Protokół nr 26/16/VII 26. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 26/16/VII
26. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 20 grudnia 2016 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0002.26.2016
 
Godz. rozpoczęcia:    17:05
Godz. zakończenia:    20:00
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz otworzyła 26. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitała mieszkańców, pracowników Urzędu Miejskiego i radnych oraz stwierdziła quorum (obecnych 14 radnych; chwilowa nieobecność radnego Jakuba Musiała).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Sekretarz Maciej Dettlaff zgłosił wniosek o wykreślenie punktu 3. porządku obrad tj. Przyjęcie protokołu nr 25/16/VII z 29 listopada 2016 r., ponieważ protokół nie został jeszcze sporządzony (zostanie przyjęty na kolejnej sesji).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad wnioskiem o wykreślenie punktu 3. porządku obrad tj. Przyjęcie protokołu nr 25/16/VII z 29 listopada 2016 r.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Zmiana porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z uwzględnieniem przyjętej zmiany.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 (druk nr 180).
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Puszczykowo w latach 2016 - 2020 (druk nr 177).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Puszczykowa Nr 88/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (druk nr 179).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023 (druk nr 181).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr .../16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 182).
 8. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 9. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 11. Wolne głosy.
 12. Zamknięcie sesji.
Ad 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 (druk nr 180).
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawił ww. projekt uchwały. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 stanowi lokalną  strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu i narkotyków. Uchwalenie powyższego Programu wynika wprost z zapisów art. 4¹ ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także z art. 10 ust. 2 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Program określa sposób realizacji zadań własnych gminy, wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zawiera równocześnie zadania własne gminy w obszarze profilaktyki narkomanii wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Program charakteryzuje się wielopłaszczyznowym podejściem do kwestii przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, a kierunki działań w nim określone stanowią rozwinięcie i kontynuację działań podejmowanych w latach poprzednich.
Program jest jednocześnie integralną częścią Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Puszczykowa na lata 2016 - 2020.
W miesiącach wrzesień - październik 2016 r. na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zostały przeprowadzone badania ankietowe na temat zagrożeń społecznych, w szczególności problemów uzależnień,  mogących dotyczyć mieszkańców naszego miasta.
Badaniami objęto osoby dorosłe, młodzież i dzieci oraz sprzedawców z punktów sprzedaży alkoholu.
W badaniu ankietowym brało udział: 200 osób dorosłych, 15 osób z punktów sprzedaży alkoholu, 27 uczniów szkoły średniej oraz 117 gimnazjalistów.
Objęty badaniem obszar dotyczył między innymi, takich zagadnień jak:
- skala problemów alkoholowych wśród osób dorosłych i młodzieży,
- poglądy i postawy wobec alkoholu,
- spożycie alkoholu,
- problem narkotykowy i dopalaczy,
- skuteczność oddziaływań profilaktyczno-leczniczych.
 
Kierownik Karol Majewski przestawił wyniki ankiety za pomocą prezentacji multimedialnej (ww. prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Kierownik Karol Majewski powiedział, że z przeprowadzonych badań ankietowych między innymi wynika, że 74 proc. młodych ludzi uczących się w szkole średniej i 33 proc. uczniów gimnazjum próbowało już alkoholu. Największa część tej grupy spożywa alkohol od około 15. roku życia. Pomimo rozpowszechnionej profilaktyki, wielu zajęć teoretycznych czy kontroli, jakiej zwykle poddawane są młode osoby przez rodziców i opiekunów, bardzo duży odsetek badanej młodzieży nie zachowuje abstynencji do pełnoletności. Spora część badanych doświadczyła już stanu upojenia alkoholowego. W dodatku większość deklaruje łatwość zakupu alkoholu przez osoby niepełnoletnie.
Kierownik Karol Majewski poinformował, że skala używania narkotyków czy dopalaczy jest zdecydowanie mniejsza od problemów związanych z alkoholem. Nie można jednak bagatelizować tego problemu, gdyż jak wynika z badań ankietowych są osoby, które miały lub mają kontakt z tymi substancjami.
Pozostałe informacje dotyczące uzależnień uzyskane zostały z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Społecznych, pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, punktu konsultacyjnego ds. uzależnień oraz policji.
Adresatami Programu są mieszkańcy Puszczykowa, a w szczególności następujące grupy osób:
- osoby uzależnione od alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz osoby pijące szkodliwie,
- dzieci i młodzież szkolna (w tym dzieci ze środowisk zagrożonych uzależnieniem),
- rodziny (w tym osoby współuzależnione) oraz najbliższe otoczenie osób z problemem uzależnienia od alkoholu i narkotyków.
Przewidywany łączny budżet na realizację powyższego Programu w 2017 roku wynosi 200 000zł, z czego:
- 100 000 zł przeznacza się funkcjonowanie świetlicy (lub świetlic) socjoterapeutycznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe (Fundacja ReStart),
- 20 000 zł na dodatkowe płatne patrole policyjne,
- 80 000 zł na pozostałą działalność prowadzoną w tym zakresie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, tj.: prowadzenie punktu ds. uzależnień, prowadzenie profilaktyki przede wszystkim w placówkach oświatowych, organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, w tym zajęć sportowych, wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 
Program został szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że nasuwają się głównie dwie uwagi, tj. konieczność wzmożenia kontroli punków sprzedaży alkoholu (zwłaszcza w kontekście osób niepełnoletnich) oraz zajęcie się problemem spożycia alkoholu przez młodzież (w szczególności młodzież z gimnazjum).
 
Kierownik Karol Majewski powiedział, że dotychczas kontrolę punktów sprzedaży alkoholu przeprowadzała wyłącznie policja, natomiast od przyszłego roku powstanie specjalna komisja, która również będzie przeprowadzać podobne kontrole.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały, ponieważ wszystkie zgłoszone poprawki zostały uwzględnione w Programie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 166/16/VII została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Puszczykowo w latach 2016 - 2020 (druk nr 177).
Pan Remigiusz Motycki z referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych przedstawił ww. projekt uchwały informując, że jego podjęcie wynika z zapisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego oraz dokumentów strategicznych Miasta, tj. Strategii Rozwoju Miasta na lata 2010-2020 oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020.
Pan Remigiusz Motycki powiedział, że program zawiera prognozę dotyczącą wielkości i stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy. Zasób mieszkaniowy Puszczykowa jest nieduży, ponieważ Miasto jest właścicielem jedynie 54 lokali komunalnych (według stanu na koniec 2015 roku). Program zawiera również analizę potrzeb, plan remontów i modernizacji budynków komunalnych, wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży w kolejnych latach. W programie wymienione są również lokale we spólnotach mieszkaniowych, których Miasto jest udziałowcem (przy ul. Poznańskiej 72, Dworcowej 41 i Wysokiej 24).
Program określa także:
- zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżenia czynszu,
- sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami,
- źródła finansowania,
- wysokość wydatków z podziałem na koszty eksploatacji, modernizacji i remontów,
- opis innych działań, mających na celu racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
 
Pan Remigiusz Motycki poinformował, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych oraz dodał, że złożono 62 wnioski o przydział mieszkania, z czego 42 wnioski kwalifikują się do rozpatrzenia. Obecnie Miasto dysponuje jednym wolnym lokalem (wynajmowanym). W przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komisji Mieszkaniowej, która zdecyduje, komu przyznać wolny lokal.   
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, ile osób z bloku przy szpitalu oczekuje na przydział mieszkania.
Pan Remigiusz Motycki odpowiedział, że w 2013 roku wpłynęły cztery wnioski od osób, mieszkających w bloku przy szpitalu (od tamtego czasu nie wpłynął żaden inny wniosek).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zauważyła, że w wieloletniej prognozie finansowej w latach 2019-2020 zostały zabezpieczone środki na budowę mieszkań komunalnych.
Pan Remigiusz Motycki powiedział, że zakłada się, iż w latach 2019-2020 uda się wygospodarować środki (może również z udziałem środków zewnętrznych) na budowę pięciu mieszkań komunalnych o łącznej pow. 200 m2.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, ile osób mieszkających w budynkach komunalnych zalega z czynszem.
Pan Remigiusz Motycki odpowiedział, że nie ma obecnie wiedzy, ile rodzin zalega z czynszem, ale kwota zadłużenia na dzień 31.12.2015 r. wynosi prawie 30 tys. zł.
 
Radny Jan Łagoda zapytał, czy można ustalić, czy wszyscy lokatorzy mieszkań komunalnych spełniają kryteria ich przyznawania oraz dlaczego planuje się sprzedaż mieszkań komunalnych, skoro Miasto ma ograniczony zasób lokali i ograniczoną powierzchnię do budowy. 
Pan Remigiusz Motycki odpowiedział, że większość umów na najem lokali została zawarta w roku 1994 oraz w latach 2000-2004, więc trudno odnieść się do ówcześnie obowiązujących kryteriów (kryteria na pewno zostały spełnione, skoro przyznano mieszkanie). W ostatnich latach lokale komunalne przyznawane są przez Komisję Mieszkaniową na podstawie uchwały, określającej kryteria i warunki uzyskania prawa do mieszkania komunalnego.  
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przypomniała, że członkiem Komisji Mieszkaniowej z ramienia Rady Miasta jest radna Agata Wójcik. 
 
Pan Remigiusz Motycki powiedział, że sprzedaż mieszkań komunalnych odbywa się na postawie  uchwały z 1998 roku oraz wyjaśnił, że koszty utrzymania mieszkań komunalnych są zawsze wyższe niż wpływy z czynszów (do każdego lokalu komunalnego Miasto dopłaca). Pan Remigiusz Motycki powiedział, że wnioski o wykup mieszkań komunalnych byłyby dla Miasta korzystne.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, dlaczego dopiero teraz przedkładany jest omawiany projekt uchwały.
Pan Remigiusz Motycki odpowiedział, że poprzedni program obowiązywał do 2015 roku, a ten obecnie przedłożony utrzyma ciągłość, choć przyznał, że został przygotowany dość późno.  
 
Odnosząc się do wniosków zawartych w programie, radna Dorota Łuczak-Dydowicz poprosiła o wyjaśnienie konieczności przeprowadzenia kampanii zmieniającej stereotyp mieszkańca lokalu komunalnego.
Pan Remigiusz Motycki powiedział, że stereotyp mieszkańca komunalnego jest nadal negatywny (choć to powoli ulega zmianie) i dlatego warto prowadzić działania, mające na celu zmianę nastawienia lokalnej społeczności. Pan Remigiusz Motycki podał przykład budowy mieszkań komunalnych przy ul. Przecznica, gdzie okoliczni mieszkańcy sceptycznie podchodzili do tej inwestycji. Po kilku latach funkcjonowania tych mieszkań widać, że obawy sąsiadów były niepotrzebne.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Puszczykowo w latach 2016 - 2020.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2 głosy.
Uchwała Nr 167/16/VII została przyjęta.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Puszczykowa Nr 88/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (druk nr 179).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że jej zmiana wynika ze zmiany ustawy o systemie oświaty. Główne zmiany dotychczasowej uchwały dotyczą ustalenia podstawy kwoty dotacji w przypadku, gdy na terenie miasta nie ma przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto. Dotychczas kwotę obliczało się na podstawie danych z najbliższej gminy, chociaż pojęcie „najbliższej gminy" nie było zdefiniowane w ustawie. Obecnie ustawodawca wskazuje, którymi kryteriami należy się kierować, aby ustalić najbliższą gminę. Ponadto zmieniło się słownictwo np. pojęcie podstawowej kwoty dotacji, które zostało zdefiniowane w ustawie. Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że zmianie uległa również kwestia aktualizacji dotacji w ciągu roku (wcześniej ta sprawa była niedoprecyzowana). Obecnie dotacja będzie aktualizowana dwa razy w roku.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy proponowane zmiany w uchwale zostały wprost przeniesione z ustawy.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że wykreślony został punkt dot. definicji najbliższej gminy, ponieważ to pojęcie zostało zdefiniowane w ustawie. W § 4 wprowadzono definicje ustawowe, utrzymując dotychczasowe stawki procentowe oraz wykreślono zapisy dot. aktualizacji, które zostały określone w ustawie. Skarbnik dodał, że obecnie najbliższą gminą dla Puszczykowa będzie Luboń.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała o skutki finansowe, wynikające z wprowadzonych zmian oraz o ile wzrośnie stawka dotacji.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że na dzisiaj nie ma oficjalnej informacji z Lubonia, ale z informacji nieoficjalnych wynika, że przyszłoroczne stawki dotacji będę tam wyjątkowo wysokie. Skarbnik dodał, że zmiana ustawy nakłada na samorządy obowiązek publikacji na stronach internetowych informacji o stawkach dotacji, co spowoduje, że sytuacja będzie czytelniejsza.  
 
O godz. 17:52 do obradujących dołączył radny Jakub Musiał (obecnych 15 radnych).
 
Przewodnicząca Komisji, Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały Rady Miasta Puszczykowa Nr 88/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 168/16/VII została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023 (druk nr 181).
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła o jednoczesne omówienie projektu uchwały ws. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023 oraz projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła o przedstawienie podstawowych założeń projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że projekt uchwały budżetowej, który został przedłożony 15 listopada br. (jeszcze przed autopoprawkami) zakłada:
 • dochody w łącznej kwocie 45 mln zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 2.868.137 zł,
 • wydatki w łącznej kwocie 46.200.000 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 10.700.000 zł,
 • deficyt w wysokości 1.200.000 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków pieniężnych, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych,
 • łączną kwotę przychodów w wysokości 3.560.000 zł, w tym 1.200.000 zł wolnych środków pieniężnych oraz 2.360.000 zł z emisji obligacji, kredytów, pożyczek,
 • rozchody w wysokości 2.360.000 zł - równe przychodom z zaciągnięcia nowego długu, co oznacza, że dług nie ulega zmianie na koniec 2017 rok,
 • rezerwę ogólną w wysokości 150 .000 zł,
 • rezerwy celowe w wysokości 590.000 zł:
w tym 290.000 zł na zadania bieżące:
- 120.000 zł na zarządzanie kryzysowe,
- 150.000 zł na wydatki oświatowe,
- 20.000 zł na zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej,
w tym 300.000 na wydatki majątkowe:
- 100.000 zł na budżet obywatelski,
- 20.000 zł na inicjatywę lokalną.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że projekt przyszłorocznego budżetu był szczegółowo omawiany na posiedzeniach komisji.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła o przedstawienie autopoprawek burmistrza do projektu uchwały budżetowej oraz zgłoszonych poprawek.
 
Skarbnik Piotr Łoździn zapowiedział, że przedstawi autopoprawki burmistrza, które wynikają z wniosków zgłoszonych przez komisje (pozytywnie rozpatrzony wniosek KEKiS) i radnych, uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz zmian, które zaistniały po przedłożeniu projektu uchwały budżetowej.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że Regionalna Izba Obrachunkowa zgłosiła zastrzeżenia do dwóch punktów, tj.:
 • upoważnienia dla Burmistrza w treści uchwały, wskazując, że upoważnienie Rady do dokonywania zmian planu wydatków zawiera w sobie upoważnienie ustawowe (skarbnik podkreślił, że omawiany projekt uchwały został sporządzony w identyczny sposób jak poprzedni w roku 2016, kiedy RIO nie wniosła zastrzeżeń). Skarbnik przedstawił autopoprawkę uwzględniającą uwagę RIO, w związku z czym: § 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie zadań i grup wydatków, o których mowa w art. 236 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem dokonywania zmian objętych upoważnieniem wynikającym z art. 257 ustawy o finansach publicznych.",
 • wyszczególnienia wydatków na realizację porozumień z jst. Skarbnik podkreślił, że takie wyodrębnienie zostało zawarte w projekcie uchwały w § 6. Ponadto skarbnik wskazał, że w latach ubiegłych RIO nie wnosiła zastrzeżeń do takiego sposobu wyodrębnienia wydatków na realizację porozumień). Skarbnik przedstawił autopoprawkę uwzględniającą uwagę RIO, polegającą na wyodrębnieniu w załączniku nr 2 wydatków na realizację porozumień z jst.
 
Następnie skarbnik Piotr Łoździn przedstawił pozostałe zmiany do projektu uchwały budżetowej:
 • w rozdziale 85395 wprowadza się dochody bieżące w kwocie 44.150,13 zł i wydatki bieżące w kwocie 46.300,60 na realizację projektów: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania i Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim (projekty unijne realizowane przez MOPS, zostają wprowadzone również do wpf);
 • większa się wydatki bieżące na lokalny transport zbiorowy o kwotę 40.000 zł (związane z wnioskami mieszkańców o wprowadzanie dodatkowych kursów oraz wydłużenie obecnych);
 • zmniejsza się wydatki majątkowe na program: Budowa i modernizacja dróg, chodników i parkingów o kwotę 121.000 zł (konieczność zmiany wydatków na inne zadania);
 • zwiększa się wydatki na Radę Miasta o kwotę 10.000 zł (wynika z wniosku KEKiS-u);
 • dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 112.972 zł z rozdziału 85295 do rozdziału 85230 (związane ze zmianą klasyfikacji budżetowej);
 • dokonuje się przesunięcia w rozdziale 85508 kwoty 45.000 zł pomiędzy grupami wydatków;
 • zwiększa się wydatki na opłatę abonamentową za hydranty uliczne o kwotę 71.000 zł (cena za abonament jest wyższa od kwoty przyjętej w projekcie uchwały budżetowej);
 • zmniejsza się wydatki bieżące na oświetlenie uliczne o kwotę 2.150,47 zł (wynika z konieczności zapewnienia wkładu własnego do projektu MOPS-u).
 
Skarbnik Piotr Łoździn omówił i zaprezentował zmiany w tabelach z załączników nr 1 i 2 do projektu uchwały budżetowej, które wynikają z przedstawionych wcześniej autopoprawek (wykaz autopoprawek oraz przedstawione zmiany w załącznikach zostały przekazane radnym oraz stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła o przedstawienie autopoprawek do projektu uchwały ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2013.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił autopoprawki do projektu uchwały ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2013, które w całości wynikają z autopoprawek do projektu uchwały budżetowej:
 • w załączniku nr 2 dot. przedsięwzięć:
- wprowadza się przedsięwzięcia Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania i Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim;
- zmniejsza się wydatki na program: Budowa i modernizacja dróg, chodników i parkingów o kwotę 121.000 zł;
- zwiększa się limit wydatków w 2017 r. na opracowanie Strategii Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa o kwotę 19.680 zł;
 • w opisie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowo na lata 2017-2023 - na wniosek KEKiS-u - treść „faktyczna spłata zadłużenia będzie zależała od decyzji Rady Miasta" otrzymuje brzmienie „faktyczna spłata zadłużenia będzie zależała od oceny sytuacji finansowej oraz potrzeb Miasta przez Burmistrza i Radę Miasta";
 • w załączniku nr 1 dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 44.150,13 zł:
- dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących (w poz. 1.1.5 wskazanie, że dotyczy to dotacji zewnętrznych),
- wprowadza się wydatki ogółem w kwocie 44.150,13 zł (wydatki bieżące zostały zwiększone o 165.150,13 zł, wydatki majątkowe zostały zmniejszone o 121.000 zł),
- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmienia się o 121.000 zł,
- zmiany dotyczące ogólnej kwoty na wynagrodzenia - w związku z wprowadzeniem projektów unijnych zwiększają się wydatki o 39.313,20 zł,
- wydatki na funkcjonowanie organów jst o 10.000 zł,
- zmiany wydatków w zakresie limitów na przedsięwzięcia,
- w zakresie wydatków kontynuowanych umniejszenie o 121.000 zł.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że jedyną uwagą do projektu uchwały ws. wieloletniej prognozy finansowej, którą zgłosiła Regionalna Izba Obrachunkowa jest zakwestionowanie wydatków niekwalifikowanych w poz. 12.4, w związku z czym wydatki niekwalifikowane na projekt dotyczący Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko zostaną wyłączone.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odczytał Uchwałę SO-0952/46/16/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na 2017 rok - opinia pozytywna z uwagami, które zostały omówione podczas przedstawiania autopoprawek do projektu uchwały budżetowej (odczytana opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
 
Skarbnik Piotr Łoździn odczytał sentencję Uchwały SO-0957/46/16/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Puszczykowo - opinia pozytywna.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odczytał sentencję Uchwały SO-0951/81/D/16/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Puszczykowo - opinia pozytywna
 
Ww. opinie stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła o przedstawienie opinii Komisji Budżetu.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 oraz projekt uchwały ws. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz otworzyła dyskusję nt. projektu uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017.
 
Radny Jan Łagoda zapytał o zakres remontów budynków komunalnych oraz poprosił o podanie przebiegu ścieżki rowerowej węzła przesiadkowego.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że ścieżka rowerowa, która objęta jest umową o dofinansowanie biegnie od granicy Puszczykowa i Mosiny do miejsca w pobliżu likwidowanego przejazdu na ul. 3 Maja.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że odpowiedź na pytanie dot. zakresu remontów budynków komunalnych zostanie przesłana e-mailem.
 
Radna Małgorzata Szczotka zapytała o całkowitą roczną kwotę wydatków na lokalny transport publiczny.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że na ten cel przeznacza się kwotę 260 tys. zł.
 
Radna Małgorzata Szczotka zapytała o wyniki analizy działania lokalnego transportu publicznego.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zostały przeprowadzone badania natężenia przewożenia pasażerów przez okres jednego miesiąca (od połowy listopada do połowy grudnia), z których wynika, że pierwszy kurs ok. godz. 4 rano przewozi 1-2 osoby (ten kurs zostanie zniesiony, ale zostanie wprowadzony kurs w godzinach południowych, zatem liczba kursów się nie zmieni). 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że realizacja wniosku o zwiększenie liczby kursów do szpitala oraz ulic Jastrzębia/Kochanowskiego spowoduje zwiększenie liczby wozokilometrów.  
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, jaka kwota została zarezerwowana na odszkodowania.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że 700 tys. zł.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że poprawka zgłoszona przez radnego Łukasza Grzonkę nie została uwzględniona przez burmistrza. Poprawka dotyczyła budowy i modernizacji dróg, chodników i parkingów - radny Łukasz Grzonka wniósł o dokonanie zmiany, polegającej na wykonaniu modernizacji chodników po obu stronach ul. Langego na odcinku od ul. Kasprowicza do ul. Brzozowej (oraz wykonania dokumentacji) zamiast wykonania modernizacji chodników przy ul Brzozowej.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy radny Łukasz Grzonka podtrzymuje swój wniosek poprawki do projektu budżetu.
Radny Łukasz Grzonka odpowiedział, że podtrzymuje swój wniosek.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła o zadawanie pytań w sprawie wniosku radnego Łukasza Grzonki.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że do Urzędu wpłynęło pismo przedstawiciela mieszkańców ul. Brzozowej, który prosi o wykonanie chodnika przy tej ulicy (do tego wniosku załączono pisma z 2010 r., w których mieszkańcy wnosili o wykonanie modernizacji tego chodnika). Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zwrócił się do Rady Miasta z prośbą o podtrzymanie propozycji burmistrza i uwzględnienie w przyszłorocznym budżecie remontu chodnika przy ul. Brzozowej, choć zaznaczył, że chodnik przy ul. Langego jest również w bardzo złym stanie.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek radnego Łukasza Grzonki, przy 2 głosach „za" i 4 głosach „przeciw".
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem poprawki radnego Łukasza Grzonki do projektu uchwały budżetowej w zakresie budowy i modernizacji dróg, chodników i parkingów.
Wynik głosowania: „za" - 4 głosy, „przeciw" - 9 głosów, „wstrzymało się" - 2 głosy.
Poprawka radnego Łukasza Grzonki została odrzucona.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy ktoś złoży wniosek o przeprowadzenie oddzielnych głosowań nad każdą autopoprawką burmistrza.
Nikt nie złożył wniosku o oddzielne głosowania.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad autopoprawkami burmistrza do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2 głosy.
Autopoprawki burmistrza do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok zostały przyjęte.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 3 głosy.
Uchwała Nr 169/16/VII została przyjęta.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr .../16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 182).
Projekt uchwały w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok został przedstawiony i omówiony w poprzednim punkcie obrad.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr .../16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 3 głosy.
Uchwała Nr 170/16/VII została przyjęta.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz ogłosiła 10-minutową przerwę w obradach, które zostały wznowione o godz. 18:57.
 
Ad 8. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek, wiceburmistrz Władysław Ślisiński oraz sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań. 
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz udzieliła głosu radnemu Rady Powiatu Poznańskiego Tomaszowi Pawłowskiemu, który w imieniu swoim oraz dyrektora swojego biura mec. Mariusza Krzemińskiego, złożył życzenia świąteczne i noworoczne oraz zapewnił, że Puszczykowo ma swojego przedstawiciela w Radzie Powiatu, do którego można się zwracać w każdej sprawie.
  
Ad 9. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała o następujących pismach:
- pismo/oświadczenie ws. niebezpiecznej drogi rowerowej przy ul. Poznańskiej (burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że pod tym pismem podpisały się wyłącznie osoby, które nie są mieszkańcami Puszczykowa),
- zaproszenia od Marszałka Województwa Wielkopolskiego na spotkanie noworoczne oraz na obchody rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego,
- zaproszenia na spotkania świąteczne,
- życzenia świąteczne i noworoczne od przedstawicieli okolicznych gmin i różnych instytucji.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że w okresie międzysesyjnym odbyła się uroczystość wręczenia nagród Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
 
Ad 10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
W związku z zamierzeniami uruchomienia sali balowej przy ul. Cienistej, radna Małgorzata Szczotka zapytała, kto powinien sprawdzać i monitorować zgodność prowadzonej i planowanej działalności gospodarczej z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Radna powiedziała, że sąsiedzi obiektu nie są o niczym informowani, ale z tego, co udało się ustalić wynika, że w budynku przy ul. Cienistej ma powstać sala balowa z niezbędnym zapleczem, podczas gdy mpzp (§ 10 pkt 5) dla tej działki dopuszcza lokalizację obiektów dla prowadzenia usług wyłącznie nieuciążliwych w zakresie usług oświaty, kultury, handlu o powierzchni sprzedaży nie więcej niż 150 m2, bankowości, administracji, turystyki i rekreacji, zdrowia i opieki społecznej, gastronomii, obsługi biurowej i projektowania. Zdaniem radnej powierzchnia planowanej działalności na pewno będzie większa niż 150 m2. Ponadto § 10 pkt 15 planu nakazuje zapewnienie konkretnej liczby stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, a przy obiekcie nie ma takiej możliwości. 
Radna Małgorzata Szczotka przypomniała sytuację, gdy w obiekcie przy ul. Cienistej funkcjonowała tzw. „mała filharmonia", co powodowało, że zaparkowane samochody uniemożliwiały wjazd okolicznych mieszkańców na własne posesje. Radna powiedziała, że mieszkańcy ul. Cienistej obawiają się, że może ponownie dochodzić do takich sytuacji i zapytała, czy sąsiedzi obiektu muszą samodzielnie podejmować działania w tej sprawie (mieszkańcy wysłali pismo do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego).
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że przy ul. Cienistej jeszcze żaden lokal nie powstał, więc nie ma czego monitorować oraz dodał, że wie, iż planuje się tam zorganizować bal sylwestrowy. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że decyzję ws. zmiany przeznaczenia budynku wydaje starosta (starosta i gmina sprawdzają zgodność z planem). Wiceburmistrz powiedział, że z docierających do Urzędu informacji wynika, że właściciel budynku podpisał umowę z najemcą, który - na jej podstawie - wystąpił do Urzędu o wyrażenie zgody na sprzedaż alkoholu (przedłożono także opinię sanepidu). 
 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski powiedział, że miejska komisja rozwiązywania problemów alkoholowych opiniuje jedynie zgodność z zapisami uchwały. Kierownik Karol Majewski powiedział, że w tym przypadku opinia komisji będzie pozytywna, ponieważ żaden przepis uchwały nie został naruszony. 
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że jeżeli stwierdzone zostaną odstępstwa od obowiązującego planu (albo brak zmiany przeznaczenia), wówczas powiadomiony zostanie Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
 
Radna Agata Wójcik powiedziała, że otrzymała zaproszenie od burmistrza na spotkanie z projektantem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Starego Puszczykowa i zapytała, czy wszyscy mieszkańcy Starego Puszczykowa otrzymają takie zaproszenie.
Pan Waldemar Luther z referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami odpowiedział, że zaproszenie otrzymali wszyscy mieszkańcy z terenów Starego Puszczykowa, które nie są objęte planami.
 
Radna Agata Wójcik zapytała, jaka będzie formuła tego spotkania, które ma się odbyć w ramach posiedzenia Komisji Rozwoju.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał oficjalnie zawiadomił, że 28 grudnia odbędzie się posiedzenie Komisji, podczas którego przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne nad projektem planu. 
 
Radny Łukasz Grzonka przedstawił sprawę, z którą zgłosił się do niego jeden z mieszkańców (obecny na sesji). Sprawa dotyczy ul. Zalesie, której zgodnie ze stanem prawnym, ujawnionym w księdze wieczystej, właścicielem jest mieszkaniec pan Zbigniew Czyż wraz z krewnym. Właściciele działki, która stanowi ulicę, próbują ją sprzedać Miastu od 2006 roku (sprzedali Miastu także odgałęzienie ul. Gołębiej, którego byli właścicielami). Radny Łukasz Grzonka powiedział, że w 2010 roku w ramach specustawy Miasto przejęło działkę, stanowiącą ulicę, a zgodnie z przepisami właścicielom należy się odszkodowanie, którego do dzisiaj nie otrzymali. Obecnie toczy się postępowanie przed sądem z powództwa Miasta o uzgodnienie stanu prawnego nieruchomości z rzeczywistym stanem prawnym, czyli o przejęcie nieruchomości w innym trybie, mimo że tamta decyzja stała się ostateczna i prawomocna i działka została już przejęta. Właściciele obawiają się, że zostali pozbawieni własności i nie otrzymają już żadnego odszkodowania. Radny Łukasz Grzonka zapytał o stanowisko Urzędu w tej sprawie.
 
Pan Waldemar Luther powiedział, że sprawa toczy się od 2009 roku, kiedy to Urząd odnalazł spadkobierców poprzednich właścicieli. Ulica Zalesie została objęta specustawą drogową dotyczącą ul. Gołębiej. Obecnie prowadzona sprawa sądowa dotyczy m.in. uzgodnienie treści księgi wieczystej ze stanem faktycznym. W momencie występowania do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o sporządzenie dokumentacji geodezyjnej (wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej i ewidencji gruntów) okazało się, że na działce dokonano podziału hipotecznego i część działki (u zbiegu ul. Wysokiej) zapisana jest w dwóch księgach wieczystych: Skarbu Państwa i mieszkańców (z tego powodu Urząd wystąpił o uzgodnienie treści księgi wieczystej ze stanem faktycznym).
Pan Waldemar Luther powiedział, że zgodnie ze specustawą drogową, odszkodowanie ustala starosta (który wydaje także decyzje dot. dróg gminnych). Obecnie starosta zawiesił postępowanie do czasu rozstrzygnięcia stanu faktycznego księgi wieczystej. Pan Waldemar Luther powiedział, że odszkodowanie na pewno zostanie wypłacone, gdy zostanie ustalone oraz zaakceptowane przez właścicieli. Pan Waldemar Luther wyjaśnił, że Miasto jest stroną postępowania, podobnie jak właściciele nieruchomości.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, jaką powierzchnię ma działka zapisana w dwóch księgach wieczystych i czy jej podział nastąpił po 2010 roku.
Pan Waldemar Luther powiedział, że działka ma ponad 400 m2, a jej podział nastąpił po 2010 roku.
 
Radny Maciej Krzyżański zwrócił się z prośbą o usunięcie uschniętego drzewa, znajdującego się u zbiegu ul. Poznańskiej i DW 430 (przy wyjeździe do Łęczycy) oraz poprosił o podjęcie rozmów z PKP, aby przywróciły poprzedni wygląd przejścia podziemnego przy dworcu w Puszczykowie (tj. wygląd sprzed modernizacji). 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zostanie wystosowane pismo w tej sprawie.
 
Radny Maciej Krzyżański poprosił o zaproszenie przedstawicieli PKP oraz Powiatowego Konserwatora Zabytków na posiedzenie komisji lub sesję w celu wyjaśnienia i ustalenia wielu istotnych spraw związanych z modernizacją linii kolejowej. 
 
Ad 11. Wolne głosy.
Pan Zbigniew Czyż, którego sprawę poruszył radny Łukasz Grzonka w poprzednim punkcie obrad, przedstawił jej szczegóły, cytując m.in. fragmenty pism otrzymywanych z Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz kancelarii rzeczoznawców majątkowych. Pan Zbigniew Czyż zarzucił Urzędowi Miejskiego w Puszczykowie złą wolę. 
 
Radca prawny Szymon Muszyński stwierdził, że z wypowiedzi mieszkańca wynika, że przedstawiana kwestia dotyczy jego indywidualnej sprawy, a sprawy indywidualne rozpatruje burmistrz i nie należą one do kompetencji Rady Miasta. Radca prawny podkreślił, że poszczególni radni mogą pomagać mieszkańcom w załatwianiu sprawy (np. interweniując w Urzędzie), ale indywidualnych spraw nie rozstrzyga się na sesji (podział władzy na uchwałodawczą i wykonawczą).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że dobrze się stało, że radni zostali zapoznani ze sprawą, bo będą mogli pomóc, ale sprawa powinna być kontynuowana i rozstrzygnięta zgodnie z prawem w Urzędzie.
 
Pan Zbigniew Ziółkiewicz wniósł zastrzeżenia do rozkładu jazdy bezpłatnej komunikacji autobusowej Miasta oraz wyraził niezadowolenie z powodu braku nawierzchni i chodnika przy ul. Szpitalnej, którą chodzi codziennie wielu pracowników szpitala (błoto). Ponadto mieszkaniec uznał za niezasadne ściąganie dobrych - jego zdaniem - płytek z chodnika przy ul. Kraszewskiego i układanie tam kostki pozbrukowej.
 
Radny Maciej Krzyżański zachęcił do lektury „Kroniki Miasta Poznania", której tom został poświęcony Puszczykowu.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz a następnie burmistrz Andrzej Balcerek złożyli życzenia świąteczne i noworoczne.
 
Ad 12. Zamknięcie sesji.
O godz. 20:00 przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zamknęła 26. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Protokołowała
/-/ Małgorzata Hempowicz
                                                                                                           Przewodnicząca Rady Miasta