Protokół nr 27/21/VIII 27. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 30 marca 2021 r. zdalnie przy użyciu systemu wideokonferencyjnego Zoom

 
RM.0002.27.2021
 
Godzina rozpoczęcia: 17:01
Godzina zakończenia: 20:02
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki otworzył 27. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitał pracowników Urzędu Miejskiego i radnych oraz stwierdził quorum (obecnych 15 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
W imieniu burmistrza, sekretarz Maciej Dettlaff złożył wniosek o wykreślenie z porządku obrad pkt. 3 Przyjęcie protokołu nr 26/21/VIII z dnia 23 lutego 2021 r.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie zatwierdzenia przedstawionego porządku obrad ze zmianami.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 – część B (druk nr 259).
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 199/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 oraz lokalu niemieszkalnego nr 3 przy ul. Poznańskiej 74A w Puszczykowie oraz zbycie tych lokali wraz z udziałem w gruncie na rzecz dotychczasowego najemcy - w celu zwolnienia z długu (druk nr 261).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2021 (druk nr 255).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa (druk nr 258).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 253).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 254).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 3/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej (druk nr 248).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 5/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu (druk nr 249).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 6/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta (druk nr 250).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 7/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych (druk nr 251).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 8/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych (druk nr 260).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska (druk nr 252).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 256).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 226/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2021-2028 (druk nr 257).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 236).
 18. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 19. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 20. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 21. Wolne głosy.
 22. Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 – część B (druk nr 259).
Projektant Justyna Karolczak przedstawiła projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 – część B.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowania nad sposobem rozpatrzenia uwag, złożonych podczas pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu w terminie od 20.07.2020 do 17.08.2020:
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 1, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 1.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwag nr 2-12, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwag nr 2-12.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwag nr 13-19, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwag nr 13-19.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwag nr 20-22, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwag nr 20-22.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 23, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 23.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 24, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 24.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za uwzględnieniem uwagi nr 25, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Rada Miasta przyjęła jednogłośnie sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 25.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwag nr 26-27, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwag nr 26-27.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 28, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 1, „wstrzymało się” - 0.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 28.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 29, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 29.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowania nad sposobem rozpatrzenia uwag, złożonych podczas drugiego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu w terminie od 27.01.2021 do 24.02.2021:
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 1, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 1.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 2, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 2.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 2.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie za nieuwzględnieniem uwagi nr 3, zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 7.
Rada Miasta przyjęła sposób rozpatrzenia przez Burmistrza uwagi nr 3.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 – część B (druk nr 259).
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 2.
Uchwała Nr 243/21/VIII została przyjęta.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 199/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 oraz lokalu niemieszkalnego nr 3 przy ul. Poznańskiej 74A w Puszczykowie oraz zbycie tych lokali wraz z udziałem w gruncie na rzecz dotychczasowego najemcy - w celu zwolnienia z długu (druk nr 261).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 199/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 oraz lokalu niemieszkalnego nr 3 przy ul. Poznańskiej 74A w Puszczykowie oraz zbycie tych lokali wraz z udziałem w gruncie na rzecz dotychczasowego najemcy - w celu zwolnienia z długu.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 199/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 oraz lokalu niemieszkalnego nr 3 przy ul. Poznańskiej 74A w Puszczykowie oraz zbycie tych lokali wraz z udziałem w gruncie na rzecz dotychczasowego najemcy - w celu zwolnienia z długu (druk nr 261).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 244/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2021 (druk nr 255).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2021.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2021 (druk nr 255).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 245/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa (druk nr 258).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa.
 
Radny Władysław Hetman zauważył, że w uzasadnieniu projektu uchwały zapisano „Uwzględniając aktualne potrzeby mieszkańców Miasta Puszczykowa w zakresie likwidacji niskiej emisji”. Radny zapytał, czy ten zapis nie powinien zostać zmieniony na „(…) wysokiej emisji”.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że mianem niskiej emisji określa się zanieczyszczenia powietrza (niska emisja stanowi emisję produktów spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych do atmosfery ze źródeł emisji znajdujących się na wysokości nie większej niż 40 m, głównie z lokalnych kotłowni i domowych źródeł ciepła).
 
Radny Krzysztof Paszkowski zaproponował zróżnicowanie wysokości kwoty dofinansowania, w zależności od poniesionych przez beneficjenta kosztów. Swoją propozycję radny poparł tym, że koszt wymiany dotychczasowego źródła ciepła na piec na ekogroszek jest niższy niż zainstalowania bardziej ekologicznego pieca gazowego lub pompy ciepła.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że jeżeli radni oczekują wprowadzenia zmian merytorycznych w przedstawionym projekcie uchwały, to ich wprowadzenie jest niemożliwe podczas dzisiejszej sesji. Założeniem uchwały z 2017 roku było jak najprostsze sformułowanie zasad przyznawania dofinansowania.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zauważył, że omawiany projekt uchwały zakłada zwiększenie maksymalnej kwoty dotacji. Przewodniczący zaproponował rozpatrzenie projektu w takiej formie, w jakiej został przygotowany przez władze miasta oraz rozpoczęcie prac nad ewentualnymi zmianami zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła.
 
Radny Piotr Płóciennik zauważył, że uwaga zgłoszona przez radnego Paszkowskiego jest słuszna. Zdaniem radnego promowani powinni być mieszkańcy, którzy wybierają najbardziej ekologiczne źródła ciepła. Dzisiaj zostanie rozpatrzony projekt uchwały dotyczący powołania Komisji Ochrony Środowiska, która mogłaby zająć się opracowaniem alternatywnego rozwiązania i przedstawieniem go podczas kolejnej sesji.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że proponowana w przedstawionym projekcie uchwały kwota dofinansowania ma pokrywać 80% wartości inwestycji, ale nie więcej niż 6.000 zł. Dotychczas każdy beneficjent otrzymywał maksymalną kwotę dofinansowania z uwagi na fakt, iż minimalny koszt wymiany źródła ciepła to ok. 10.000 zł. Propozycja przedstawiona przez radnych Paszkowskiego oraz Płóciennika wymuszałaby konieczność zwiększenia dofinansowania dla osób inwestujących w pompy ciepła. Skarbnik stwierdził, że nie widzi możliwości wprowadzenia zaproponowanej zmiany.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał, ile pieców wymieniono od początku trwania programu oraz ile wniosków oczekuje na rozpatrzenie.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że liczba wymienionych pieców zostanie podana w Raporcie o stanie Miasta Puszczykowa za rok 2020. Zawieranie umów na bieżący rok wstrzymano na czas przygotowania projektu uchwały w sprawie zwiększenia kwoty dofinansowania.
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że w zeszłym roku dofinansowano wymianę 55 instalacji. Zawarto 67 umów dofinansowania, z czego 12 nie zostało zrealizowanych, co wynikało z powodu np. problemów z uzyskaniem stosowanych pozwoleń i wydłużających się w czasie pandemii procedur. Większość z tych osób zapewne wystąpi ponownie o dofinansowanie w roku bieżącym.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska poparła projekt uchwały w obecnej postaci. Zdaniem radnej istotnym jest uwzględnienie kryterium dochodowego wnioskodawców oraz umożliwienie najbiedniejszym wymiany źródła ciepła na bardziej ekologiczne.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że w ciągu 3 lat funkcjonowania programu wymieniono 182 piece.
 
Radny Piotr Płóciennik zwrócił uwagę, że po przyjęciu uchwały podczas dzisiejszej sesji trudno będzie ją zmienić. Radny chciałby, aby najbardziej wspierane były najbardziej ekologiczne źródła ciepła, np. pompy ciepła.
 
Radna Barbara Kamińska powiedziała, że mieszkańcy, którzy postanowią wymienić dotychczasowe źródło ciepła na pompy ciepła (które często są łączone z fotowoltaiką) mają możliwość pozyskania środków z programów rządowych, np. KAWKA. Radna zgodziła się z radną Bijaczewską, że dotacje udzielane przez gminę powinny pozostać w dotychczasowej formie i służyć przede wszystkim osobom o najniższych dochodach. Radna Barbara Kamińska poprosiła, żeby przy ewentualnym projekcie stopniowania poziomu dofinansowania uwzględnić to, z jakich innych źródeł mieszkańcy mogą pozyskać wsparcie.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że program KAWKA jest programem poznańskim, natomiast istnieje możliwość stworzenia montażu finansowego miejskiego dofinansowania z Programem Czyste Powietrze. Sekretarz poinformował, że mamy koniec marca i władze miasta nie chciałyby wstrzymywać mieszkańców z wykonywaniem nowych instalacji. Zdaniem sekretarza przy tego typu inwestycjach najtrudniejsza do pokonania dla mieszkańców jest bariera finansowa.
 
Radna Alfreda Brączkowska poinformowała, że zgadza się z sekretarzem oraz radną Kamińską. Każdy dzień zwłoki przy rozpatrywaniu projektu uchwały działa na niekorzyść mieszkańców. W czasie pandemii wszystkie procedury, również te dotyczące wymiany źródeł ciepła uległy wydłużeniu, a także trudniej uzgodnić termin z instalatorem.
 
Radna Barbara Kamińska powiedziała, że jeśli z wiosną mieszkańcy nie zaczną procedur związanych z wymianą źródeł ciepła, to mogą nie zdążyć przed kolejnym sezonem grzewczym.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał, czy radny Płóciennik składa wniosek formalny dotyczący wprowadzenia zmian w omawianym projekcie uchwały.
 
Radny Piotr Guziałek zapytał, czy w tym roku będzie możliwość uzyskania dofinansowań ze środków Powiatu Poznańskiego.
 
Radna Powiatu Poznańskiego Marzena Fiedler odpowiedziała, że Powiat Poznański udziela dofinansowań, tak jak co roku. Natomiast, aby podać szczegółowe informacje musiałby je sprawdzić i dopiero przekazać radnym. Radna dodała, że dofinansowania pozyskane z różnych programów (gminnych i powiatowych) można łączyć ze sobą.
 
Radny Piotr Płóciennik zaprezentował wrocławski program KAWKA+, z którego rozwiązań Puszczykowo może skorzystać (bez długiego opracowywania dokumentacji). Program promuje wnioskodawców, którzy wystąpią o dofinansowanie wcześniej, w kolejnych latach kwota dofinansowania jest zmniejszana. Promowana jest także wymiana źródeł ciepła na inne niż piece na paliwa stałe (np. gazowe, elektryczne, pompy ciepła). Program zawiera bazę instalatorów oraz umożliwia rozliczenie dofinansowania przez Urząd Miejski Wrocławia z instalatorem (jako ułatwienie dla mieszkańców). Do radnego docierały sygnały, że mieszkańców, szczególnie tych uboższych, przerasta przygotowanie inwestycji. Zdaniem radnego program KAWKA+ zawiera gotowe rozwiązania, które działają i mogłyby zostać wdrożone w Puszczykowie. Radny namawiał do przełożenia tego tematu na kolejną sesję i umożliwienie zajęcia się nim Komisji Ochrony Środowiska, która prawdopodobnie zostanie dzisiaj powołana.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki stwierdził, że opracowanie propozycji zmian dotychczasowych zasad udzielaniadotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła będzie dużym wyzwaniem dla nowej Komisji Ochrony Środowiska, natomiast jeżeli radny Płóciennik nie złożył wniosku formalnego w przedmiotowej sprawie, to projekt uchwały zostanie rozpatrzony dzisiaj w obecnym kształcie.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że tak jak wspomniała radna Kamińska, wymiana źródła ciepła na pompę ciepła powinno być powiązane z instalacją paneli fotowoltaicznych, inaczej użytkowanie instalacji byłoby bardzo kosztowne. Burmistrz dodał, że w przypadku planowania przez mieszkańców tego typu inwestycji mają oni możliwość równoległego pozyskania środków z Programu Czyste Powietrze. W aplikacji o zewnętrzne środki mieszkańcom pomaga pani Anna Polaszczyk. Zdaniem burmistrza odkładanie przyjęcia omawianego projektu uchwały byłoby niezasadne.
 
Radny Filip Ryglewicz potwierdził słowa burmistrza, mówiąc że pani Anna Polaszczyk jest dla mieszkańców dużym wsparciem przy aplikowaniu o środki z Programu Czyste Powietrze, a Urząd Miejski podejmuje kroki, aby pozyskanie dofinansowań odbywało się w sposób szybki i łatwy. Zdaniem radnego nic nie stoi na przeszkodzie, aby przyjąć uchwałę w obecnym kształcie i zająć się tym tematem podczas prac komisji.
 
Radna Powiatu Poznańskiego Marzena Fiedler uzupełniła swoją wcześniejszą wypowiedź informując, że na wymianę tzw. kopciuchów Powiat Poznański przeznaczył w bieżącym roku kwotę 1.500.000 zł. Dotacja może pokryć do 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji, lecz nie więcej niż 7.000 zł.
 
Radny Krzysztof Paszkowski powiedział, że omawiany projekt uchwały powinien zostać przyjęty, aby nie wstrzymywać zawierania umów dofinansowania w bieżącym roku. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby na posiedzeniach nowej komisji zająć się tym tematem i opracować rozwiązania na kolejne lata.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że przedstawiony przez radnego Płóciennika wrocławski program KAWKA+ jest godny uwagi. Natomiast Rada Miasta Puszczykowa postanowiła, że warto utrzymać stałą kwotę dofinansowania i odejść od degresywnej skali dofinansowania. Aktualnie, wbrew temu, co zakłada wrocławski program, planowane jest zwiększenie tej kwoty. Zapewne za kilka lat Wrocław będzie chciał tę kwotę waloryzować. Zaproponowane przez Urząd Miejski Wrocławia rozwiązanie polegające na rozliczeniu inwestycji przez instalatora polega wyłącznie na udzieleniu mu pełnomocnictwa. Wprowadzenie takich rozwiązań w naszym urzędzie nie wymagałoby żadnych zmian w uchwale.
 
Radny Jan Łagoda stwierdził, że należy jak najszybciej przyjąć omawiany projekt uchwały. Tematem wartym omówienia podczas prac komisji jest stworzenie, wzorem Wrocławia, bazy instalatorów. Radny zauważył, że bardzo dużą przeszkodę dla mieszkańców stanowi pokrycie wszystkich kosztów inwestycji i czekanie na przelew dofinansowania.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że rozwiązaniem problemu zgłoszonego przez radnego Łagodę jest zakup pieca z 30-dniowym terminem zapłaty. Po wykonaniu inwestycji mieszkaniec rozlicza dofinansowanie, a podstawę wypłaty dofinansowania stanowią faktury, potwierdzające poniesione koszty. Po rozliczeniu umowy dofinansowania do Referatu Księgowości i Podatków przekazywana jest dyspozycja przelewu, która jest realizowana w ciągu 2-3 dni.
 
Radna Barbara Kamińska powiedziała, że dobrym pomysłem jest, aby tematem stworzenia bazy instalatorów zajęła się nowa Komisja Ochrony Środowiska.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczeska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa (druk nr 258).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 246/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 254).
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił o wspólne omówienie projektów uchwał w sprawie stypendium sportowego.
 
Członek komisji ds. stypendiów sportowych Mariusz Frąckowiak przedstawił projekt uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego Sebastianowi Ratajczykowi w kwocie 350 zł miesięcznie w okresie od 1 marca 2021 do 31 grudnia 2021 r.
 
Członek komisji ds. stypendiów sportowych Mariusz Frąckowiak przedstawił projekt uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego Michałowi Wyrwasowi w kwocie 250 zł miesięcznie w okresie od 1 marca 2021 do 31 grudnia 2021 r.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała oba ww. projekty uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 254).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 247/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 254).
Ww. projekt uchwały został omówiony w poprzednim punkcie porządku obrad.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 254).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 248/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 3/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej (druk nr 248).
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 3/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, informując że z członkostwa w Komisji Rewizyjnej zrezygnował radny Krzysztof Paszkowski.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 3/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej (druk nr 248).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 249/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Radny Piotr Guziałek odczytał nowo ustalony skład Komisji Rewizyjnej:
 1. Przewodniczący Komisji Ryszard Teuschner, Zastępca Przewodniczącego Komisji Władysław Hetman,
 2. Członkowie Komisji: Mariusz Frąckowiak oraz Piotr Guziałek.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 5/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu (druk nr 249).
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 5/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, informując że z członkostwa w Komisji Edukacji, Kultury i Sportu zrezygnowali radni: Alfreda Brączkowska, Barbara Kamińska, Maria Michałowska oraz Piotr Płóciennik.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 5/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu (druk nr 249).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 250/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Radny Maciej Krzyżański odczytał nowo ustalony skład Komisji Edukacji, Kultury i Sportu:
 1. Przewodniczący Komisji Maciej Krzyżański,
 2. Członkowie Komisji: Elżbieta Czarnecka, Mariusz Frąckowiak, Filip Ryglewicz, Ryszard Teuschner.
 
Radny Filip Ryglewicz zwrócił uwagę, że w tak ważnej komisji pozostało tylko 5 radnych, a w Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta będzie ich 10.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 6/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta (druk nr 250).
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 6/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, informując że radne Alfreda Brączkowska i Maria Michałowska zgłosiły wnioski o powołanie w skład Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad kandydaturą radnej Alfredy Brączkowskiej na członka Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad kandydaturą radnej Marii Michałowskiej na członka Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Radny Jan Łagoda odczytał nowo ustalony skład Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta:
 1. Przewodniczący Komisji Jan Łagoda,
 2. Członkowie: Elżbieta Bijaczewska, Alfreda Brączkowska, Piotr Guziałek, Władysław Hetman, Barbara Kamińska, Maciej Krzyżański, Maria Michałowska, Piotr Płóciennik, Tomasz Potocki.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 6/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta (druk nr 250).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 251/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 7/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych (druk nr 251).
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 7/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych, informując że z członkostwa w Komisji Spraw Społecznych zrezygnował radny Piotr Guziałek.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska odczytała nowo ustalony skład Komisji Spraw Społecznych:
 1. Przewodnicząca Komisji Elżbieta Bijaczewska,
 2. Członkowie Komisji: Alfreda Brączkowska, Elżbieta Czarnecka, Jan Łagoda, Maria Michałowska, Krzysztof Paszkowski, Filip Ryglewicz.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 7/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych (druk nr 251).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 252/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 8/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych (druk nr 260).
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 8/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych, informując że radny Maciej Krzyżański zgłosił wniosek o powołanie w skład komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad kandydaturą radnego Macieja Krzyżańskiego na członka komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Radny Maciej Krzyżański odczytał nowo ustalony skład komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych:
 1. Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki
 2. Członkowie Komisji: Elżbieta Czarnecka, Mariusz Frąckowiak, Władysław Hetman, Maciej Krzyżański, Krzysztof Paszkowski, Filip Ryglewicz.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 8/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych (druk nr 260).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 253/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska (druk nr 252).
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska, informując że w związku z wnioskiem o utworzenie Komisji Ochrony Środowiska, następujący radni zgłosili swoje kandydatury na jej członków: Jan Łagoda, Barbara Kamińska, Krzysztof Paszkowski, Piotr Płóciennik oraz Filip Ryglewicz.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad kandydaturą radnego Jana Łagody na członka Komisji Ochrony Środowiska.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad kandydaturą radnej Barbary Kamińskiej na członka Komisji Ochrony Środowiska.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad kandydaturą radnego Krzysztofa Paszkowskiego na członka Komisji Ochrony Środowiska.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad kandydaturą radnego Piotra Płóciennika na członka Komisji ochrony Środowiska.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad kandydaturą radnego Filipa Ryglewicza na członka Komisji ochrony Środowiska.
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił  o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska.
 
Radny Filip Ryglewicz zgłosił kandydaturę radnego Piotra Płóciennika na przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska.
Radny Piotr Płóciennik wyraził zgodę.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska zgłosiła kandydaturę radnego Krzysztofa Paszkowskiego na przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska.
Radny Krzysztof Paszkowski nie wyraził zgody.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad kandydaturą radnego Piotra Płóciennika na przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1.
Kandydatura została przyjęta.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska (druk nr 252).
Wynik głosowania: „za” - 15 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 254/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Radny Piotr Płóciennik podziękował za zgodę Rady Miasta na powołanie Komisji Ochrony Środowiska oraz zaufanie i wybranie go na jej przewodniczącego. Po 2,5 roku wypełniania mandatu nie czuje się już jak opozycyjny radny.
 
Radny Piotr Płóciennik odczytał nowo ustalony skład  Komisji Ochrony Środowiska:
 1. Przewodniczący Komisji Piotr Płóciennik,
 2. Członkowie: Jan Łagoda, Barbara Kamińska, Filip Ryglewicz, Krzysztof Paszkowski.
 
O godzinie 18:32 przewodniczący Rady Tomasz Potocki ogłosił przerwę, która trwała do godziny 18:46.
 
W czasie przerwy posiedzenie opuściła radna Elżbieta Bijaczewska (obecnych 14 radnych).
 
Ad 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 256).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r., informując o zmianach:
w dochodach:
 1. W dziale 750 dokonano zmiany źródeł finansowania.
 2. W dziale 852: Wprowadzono środki na realizację programu realizowanego przez MOPS: „Wspieraj Seniora”  w kwocie 13.368,02 zł.
 3. W dziale 853: Wprowadzono dochody dotyczące programu realizowanego przez MOPS: „Poprawa Dostępu do usług społecznych … – Edycja I” w kwocie 16.367 zł.
 4. W dziale 855: Zwiększono dochody dotyczące programu realizowanego przez MOPS: „Poprawa Dostępu do usług społecznych … – Edycja II” w kwocie 43.331,66 zł.
 5. W dziale 921: Wprowadzono dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Bibliotekę Miejską CAK w kwocie 20.000 zł.
 
w wydatkach:
 1. W rozdziale 60016: Zwiększono wydatki na Program budowy i modernizacji dróg o kwotę 1.500.000 zł.
 2.  W rozdziale 70005: Wprowadzono wydatki na remont tarasu budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Przyszkolnej 1 w kwocie 25.000 zł.
 3. W rozdziale 85295: Wprowadzono wydatki na realizację programu „Wspieraj Seniora” w kwocie 16.710,03 zł, w tym przesunięto kwotę w wysokości 3.342,01 zł z rozdziału 85214.
 4. W rozdziałach: 85153, 85205, 85214, 85219 dokonano przesunięć między podziałkami klasyfikacji budżetowej.
 5. W rozdziale 90004: Zwiększono wydatki bieżące na utrzymanie zieleni o kwotę 30.000 zł.
 6. W rozdziale 90005: Zwiększono wydatki na dotacje na likwidację kotłów na paliwa stałe o kwotę 100.000 zł.
 7. W rozdziale 90015: Zwiększono wydatki na utrzymanie oświetlenia ulicznego o kwotę 24.698,66 zł.
 8. W rozdziale 92120: Zwiększono wydatki na dotacje na prace remontowe i konserwatorskie przy zabytkach o kwotę 50.000 zł.
 9. Przesunięto wydatki na dotacje dla NGO w kwocie 10.000 zł z rozdziału 85412 do rozdziału 92605.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił o wspólne omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 226/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2021-2028.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał o zwiększenie wydatków na Program budowy i modernizacji dróg o kwotę 1.500.000 zł. Łącznie kwota ta wynosi 8.500.000 zł i obejmuje budowę: ul. Tenisowej (etap I), ul. Kosynierów Miłosławskich (brakujący odcinek), ul. Zalesie, ul. Prusa, ul. Wspólnej, ul. Tulipanowej, ul. Radosnej, ul. Konopnickiej, modernizacje ul. Leśnej, przebudowę linii energetycznej na ul. Szpitalnej, wykonanie dokumentacji projektowych, wykup gruntów, w tym ul. Podleśnej i ul. Przecznica. Radnego niepokoi brak w tym wykazie budowy chodnika na ul. Mazurskiej oraz ul. Pomorskiej. Na prośbę mieszkańców jedno z posiedzeń Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta było poświęcone temu tematowi i zadeklarowano wówczas, że w razie pojawienia się wolnych środków remont zostanie wykonany. Radny Mariusz Frąckowiak zapytał, czy jest na to szansa w ramach zgłoszonego zwiększenia wydatków. W roku bieżącym roku kwota przeznaczona na Program budowy i modernizacji dróg wynosi 8.500.000 zł, a w kolejnych latach kwota ta spada do 2.000.000 zł i oraz 3.000.000 zł.
 
Skarbnik Piotr Łoździn zaproponował, aby w pierwszej kolejności przygotować dokumentację projektową budowy chodników na ul. Mazurskiej oraz ul. Pomorskiej. Znając koszty inwestycji podjęta zostanie decyzja, w jakim roku prace te zostaną wykonane.
 
Radny Maciej Krzyżański zaproponował uwzględnienie w budżecie kosztu wykonania dokumentacji projektowej budowy ul. Gwarnej (bocznej). Mieszkańcy apelowali o utwardzenie ulicy.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, jaka kolizja powoduje konieczność przebudowy linii energetycznej na ul. Szpitalnej.
 
Radna Alfreda Brączkowska poinformowała, że budowa ul. Gwarnej (bocznej) znajduje się na dalekiej pozycji w rankingu dróg. Jej budowa poza kolejnością byłaby niestosowna.
 
Radna Barbara Kamińska zgodziła się z radną Brączkowską, że budowa ul. Gwarnej (bocznej) poza rankingiem dróg jest niewłaściwa.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnej Brączkowskiej, że w trakcie projektowania ul. Szpitalnej zakład energetyczny ENEA zobowiązał miasto do przełożenia linii biegnącej pod drogą. Z uwagi na koszty prac, odsunięto je w czasie i zaniechano wykonania podczas budowy drogi. Ze względu na brak możliwości dalszej prolongaty uzgodnień, zobowiązanie należy wypełnić. Linia energetyczna będąca w drodze zostanie odcięta i ułożona wzdłuż pasa zieleni.
 
Radny Maciej Krzyżański oznajmił, że ul. Gwarna (boczna) ma szerokość chodnika i jego zdaniem powinna zostać utwardzona, zważywszy na fakt, iż zaniechano tego 10 lat temu podczas budowy ul. Gwarnej. Ostatnio wykończono krótki fragment ul. Kosynierów Miłosławskich.
 
Radna Alfreda Brączkowska zauważyła, że ul. Kosynierów Miłosławskich została utwardzona, ponieważ znajdowała się w rankingu dróg i miała wykonany projekt.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił Komisję Rozwoju i Budżetu Miasta o zajecie się przedmiotową sprawą, a radnego Krzyżańskiego o złożenie wniosku formalnego dotyczący budowy ul. Gwarnej (bocznej).
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała oba ww. projekty uchwał.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 256).
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 255/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 226/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2021-2028 (druk nr 257).
Ww. projekt uchwały został omówiony w poprzednim punkcie porządku obrad.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 226/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2021-2028 (druk nr 257).
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 256/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 236).
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Radny Jan Łagoda zapytał, czy wniosek złożony przez jednego z wnioskodawców o aktualizację kosztów został uwzględniony w przedstawionym projekcie uchwały.
 
Pani Jagoda Andrzejewska odpowiedziała, że wniosek został złożony po terminie i nie został uwzględniony. Zaproponowane kwoty dotacji pozostają bez zmian.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury i Sportu Maciej Krzyżański poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 236).
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 257/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 18. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
O godzinie 19:05 do posiedzenia dołączyła radna Elżbieta Bijaczewska (obecnych 15 radnych).
 
Burmistrz Andrzej Balcerek, wiceburmistrz Władysław Ślisiński, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Ad 19. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że od ostatniej sesji Rady Miasta wpłynęły następujące wnioski oraz pisma:
 1. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę Uchwały Nr 70/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 – część A2.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił sekretarza Macieja Dettlaffa o informację w tej sprawie.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że merytorycznie wyżej wymienione wezwanie dotyczy jednego z zapisów planu. Stanowisko projektantów planu oraz Urzędu Miejskiego jest jednoznaczne, że plan został zrealizowany zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym, a uwagi można było składać w terminie wyłożeń. Sekretarz powiedział, że uwaga, której dotyczy wezwanie nie została wniesiona przez wnioskodawców, a zapisy planu są zgodne z prawem. Następnie dodał, że nawet jeśli Rada uznałaby, że wezwanie jest słuszne merytorycznie, to w trybie usunięcia naruszenia prawa nie można tego rozpatrywać, tylko ewentualnie jako wniosek o zmianę w planie. Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że jeżeli Rada chciałaby uznać to wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, to powinna podjąć uchwałę, a jeśli nie uznaje wyżej wymienionego wezwania, to uchwała nie jest wymagana. Wnioskodawcy otrzymają informację, że Rada Miasta nie podjęła uchwały, która usunęłaby naruszenie prawa i wówczas skarżący mogą wystąpić do sądu administracyjnego.
 
 1. Petycja o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego (przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji).
 2. Wniosek o przyznanie lokalu socjalnego, który został według właściwości przekazany do rozpatrzenia Burmistrzowi Miasta.
 3. Oświadczenie Rady Powiatu w Pile w sprawie poparcia alokacji środków dla Wielkopolski w programie regionalnym na lata 2021-2027 (przekazane Radzie e-mailem).
 4. Korespondencja od i do mieszkańców ul. Posadzego (przekazane Radzie e-mailem; omawiane na Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta).
 
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Barbara Kamińska poinformowała, że wystąpiła do kancelarii prawnej obsługującej Urząd Miejski o opinię prawną w sprawie złożonej petycji.
 
Ad 20. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że od ostatniej sesji Rady Miasta nie wpłynęły żadne interpelacje oraz zapytania radnych.
 
Ad 21. Wolne głosy.
Radna Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy Puszczykowo będzie partycypowało w kosztach programu Urzędu Marszałkowskiego dotyczącego dofinansowania procedur in vitro.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska zapytała, na jakim etapie jest przygotowanie programu ochrony zdrowia.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że propozycja władz miasta jest taka, aby w bieżącym roku przeznaczyć na dofinansowanie programu in vitro kwotę 50.000 zł oraz zadeklarować udziału w latach kolejnych.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że opinia radnych dotycząca dofinansowania procedur in vitro wyrażona podczas posiedzeń komisji była pozytywna.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, jak wyglądają prace nad zmianą Regulaminu Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzgodnionych.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, w jakim terminie radnym zostanie przekazany zaległy protokół nr 26/21/VIII z dnia 23 lutego 2021 r.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że zmieniony Regulamin Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzgodnionych zostanie przedstawiony radnym na kolejnej sesji.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że zaległy protokół nr 26/21/VIII z dnia 23 lutego 2021 r. zostanie przekazany radnym do końca tygodnia.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała o możliwość zainstalowania monitoringu w rejonie ul. Kosynierów Miłosławskich oraz ul. Nadwarciańskiej.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, na jakim etapie znajduje się wykonanie dokumentacji projektowej ulic uwzględnionych w tegorocznym budżecie, np. ul. Pszenicznej.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska odpowiedziała, że zlecono wycenę kosztów zainstalowania monitoringu na ul. Kraszewskiego. Po jej otrzymaniu, zostanie ona przedstawiona radnym.
 
Pani Jagoda Andrzejewska odpowiedziała, że planowane w tym roku wykonanie dokumentacji projektowej ulic zostało podzielone na dwa etapy. Pierwszy etap został przygotowany i w najbliższym czasie postępowanie zostanie ogłoszone, natomiast etap drugi jest w opracowaniu.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, jaki jest status prawny cmentarza ewangelickiego przy ul. Parkowej oraz czy możliwe byłoby uporządkowanie tego terenu i postawienie, np. kamienia pamiątkowego z informacją o tym miejscu.
 
Radny Maciej Krzyżański podkreślił, że w swoich wcześniejszych wypowiedziach apelował o uwzględnienie w budżecie kosztów wykonania dokumentacji projektowej budowy ul. Gwarnej (bocznej), nie o zabezpieczenie środków na jej budowę.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że dokumentacja projektowa budowy ulic jest opracowywana w kolejności wynikającej z rankingu ulic. Każde odstępstwo od rankingu wymaga zgody Rady Miasta. Wiceburmistrz poinformował, że w tym roku ogłoszone zostaną postępowania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej 13 ulic. Jeżeli ul. Gwarna (boczna) osiągnie wysoką pozycję w rankingu, to zostanie zaprojektowana (obecnie ulica znajduje się na pozycji 29).
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak odpowiedziała, że postępowanie w sprawie uregulowania stanu prawnego cmentarza ewangelickiego przy ul. Parkowej trwa. Za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu oraz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu wydano decyzję o podziale tej działki i wydzieleniu pasa przeznaczonego pod poszerzeniu ul. Parkowej oraz utworzenie przejścia za kaplicą cmentarną. Trwa przygotowywanie ugody pomiędzy Miastem Puszczykowem, a Parafią Ewangelicko-Augsburską w Poznaniu, która będzie regulowała zwrot nieruchomości Parafii, z wyłączeniem działek przeznaczonych na poszerzenie dróg. Po zawarciu ugody Komisja Regulacyjna do spraw Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie będzie mogła wydać decyzję dotyczącą oddania tego terenu Parafii. Dopiero po uregulowaniu sytuacji prawnej Parafia będzie miała możliwość przekazania tego terenu w użytkowanie Miastu, co umożliwiłoby przeprowadzenie inwestycji na tym terenie.
 
Radna Powiatu Poznańskiego Marzena Fiedler poinformowała, że podczas XXVII sesji Rady Powiatu w Poznaniu do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026 wprowadzono zadanie pn. Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej Projekt „Tik?-Tak! Nowoczesne technologie w szkole XXI wieku”. Celem projektu jest podnoszenie jakości funkcjonowania szkoły, otwartości na europejski wymiar i wdrażanie nowoczesnych metod nauczania, co w dłuższej perspektywie czasowej ma podnieść poziom nauczania oferowany przez szkołę oraz rozwinąć wymiar europejskiej edukacji w placówce. Projekt będzie realizowany przez Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie w latach 2021-2022, a limit wydatków wynosi 203.089 zł.
 
Radna Powiatu Poznańskiego Marzena Fiedler poinformowała, że podczas XXVII sesji Rady Powiatu w Poznaniu przyjęto uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Mosina pomocy finansowej na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji i obsłudze linii komunikacyjnej 699 na trasie Mosina D.K. – Puszczykowo – Niwka Szpital – Radzewice – Mieczewo – Kórnik.
 
Radna Powiatu Poznańskiego Marzena Fiedler złożyła życzenia zdrowia z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński podziękował za decyzję Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie udzielenia pomocy w kwocie 90.000 zł na naprawę chodnika przy ul. Dworcowej.
 
Radna Maria Michałowska przypomniała, że radna Bijaczewska pytała, na jakim etapie jest przygotowanie programu ochrony zdrowia.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że Urząd Miejski boryka się ze skutkami pandemii. Część pracowników już chorowała na Covid-19, część przebywa na kwarantannie, innym umożliwiono zmianową pracę zdalną. Wszystkie podejmowane działania służą utrzymaniu płynnej obsługi klientów oraz uniknięciu zamknięcia Urzędu. W tej sytuacji przygotowanie nieobowiązkowego dokumentu, jakim jest program ochrony zdrowia zostało odroczone.
 
Radna Powiatu Poznańskiego Marzena Fiedler poinformowała, że dwa lub trzy piętra Szpitala w Puszczykowie im. prof. S. T. Dąbrowskiego S.A. ponownie zostaną przekształcone w oddział covidowy.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że działania władz miasta są skupione na utworzeniu w mieście punktu szczepień masowych (poza punktem istniejącym w szpitalu). Dzisiaj Wojewoda Wielkopolski skierował do samorządów pytanie, czy posiadają możliwości lokalowe oraz kadrowe by utworzyć na swoim obszarze punkt szczepień. Miasto Puszczykowo będzie działało w tym zakresie wspólnie z Powiatem Poznańskim.
 
Radna Powiatu Poznańskiego Marzena Fiedler zapytała o możliwość dodzwonienia się do przyszpitalnej przychodni w sprawie szczepień. Radna wielokrotnie próbowała, jednak bezskutecznie.
 
Radna Alfreda Brączkowska poinformowała, że dodzwoniła się na numer podany w informatorze miejskim „Echo Puszczykowa”.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że przychodnia nie podlega władzom miasta i nie mają one wpływu na jej funkcjonowanie.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał radną Powiatu Poznańskiego Marzenę Fiedler, gdzie oprócz przystanku autobusowego przy szpitalu ma się zatrzymywać mosiński autobus linii 699.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał, czy znane są ostateczne koszty akcji zima oraz czy władze miasta są zadowolone z wykonanych prac.
 
Radna Powiatu Poznańskiego Marzena Fiedler powtórzyła, że mosiński autobus linii 699 będzie poruszał się na trasie Mosina D.K. – Puszczykowo – Niwka Szpital – Radzewice – Mieczewo – Kórnik.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że liczy na to, iż akcja zima jest już zakończona. Wykonawca wywiązał się z zapisów umowy i oczekujemy na wystawienie ostatniej faktury.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że koszt akcji zima wyniósł dotychczas 270.000 zł.
 
Radny Jan Łagoda odniósł się do pytania radnego Krzyżańskiego o cmentarz ewangelicki przy ul. Parkowej, informując, że w Systemie Informacji Przestrzennej jedna z działek wchodzących w skład cmentarza jest oznaczona jako miejska.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, ze działka nr 1109 stanowi własność prywatną i znajduje się poza terenem cmentarza. Działki nr 1110/1 oraz 1110/2, na których znajduje się cmentarz są oznaczone, jako grunty miejskie, natomiast w ich sprawie toczy się postępowanie o zwrot mienia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu.
 
Radny Jan Łagoda poinformował, że wśród mieszkańców pojawiła się inicjatywa, w ramach której chcieliby zadbać o teren cmentarza ewangelickiego. Skoro cmentarz jest usytuowany na gruntach miejskich, to projekt jego uporządkowania i postawienia tablicy pamiątkowej mógłby zostać zgłoszony w ramach Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego.
 
Pani Alina Stempniak ponownie podkreśliła, że mimo tego, iż teren aktualnie należy do gminy, to trwa postępowanie dotyczące jego zwrotu Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu i nie można prowadzić na nim żadnych inwestycji.
 
Radny Jan Łagoda zapytał, co w sytuacji, gdyby mieszkańcy chcieli tam posprzątać.
 
Pani Alina Stempniak odpowiedziała, że istnieje taka możliwość. Cmentarz jest cyklicznie sprzątany przez miejskie służby. Około 2-3 lat temu przeprowadzono gruntowne sprzątanie, obejmujące wycinanie chwastów i krzewów. Obecnie nie ma możliwości wykonania gruntownych zmian, renowacji oraz postawienia tablicy pamiątkowej.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, czy uzyskano zgodę na budowę wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Dworcowej.
 
Radny Filip Ryglewicz poprosił o zdjęcie z wiat autobusowych starych plakatów, najstarszy z nich znajduje się na ul. Czarnieckiego i informuje o skrzynce pocztowej, do której można wrzucać listy do Świętego Mikołaja.
 
Radny Filip Ryglewicz podziękował za posprzątanie poboczy drogi wojewódzkiej nr 430 ze śmieci i butelek.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w sprawie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Dworcowej zadzwoni do Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Wiceburmistrz poinformował, że rozpoczęto wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Dworcowej.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, czy nowe ławki postawione w zeszłym roku w rejonie Rynku zostaną odświeżone w tym roku.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w razie potrzeby zostaną odmalowane.
 
Radna Powiatu Poznańskiego Marzena Fiedler oznajmiła, że z przyszpitalnego parkingu do wejścia głównego prowadzi długi odcinek chodnika, wzdłuż którego nie ma ławek. Radnej zgłaszano, że niektórzy pacjenci nie mają siły przejść tej odległości. Niestety szpital nie ma środków, aby postawić tam ławki, w związku z czym radna zapytała, czy władze miasta mogłyby pomóc w tym zakresie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że Miasto nie może ponosić kosztów inwestycji na terenie szpitala, natomiast można zastanowić się nad przekazaniem szpitalowi starych ławek miejskich. Przy wymianie ławek na nowsze modele, te zdemontowane i będące w dobrym stanie, można przekazać szpitalowi.
 
Radna Alfreda Braczkowska zapytała, czy został już wykonany projekt parkingu oraz drogi rowerowej na ul. Kraszewskiego.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że projekt został wykonany.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, czy projekt mógłby zostać udostępniony radnym oraz jaki jest termin budowy parkingu przy ul. Kraszewskiego.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że inwestycja nie została uwzględniona w tegorocznym budżecie. Od decyzji Rady Miasta zależy, kiedy zostanie zrealizowana.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przypomniał o konieczności złożenia w terminie do 30 kwietnia br. oświadczeń majątkowych.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek oraz przewodniczący Rady Tomasz Potocki złożyli życzenia  z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy.
 
Ad 22. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował o terminie kolejnej sesji, która odbędzie się w dniu 27. kwietnia 2021 r.
 
O godzinie 20:02 przewodniczący Rady Tomasz Potocki zamknął 27. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
 
protokołowała
/-/ Kamila Stoińska
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki

Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań