie radnych z terenem Zakola Warty, jako przygotowanie do ewentualnej dyskusji. Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że jeżeli przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych uważa inaczej, to prosi na przyszłość o wytyczne, jakie są oczekiwania wobec posiedzeń odbywających się w terenie.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska powiedziała, że podczas komisji radny Paszkowski prowadził merytoryczną rozmowę z wykonawcą inwestycji panią Justyną Krupą-Gust z firmy „Garden Project” oraz pełniącą funkcję inspektora nadzoru, panią Agnieszką Pawłowską.
 
Radna Maria Michałowska poinformowała, że uczestniczyła w omawianym posiedzeniu komisji i jej zdaniem miała ona charakter poglądowy. W trakcie posiedzenia pani Aleksandra Wolińska sporządzała notatki, natomiast odpowiedzi na pytania radnych były udzielane na bieżąco.
 
Radny Krzysztof Paszkowski poinformował, że w dniu 25.01.2021 r. wysłał e-mail do Urzędu Miejskiego z prośbą o umożliwienie mu zapoznania się z określonymi dokumentami na zasadach dostępu do informacji publicznej. Radny poinformował, że do dzisiaj nie uzyskał odpowiedzi, w związku z czym zapytał, jakie terminy obowiązują w Urzędzie Miejskim.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał, na jaki adres e-mail został skierowany wniosek radnego (do Biura Rady, czy do konkretnego referatu).
 
Radny Krzysztof Paszkowski odpowiedział, że na adres e-mail burmistrza, ponieważ burmistrz powinien wiedzieć czym się interesują radni i odpowiednio rozdzielać zadania pracownikom.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił na przyszłość, aby o każdym piśmie radnego było informowane Biuro Rady Miasta.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że ustawa o dostępie do informacji publicznej nie przewidziała odrębnych terminów dla Miasta Puszczykowa i zgodnie z jej zapisami termin na  udzielenie odpowiedzi wynosi 14 dni. Sekretarz poinformował, że nie zna tej sprawy i może jedynie zapewnić, że w dniu jutrzejszym radnemu zostanie udzielona odpowiedź.
 
Radny Krzysztof Paszkowski poinformował, że w dniu dzisiejszym ponownie wysłał wiadomość w tej sprawie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział w zakresie pierwszej ze zgłoszonych przez radnego Paszkowskiego spraw, że jeżeli zdaniem radnego równanie ul. Wspólnej jest wykonane nieprawidłowo, to przy kolejnym równaniu należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wykonanie prac. Przetarg na pozimowe równianie dróg wygrał Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie. Wiceburmistrz zapewnił, że uwagi radnego zostaną przekazane wykonawcy oraz pracownikowi Urzędu Miejskiego odpowiedzialnemu za odbiór prac.
 
Radny Krzysztof Paszkowski zapytał, jak często wykonawca przekazuje faktury za roboty wykonane w ramach akcji zima.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska odpowiedziała, że umowy są fakturowane raz w miesiącu, każdorazowo do faktury jest  dołączony formularz z wykonania prac. W praktyce pracownicy Urzędu Miejskiego odnotowują, kiedy były zlecane prace.  Oba dokumenty muszą się ze sobą zgadzać.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, czy prowadzono rozmowy z firmą ENEA w sprawie  monitoringu na ul. Kosynierów Miłosławskich.
 
Pani Jagoda Andrzejewska odpowiedziała, że jeszcze nie podjęto rozmów w tym zakresie.
 
Radny Filip Ryglewicz poprosił o zorganizowanie, np. w dniu 6 marca 2021 r. wczesnowiosennego sprzątania Puszczykowa. O organizację akcji radny poprosił kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszkę Zielińską-Adamiak. Radny Filip Ryglewicz zaznaczył, że chodzi mu o zaproszenie mieszkańców do sprzątanie miasta, a nie lasu.
 
Radny Piotr Guziałek poinformował, że zaproponowany termin koliduje z 27. Mistrzostwami Puszczykowa w narciarstwie alpejskim i snowboardzie, które odbywają się w dniach 5 - 7.03.2021 r.
 
Radny Filip Ryglewicz poprosił radnych o takie zaplanowanie swoich obowiązków, aby uczynić zadość wydarzeniu, jakim jest sesja Rady Miasta. Radnemu chodzi szczególnie o to, aby podczas sesji nie prowadzić samochodu, nie wychodzić, nie odbierać telefonów, itd. Kiedy sesje odbywały się w sali sesyjnej każdy z radnych potrafił zachować się właściwie. Jeżeli jednak niemożliwe jest zaniechanie wyżej wymienionych czynności, radny poprosił o nietransmitowanie wizji (zamiast tego ustawienie w programie do wideokonferencji swojego zdjęcia).
 
Radny Maciej Krzyżański poinformował, że do końca miesiąca przewodniczący komisji powinni przedstawić plan pracy na bieżący rok. Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta jeszcze nie przedstawiła swojego planu. W związku z powyższym, radny zaproponował, aby posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta odbywały się po posiedzeniach Komisji Edukacji, Kultury i Spotu oraz Komisji Spraw Społecznych. Przedstawiona propozycja umożliwi Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta na opiniowanie wniosków innych komisji dotyczących przesunięć budżetowych. Pozwoli to na uniknięcie sporów, takich jak dzisiejszy w sprawie zwiększenia kwoty dotacji na zabytki.
 
Radny Maciej Krzyżański poinformował, że dzisiaj na ul. Poznańskiej zauważył dokonywanie pomiarów drzew. Radny zapytał, w jakim celu dokonywane są pomiary.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że władze miasta nie zlecały pomiarów, o których mówi radny.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że podczas puszczykowskiego 29. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrano ponad 29.000 zł. Jest to bardzo dobry wynik, zważywszy na fakt, iż z powodu pandemii wydarzenie nie odbywało się w dotychczasowej formie.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że w dniu 5.02.2021 r. wziął udział w prezentacji wdrożeniowej nowoczesnego laboratorium edukacyjnego Skriware w Szkole Podstawowej nr 2. Jest to kompleksowe i nowoczesne narzędzie edukacyjne oparte na technologii druku 3D, robotyce i programowaniu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że w dniu 19.02.2021 r. uczestniczył w wideokonferencji z dyrektorem Teatru Muzycznego w Poznaniu Przemysławem Kieliszewskim, podczas której dyskutowano na temat możliwości organizacji wydarzeń kulturalnych w Puszczykowie.
 
Radny Piotr Guziałek zapytał, czy hala widowiskowo-sportowa została zatwierdzona, jako punkt szczepień przeciw Covid-19.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że nie otrzymano jeszcze informacji na ten temat z Biura Stowarzyszenia Metropolii Poznań.
 
Ad 19. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował o terminie kolejnej sesji, która odbędzie się w dniu 30 marca 2021 r.
 
O godzinie 18:55 przewodniczący Rady Tomasz Potocki zamknął 26. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
 
protokołowała
/-/ Kamila Stoińska
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki

Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań